Najważniejsze wskazówki dotyczące wydajności sceny

Dobra wydajność sceny sprawia, że odbiorcy, tacy jak Twoja instytucja lub wszyscy użytkownicy, zapoznają się ze sceną w sposób odpowiadający Twoim zamierzeniom, a prezentowana scena wywiera na nich największy wpływ. Sceny można optymalizować, korzystając z wytycznych podanych w tym miejscu, jeśli wydajność scen jest niska, na przykład wtedy, gdy sceny są wczytywane powoli, zacinają się podczas nawigacji lub występuje ogólne spowolnienie. Optymalizację wydajności scen można podzielić na następujące kategorie:

 • Ustawienia sprzętu i przeglądarki
 • Wyświetlanie scen
 • Tworzenie scen
 • Tworzenie zawartości scen

Ustawienia sprzętu i przeglądarki

Na ogół karty przeglądarki rywalizują o pamięć procesora i procesora graficznego na komputerze, a każda przeglądarka inaczej obsługuje zarządzanie tymi zasobami. Zamknij inne karty przeglądarki Scene Viewer oraz zamknij inne aplikacje 3D i aplikacje wymagające dużej ilości pamięci. To może znacznie zmniejszyć wykorzystanie zasobów pamięci na komputerze. Oprócz utrzymania najlepszej wydajności przeglądarki Scene Viewer, należy sprawdzić, czy sprzęt i przeglądarka spełniają najnowsze wymagania przeglądarki Scene Viewer.

Wyświetlanie scen

Uwzględnienie poniższych sugestii, takich jak dostosowanie nawigacji i cieni, umożliwia zwiększenie wydajności podczas przeglądania scen.

 • Wydajność lub jakość — dostosuj ustawienia, wybierając opcję Wydajność, aby znacznie zmniejszyć wykorzystanie pamięci, a tym samym poprawić wydajność wyświetlania i stabilność systemu.
 • Nawigowanie — podczas nawigowania po scenach można zauważyć, że na wydajność wpływa kąt kamery. Płaskie kąty kamery — gdy widać horyzont — mogą negatywnie wpłynąć na zasoby pamięci. Przy tych kątach przeglądarka Scene Viewer musi wczytywać i wyświetlać wszystkie obiekty znajdujące się między kamerą i horyzontem. Jeśli takie kąty nie są potrzebne, może być pomocne utrzymanie kąta kamery bliższego górnemu widokowi sceny. Ponadto przytrzymanie myszy w trakcie wczytywania sceny zmniejsza liczbę koniecznych operacji renderowania sceny przez przeglądarkę Scene Viewer.
 • Widoczność warstw — zalecaną praktyką jest włączenie tylko tych warstw, które są potrzebne w danym widoku. W ten sposób zwiększa się wydajność, ponieważ przeglądarka Scene Viewer renderuje tylko potrzebne warstwy. Ponadto należy wyłączyć symbolizowane warstwy 3D i warstwy wysokościowe podczas pomniejszania na dalekie odległości, gdy nie widać symboli 3D.
 • Cienie — należy wyłączyć cienie, jeśli nie są potrzebne w scenie. Cienie wymagają dużych ilości pamięci i na przykład scena z tysiącami budynków może drastycznie zmniejszyć wydajność, gdy są wyświetlane cienie.

Tworzenie scen

Przy tworzeniu scen znaczny wpływ mają parametry sceny, takie jak liczba widocznych warstw, typ symbolizacji oraz układ slajdów.

Liczba widocznych warstw

Przeglądarka Scene Viewer ma skończoną ilość pamięci dla każdej warstwy w scenie. Zmniejszenie liczby widocznych warstw minimalizuje obciążenie procesora i procesora graficznego, ponieważ do każdej warstwy są przydzielane zasoby pamięci podczas wczytywania. Warto ograniczyć liczbę warstw w scenie do maksymalnie dwunastu. Jeśli obszar pokrywa więcej niż dwanaście warstw, najlepiej jest utworzyć wiele scen z mniejszą liczbą warstw zamiast jednej sceny z wieloma warstwami. Inną opcją w przypadku posiadania wielu warstw o tym samym typie geometrii, na przykład warstwy sceny obiektów 3D, jest złożenie warstw w jedną warstwę sceny obiektów 3D. Więcej informacji na ten temat zawiera poniższa sekcja Tworzenie zawartości scen.

Symbolizacja warstwy

Symbolizacja warstwy może mieć istotny wpływ na wydajność sceny. Złożoność (liczba powierzchni geometrycznych i segmentów) symboli obiektów w połączeniu z liczbą obiektów w scenie bezpośrednio wpływa na szybkość renderowania. Na przykład kilkadziesiąt obiektów z symbolami o wielu powierzchniach i segmentach może mieć taki sam wpływ na renderowanie, jak sto obiektów o mniej złożonych symbolach. Jeśli w scenie jest zauważalne wolne renderowanie, być może warto zmienić symbolizację.

 • Proste i tematyczne symbole punktowe 3D — aby poprawić wydajność renderowania, użyj prostych i tematycznych symboli 3D o mniejszej liczbie powierzchni. Dodatkowo do każdego symbolu są przydzielone zasoby renderowania, dlatego im mniej różnych typów symboli zawiera scena, tym mniejsze prawdopodobieństwo zagrożenia renderowania. Dobrą ogólną zasadą jest ograniczenie liczby unikalnych typów symboli do mniej niż kilkudziesięciu.
 • Symbolizacja 2D — symbole 2D są mniej złożone i łatwiejsze do renderowania niż obiekty 3D. Symbole punktowe, styl linii oraz style poligonowe 2D wymagają do renderowania mniej obliczeń niż obiekty, ścieżki i wyniesienia 3D.
 • Tryby danych wysokościowych — ustaw warstwę na wysokość bezwzględną, jeśli dane zawierają wartości Z.
 • Etykiety — wyłącz etykiety, jeśli scena zawiera setki punktów, aby zmniejszyć zużycie pamięci i zwiększyć wydajność renderowania oraz zredukować zacinanie się scen.
 • Zwiększ przejrzystość — włącz opcję Zwiększ przejrzystość, aby usunąć nakładające się warstwy punktowe, co zmniejsza liczbę obiektów i obliczeń, których wymaga przeglądarka Scene Viewer.

Właściwości sceny

Aby poprawić wydajność, można ustawić następujące właściwości sceny. Dane wysokościowe i widoki początkowe mocno wpływają na wydajność sceny.

 • Dane wysokościowe — wyłącz dane wysokościowe terenu, gdy masz sceny w skali globalnej, gdy używasz kąta kamery widoku z góry lub podczas tworzenia scen w pomieszczeniach. W ogólności, gdy kontekst terenu nie jest istotny dla sceny, na przykład dla scen nad ziemią, można usunąć dane wysokościowe.
 • Widok początkowy — zapisz widok początkowy z kamery dalej od ziemi i z wieloma kątami kamery widoku z góry. Redukuje to obliczenia geometrii gruntu i wyrównania danych wysokościowych podczas wczytywania sceny.
 • Przytnij do zasięgu — w scenach lokalnych przytnij scenę do zasięgu obszaru projektu. Mniej poziomu gruntu i symboli w scenie daje w wyniku lepszą wydajność renderowania przy mniejszej liczbie wymaganych obliczeń.

Slajdy

Powyższe sugestie dotyczą także przechwytywania slajdów. Zmienianie kątów kamery, widoczności warstw i danych wysokościowych umożliwiają zwiększenie wydajności scen w następujący sposób:

 • Kąt kamery — korekta kąta kamery przy przechwytywaniu slajdów może mieć istotny wpływ na wydajność. Powyższa sekcja Nawigacja zawiera dodatkowe informacje.
 • Widoczność warstw — jeśli wiele warstw się nakłada lub niektóre warstwy nie są potrzebne w bieżącym widoku slajdów, wyłącz niepotrzebne warstwy przy przechwytywaniu slajdów. Powyższa sekcja Widoczność warstw zawiera dodatkowe informacje.
 • Dane wysokościowe — gdy dane wysokościowe terenu nie są potrzebne na slajdzie, najlepiej je wyłączyć, aby oszczędzać zasoby. Innym przykładem, gdy dane wysokościowe nie są konieczne, jest sytuacja, w której zintegrowana warstwa sceny siatki całkowicie pokrywa dane wysokościowe w widoku slajdu.

Tworzenie zawartości scen

Na wydajność scen można wpływać, modyfikując dane źródłowe bezpośrednio w aplikacji ArcGIS Pro i ponownie publikując warstwy. Zredukowanie liczby warstw w scenie i uproszczenie złożoności warstw za pomocą aplikacji ArcGIS Pro powoduje zminimalizowanie zużycia pamięci i zwiększenie wydajności wyświetlania.

Liczba warstw

Jeśli istnieje wiele warstw o takim samym typie geometrii, można poprawić wydajność, łącząc te warstwy w jedną. Warto korzystać z tej reguły w przypadku więcej niż dwunastu warstw. Użyj aplikacji ArcGIS Pro do połączenia źródłowych warstw GIS w jedną warstwę lub mniejszą liczbę warstw. Następnie udostępnij warstwę ponownie w usłudze ArcGIS Online lub oprogramowaniu ArcGIS Enterprise. Zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Scal warstwy — scal wiele warstw sceny lub warstw obiektowych w jedną warstwę, gdy wszystkie obiekty mają taki sam typ geometrii. Mając warstwy sceny obiektów 3D, można edytować źródłowy zestaw danych klasy obiektów wielopłatowych w aplikacji ArcGIS Pro. Aby scalić obiekty w jedną warstwę, można skopiować i wkleić obiekty w aplikacji ArcGIS Pro. Ponadto, aby utrzymać optymalną wydajność, najlepiej jest zachować warstwę pojedynczą i uniknąć jej dzielenia na kilka warstw.
 • Scal warstwy kafli — w przypadku wielu warstw kafli pokrywających obszar, na przykład warstw zobrazowań, można scalić warstwy kafli w aplikacji ArcGIS Pro w jedną warstwę.

Złożoność warstw

Można zminimalizować wykorzystanie pamięci przez warstwy i zwiększyć wydajność wczytywania oraz wyświetlania warstw, redukując złożoność obiektów w następujący sposób: