Pokaż tabele (przeglądarka map Map Viewer Classic)

Aby wyświetlić informacje o obiektach w warstwie, można wyświetlić tabelę interaktywną w dolnej części mapy w przeglądarce map Map Viewer Classic lub na karcie Dane na stronie elementu warstwy obiektowej. Widok tabelaryczny danych przyspiesza analizowanie informacji i ułatwia podejmowanie decyzji. Użytkownik może sortować dane, zmieniać ich wielkość oraz kolejność i ukrywać je oraz wybierać określone atrybuty do pokazania na mapie. Na przykład: można wyświetlić tabelę w przypadku warstwy przestępstw i przejrzeć różne rodzaje przestępstw, które zostały wykryte w danej okolicy w ciągu ostatnich dwóch lat.

Możliwe jest przeglądanie i sortowanie danych atrybutowych wyświetlanych w tabeli, aby lepiej poznać warstwę obiektową. Dodatkowe informacje o warstwie można także uzyskać, przeglądając wszystkie dostępne powiązane tabele danych, jak również wszystkie powiązane zdjęcia lub inne pliki załączników. Członek roli, która ma uprawnienia do edycji warstw obiektowych, gdy warstwa obiektowa jest skonfigurowana tak, że możliwa jest edycja, może edytować lub usuwać wartości atrybutów oraz dołączać dodatkowe powiązane zdjęcia i pliki. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z tematem Edytowanie tabel. Jeśli jesteś właścicielem warstwy, możesz wykonywać operacje edycji zbiorczej, takie jak obliczanie wartości pól i dołączanie danych. Jako właściciel warstwy możesz także zmieniać rodzaje informacji przechowywanych w warstwie poprzez dodawanie i usuwanie pól.

Wskazówka:

Wyświetlanie tabel może być przydatnym sposobem obejrzenia obiektów, które zostaną wyświetlone na mapie. Jeśli warstwa zawiera obiekty, które nie są ważne dla odbiorców, za pomocą filtrów można skonfigurować dokładniej dostosowany widok warstwy.

Wyświetlanie tabeli w przeglądarce map Map Viewer Classic

Aby wyświetlić tabelę atrybutów warstwy obiektowej w przeglądarce map Map Viewer Classic, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz mapę z warstwą obiektową, której atrybuty mają zostać wyświetlone w tabeli.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy obiektowej i kliknij Pokaż tabelę Pokaż tabelę.

  Tabela zostanie wyświetlona u dołu mapy.

  Wskazówka:

  Aby zmienić rozmiar tabeli w pionie, przeciągnij pasek podziału znajdujący się na środku nad tytułem tabeli w górę lub w dół.

 4. Aby zamknąć widok tabeli na mapie, kliknij przycisk Ukryj tabelę Ukryj tabelę.

Wyświetlanie tabeli na stronie elementu

Aby wyświetlić tabelę na stronie elementu warstwy obiektowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do strony elementu warstwy obiektowej, której atrybuty mają zostać wyświetlone w tabeli.
 2. Kliknij kartę Dane.

Wyświetlanie atrybutów i powiązanych rekordów

Po otwarciu tabeli na mapie można wyświetlić atrybuty warstwy. Jeśli właściciel warstwy obiektowej utworzył relację między warstwą obiektową, a inną tabelą, będą również widoczne atrybuty z powiązanych tabel. Atrybuty z powiązanych tabel są reprezentowane jako kolumny z nagłówkami wyróżnionymi kursywą z prawej strony tabeli.

Wskazówka:

Aby utworzyć warstwę obiektową zawierającą powiązane rekordy, należy opublikować tę warstwę z poziomu aplikacji ArcMap.

Aby ułatwić znalezienie potrzebnych danych, można wykonać następujące działania na tabeli:

 • Aby łatwiej znaleźć konkretne wartości atrybutów, posortuj je, klikając nagłówek kolumny i wybierając opcję Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.

  Na przykład w celu znalezienia wszystkich rekordów (wierszy) dotyczących motor vehicle theft (złodziej pojazdów silnikowych) w tabeli przestępstw w swoim okręgu, kliknij nagłówek kolumny crime_type (rodzaj_przestępstwa) i wybierz opcję Sortuj malejąco. Rekordy zostaną posortowane w odwrotnym porządku alfabetycznym na podstawie wartości crime_type (rodzaj_przestępstwa) i można przewinąć do wszystkich rekordów motor vehicle theft (złodziej pojazdów silnikowych).

  Notatka:

  Usługi internetowe pochodzące z niektórych starszych wersji serwera ArcGIS Server nie obsługują sortowania.

 • Aby powstało miejsce do wyświetlenia potrzebnych atrybutów, możesz ukryć kolumny. Aby ukryć lub wyświetlić pola atrybutów, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij przycisk Pokaż/ukryj kolumny. Zaznacz pola wyboru, aby wyświetlić kolumny atrybutów. Usuń zaznaczenie pól, aby je ukryć.

  Na przykład w tabeli przestępczości można ukryć kolumny identyfikatora oraz szerokości i długości geograficznej, tak aby widoczne były tylko dane z kolumn crime_type (rodzaj_przestępstwa), date_time_reported (data_i_godzina_zgłoszenia), officers (funkcjonariusze), arrest_made (aresztowanie) oraz case_number (numer_sprawy).

 • Aby zmienić układ kolumn, należy edytować okna podręczne warstwy.
  1. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji pod warstwą na panelu Zawartość.
  2. Kliknij Konfiguruj okna podręczne i kliknij Konfiguruj atrybuty.
  3. Wybierz nazwy pól kolumn, których układ ma zostać zmieniony i użyj strzałek Przesuń w górę i Przesuń w dół, aby zmienić kolejność kolumn. Pozioma kolejność kolumn na liście odpowiada ułożeniu kolumn od lewej do prawej w tabeli.
  4. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Konfiguruj atrybuty i kliknij panel Konfiguruj okna podręczne, aby zastosować zmiany.
  Notatka:

  Rozmieszczenie kolumn można zmienić jedynie w przeglądarce map Map Viewer Classic.

 • Aby wyświetlić powiązane rekordy, kliknij przycisk Pokaż w komórce kolumny odpowiadającej rekordowi, dla którego chcesz wyświetlić powiązane rekordy.

  Na przykład warstwa przestępczości jest powiązana z tabelą spraw. Aby zobaczyć w tabeli spraw szczegóły powiązane z konkretnym przestępstwem, kliknij przycisk Pokaż w odpowiedniej komórce kolumny case_number (numer_sprawy). W tym miejscu można eksplorować inne rekordy w tabeli spraw. Jeśli powiązana tabela ma własne powiązane rekordy, również i je można zbadać — na przykład jeśli z tabelą spraw jest powiązana tabela zebranych dowodów, kliknij przycisk Pokaż, aby zobaczyć powiązane rekordy dowodów.

 • Podczas wyświetlania powiązanej tabeli kliknij w dowolnym momencie przycisk Zamknij (X), aby powrócić do poprzedniej tabeli.
 • W powiązanych tabelach również można ukryć lub pokazać kolumny. W powiązanej tabeli kliknij przycisk Opcje Opcje i kliknij opcję Pokaż/ukryj kolumny. Zaznacz pola wyboru, aby wyświetlić kolumny. Usuń zaznaczenie pól, aby je ukryć.

Wyświetlanie statystyk dla pól numerycznych

Można wyświetlać informacje dotyczące każdego pola (kolumny) w tabeli atrybutów. Dostępne informacje obejmują typ i długość danych zawartych w polu, a także informacje o tym, czy pole jest wymagane, czy można je edytować oraz czy stosuje się do niego ograniczenie unikalności.

Jeśli w polu przechowywane są dane liczbowe, można także wyświetlać statystyki, takie jak liczba rekordów, wartość minimalna i maksymalna, suma wszystkich wartości, wartość średnia oraz odchylenie standardowe wszystkich wartości.

Aby wyświetlić statystyki dla pola liczbowego, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij nagłówek kolumny mieszczącej pole zawierające wartości liczbowe, dla których chcesz uzyskać statystyki.
 2. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Przeglądając tabelę na karcie Dane strony elementu, kliknij opcję Pokaż widok szczegółowy. Tabela skurczy się do bardziej szczegółowego widoku wybranego pola i zostaną wyświetlone statystyki.
  • Przeglądając tabelę w przeglądarce map Map Viewer Classic, kliknij opcję Statystyki. Zostaną wyświetlone obliczone statystyki.

Wyświetlanie powiązanych zdjęć i plików

Warstwy obiektowe mogą zawierać powiązane zdjęcia lub inne pliki jako załączniki, które można wyświetlać z poziomu tabeli atrybutów.

Wykonaj dowolne z poniższych czynności, aby wyświetlić powiązane zdjęcia lub pliki:

 • Jeśli warstwa ma powiązane zdjęcia lub pliki, wyświetl je, klikając przycisk Pokaż w odpowiedniej komórce kolumny Zdjęcia i pliki po prawej stronie tabeli.
 • Aby ukryć lub wyświetlić powiązane kolumny zdjęć i plików, kliknij przycisk Opcje Opcje i kliknij przycisk Pokaż/ukryj kolumny. Zaznacz pola wyboru, aby wyświetlić kolumny. Usuń zaznaczenie pól, aby je ukryć.

Wybieranie i powiększanie obiektów

W przeglądarce map Map Viewer Classic tablę atrybutów warstwy obiektowej można stosować do wybierania i powiększania obiektów na mapie. W tym celu wykonaj dowolną z poniższych czynności:

 • Aby powiększyć obiekt na mapie, kliknij rekord (wiersz) w tabeli, kliknij przycisk Opcje Opcje, a następnie kliknij przycisk Wyśrodkuj dla wybranych.
 • Aby wybrać wiele obiektów na mapie, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i zaznacz wiele rekordów lub zakres rekordów. Przytrzymaj klawisz Ctrl, aby wybrać co najmniej dwa nieleżące w sąsiedztwie rekordy.
 • Aby usunąć zaznaczenie, kliknij przycisk Opcje Opcje i kliknij przycisk Usuń zaznaczenie. Ta opcja jest przydatna podczas usuwania zaznaczenia wszystkich rekordów.
 • Aby utworzyć wyrażenie zapytania umożliwiające filtrowanie danych, które będą wyświetlane na mapie i w tabeli, przejdź do warstwy obiektowej z istniejącym filtrem w panelu Zasoby i kliknij przycisk Filtr Filtr.
 • Aby wybrać rastry widoczne na warstwie zobrazowania w bieżącym obszarze zainteresowania i z zastosowaniem aktualnego rozmiaru pikseli, kliknij przycisk Opcje Opcje i kliknij przycisk Wybierz widoczne rastry.
 • Aby wyświetlić wybrane rastry na warstwie zobrazowania, kliknij przycisk Opcje Opcje, wybierz co najmniej jeden wiersz rastrów i kliknij opcję Wyświetl wybrane rastry.
 • Aby wyświetlić wszystkie rastry na warstwie zobrazowania, kliknij przycisk Opcje Opcje, wybierz co najmniej jeden wiersz rastrów, kliknij opcję Wyświetl wybrane rastry, a następnie kliknij opcję Wyświetl wszystkie rastry. (Po wybraniu opcji Wyświetl wybrane rastry nazwa przycisku zmieni się na Wyświetl wszystkie rastry).

Kwestie do rozważenia podczas przeglądania tabel

Przy wyświetlaniu tabel należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Tabelę można stosować do wyświetlania następujących typów warstw: usług obiektowych i mapowych z programu ArcGIS Server 10 z dodatkiem SP1 lub nowszym, hostowanych warstw obiektowych, hostowanych warstw kafli z powiązanymi danymi atrybutowymi, plików shape, plików GPX oraz elementów CSV (pliki i internet).
 • Wybieranie i powiększanie obiektów nie jest obsługiwane w tabelach wyświetlanych na karcie Dane na stronie elementu.
 • W tabelach w przeglądarce map Map Viewer Classic wyświetlane są te same pola trybutów oraz formatowanie, które zostały skonfigurowane w oknach podręcznych. Nazwę pola można zmienić, edytując alias pola w oknie Konfiguruj atrybuty dostępnym z poziomu okna Właściwości okien podręcznych. Jeśli konfiguracja okna podręcznego zostanie zmieniona, gdy tabela jest otwarta, należy ukryć i ponownie wyświetlić tabelę, aby zobaczyć aktualizacje.
 • Jeśli w przeglądarce map Map Viewer Classic zostanie wybrany jeden rekord do powiększenia, widok mapy zostanie powiększony do zasięgu obiektu, jeśli obiekt jest linią lub poligonem. Jeśli obiekt jest punktem, widok mapy zostanie przesunięty do obiektu, a w razie potrzeby zostanie wykonane powiększenie do skali umożliwiającej widoczność obiektu.
 • Jeśli w przeglądarce map Map Viewer Classic zostanie wybranych wiele rekordów do powiększenia, widok mapy zostanie powiększony do zasięgu wszystkich obiektów. Obiekty mogą być niewidoczne, jeśli zasięg wszystkich wybranych obiektów znajduje się poza zakresem skali widoczności warstwy.
 • Jeśli w przeglądarce map Map Viewer Classic użytkownik wybierze rekord w tabeli i otworzy okno podręczne na mapie, zaznaczenie w tabeli zostanie usunięte.
 • Jeśli w przeglądarce map Map Viewer Classic warstwa jest ukryta na mapie, nie można powiększyć do zaznaczenia.
 • Tabela atrybutów dla warstw na mapie z funkcją czasu zawsze pokazuje wszystkie rekordy, a nie tylko te, które mapa wyświetla na ekranie w danym momencie.