Sumuj w pobliżu (Map Viewer)

Narzędzie Sumuj w pobliżu znajduje obiekty mieszczące się w podanej odległości od obiektów w warstwie wejściowej, korzystając z odległości w linii prostej lub trybu podróżowania. Wówczas można obliczyć dane statystyczne dla pobliskich obiektów.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa obiektowa i opcjonalna tabela grupowania według podsumowania.

Przykład

Do zadań specjalisty ds. rolnictwa w regionie Marlborough w Nowej Zelandii należy identyfikowanie znajdujących się w pobliżu komercyjnych pól kempingowych obszarów, w obrębie których nasiona inwazyjnej rośliny z gatunku Nassella Tussock mogą przyczepić się do butów i ubrań, a następnie rozprzestrzenić się na inne obszary. Specjalista używa funkcji Sumuj w pobliżu, aby podsumować łączny obszar, na którym występuje Nassella Tussock w odległości do 1,5 kilometra od komercyjnych pól kempingowych.

Podsumowanie obszarów, na których zaobserwowano Nassella Tussock w odległości do 1,5 kilometra od kempingu

Z pełną procedurą wykonywania zadań można się zapoznać w przewodniku Rozwiązywanie problemu przestrzennego.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Sumuj w pobliżu zawiera konfiguracje obiektów do sumowania, pobliskie obszary graniczne, obliczanie statystyk i warstwę wynikową.

Obiekty do sumowania

Grupa Obiekty do sumowania zawiera parametr Obiekty wejściowe, który służy do wyboru warstwy punktowej, liniowej lub poligonowej do sumowania.

Pobliskie obszary graniczne

Grupa Pobliskie obszary graniczne zawiera następujące parametry:

 • Parametr Warstwa pobliska służy do wyboru warstwy punktowej, liniowej lub poligonowej, wokół której będą sumowane obiekty wejściowe. Możesz wybrać warstwę za pomocą przycisku Warstwa lub użyć przycisku Rysuj obiekty wejściowe, aby utworzyć warstwę szkicu, która zostanie użyta jako dane wejściowe.Warstwa ta może zawierać maksymalnie 1000 obiektów.
 • Parametr Typ pomiaru służy do wyboru pomiaru, za pomocą którego będą tworzone obszary graniczne wokół obiektów w pobliskiej warstwie. Metodą może być Odległość w linii prostej lub tryb podróżowania. Odległość w linii prostej jest jedynym dostępnym wyborem, gdy Warstwa pobliska to linie lub poligony.

  Dowiedz się więcej na temat trybów podróżowania
 • Wartości pomiarów określają odległość lub czas potrzebny do utworzenia obszarów granicznych. Można dodać wiele wartości pomiarów, aby utworzyć dane wynikowe na podstawie różnych odległości lub czasów.
 • Parametr Jednostki służy do wybierania jednostek odległości (mile, kilometry, metry, stopy lub jardy) lub jednostek czasu (minuty, sekundy lub godziny) przy tworzeniu obszarów granicznych.
 • Parametr Zwróć dane wynikowe jako obszary graniczne określa, czy utworzyć warstwę wynikową z obszarów granicznych. Jeśli jest on zaznaczony, dane wynikowe to warstwa poligonowa przedstawiająca obszary graniczne i statystyki sumaryczne. Jeśli nie jest on zaznaczony, warstwa wynikowa jest taka sama jak warstwa wejściowa, jednak zawiera zsumowane dane.

  Parametr Zwróć dane wynikowe jako obszary graniczne
  Różnica w warstwach wynikowych jest widoczna, gdy obszary graniczne nie są zwracane (pierwszy obraz) lub są zwracane (drugi obraz).

Oblicz statystyki

Grupa Oblicz statystyki widoczności zawiera następujące parametry:

 • Uwzględniaj sumowaną geometrię obiektów — określa, czy jest sumowana geometria (łączna długość lub łączne pole powierzchni) obiektów wejściowych. Ten parametr jest dostępny, jeśli wybrano obiekty liniowe lub poligonowe w polu Obiekty wejściowe.
 • Pola Jednostki długości podsumowania i Jednostki pola powierzchni podsumowania to jednostki, w których jest obliczana sumowana geometria. Do jednostek długości należą mile, jardy, stopy, kilometry i metry. Do jednostek pola powierzchni należą mile kwadratowe, jardy kwadratowe, stopy kwadratowe, hektary, kilometry kwadratowe i metry kwadratowe. Ten parametr jest dostępny, gdy jest włączona opcja Uwzględniaj sumowaną geometrię obiektów.
 • Statystyka pól — wskazuje pola liczbowe z warstwy wejściowej, które mają być sumowane. Obsługiwane statystyki sumaryczne obejmują sumę, minimum, maksimum, wartość średnią i odchylenie standardowe. Statystyki są obliczane dla każdej granicy osobno.

  Dowiedz się więcej na temat statystyk sumarycznych
 • Grupuj według pola — pozwala wybrać pole kategorialne w celu utworzenia grup na potrzeby obliczeń statystycznych. Sumując na przykład inwazyjne gatunki roślin w parku narodowym, możesz za pomocą parametru Grupuj według pola obliczyć statystykę według gatunku. Jeśli statystyka jest grupowana według pola, wielkości statystyczne są obliczane dla obszaru jako całości oraz dla poszczególnych grup.
 • Uwzględniaj wartości najbardziej i najmniej dominujące — ta opcja powoduje zwrócenie grup o największej i najmniejszej liczności w poszczególnych granicach obszarów. Ten parametr jest dostępny, jeśli wybrano pole dla parametru Grupuj według pola.
 • Uwzględniaj odsetek sumowanych obiektów — pozwala określić, czy odsetek obiektów w grupach najbardziej i najmniej dominujących dla poszczególnych granic jest obliczany i dołączany do danych wynikowych. Ten parametr jest dostępny, jeśli wybrano pole dla parametru Grupuj według pola.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Nazwa danych wynikowych określa nazwę warstwy, która zostanie utworzona i dodana do mapy. Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Ograniczenia

W przypadku tego narzędzia obowiązują następujące ograniczenia:

 • Dane wejściowe warstwy Warstwa pobliska są ograniczone do 1000 obiektów.
 • Tryby podróżowania są włączone tylko wtedy, gdy jako dane wejściowe warstwy Warstwa pobliska są używane obiekty punktowe.
 • Czasy przejazdu nie mogą przekraczać 9 godzin (540 minut) w przypadku trasy pieszej lub 5 godzin (300 minut) w przypadku wszystkich pozostałych czasów przejazdu.
 • Odległości przejazdu nie mogą przekraczać 27 mil (43,45 kilometrów) w przypadku trasy pieszej lub 300 mil (482,80 kilometrów) w przypadku wszystkich pozostałych odległości przejazdu.
 • Linie i poligony są podsumowywane z użyciem proporcji. Przy podsumowywaniu linii lub poligonów najlepiej jest robić podsumowanie danych bezwzględnych (takich jak populacja), a nie względnych (takich jak średni dochód).
 • Jeśli praca narzędzia zajmie więcej niż 60 minut, wystąpi błąd. W przypadku wystąpienia tego błędu spróbuj ponownie uruchomić analizę z mniejszą liczbą obiektów wejściowych.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych
 • Zasięg przetwarzania
  Notatka:

  Domyślny zasięg przetwarzania w przeglądarce map Map Viewer to Pełny zasięg. To ustawienie domyślne jest inne niż w przeglądarce map Map Viewer Classic, w której domyślnie włączona jest opcja Użyj zasięgu bieżącej mapy.

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

To narzędzie udostępnia następujące dane wynikowe:

 • Jedna warstwa obiektowa pokazująca warstwę sumowania: Typ obiektów (punkt, linia lub poligon) zależy od danych wejściowych warstwy Warstwa pobliska. Jeśli włączona jest opcja Zwróć dane wynikowe jako obszary graniczne, warstwa będzie zawierała obiekty poligonowe w kształcie obszarów granicznych.

  W zależności od konfiguracji narzędzia warstwa poligonowa zawiera pola z następującymi informacjami:
  • Liczba obiektów
  • Pole statystyki sumarycznej (na przykład Suma <nazwa_pola>). To pole jest uwzględniane, jeśli podano pole dla parametru Statystyka pól.
  • <Group by field name>. Ten parametr jest uwzględniany, jeśli podano pole dla parametru Grupuj według pola.
  • Wartość najmniej dominująca. To pole jest uwzględniane, jeśli jest włączona opcja Uwzględniaj wartości najbardziej i najmniej dominujące.
  • Wartość najbardziej dominująca. To pole jest uwzględniane, jeśli jest włączona opcja Uwzględniaj wartości najbardziej i najmniej dominujące.
  • Odsetek najmniej dominujących. To pole jest uwzględniane, jeśli jest włączona opcja Uwzględniaj odsetek agregowanych punktów.
  • Odsetek najbardziej dominujących. To pole jest uwzględniane, jeśli jest włączona opcja Uwzględniaj odsetek agregowanych punktów.
  • Obszar
  • Identyfikator złączenia
  • Identyfikator siatki
 • Jedna warstwa tabeli zawiera wszystkie obiekty i statystyki według wartości Grupuj według pola. Tabelaryczne dane wynikowe są generowane tylko w przypadku podania pola dla parametru Grupuj według pola. Zależnie od konfiguracji narzędzi warstwa tabelaryczna może zawierać pola z następującymi informacjami:
  • Grupuj według wartości
  • Statystyki sumaryczne
  • Liczba punktów
  • Odsetek liczby punktów
  • Grupuj według podsumowania

Wymagania dotyczące licencjonowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom

Uprawnienie Analiza sieciowa jest wymagane do uruchomienia narzędzia za pomocą trybu podróżowania.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: