Nałóż warstwy (Map Viewer)

Narzędzie Nałóż warstwy łączy dwie warstwy w jedną warstwę za pomocą jednej z trzech metod: Przetnij, Sumuj lub Usuń.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa obiektowa.

Przykłady

Naukowiec potrzebuje zestawu danych przedstawiającego ekoregiony w Gwatemali, ale ma dostęp tylko do warstwy globalnej. Typ nakładania Przetnij w narzędziu Nałóż warstwy może być użyty do przycięcia warstwy globalnej do granic Gwatemali.

Ekoregiony przycięte do granic Gwatemali
Pierwszy obraz przedstawia warstwę wejściową (globalne ekoregiony) i warstwę nakładaną (granice Gwatemali). Drugi obraz przedstawia wynikową warstwę obiektową, w której ekoregiony przecinają granice Gwatemali.

Kompletną procedurę wykonywania zadań zawiera przewodnik Przycinanie warstwy w Map Viewer.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Nałóż warstwy zawiera konfiguracje obiektów wejściowych, ustawień nakładania i warstwy wynikowej.

Obiekty wejściowe

Grupa Obiekty wejściowe zawiera następujące parametry:

 • Parametr Obiekty wejściowe służy do wyboru warstwy punktowej, liniowej lub poligonowej, na którą zostanie nałożona warstwa. Atrybuty z tej warstwy są uwzględniane w danych wynikowych dla wszystkich typów nakładania. Możesz wybrać warstwę za pomocą przycisku Warstwa lub użyć przycisku Rysuj obiekty wejściowe, aby utworzyć warstwę szkicu, która zostanie użyta jako dane wejściowe.
 • Parametr Obiekty nakładane służy do wyboru warstwy punktowej, liniowej lub poligonowej, która ma zostać połączona z warstwą wejściową. Atrybuty z tej warstwy są uwzględniane w danych wynikowych, jeśli typem nakładania jest Przetnij lub Sumuj. Możesz wybrać warstwę za pomocą przycisku Warstwa lub użyć przycisku Rysuj obiekty wejściowe, aby utworzyć warstwę szkicu, która zostanie użyta jako dane wejściowe.

Ustawienia nakładania

Grupa Ustawienia nakładania zawiera następujące parametry:

 • Typ nakładania określa sposób łączenia warstwy wejściowej z warstwą nakładaną oraz to, które obiekty zostaną zachowane. Dostępne są następujące typy nakładania:
  • Przetnij — obiekty wejściowe są przycinane przy użyciu obiektów nakładanych. Zachowywane są obiekty lub części obiektów wejściowych, na które nakładają się obiekty nakładane. Typ Przetnij obsługuje punkty, linie i poligony zarówno jako Obiekty wejściowe, jak i Obiekty nakładane.
  • Sumuj — poligony wejściowe i nakładane są łączone. Typ Sumuj obsługuje tylko poligony jako Obiekty wejściowe i Obiekty nakładane.
  • Usuń — obiekty z warstwy wejściowej lub ich części niepokrywające się z obszarami w warstwie nakładanej są zachowywane. Typ Usuń obsługuje następujące kombinacje warstw wejściowych:

   Obiekty wejścioweObiekty nakładane

   Punkty

   Punkty, linie lub poligony

   Linie

   Linie lub poligony

   Poligony

   Poligony

 • Geometria wynikowa określa typ obiektów (punkt, linia lub poligon) tworzonych w wynikowej warstwie obiektowej. Ten parametr jest dostępny dla typu nakładania Przetnij. Wymiar typu geometrii wynikowej musi być taki sam lub mniejszy niż wymiary danych wejściowych i nakładanych, gdzie punkty mają 0 wymiarów, linie mają 1 wymiar, a poligony mają 2 wymiary.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Nazwa danych wynikowych określa nazwę warstwy, która zostanie utworzona i dodana do mapy. Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych
 • Zasięg przetwarzania
  Notatka:

  Domyślny zasięg przetwarzania w przeglądarce map Map Viewer to Pełny zasięg. To ustawienie domyślne jest inne niż w przeglądarce map Map Viewer Classic, w której domyślnie włączona jest opcja Użyj zasięgu bieżącej mapy.

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

Narzędzie Nałóż warstwy tworzy wynikową hostowaną warstwę obiektową z obiektami punktowymi, liniowymi lub poligonowymi. Typ tworzonych obiektów zależy od metody nakładania:

 • Przetnij — geometria wynikowa jest typu określonego w parametrze Geometria wynikowa.
 • Sumuj — geometrią wynikową są poligony.
 • Usuń — geometria wynikowa odpowiada geometrii parametru Obiekty wejściowe.

Dane wynikowe zawierają wszystkie atrybuty zarówno obiektów wejściowych, jak i obiektów nakładanych, gdy typem nakładania jest Przetnij lub Sumuj. Dane wynikowe zawierają tylko atrybuty obiektów wejściowych, gdy typem nakładania jest Usuń.

Wymagania dotyczące licencjonowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: