Statystyka strefowa

Dostępne z aplikacją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Narzędzie Statystyka strefowa tworzy podsumowanie wartości rastra w obrębie stref z innego zestawu danych.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa zobrazowań.

Dowiedz się, jak działają narzędzia Statystyka strefowa

Notatka:

W przeglądarce Map Viewer Classic narzędzie Statystyka strefowa zostało nazwane Podsumuj raster w ramach.

Przykłady

Przykładowe scenariusze korzystania z tego narzędzia:

 • Mając warstwę zlewni i warstwę granic użytkowania terenu według typu użytkowania terenu, oblicz całkowity areał typów użytkowania terenu dla każdej zlewni.
 • Uwzględniając warstwę działek w powiecie i warstwę granic miast, podsumuj średnią wartość działek wystawionych na sprzedaż w granicach każdego miasta.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Statystyka strefowa zawiera konfiguracje warstw wejściowych, ustawień analizy statystycznej i warstwy wynikowej.

Warstwy wejściowe

Grupa Warstwy wejściowe zawiera następujące parametry:

 • Wejściowy raster lub obiekty stref określa dane wejściowe definiujące granice stref lub obszarów, które zostaną podsumowane. Strefa jest definiowana jako wszystkie obszary w danych wejściowych, które mają tę samą wartość. Obszary nie muszą być ciągłe. Jako danych wejściowych dla strefy można użyć zarówno rastra, jak i danych obiektowych.

  Możesz wybrać warstwę za pomocą przycisku Warstwa lub użyć przycisku Rysuj obiekty wejściowe, aby utworzyć warstwę szkicu, która zostanie użyta jako dane wejściowe.

  Jeśli danymi wejściowymi strefy jest raster, musi to być raster całkowitoliczbowy. Strefy są definiowane przez wszystkie lokalizacje w danych wejściowych, które mają tę samą wartość komórki.

  Jeśli danymi wejściowymi stref są obiekty, zostaną wewnętrznie przekształcone w raster z użyciem rozmiaru komórki i wyrównania komórki z Wejściowego rastra wartości.

  Jeśli danymi wejściowymi strefy są obiekty punktowe, mogą zawierać więcej niż jeden punkt w konkretnej komórce wejściowego rastra wartości. W przypadku takich komórek wartość strefy jest określana na podstawie punktu z najniższą wartością w polu ObjectID (na przykład OID lub FID).

 • Pole strefy określa pole zawierające wartości definiujące poszczególne strefy.

  Może to być pole całkowitoliczbowe lub znakowe warstwy strefy.

  Podczas określania danych wejściowych stref domyślnym polem strefy będzie pierwsze dostępne pole całkowitoliczbowe lub tekstowe. Jeśli nie istnieją inne poprawne pola, domyślnym polem będzie pole z identyfikatorem obiektu (na przykład OID lub FID).

 • Wejściowy raster wartości określa raster zawierający wartości, których statystyki są obliczane.

  Może być typu całkowitoliczbowego lub zmiennoprzecinkowego. Jednak jeśli jest on typu zmiennoprzecinkowego, opcje obliczania statystyk większości, mniejszości i zróżnicowania nie są dostępne.

Poniżej wymieniono interakcje między parametrami grupy Warstwy wejściowe.

 • Jeśli zarówno strefa, jak i dane wejściowe wartości są rastrami o takim samym rozmiarze komórki i komórki są wyrównane, zostaną użyte bezpośrednio w narzędziu i nie będą ponownie próbkowane wewnętrznie.

 • Jeśli wielkość komórki rastra strefy jest inna niż rastra wartości, wielkość komórki wynikowej będzie równa wartości maksymalnej danych wejściowych, a raster wartości będzie używany wewnętrznie jako raster dociągania.

  Jeśli rozmiar komórki jest taki sam, ale komórki nie są wyrównane, raster wartości będzie używany wewnętrznie jako raster dociągania.

  W obu tych przypadkach przed wykonaniem operacji na strefie nastąpi wewnętrzne ponowne próbkowanie.

 • Jeśli jakaś strefa nie nakłada się na środki żadnych komórek rastra wartości, strefa taka nie jest przekształcana w wewnętrzny raster strefy. Oznacza to, że takie strefy nie będą reprezentowane i będą miały wartość NoData w danych wynikowych.

  Można tym zarządzać, określając najpierw odpowiednią rozdzielczość rastra, który zachowa szczegóły danych wejściowych strefy, a następnie używając tej rozdzielczości jako wielkości komórki w środowisku.

  Określenie mniejszej wielkości komórki w ustawieniu środowiska Wielkość komórki spowoduje wygenerowanie większego rastra wynikowego. Wyższa rozdzielczość danych wynikowych nie musi oznaczać wyższej jakości wyniku, ponieważ dodatkowe szczegóły nie istnieją.

 • Ustawienie środowiska Zasięg przetwarzania ma wpływ na sposób analizowania warstw wejściowych. Jeśli w ustawieniach Środowisko ustawienie Zasięg przetwarzania jest skonfigurowane na Użyj zasięgu bieżącej mapy, analizowane będą tylko elementy warstwy Wejściowy raster lub obiekty strefy oraz warstwy Wejściowy raster wartości, które są widoczne w zasięgu bieżącej mapy.

  Jeśli ustawienie Zasięg przetwarzania jest skonfigurowane na opcję Domyślny, analizowane będą wszystkie elementy zarówno w warstwie strefy, jak i warstwie wartości, nawet jeśli leżą poza zasięgiem bieżącej mapy.

Ustawienia analizy statystycznej

Grupa Ustawienia analizy statystycznej zawiera następujące parametry:

 • Typ statystyki określa typ statystyki do obliczenia. Statystyka jest obliczana dla wszystkich komórek w rastrze wartości, które należą do tej samej strefy co komórka wynikowa.

  Typem statystyk może być Większość, Maksimum, Średnia, Mediana, Minimum, Mniejszość, Percentyl, Zakres, Odchylenie standardowe, Suma lub Zróżnicowanie. Wartość domyślna to Średnia.

  Dostępny typ statystyki zależy od typu danych wartości Wejściowy raster wartości i typu obliczania statystyki określonego za pomocą parametru Oblicz statystyki kołowe.

  W przypadku całkowitoliczbowego typu danych przy obliczaniu statystyk arytmetycznych obsługiwane są opcje: Średnia, Większość, Maksimum, Mediana, Minimum, Mniejszość, Percentyl, Zakres, Odchylenie standardowe, Suma oraz Zróżnicowanie. Przy obliczaniu statystyk kołowych obsługiwane są opcje: Średnia, Większość, Mniejszość, Odchylenie standardowe oraz Zróżnicowanie.

  W przypadku zmiennoprzecinkowego typu danych przy obliczaniu statystyk arytmetycznych obsługiwane są opcje: Średnia, Maksimum, Mediana, Minimum, Percentyl, Zakres, Odchylenie standardowe oraz Suma. Przy obliczaniu statystyk kołowych obsługiwane są opcje: Średnia oraz Odchylenie standardowe.

  Jeśli wartość parametru Wejściowy raster wartości jest typu zmiennoprzecinkowego, nie można obliczyć wartości Większość, Mniejszość oraz Zróżnicowanie.

  W przypadku obliczeń większości i mniejszości, jeśli wystąpi równowaga, wynikiem będzie najniższa ze zrównoważonych wartości.

 • Wartość Percentyl to wartość percentylowa do obliczenia. Wartość domyślna to 90. Oznacza ona 90. percentyl.

  Wartość należy do zakresu od 0 do 100. Wynik podania 0-owego percentyla jest zasadniczo równoważny wynikowi statystyki minimalnej, a dla 100-tnego percentyla jest równoważny statystyce maksymalnej. Wartość 50 da praktycznie taki sam wynik jak statystyka Mediana.

  Ten parametr jest dostępny tylko wówczas, gdy parametr Typ statystyki jest skonfigurowany na Percentyl.

 • Typ interpolacji percentylowej określa metodę interpolacji, która jest używana, gdy wartość percentylowa przypada między dwoma wartościami komórek z wejściowego rastra wartości. Może się to zdarzyć, gdy liczba wartości z rastra wejściowego do obliczenia jest parzysta.

  To ustawienie wejściowe może przyjmować wartość Automatyczne wykrywanie, Najbliższy lub Liniowy. Wartością domyślną jest Automatyczne wykrywanie.

  Jeśli w przypadku wartości Automatyczne wykrywanie wejściowy raster wartości ma całkowitoliczbowy typ pikseli, używana jest metoda Najbliższy. Jeśli wejściowy raster wartości ma zmiennoprzecinkowy typ pikseli, używana będzie metoda Liniowy.

  W przypadku wartości Najbliższy używana jest najbliższa dostępna wartość dla podanego percentyla. W tym przypadku typ piksela wynikowego jest taki sam jak typ wejściowego rastra wartości.

  W przypadku wartości Liniowy używana jest średnia ważona dwóch sąsiednich wartości z podanego percentyla. W takim przypadku typ piksela wynikowego jest zmiennoprzecinkowy.

  Ten parametr jest dostępny tylko wówczas, gdy parametr Typ statystyki jest skonfigurowany na Percentyl.

 • Oblicz statystyki kołowe określa sposób obliczania typu statystyki dla danych cyklicznych.

  Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, obliczane są zwykłe statystyki arytmetyczne (liniowe). Jest to opcja domyślna.

  Jeśli ta opcja jest zaznaczona, obliczane są statystyki kołowe. Podaj odpowiednią wartość parametru Wartość zawijania okrężnego.

  W przypadku statystyk kołowych dostępne opcje statystyk zależą od typu danych wartości parametru Wejściowy raster wartości. Jeśli jest to liczba całkowita, dostępne są opcje: Średnia, Większość, Mniejszość, Odchylenie standardowe oraz Zróżnicowanie. Jeśli jest to liczba zmiennoprzecinkowa, dostępne są opcje Średnia oraz Odchylenie standardowe.

  Statystyki kołowe są odpowiednie dla wielkości cyklicznych, takich jak kierunki kompasu w stopniach, pory dnia czy części ułamkowe liczb rzeczywistych.

 • Wartość zawijania okrężnego określa wartość używaną do zaokrąglania wartości liniowej do zakresu danej statystyki kołowej. Jest to liczba dodatnia. Wartość zawijania jest największą możliwą wartością (górną granicą) w danych cyklicznych. Ta wartość reprezentuje również tę samą wielkość co najniższa możliwa wartość (dolna granica). Wartość domyślna wynosi 360.

  Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy obliczane są statystyki kołowe.

 • Ignoruj wartości NoData wskazuje, czy komórki o wartości NoData w wejściowym rastrze wartości będą ignorowane w wynikach dla stref, w których leżą.

  Jeśli ta opcja jest zaznaczona, w obrębie każdej konkretnej strefy tylko komórki mające wartość w danych wejściowych będą używane do określania wartości wynikowej dla tej strefy. Komórki z wartościami NoData w rastrze wartości będą ignorowane podczas obliczeń statystyk. Jest to opcja domyślna.

  Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, gdy w obrębie dowolnej strefy istnieją komórki o wartości NoData w rastrze wartości, nie będą one ignorowane, a ich istnienie wskazuje, że nie ma wystarczających informacji, aby wykonać obliczenia statystyczne dla wszystkich komórek w strefie. W rezultacie w rastrze wynikowym cała strefa otrzyma wartość NoData.

 • Przetwarzaj jako wielowymiarowe określa, jak będą przetwarzane rastry wejściowe, jeśli są to rastry wielowymiarowe.

  Jeśli ta opcja jest zaznaczona, statystyki będą obliczane na podstawie bieżącego przekroju wejściowego wielowymiarowego zestawu danych.

  Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, statystyki będą obliczane dla wszystkich wymiarów wejściowego wielowymiarowego zestawu danych. Jest to opcja domyślna.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Nazwa rastra wynikowego to nazwa wynikowej warstwy rastrowej, która zostanie utworzona i dodana do mapy.

  Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.

 • Typ warstwy wynikowej określa typ rastra wynikowego, który zostanie utworzony. Dane wynikowe mogą być warstwą zobrazowań kafelkowych lub dynamiczną warstwą zobrazowań.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Ograniczenia

W przypadku tego narzędzia obowiązują następujące ograniczenia:

Jeśli dane parametru Wejściowy raster stref lub obiekty zawierają nakładające się poligony, analiza strefowa nie zostanie przeprowadzona dla poszczególnych poligonów. Ponieważ obiektowe dane wejściowe są przekształcane w raster, każda lokalizacja może mieć tylko jedną wartość.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

To narzędzie udostępnia następujące dane wynikowe:

 • Jedna warstwa rastrowa przedstawiająca wynik operacji na strefie

  Narzędzie Statystyka strefowa oblicza statystyki pojedynczo. W przypadku każdej komórki w danych wynikowych wartość reprezentuje obliczoną wartość dla wszystkich komórek danych wejściowych odpowiadających tej strefie.

Wymagania dotyczące użytkowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom
 • ArcGIS Image for ArcGIS Online

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: