Korzystanie z narzędzi analizy rastrowej

Notatka:

Narzędzia do analizy są obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w temacie Wykonywanie analiz (Map Viewer).

Poniżej znajdują się informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do narzędzi analizy rastrowej oraz korzystania z tych narzędzi.

Licencjonowanie

Aby możliwe było przeprowadzanie analizy, administrator Twojej instytucji musi nadać Ci pewne uprawnienia. Do korzystania z narzędzi analizy rastrowej potrzebne są następujące uprawnienia:

 • Tworzenie, aktualizacja i usuwanie zasobów
 • Publikacja hostowanych warstw zobrazowań
 • Analiza zobrazowań

Te uprawnienia są dostępne z rozszerzeniem typu użytkownika ArcGIS Image for ArcGIS Online, które jest zgodne z typem użytkownika Creator oraz GIS Professional, a także z rolami Publikujący, Facylitator i Administrator (lub rolami niestandardowymi dysponującymi uprawnieniami wymienionymi powyżej). Jeśli użytkownik nie dysponuje tymi uprawnieniami, nie widzi opisanej poniżej opcji Analiza rastrowa.

Niektóre narzędzia analizy rastrowej wymagają także uprawnienia Publikowanie hostowanych warstw obiektowych, które jest automatycznie włączane, gdy włączone jest uprawnienie Analiza zobrazowań.

Uzyskiwanie dostępu do narzędzi

Aby uzyskać dostęp do narzędzi analizy rastrowej w przeglądarce map Map Viewer Classic i korzystać z nich, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz mapę internetową z warstwą lub warstwami zobrazowań, które mają być poddane analizie w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Analiza Przycisk Analiza znajdujący się na pasku menu mapy.
 3. W panelu Wykonaj analizę kliknij opcję Analiza rastrowa.

Notatka:

Jeśli narzędzia Analiza rastrowa nie są widoczne na panelu Analiza w przeglądarce Map Viewer Classic, prawdopodobnie nie została przypisana licencja ArcGIS Image for ArcGIS Online lub w Twojej instytucji nie została opublikowana co najmniej jedna hostowana warstwa obiektowa. Zanim można będzie uzyskać dostęp do narzędzi analizy rastrowej, należy opublikować co najmniej jedną hostowaną warstwę obiektową.

Informacje o panelu Analiza rastrowa

Poniżej pokazano panel Analiza rastrowa. Panel ten zawiera szereg kategorii, a każda kategoria zawiera narzędzia. Aby wyświetlić narzędzia w kategorii, kliknij przycisk rozwijania lub zwijania po lewej stronie kategorii.

Kategorie i narzędzia analizy rastrowej

Otwieranie edytora funkcji rastrowych

Otwórz okno Edytor funkcji rastrowych. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Edytor funkcji rastrowych.

Otwieranie okna Przeglądaj szablony funkcji rastrowych i niestandardowe narzędzia internetowe

Otwórz okno Przeglądaj szablony funkcji rastrowych i niestandardowe narzędzia internetowe. Szczegółowe informacje zawiera opis funkcji rastrowych.

Otwórz okno dialogowe Środowiska analizy

Otwórz okno dialogowe Środowiska analizy.

Powrót do panelu Wykonaj analizę

Wróć do panelu Wykonaj analizę.

Wyświetlanie pomocy na temat narzędzia lub kategorii

Wyświetl pomoc dotyczącą kategorii.

Rozwiń kategorię, aby wyświetlić znajdujące się w niej narzędzia

Rozwiń kategorię, aby wyświetlić znajdujące się w niej narzędzia.

Korzystanie ze środowisk analizy

Przycisk Środowiska analizy Środowiska analizy umożliwia dostęp do środowisk przetwarzania rastrów i zobrazowań, które mają zastosowanie do wszystkich narzędzi analizy rastrowej. Po otwarciu okna Środowiska analizy z panelu Analiza rastrowa można zmodyfikować ustawienia wynikowego układu współrzędnych, zasięgu przetwarzania, rastra dociągania, rozmiaru komórki oraz maski.

Środowisko analizyOpis
Wynikowy układ współrzędnych

Określa układ współrzędnych wynikowej warstwy zobrazowań.

Dostępne są następujące opcje:

 • Taki sam jak dane wejściowe — wynik analizy będzie miał taki sam układ współrzędnych jak dane wejściowe. Jest to opcja domyślna.
 • Jak podano — wynik analizy będzie w układzie współrzędnych wybranym przez użytkownika. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, kliknij przycisk przedstawiający kulę ziemską Wybierz układ współrzędnych i wybierz wartość z listy znanych układów współrzędnych lub dodaj identyfikator WKID odniesienia przestrzennego w udostępnionym polu.
 • Warstwa <nazwa> — wynik analizy będzie miał taki sam układ współrzędnych co istniejąca warstwa wybrana na mapie internetowej.

Zasięg

Określa zasięg lub granicę używaną podczas wykonywania analizy. Wszystkie piksele lub komórki znajdujące się w całości w podanym zasięgu lub przecinające ten zasięg zostaną użyte w analizie.

Dostępne są następujące opcje:

 • Domyślnie — zasięg używany podczas analizy jest udostępniony przez narzędzie.
 • Jak podano — zasięg jest zdefiniowany przez współrzędne podane przez użytkownika.
 • Warstwa <nazwa> — zasięg używany podczas przetwarzania analizy będzie taki sam jak zasięg przestrzenny istniejącej warstwy wybranej na mapie internetowej.

Raster dociągania

Dostosowuje zasięg wynikowej warstwy rastrowej do wyrównania komórek podanej warstwy Raster dociągania.

Rozmiar komórki

Określa wielkość komórki lub rozdzielczość, która będzie używana do tworzenia wynikowej warstwy rastrowej w analizie rastrowej. Domyślna rozdzielczość wynikowa jest określana przez wielkość największej komórki w wejściowej warstwie rastrowej.

Dostępne są następujące opcje:

 • Minimum z wartości wejściowych — użyj wielkości najmniejszej komórki ze wszystkich warstw wejściowych.
 • Maksimum z wartości wejściowych — użyj wielkości największej komórki ze wszystkich warstw wejściowych. Jest to opcja domyślna.
 • Jak podano — podaj wartość liczbową w celu ustawienia wielkości komórki. Jeśli zostanie wybrana ta opcja, wartością domyślną jest 1.
 • Warstwa <nazwa> — ustawia wielkość komórki na wybraną warstwę rastrową.

Maska

Określa warstwę, która zostanie użyta do zdefiniowania obszaru zainteresowania na potrzeby analizy. W operacji analizy zostaną wzięte pod uwagę tylko te komórki, które mieszczą się w obrębie maski analizy.

 • Maska może być warstwą rastrową lub obiektową.
 • Jeśli maską analizy jest raster, przy definiowaniu maski pod uwagę zostaną wzięte wszystkie komórki zawierające wartość. Komórki w rastrze maski, które mają wartość NoData, będą uznawane za znajdujące się poza maską i będą mieć wartość NoData w warstwie wynikowej analizy.
 • Jeśli maska analizy jest warstwą obiektową, zostanie przy wykonywaniu przekształcona wewnętrznie w raster. Dlatego należy zapewnić, aby dla analizy ustalić odpowiednie wartości ustawień środowiskowych Wielkość komórki i Raster dociągania.

Po otwarciu okna Środowiska analizy z panelu narzędzia analizy rastrowej widoczne są dodatkowe środowiska analizy. Niektóre narzędzia analizy rastrowej obsługują kilka środowisk analizy wymienionych w poniższej tabeli. Ponieważ nie wszystkie narzędzia obsługują wszystkie środowiska, dostęp do nich uzyskuje się z poszczególnych narzędzi, a nie z panelu Analiza rastrowa.

Środowisko analizyOpis
Metoda ponownego próbkowania

Określ sposób interpolacji wartości pikseli podczas transformowania zestawu danych rastrowych. Środowisko to jest przydatne w przypadku, gdy dane wejściowe i wynikowe nie są zgodne, gdy zmienia się wielkość piksela, gdy dane są przesuwane lub gdy występuje dowolna kombinacja tych czynników.

Dostępne są następujące opcje:

 • Najbliższy sąsiad — stosowana głównie w przypadku danych dyskretnych, np. klasyfikacji zagospodarowania gruntów, ponieważ nie tworzy nowych wartości pikseli. Ta metoda jest również odpowiednia dla danych ciągłych, gdy dla dokładnej analizy wielospektralnej mają zostać zachowane oryginalne wartości odbicia w zobrazowaniu. Jest ona najbardziej wydajna pod względem czasu przetwarzania, ale może wprowadzić niewielkie błędy pozycjonowania w obrazie wynikowym. Obraz wynikowy może być przesunięty maksymalnie o pół piksela, a to może powodować brak ciągłości obrazu i postrzępiony wygląd.
 • Interpolacja dwuliniowa — ta metoda jest najbardziej odpowiednia dla danych ciągłych. Wykonuje interpolację dwuliniową i określa nową wartość komórki na podstawie ważonej średniej odległości środków czterech najbliższych komórek wejściowych. Tworzy ona bardziej wygładzony obraz wynikowy niż metoda Najbliższy sąsiad, ale modyfikuje wartości odbicia, co powoduje rozmycie lub spadek rozdzielczości obrazu.
 • Splot sześcienny — metoda odpowiednia dla danych ciągłych. Ta metoda wykonuje splot sześcienny i określa nową wartość komórki na podstawie dopasowania wygładzonej krzywej przechodzącej przez środki 16 najbliższych komórek wejściowych. Wynik jest geometrycznie mniej zniekształcony od rastra uzyskanego za pomocą metody Najbliższy sąsiad i ostrzejszy niż w przypadku metody Interpolacja dwuliniowa. W niektórych przypadkach może spowodować, że wynikowe wartości pikseli znajdą się poza zakresem wejściowych wartości komórek. Jeśli jest to nie do przyjęcia, należy w zamian użyć metody Interpolacja dwuliniowa. Metoda Splot sześcienny jest wymagająca pod względem obliczeniowym i jej przetwarzanie trwa dłużej.

Typ procesora

Wskaż, czy analiza ma być wykonywana z użyciem procesorów, czy procesorów graficznych. Jeśli ustawienie środowiskowe Typ procesora jest puste, do przetwarzania danych narzędzie używa centralnego procesora.

Dostępne są następujące opcje:

 • CPU — podczas przetwarzania używane będą procesory. Przetwarzanie za pomocą procesora można rozdzielić równolegle na wiele rdzeni i instancji zgodnie z ustawieniem Czynnik przetwarzania równoległego.
 • GPU — podczas przetwarzania używane będą procesory graficzne. Procesory graficzne są skuteczne przy przetwarzaniu obrazów, gdzie ich wysoce równoległa struktura pozwala na bardzo wydajne przetwarzanie dużych bloków danych w sposób powtarzalny. Narzędzia analizy rastrowej, które uwzględniają to ustawienie środowiskowe, mogą rozdzielać swoje zadania na instancje procesorów graficznych na wielu serwerach analizy rastrowej zgodnie z ustawieniem Czynnik przetwarzania równoległego.

Interwał ponownego wykorzystania wątków roboczych przetwarzania

Zdefiniuj liczbę sekcji obrazów, które zostaną przetworzone przed ponownym uruchomieniem procesów użytkownika, aby zapobiec potencjalnym niepowodzeniom wynikającym z długiego działania procesu. Wartość domyślna wynosi 0.

Czynnik przetwarzania równoległego

Określ liczbę instancji usługi przetwarzania rastra, których można używać przy przetwarzaniu danych.

Jeśli narzędzie nie uwzględnia ustawienia Typ procesora lub jeśli ustawienie środowiskowe Typ procesora ma wartość CPU, ustawienie środowiskowe Czynnik przetwarzania równoległego steruje instancjami usługi przetwarzania rastra (CPU). Jeśli Typ procesora jest ustawiony na GPU, ustawienie środowiskowe Czynnik przetwarzania równoległego steruje liczbą instancji procesorów GPU przetwarzania rastra.

Definiując ustawienie Czynnik przetwarzania równoległego, można zażądać określonej liczby równoległych procesów roboczych, których serwer obrazów używa przy przetwarzaniu jednego zadania analizy rastrowej. Jeśli jednak łączna liczba procesów równoległych przekracza maksymalną liczbę instancji usługi (CPU lub GPU) przetwarzania rastra, dodatkowe procesy równoległe będą umieszczane w kolejce.

Jeśli ustawienie Czynnik przetwarzania równoległego nie zostanie podane, co jest sytuacją domyślną, narzędzie wykorzysta 80 procent maksymalnej liczby instancji usługi przetwarzania rastra. Ustawienie Czynnik przetwarzania równoległego można podać w postaci liczby całkowitej lub wartości procentowej.

Liczba ponownych prób w przypadku niepowodzeń

Definiuje liczbę ponownych prób wykonania tego samego procesu użytkownika w przypadku losowego niepowodzenia przetwarzania danego zadania. Wartość domyślna wynosi 0.

Pracuj z panelem narzędziowym

Aby otworzyć panel narzędzia analizy rastrowej, kliknij przycisk narzędzia. Nastąpi otwarcie panelu narzędzia, jak pokazano poniżej, wraz z narzędziem Monitoruj roślinność.

Panel Monitoruj roślinność

Otwórz okno dialogowe Środowiska analizy

Otwórz okno dialogowe Środowiska analizy.

Zamknij panel narzędziowy bez uruchamiania analizy

Zamknij panel narzędzia bez uruchamiania analizy i wróć do panelu Analiza rastrowa.

Uzyskaj pomoc dotyczącą parametru

Uzyskaj pomoc dotyczącą parametru.

Element będący wynikiem wykonania analizy zostaje zapisany na karcie Zasoby przy użyciu tej nazwy

Element będący wynikiem wykonania analizy zostaje zapisany na karcie Zasoby przy użyciu tej nazwy.

Na karcie Zasoby możesz wybrać folder, w którym zostanie zapisany wynik

Na karcie Zasoby możesz wybrać folder, w którym zostanie zapisany wynik.

Sprawdź, ile kredytów zostanie wykorzystanych w wyniku wykonania analizy

Sprawdź, ile kredytów zostanie wykorzystanych w wyniku wykonania analizy.

Jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona w analizie zostaną uwzględnione wyłącznie dane widoczne w zasięgu bieżącej mapy

Jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona w analizie zostaną uwzględnione wyłącznie dane widoczne w zasięgu bieżącej mapy.

Notatka:

Przed uruchomieniem narzędzia analizy w usłudze ArcGIS Online można użyć kalkulatora kredytów w celu obliczenia oczekiwanej liczby kredytów, które zostaną wykorzystane. Jeśli w instytucji zostało włączone budżetowanie kredytów, a oczekiwana liczba kredytów przekracza liczbę przydzielonych kredytów, usługa ArcGIS Online wyświetli komunikat o błędzie. Więcej informacji na temat przydzielania i wykorzystywania kredytów zawiera temat Kredyty — podstawy.

Każde narzędzie ma inny zestaw parametrów. Każdorazowo możliwe jest przejrzenie informacji pomocy dla danego parametru. W tym celu należy kliknąć przycisk pomocy znajdujący się obok parametru, tak jak przedstawiono to poniżej. Wszystkie narzędzia mają parametr Nazwa warstwy wynikowej, w którym zapisywane są wyniki wykonanej analizy. Można dokonać zmiany tej nazwy lub pozostać przy nazwie domyślnej.

Użyj bieżącego zasięgu mapy

Zalecane jest każdorazowe zaznaczanie opcji Użyj zasięgu bieżącej mapy i powiększanie do obszaru, który ma zostać przeanalizowany. Wykonanie tej czynności ogranicza liczbę pikseli zobrazowania lub rastra, które zostaną uwzględnione przez narzędzie podczas wykonywanej operacji, oraz liczbę kredytów wykorzystanych w wyniku pracy narzędzia. Wyłączenie zaznaczenia opcji Użyj zasięgu bieżącej mapy powoduje, że możliwe jest przeanalizowanie całej wejściowej warstwy zobrazowań, a liczba kredytów wykorzystanych przez narzędzie zostanie określona na podstawie rozmiaru zobrazowania i złożoności analizy.

Notatka:

Zaznaczenie parametru Użyj zasięgu bieżącej mapy zostanie wyłączone, gdy zostanie skonfigurowane środowisko Zasięg przetwarzania. Zaznaczenie parametru Użyj zasięgu bieżącej mapy spowoduje zastąpienie ustawienia Zasięg przetwarzania.