Wyświetl historię analiz

Historia analiz śledzi uruchomienia analiz na mapach internetowych, w tym uruchomienia zakończone powodzeniem i takie, które się nie powiodły. Można wyświetlić szczegółowe informacje o poszczególnych uruchomionych analizach, a także ponownie otworzyć daną analizę z tymi samymi ustawieniami, których użyto wcześniej. Dzięki historii analiz można rozwiązywać problemy z błędami, ponownie otwierać narzędzia i funkcje rastrowe z ustawieniami użytymi w poprzednim uruchomieniu i dokumentować lub udostępniać procedurę wykonywania zadań analizy. Historia analiz jest widoczna dla użytkowników wyświetlających udostępnioną mapę internetową.

Po uruchomieniu narzędzia lub funkcji rastrowej na mapie internetowej do panelu Analiza w obszarze Historia jest dodawana pozycja.

Pozycje historii

Każda pozycja historii zawiera szczegółowe informacje o uruchomieniu analizy. Są to m. in. następujące informacje:

 • Dane wejściowe i wynikowe oraz pozostałe ustawienia parametrów.
 • Wszystkie ustawienia środowiskowe.
 • Kiedy uruchomiono analizę, kiedy zakończyło się jej działanie oraz ile czasu była uruchomiona.
 • Liczba wykorzystanych kredytów.
 • ID uruchomienia. Jest to unikalny identyfikator każdego uruchomienia analizy.
 • Informacja o tym, czy analizę ukończono pomyślnie, czy też zakończyła się niepowodzeniem.
  Notatka:

  Status uruchomienia analizy jest zapisywany w momencie zapisywania mapy internetowej. Jeśli mapa internetowa została ostatnio zapisana i analiza nadal działa, przy następnym otwarciu mapy nie będzie widoczny zaktualizowany status.

 • Informacje, ostrzeżenia lub komunikaty o błędach.
 • Łącza do utworzonych elementów.

Przerwij analizę

Wykonaj następujące czynności, aby anulować analizę, która nadal jest uruchomiona.

 1. Na jasnym pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Analiza Analiza.
 2. Kliknij opcję Historia Historia.
 3. Kliknij opcję Anuluj Przerwij analizę.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie anulowania.

 4. Jeśli na pewno chcesz przerwać i anulować, kliknij opcję Przerwij analizę. Aby kontynuować analizę, kliknij opcję Kontynuuj działanie.

Nie wszystkie analizy można anulować. W przypadku analizy, której nie można anulować, zamiast przycisku anulowania jest wyświetlana ikona informacji Informacje.

Zarządzanie historią

Po późniejszym otwarciu zapisanej mapy internetowej w celu kontynuowania pracy wcześniej uruchomione w projekcie analizy będą dostępne w historii analiz. Dla dowolnego elementu historii analiz można wykonać następujące operacje:

Wyświetlenie szczegółów analiz

Szczegóły analiz zawierają informacje o poszczególnych uruchomieniach analiz. Informacje te obejmują warstwę wynikową utworzoną po pomyślnym uruchomieniu, komunikaty przydatne przy rozwiązywaniu problemów oraz zestawienie parametrów analizy.

Aby wyświetlić szczegóły analizy, wykonaj następujące czynności:

 1. Na jasnym pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Analiza Analiza.
 2. Kliknij opcję Historia Historia.

  Wymienione są wszystkie uruchomienia analiz z mapy internetowej, zarówno te pomyślne, jak i te zakończone niepowodzeniami. O każdym uruchomieniu analizy można uzyskać więcej informacji.

 3. Kliknij Opcje.
 4. Kliknij opcję Wyświetl szczegóły.

  W przypadku zakończonych pomyślnie uruchomień analiz szczegóły analizy są otwierane na karcie Wyniki. W przypadku uruchomień zakończonych niepowodzeniem lub anulowanych szczegóły analizy są otwierane na karcie Komunikaty.

 5. Kliknij kartę Wyniki.

  Na karcie Wyniki jest wyświetlana warstwa wynikowa z wybranego uruchomienia analizy. Na karcie Wyniki można również przybliżyć warstwę wynikową lub otworzyć tabelę wynikową, dodać warstwę lub tabelę do mapy albo otworzyć stronę szczegółów elementu.

 6. Kliknij kartę Komunikaty.

  Na karcie Komunikaty znajdują się informacje o tym, kiedy analiza została uruchomiona, czas wykonywania i liczba kredytów wykorzystanych przez pomyślne uruchomienia oraz komunikaty o błędach uruchomień zakończonych niepowodzeniem.

 7. Kliknij kartę Parametry.

  Na karcie Parametry znajduje się zestawienie konfiguracji użytych do uruchomienia analizy.

Niektóre wartości parametrów wejściowych mogą nie wyglądać dokładnie tak jak w oknie narzędzia lub panelu funkcji rastrowej, na przykład:

 • Jeśli jest używany zasięg przetwarzania z innej warstwy, nie będzie widoczny adres URL tej warstwy. W zamian będą widoczne wartości zasięgu podanej warstwy.
 • Jeśli jest używany zasięg przetwarzania pochodzący z zasięgu wyświetlania, będą widoczne wartości zasięgu z zasięgu wyświetlania w momencie uruchomienia analizy.
 • Jeśli jest używane wynikowe odniesienie przestrzenne z innej warstwy, nie będzie widoczny adres URL tej warstwy. W zamian będą widoczne odniesienia przestrzenne podanej warstwy.
 • Niektóre parametry mogą zawierać wartości wynikowe w postaci reprezentacji listy lub JSON.

Ponowne otwarcie uruchomień analiz

Wykonaj następujące czynności, aby ponownie otworzyć uruchomienie analizy:

 1. Na jasnym pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Analiza Analiza.
 2. Kliknij opcję Historia Historia.
 3. Kliknij Opcje.
 4. Kliknij opcję Otwórz narzędzie.

Zostanie wyświetlone okno narzędzia lub funkcji rastrowej z konfiguracjami użytymi w momencie uruchomienia analizy.

Notatka:

Aby ponownie uruchomić narzędzie lub funkcję rastrową, należy podać nową nazwę danych wynikowych.

W przypadku otwarcia narzędzia lub funkcji rastrowej, dla którego względem warstwy wejściowej zastosowano filtr, ten filtr nie będzie brany pod uwagę podczas ponownego uruchamiania analizy. W analizie jest brany pod uwagę tylko filtr aktualnie zastosowany względem warstwy na mapie.

Jeśli mapa została udostępniona użytkownikowi, który nie ma uprawnień lub licencji wymaganych do ponownego uruchomienia narzędzia lub funkcji rastrowej, użytkownik taki nie będzie mógł ponownie otworzyć tego elementu z historii analiz. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy niektóre narzędzia mają parametry wymagające do uruchomienia konkretnych uprawnień lub licencji. Można ponownie otworzyć takie narzędzia, ale parametr zostanie skonfigurowany na wartość, do której użytkownik ma uprawnienia.

Usuwanie uruchomień analiz z historii

Aby usunąć uruchomienie analizy z historii analiz, wykonaj następujące czynności:

 1. Na jasnym pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Analiza Analiza.
 2. Kliknij opcję Historia Historia.
 3. Kliknij Opcje.
 4. Kliknij przycisk Usuń.

Uruchomienie analizy zostało usunięte z historii analiz.

Zapisywanie historii

Historia jest zapisywana w momencie zapisywania mapy internetowej. Historia jest zapisywana tylko dla analiz uruchomionych w przeglądarce Map Viewer i nie można jej otworzyć w przeglądarce Map Viewer Classic. Również analizy uruchomione w przeglądarce Map Viewer Classic nie zostaną zapisane w historii. Aby ponownie otworzyć dowolne uruchomienia analiz, które zostały uruchomione w przeglądarce Map Viewer Classic, należy użyć opcji ponownego uruchomienia.

Jeśli mapa zostanie zapisana podczas działania analizy, jako status tego uruchomienia analizy zostanie zapisana wartość W toku. Aby uniknąć błędnych stanów, należy zapisać mapę po zakończeniu uruchomienia analizy.

Udostępnianie analiz

W momencie zapisywania mapy internetowej razem z nią jest zapisywana historia. Gdy mapa internetowa jest zapisywana z historią, użytkownicy mogą wyświetlać szczegóły historii i parametry ponownego otwarcia.

Jeśli mapa internetowa zostanie udostępniona wszystkim, historię będą mogli przeglądać użytkownicy spoza danej instytucji.

Użytkownik bez uprawnień lub licencji wymaganych do uruchomienia narzędzia lub funkcji rastrowej nie będzie mógł ponownie otworzyć tego elementu.

Niektóre narzędzia mają parametry wymagające do uruchomienia konkretnych uprawnień lub licencji. Można ponownie otworzyć takie narzędzia, ale parametr zostanie skonfigurowany na wartość, do której użytkownik ma uprawnienia.