Zarządzanie grupami

Właściciel grupy może edytować właściwości swojej grupy (takie jak miniatura, opis i znaczniki), zarządzać własnymi zasobami i zasobami udostępnionymi grupie oraz zmieniać niektóre ustawienia grupy, w tym osoby, które mogą dodawać zasoby do grupy i uzyskiwać do niej dostęp (czyli wyszukiwać ją i znajdować). Możesz również udostępniać elementy grupie, używając przycisku Dodaj elementy do grupy na stronie grupy.

Po utworzeniu grupy możesz w dowolnej chwili użyć karty Ustawienia w celu zmiany sposobu, w jaki członkowie mogą uzyskiwać dostęp do grupy i do niej dołączać oraz typu elementów (na przykład map lub warstw) wyświetlanych domyślnie na kartach Zasoby i Przegląd tej grupy. W zależności od wybranych ustawień może być konieczne wykonanie dodatkowych działań przez właściciela grupy. Na przykład, jeśli skonfigurowano grupę w taki sposób, że jej wyszukiwanie i znajdywanie jest możliwe tylko dla jej członków (tzn. jest to grupa prywatna), to aby móc dołączyć do tej grupy, członkowie muszą zostać do niej zaproszeni. W przypadku grup możliwych do znalezienia przez członków instytucji i grup publicznych można zaprosić członków do dołączenia. Można też zdecydować, że członkowie muszą zgłaszać wnioski o dołączenie. W takich sytuacjach będzie konieczne zaakceptowanie lub odrzucenie ich wniosków o członkostwo.

Wskazówka:

Istnieje też możliwość zezwolenia dowolnej osobie w instytucji (oraz spoza instytucji, jeśli taka osoba ma uprawnienia do dołączania do zewnętrznych grup) na dołączenie do grupy bez konieczności zapraszania czy akceptowania takiej osoby. W tym celu należy wybrać opcję Dodając siebie w obszarze Jak osoby mogą dołączać do tej grupy?. Jeśli wybierzesz tę opcję, członkowie będą mogli zgłaszać wnioski o dołączenie do grupy, które będą natychmiast akceptowane bez konieczności podejmowania z Twojej strony jakiegokolwiek działania.

Możesz udostępniać zasoby publiczne swojej grupie, co jest użyteczne, jeśli zasoby są powiązane z zainteresowaniami grupy, ale ich właściciel nie jest jej członkiem. Właściciele grup mogą usuwać zasoby i usuwać członków ze swoich grup, włączać ochronę przed usunięciem w swoich grupach i — jeśli to konieczne — usuwać swoje grupy. Właściciele mogą też zmieniać role członków w swojej grupie. Możesz na przykład awansować niektórych członków grupy na menedżerów grupy, dzięki czemu będą oni mogli Ci pomóc w zadaniach dotyczących zarządzania grupą. Właściciele i menedżerowie grup mogą również obsługiwać polecane zasoby i organizować elementy w grupie w postaci hierarchicznych kategorii, aby ułatwić członkom grupy wyszukiwanie potrzebnych treści. Właściciele grup, którzy są domyślnymi administratorami, mogą też w razie potrzeby ukrywać informacje o przynależności do grupy niektórych członków grupy.

Zarządzanie wnioskami o członkostwo

Łącze Wnioski o członkostwo jest wyświetlane, jeśli jakaś osoba zgłosi wniosek o dołączenie do grupy, która wymaga zatwierdzenia.

 1. Sprawdź czy jesteś zalogowanym użytkownikiem.
 2. Kliknij opcję Grupy u góry witryny i zgodnie z potrzebami za pomocą kart, filtrów oraz opcji sortowania i wyszukiwania znajdź grupę, której wnioskami o członkostwo chcesz zarządzać.
 3. Kliknij łącze Wnioski o członkostwo poniżej nazwy grupy i w wyświetlonym oknie podręcznym kliknij polecenie Zatwierdź lub Odrzuć dla każdego wniosku.
  Wskazówka:

  Wnioski o członkostwo w grupie możesz również zatwierdzać lub odrzucać, klikając łącze Wnioski o członkostwo na karcie Przegląd na stronie grupy.

Jeżeli zatwierdzisz wniosek użytkownika, zostanie on automatycznie dodany do Twojej grupy. Jeżeli odrzucisz wniosek, użytkownik nie zostanie dodany do Twojej grupy. W obu przypadkach użytkownik może sprawdzić swój stan, otwierając okno podręczne Powiadomienia w górnej części witryny.

Zapraszanie członków

Właściciele i menedżerowie grup posiadający konta instytucji mogą dodawać członków do grup własnych lub przez siebie zarządzanych bez konieczności akceptowania przez nich zaproszeń lub przy takiej konieczności. Administratorzy oraz członkowie z uprawnieniami przypisywania członków do grup mogą również dodawać członków bezpośrednio do grup.

Notatka:

Nie można zapraszać członków do grup, w przypadku których członkostwo jest kontrolowane przez grupę w oparciu o protokół SAML. Dodawanie lub usuwanie członków musi być wykonywane za pośrednictwem grupy.

 1. Sprawdź czy jesteś zalogowanym użytkownikiem. Aby móc dodawać członków bezpośrednio, użytkownik powinien sprawdzić, czy jest zalogowany w instytucji.
 2. Kliknij opcję Grupy u góry witryny i zgodnie z potrzebami za pomocą kart, filtrów oraz opcji sortowania i wyszukiwania znajdź grupę, do której chcesz zaprosić osoby do dołączenia. Kliknij nazwę grupy, aby otworzyć jej stronę.
 3. Kliknij opcję Zapraszanie członków.
 4. Wyszukaj członków do dodania do grupy i zastosuj filtry, aby zawęzić listę.

  Możesz wyszukać poszczególnych użytkowników za pomocą nazwy lub nazwy użytkownika albo słów z opisu użytkowników w profilu, na przykład Jan Kowalski Warszawa GIS. Jeśli zapraszasz do swojej grupy członków innej instytucji, wyszukiwani będą tylko użytkownicy, którzy udostępnili publicznie swoje profile. Możesz jednak zapraszać użytkowników, którzy nie ustawili swoich profili jako widocznych publicznie, jeśli wprowadzisz ich dokładne nazwy użytkownika.

  Jeśli grupa została skonfigurowana w taki sposób, aby mogli do niej dołączać członkowie instytucji współpracujących, można wyszukiwać użytkowników z tych instytucji współpracujących, używając przełącznika Uwzględniaj członków tej instytucji i instytucji partnerskich. Jeśli grupa została skonfigurowana w taki sposób, aby mogli do niej dołączać członkowie dowolnych instytucji, można wyszukiwać użytkowników spoza swojej instytucji, używając przełącznika Szukaj członków wszystkich instytucji ArcGIS Online.

  Notatka:

  Masz możliwość zapraszania jedynie użytkowników mających ten sam typ konta, co Ty. Jeśli masz konto instytucji, możesz zapraszać do swoich grup wyłącznie użytkowników kont instytucji. Jeśli masz konto publiczne, do swoich grup możesz zapraszać wyłącznie użytkowników kont publicznych. W przypadku grup, które zezwalają na udostępnione aktualizacje, można zapraszać tylko tych członków swojej instytucji lub instytucji współpracującej, którzy mają uprawnienia do tworzenia, aktualizowania i usuwania zasobów.

 5. Wybierz członków, których chcesz zaprosić do grupy.
 6. Aby dodać członków bezpośrednio, zaznacz opcję Dodawaj członków instytucji, nie wymagając potwierdzenia. Właściciel lub menedżer grupy musi posiadać konto instytucji, aby ta opcja była wyświetlana. Dodatkowo w przypadku użytkowników niebędących właścicielami lub menedżerami grup ta opcja jest również wyświetlana, jeśli mają oni uprawnienia do przeglądania grup członków i przypisywania członków do grup w obrębie instytucji.
 7. Po zakończeniu wybierania członków kliknij przycisk Zaproś członków, aby zaprosić użytkowników do przystąpienia do grupy, lub przycisk Dodaj członków do grupy, aby bezpośrednio dodać członków.
  Notatka:

  W oknie Zaproś członków będzie widoczny tylko jeden przycisk opcji. Przycisk będzie się zmieniał z Zaproś członków na Dodaj członków do grupy po zaznaczeniu opcji natychmiastowego dodania członków instytucji bez wymagania potwierdzenia.

Użytkownicy otrzymają wiadomość w oknie podręcznym Powiadomienia. Mogą oni zobaczyć zaproszenie na stronie Grupy i zaakceptować je lub odrzucić. W przypadku zaakceptowania zaproszenia zostaną oni automatycznie dodani do Twojej grupy, a ich nazwy zostaną wyświetlone na karcie Członkowie na stronie grupy.

Zmiana roli członka w grupie

Po zaproszeniu członków do swojej grupy możesz w razie potrzeby zaktualizować ich role w grupie.

Właściciele i administratorzy grupy z uprawnieniami do zarządzania grupami mogą awansować członków grupy na menedżerów grupy, aby ułatwić im wykonywanie zadań związanych z posiadaniem grupy. Menedżerowie grupy mogą zapraszać członków do grupy, przetwarzać wnioski o przypisanie do grup, w których możliwe jest zgłaszanie takich wniosków, usuwać zasoby i członków oraz edytować właściwości grupy.

Notatka:

Administratorzy instytucji oraz użytkownicy dysponujący odpowiednimi uprawnieniami mogą także zmienić właściciela grupy.

 1. Kliknij kartę Członkowie na stronie grupy.

  Notatka:

  Karta Członkowie nie jest wyświetlana dla grup, w przypadku których członkostwo jest kontrolowane przez grupę w oparciu o protokół SAML.

 2. Wyszukaj członków według pełnej nazwy i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków grupy. Posortuj listę według potrzeb.
  Wskazówka:

  Aby znaleźć konkretnych członków w swojej instytucji, którzy należą do grupy, włącz przełącznik Widok Moja instytucja, aby zawierać dodatkowe opcje filtrowania, na przykład kategorie członków, typ użytkownika i typ logowania. Opcje, które widzisz, zależą od Twoich uprawnień w instytucji.

  Aktywne filtry są wyświetlane w górnej części strony wyników. Kliknij symbol x obok filtru, aby go wyczyścić. Aby wyczyścić równocześnie wszystkie aktywne filtry, kliknij przycisk Wyczyść filtry.

 3. Wybierz członków, których role w grupie chcesz zmienić i kliknij pozycję Zaktualizuj rolę grupy członka.
 4. Wybierz inną rolę (Menedżer lub Członek) i kliknij opcję Zapisz.

  Notatka:

  Członków grupy możesz awansować na jej menedżerów tylko wówczas, gdy należą do Twojej instytucji lub instytucji współpracującej oraz mają uprawnienia do tworzenia i posiadania grup. Zaleca się awansować tylko tych członków, którzy mają podobne uprawnienia do Twoich. Dzięki temu ich możliwości zarządzania w grupie będą zgodne z Twoimi. Jeśli na przykład masz tylko uprawnienia do udostępniania prywatnego grup (udostępniania ich tylko dla członków grupy) i chcesz awansować członka, który ma uprawnienia do udostępniania publicznego grup oraz udostępniania dla osób w instytucji, ten członek będzie miał więcej możliwości do zarządzania grupą niż Ty jako jej właściciel.

Usuwanie członków

Jeśli nie chcesz, aby użytkownik nadal był członkiem grupy, możesz go usunąć z grupy. Elementy tego członka również zostaną usunięte z grupy. Konto i elementy użytkownika nie zostaną usunięte z usługi ArcGIS Online ani instytucji. Aby usunąć członka, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij kartę Członkowie na stronie grupy.
  Notatka:

  Karta Członkowie nie jest wyświetlana dla grup, w przypadku których członkostwo jest kontrolowane przez grupę w oparciu o protokół SAML.

 2. Wyszukaj członków według pełnej nazwy i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków grupy. Posortuj listę według potrzeb.
  Wskazówka:

  Aby znaleźć konkretnych członków w swojej instytucji, którzy należą do grupy, włącz przełącznik Widok Moja instytucja, aby zawierać dodatkowe opcje filtrowania, na przykład kategorie członków, typ użytkownika i typ logowania. Opcje, które widzisz, zależą od Twoich uprawnień w instytucji.

  Aktywne filtry są wyświetlane w górnej części strony wyników. Kliknij symbol x obok filtru, aby go wyczyścić. Aby wyczyścić równocześnie wszystkie aktywne filtry, kliknij przycisk Wyczyść filtry.

 3. Zaznacz pole wyboru obok członka, którego chcesz usunąć. Można wybrać dowolną liczbę członków.
  Wskazówka:

  Możesz usunąć wszystkich członków z grupy jednocześnie, zaznaczając pole wyboru nad listą członków, aby wybrać wszystkich członków, a następnie kliknij opcję Usuń członka z grupy. Pamiętaj, aby przed usunięciem członków grupy anulować wybór jej właściciela.

 4. Kliknij pozycję Usuń członka z grupy.
 5. W oknie Anuluj dostęp kliknij opcję Usuń.

Ukrywanie informacji o przynależności do grupy

W niektórych przypadkach właściciel grupy może nie chcieć, aby lista członków grupy była widoczna dla wszystkich osób w grupie. Właściciel grupy może ukryć informacje o przynależności do grupy na przykład w celu ochrony prywatności członków grup publicznych, takich jak grupy społecznościowe lub grupy crowdsourcingowe. Domyślny administrator lub właściciel grupy może ukryć pełną listę członków (z wyjątkiem właściciela i menedżerów grupy) przed wszystkimi osobami z wyjątkiem siebie, menedżerów grupy i użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi do wyświetlania wszystkich członków i grup.

Notatka:

To ustawienie ma zastosowanie tylko do karty Członkowie na stronie grupy. Właściciel elementu nadal będzie wyświetlany na stronie elementu w przypadku poszczególnych elementów w grupie. Członkowie instytucji widzą grupę jako opcję filtrowania podczas zapraszania członków do grupy lub zarządzania członkami z poziomu karty Członkowie strony instytucji.To ustawienie nie jest dostępne dla grup opartych na protokole SAML.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowany jako domyślny administrator instytucji.
 2. W górnej części witryny kliknij opcję Grupy.
 3. Na karcie Moje grupy wybierz swoją nazwę użytkownika w filtrze Właściciel i wybierz grupę, dla której chcesz ukryć informacje o członkostwie.
 4. Kliknij kartę Ustawienia na stronie grupy.
 5. W obszarze Kto może wyświetlać pełną listę członków na karcie Członkowie grupy? kliknij opcję Ukryj członków grupy.
 6. W oknie Ukryj członków grupy kliknij opcję Ukryj.
  Uwaga:

  Tego działania nie można cofnąć. Gdy pełna lista członków jest ukryta, nie można przywrócić jej widoczności dla grupy.

Klasyfikowanie zasobów

Właściciel lub menedżer grupy oraz użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi do aktualizowania zasobów grupy może skonfigurować hierarchiczną strukturę kategorii służącą do organizowania elementów w grupie. Po skonfigurowaniu kategorii można przypisywać do tych kategorii elementy w grupie, aby ułatwić członkom grupy odnajdywanie potrzebnych elementów podczas przeglądania lub wyszukiwania zasobów grupy.

Notatka:

Kategorie pozwalają innym użytkownikom szybko wyszukiwać mapy, sceny, aplikacje i inne elementy. Kategorie można konfigurować pod kątem organizowania zasobów w instytucji lub ze względu na zasoby udostępnione określonym grupom (jak opisano poniżej).

Konfiguruj kategorie

Właściciele grup i menedżerowie mogą konfigurować kategorie umożliwiające organizowanie zasobów grupy. Można utworzyć własne kategorie niestandardowe lub użyć jako punktu wyjścia zestawów kategorii standardowych z platformy ArcGIS (które przedstawia ArcGIS Living Atlas of the World), kategorii ISO (International Organization for Standardization) lub kategorii INSPIRE.

 1. Kliknij kartę Zasoby na stronie grupy.
 2. W obszarze Kategorie grupy kliknij opcję Konfiguruj kategorie grupy.

  Notatka:
  Jeśli utworzono już kategorie dla danej grupy, kliknij przycisk Konfiguruj kategorie grupy Konfiguruj kategorie grupy obok opcji Kategorie grupy, aby dodawać i usuwać kategorie dla grupy oraz zmieniać ich nazwy i kolejność.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Kategorie niestandardowe — utwórz własne kategorie na potrzeby organizowania zasobów w grupie.
  • Kategorie ArcGIS — użyj jako punktu wyjścia kategorii ArcGIS. Można je dostosować lub pozostawić niezmienione. Te kategorie są prezentowane w atlasie ArcGIS Living Atlas of the World.
  • Kategorie ISO — użyj jako punktu wyjścia kategorii International Organization for Standardization (ISO). Można je dostosować lub pozostawić niezmienione. Publikacja ISO 19115 udostępnia metodę opisywania i katalogowania informacji geograficznych.
  • Kategorie INSPIRE — użyj jako punktu wyjścia kategorii motywów z dyrektywy INSPIRE. Można je dostosować lub pozostawić niezmienione.
 4. Jeśli w poprzednim etapie wybrano opcję Kategorie niestandardowe, utwórz hierarchię kategorii w następujący sposób:
  1. Kliknij przycisk Dodaj kategorię Dodaj kategorię, wpisz nazwę kategorii (o maksymalnej długości 100 znaków), a następnie kliknij opcję Dodaj.
  2. Aby utworzyć podkategorie, kliknij przycisk Dodaj podkategorię Dodaj podkategorię poniżej istniejącej kategorii, wpisz nazwę podkategorii (o maksymalnej długości 100 znaków), a następnie kliknij opcję Dodaj.
  3. W zależności od potrzeb utwórz dodatkowe kategorie najwyższego poziomu oraz podkategorie.
 5. Jeśli wybrano opcję Kategorie ArcGIS, Kategorie ISO lub Kategorie INSPIRE, wykonaj dowolną z następujących czynności, aby przejrzeć hierarchię kategorii lub wprowadzić do niej zmiany:
  • Odpowiednio do potrzeb rozwiń i zwiń kategorie w drzewie kategorii za pomocą przycisków rozwijania Rozwiń i zwijania Zwiń obok kategorii.
  • Aby dodać kategorię lub podkategorię, kliknij przycisk Dodaj kategorię Dodaj kategorię lub przycisk Dodaj podkategorię Dodaj podkategorię poniżej istniejącej kategorii, wpisz nazwę kategorii lub podkategorii (o maksymalnej długości 100 znaków), a następnie kliknij opcję Dodaj.
 6. Wykonaj dowolną z następujących czynności, aby w zależności od potrzeb wprowadzić dodatkowe zmiany do kategorii:
  • Aby zmienić nazwę kategorii lub podkategorii, kliknij przycisk Edytuj kategorię Edytuj kategorię odpowiadający kategorii lub podkategorii, której nazwę chcesz zmienić, wpisz nową nazwę (maksymalnie 100 znaków), a następnie kliknij opcję Aktualizuj.
  • Aby usunąć kategorię lub podkategorię, kliknij przycisk Usuń kategorię Usuń kategorię odpowiadający kategorii lub podkategorii, którą chcesz usunąć.
  • Aby zmienić kolejność kategorii na tym samym poziomie w hierarchii, umieść wskaźnik myszy nad przyciskiem rozwijania Rozwiń lub zwijania Zwiń znajdującym się obok kategorii i przeciągnij ją w inne miejsce.
 7. Po zakończeniu konfigurowania kategorii grupy kliknij przycisk Zapisz.

  Kategorie zostaną wyświetlone w sekcji Kategorie grupy i będą gotowe do użycia w celu klasyfikowania elementów w grupie.

  Notatka:

  Hierarchia kategorii może mieć maksymalnie trzy poziomy i łącznie maksymalnie 900 kategorii oraz podkategorii. W celu zwiększenia wydajności zaleca się utworzenie kompleksowej i pełnej hierarchii kategorii oraz schematu nazewnictwa, zanim rozpocznie się przypisywanie elementów do kategorii.

Klasyfikuj elementy

Po skonfigurowaniu kategorii możliwe jest klasyfikowanie elementów w grupie. Klasyfikowanie zasobów umożliwia członkom grupy wyszukiwanie potrzebnych zasobów.

 1. Wybierz jeden lub większą liczbę elementów grupy, które chcesz sklasyfikować i kliknij opcję Klasyfikuj.
 2. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby sklasyfikować wszystkie wybrane elementy jednocześnie, zaznacz pola wyboru, aby wybrać wymagane kategorie i podkategorie. Karta każdego elementu zostanie zaktualizowana w celu wyświetlenia wybranych kategorii.
   Notatka:

   Wybór podkategorii powoduje automatycznie wybór wszystkich powiązanych z nią kategorii i podkategorii, które znajdują się powyżej niej w hierarchii. Jednak wybór kategorii nie powoduje automatycznie wybrania jej podkategorii.

  • Aby klasyfikować elementy pojedynczo, kliknij opcję Przypisz kategorię na karcie elementu i wybierz pożądane kategorie. Do każdego elementu można przypisać maksymalnie 20 kategorii. Aby zawęzić dostępne opcje, można również użyć pola Filtruj kategorie.
  • Aby usunąć wszystkie wybrane elementy z konkretnej kategorii lub podkategorii, wyłącz zaznaczenie pól wyboru, co spowoduje anulowanie wyboru odpowiedniej kategorii lub podkategorii. Karta każdego elementu zostanie zaktualizowana w celu odzwierciedlenia usuniętej kategorii.
   Notatka:

   Podczas anulowania wyboru kategorii i podkategorii mają miejsce następujące zdarzenia:

   • Anulowanie wyboru kategorii lub podkategorii powoduje automatycznie anulowanie wyboru wszystkich powiązanych z nią podkategorii.
   • Anulowanie wyboru podkategorii, gdy na tym samym poziomie nie ma wybranych żadnych innych podkategorii, powoduje również anulowanie wyboru powiązanych kategorii znajdujących się wyżej oraz podkategorii znajdujących się niżej w hierarchii.

  • Aby usunąć pojedynczy element z kategorii, kliknij znak x obok kategorii na powiązanej karcie elementu.
  • Aby cofnąć lub przywrócić przypisania kategorii, odpowiednio do potrzeb kliknij przycisk Cofnij Cofnij lub Ponów Ponów.
 3. Po zakończeniu klasyfikowania elementów kliknij przycisk Zapisz.

  Elementy grupy zostaną zorganizowane z użyciem podanych kategorii grupy. Członkowie grupy mogą używać tych kategorii do filtrowania zasobów podczas przeglądania lub wyszukiwania elementów w grupie.

  Notatka:

  Podczas klasyfikowania elementu zalecane jest wybranie jak najbardziej szczegółowej i istotnej kategorii, aby mieć pewność, że element będzie wyświetlany i wykrywany w odpowiedniej grupie zgodnie z oczekiwaniami. Aby na przykład sklasyfikować mapę internetową, wybierz kategorię Mapy > Mapy internetowe, a nie kategorię Mapy.

Obsługa polecanych zasobów

Domyślnie na karcie Przegląd na stronie grupy wyświetlana jest galeria elementów zasobów ostatnio dodanych do grupy. Alternatywnie właściciele grup, menedżerowie grup i członkowie z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania zasobami w grupach mogą obsługiwać galerię polecanych zasobów grupy, zamiast pokazywać ostatnio dodane elementy.

Notatka:

Jeśli administrator zdecyduje się wyświetlać wyselekcjonowane polecane zasoby z grupy na stronie Galeria w witrynie instytucji, polecane elementy grupy będą wyświetlane w galerii w tej samej kolejności, w jakiej występują na karcie Informacje ogólne na stronie grupy.

Aby obsługiwać polecane zasoby, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji.
 2. Kliknij opcję Grupy u góry witryny i zgodnie z potrzebami za pomocą kart, filtrów oraz opcji sortowania i wyszukiwania znajdź grupę.
 3. Na karcie Moje grupy kliknij nazwę grupy, której jesteś właścicielem lub którą zarządzasz.
 4. Na karcie Przegląd strony grupy kliknij opcję Obsługuj polecane zasoby i kliknij opcję Wybierz zasoby do polecenia.
 5. Zgodnie z potrzebami za pomocą filtrów oraz opcji sortowania i wyszukiwania znajdź elementy do dołączenia do galerii polecanych zasobów.
 6. Wybierz elementy do dołączenia i kliknij przycisk Gotowe.
  Notatka:

  Jeśli dla grupy zastosowano ustawienie grupy wyświetlania określonego typu elementów, takich jak mapy lub warstwy w galerii, tylko elementy tego typu są dostępne do wyboru.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.
 8. Aby wprowadzić zmiany w galerii polecanych zasobów grupy, kliknij przycisk Edytuj i wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • Kliknij opcję Zmień polecane zasoby, wybierz inne lub dodatkowe elementy, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
  • Przeciągnij karty w galerii, aby zmienić kolejność elementów polecanych zasobów.
  • Kliknij opcję Przywróć ostatnie zasoby, aby wyświetlić ostatnio dodane elementy zamiast obsługiwanej galerii.

   Jeśli zdecydujesz się obsługiwać polecane zasoby później, zostanie zastosowany oryginalny wybór elementów. Możesz zachować te elementy w galerii polecanych zasobów lub dokonać zmian w wyborze w zależności od potrzeb.

Udostępnianie zasobów publicznych i zasobów instytucji

Po udostępnieniu elementu dla instytucji lub publicznie można go udostępnić dla grupy. Jeżeli właściciel zasobów ustawi je jako prywatne, zostaną one automatycznie usunięte z grupy.

 1. Kliknij pozycję Zasoby w górnej części witryny i znajdź element, który chcesz udostępnić dla grupy.

  Elementy udostępniane dla wszystkich (publicznie) są oznaczone ikoną kuli ziemskiej Udostępnione: Wszyscy. Elementy udostępnione dla instytucji są oznaczone ikoną budynku Udostępnione: Instytucja.

 2. Kliknij nazwę elementu, aby otworzyć jego stronę.
 3. Kliknij polecenie Udostępnij.
 4. Kliknij opcję Edytuj udostępnianie grupie i zaznacz pole wyboru obok grupy, dla której chcesz udostępnić element. Jeżeli chcesz udostępnić element wielu grupom należącym do Ciebie, możesz wybrać więcej niż jedną grupę.
  Wskazówka:

  Znalezienie żądanej grupy lub grup ułatwia funkcja wyszukiwania.

 5. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Zapisz.

Usuwanie zasobów

Jeżeli użytkownik grupy udostępnił element, który nie jest właściwy dla danej grupy, można go usunąć. Element nie będzie pojawiał się już na stronie grupy, ale nie zostanie usunięty z konta właściciela. Nadal jest dostępny dla właściciela elementu i zachowa swoje właściwości udostępniania, na przykład będąc elementem publicznym. Wykonaj następujące czynności, aby usunąć element z grupy:

 1. Kliknij kartę Zasoby na stronie grupy.
 2. Wykonaj dowolne z następujących czynności, aby znaleźć elementy przeznaczone do usunięcia z grupy:
  • Wprowadź słowa kluczowe w polu szukaj.
  • Użyj filtrów wyszukiwania, aby zawęzić listę elementów. Można na przykład filtrować według typu elementu (mapa, warstwa, aplikacja itd.), lokalizacji, daty ostatniej modyfikacji elementu, znaczników, sposobu jego udostępniania (wszystkim, instytucji lub grupie) i z uwzględnieniem tego, czy pochodzi z instytucji współpracującej.
   Wskazówka:

   Aktywne filtry są wyświetlane w górnej części strony wyników. Kliknij symbol x obok filtru, aby go wyczyścić. Aby wyczyścić równocześnie wszystkie aktywne filtry, kliknij przycisk Wyczyść filtry.

  • Posortuj listę elementów według tytułu, właściciela, liczby widoków lub oceny. Kliknięcie strzałki powoduje odwrócenie porządku sortowania alfabetycznego.
 3. Wybierz element, który powinien zostać usunięty z grupy. Na raz można usunąć dowolną liczbę elementów.
  Notatka:

  Aby wybrać element w widoku tabeli, zaznacz pole obok tego elementu. Aby wybrać element w widoku listy lub siatki, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu miniatury.

 4. Kliknij opcję Usuń z grupy.
 5. Kliknij pozycję Tak, aby potwierdzić, że chcesz usunąć elementy z grupy.

Udostępnianie własnej grupy

Jeśli masz uprawnienia do udostępniania, możesz użyć przycisku Udostępnij na karcie Przegląd na stronie grupy, aby udostępnić grupę.

Włączanie ochrony przed usunięciem

Grupy, których jesteś właścicielem lub którymi zarządzasz, można zabezpieczyć przed przypadkowym usunięciem. To ustawienie jest szczególnie istotne w przypadku zabezpieczania grup specjalnych, takich jak grupy Open Data. Aby włączyć dla grupy ochronę przed usunięciem, kliknij opcję Ustawienia i włącz przełącznik w obszarze Ochrona przed usunięciem.

Usuwanie grupy

Aby usunąć grupę, która jest Twoją własnością, którą zarządzasz lub administrujesz, przejdź na kartę Ustawienia grupy, którą chcesz usunąć i kliknij opcję Usuń grupę. W oknie Usuwanie kliknij przycisk Usuń. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli dla grupy włączono opcję ochrony przed usunięciem.