Pola raportu

Raporty instytucji umożliwiają administratorom eksportowanie ważnych informacji o członkach i zasobach z ich instytucji.Administratorzy mają do dyspozycji różne rodzaje raportów: raporty o aktywności, raporty o kredytach, raporty o członkach, raporty o elementach, raporty o liczbie wyświetleń elementów oraz raporty o wykorzystaniu usług.

Wskazówka:

Więcej informacji o typach raportów na temat instytucji i ich tworzeniu w usłudze ArcGIS Online znajduje się w artykule Maksymalne wykorzystanie usługi ArcGIS Online do zarządzania instytucją dzięki raportom na blogu.

Pola aktywności

Raporty aktywności pozwalają na pobranie dziennika wszystkich aktywności w instytucji w danym okresie. Poniżej znajduje się tabela pól dostępnych w raportach aktywności:

PoleOpis

id

Identyfikator podmiotu działania. Identyfikator może odnosić się do Elementu, Grupy, Użytkownika, Roli niestandardowej, Dostawcy tożsamości, Dostawcy OIDC, Zaproszenia, Zarejestrowanej aplikacji lub Kooperacji.

itemTitle

Tytuł elementu, który został zmodyfikowany przez działanie. To pole zostanie wypełnione tylko w przypadku typów identyfikatorów dotyczących elementów.

idType

Typ, do którego należy identyfikator: Element, Grupa, Użytkownik, Rola niestandardowa, Dostawca tożsamości, Dostawca OIDC, Zaproszenie, Zarejestrowana aplikacja, Kooperacja, Przestrzeń robocza kooperacji, Uczestnik kooperacji lub Uczestnik przestrzeni roboczej kooperacji.

orgId

Identyfikator instytucji ArcGIS, w której miało miejsce dane działanie.

orgName

Nazwa instytucji ArcGIS, w której miało miejsce dane działanie.

właściciel

Nazwa użytkownika członka instytucji, którego własnością jest element. To pole zostanie wypełnione tylko w przypadku typów identyfikatorów dotyczących elementów.

ownerFullName

Imię i nazwisko członka instytucji, którego własnością jest element. To pole zostanie wypełnione tylko w przypadku typów identyfikatorów dotyczących elementów i grup.

actor

Nazwa użytkownika członka instytucji, którego aktywność została zarejestrowana.

actorFullName

Imię i nazwisko członka instytucji, którego aktywność została zarejestrowana.

ip

Adres IP, z którego pochodzi żądanie wykonania działania.

działanie

Wykonane działanie.

created_utc

Data i czas utworzenia dziennika aktywności w formacie UTC.

request

Adres URL żądania.

reqId

Identyfikator żądania.

clientId

Identyfikator aplikacji.

dane

Kod JSON z uzupełniającymi informacjami o aktywności.

Pola kredytów

Raporty o kredytach umożliwiają pobranie szczegółowych informacji o wykorzystaniu kredytów w instytucji w formie pliku .csv. W wierszach są wyświetlane informacje o poszczególnych członkach instytucji, a w kolumnach – aktywności powodujące wykorzystanie kredytów. Jedyne czynności zużywające kredyty, którymi są obciążani użytkownicy, a nie konto lub instytucja, są wymienione w raporcie o kredytach. Poniżej znajduje się lista wszystkich informacji zawartych w raporcie o kredytach:

  • Nazwa instytucji
  • Czas rozpoczęcia okresu raportowania
  • Czas zakończenia okresu raportowania
  • Nazwy użytkowników członków instytucji
  • Kredyty wykorzystane przez każdą z następujących usług w podanym okresie raportowania dla każdego członka instytucji: Geokodowanie, Obszary obsługiwane, Trasy do najbliższych obiektów, Trasy dla wielu pojazdów, Wzbogacanie danych przestrzennych, Trasy proste, Trasy zoptymalizowane, Lokalizacja-przydzielanie, Macierz kosztów źródło-cel, Analiza przestrzenna, Mapy demograficzne, Raporty o obiektach, Generowanie kafli, Generowanie warstw scen na podstawie obiektów, ArcGIS Notebook - interaktywne i ArcGIS Notebook - planowane.

Więcej informacji na temat działań wykorzystujących kredyty, w tym użycia kredytów w aplikacjach, zawiera sekcja Kredyty według funkcji.

Pola członków

Raporty o członkach umożliwiają pobieranie danych o członkach instytucji w formie pliku .csv. Poniżej znajduje się tabela pól dostępnych w raportach o członkach:

PoleOpis

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika w usłudze ArcGIS Online.

Nazwa

Imię i nazwisko użytkownika.

Adres e-mail

Adres e-mail powiązany z kontem użytkownika w usłudze ArcGIS Online.

Widoczność profilu

Widoczność profilu użytkownika: publiczna, konta lub instytucji albo prywatna.

Dostęp do witryny My Esri

Wskazuje, czy dostęp do witryny My Esri jest włączony czy wyłączony dla danego użytkownika.

Typ użytkownika

Typ użytkownika przypisany do danego użytkownika.

Rola

Rola przypisana do danego użytkownika. Może to być rola domyślna lub niestandardowa. Pola Account_user i account_publisher odnoszą się ról domyślnych użytkownika i publikującego.

Dostępne kredyty

Jeśli w Twojej instytucji jest włączone budżetowanie kredytów, w tym polu jest wyświetlana liczba kredytów dostępnych dla użytkownika z łącznej liczby kredytów przypisanych temu użytkownikowi. Jeśli Twoja instytucja nie umożliwia budżetowania kredytów, w tym polu znajduje się wartość NaN (nie liczba).

Przypisane kredyty

Jeśli w Twojej instytucji jest włączone budżetowanie kredytów, w tym polu jest wyświetlana liczba kredytów przypisanych użytkownikowi. Wartość -1 w tym polu oznacza, że użytkownik ma nieograniczony dostęp do kredytów. Jeśli Twoja instytucja nie umożliwia budżetowania kredytów, w tym polu znajduje się wartość NaN (nie liczba).

Data ostatniego logowania

Data ostatniego zalogowania się przez użytkownika do usługi ArcGIS Online. To pole jest wypełniane wartością 1969-12-31 15:59, jeśli użytkownik nigdy wcześniej się nie logował.

Data utworzenia

Data utworzenia konta ArcGIS Online użytkownika.

Aplikacje dodatkowe

Nazwy aplikacji dodatkowych, do których użytkownikowi zostały przypisane licencje. Te licencje znajdują się w sekcji Licencje strony Moje ustawienia każdego użytkownika.

Liczba posiadanych elementów

Liczba elementów Ta liczba może obejmować elementy niewymienione w zasobach użytkownika, takie jak obszary map offline.

Liczba posiadanych grup

Liczba grup stanowiących własność użytkownika.

Całkowita liczba grup

Liczba grup, których członkiem jest użytkownik.

Typ loginu

Typ loginu używany do logowania się do usługi ArcGIS Online — na przykład, ArcGIS lub OIDC (OpenID Connect).

Status konta członka

Status konta użytkownika. Status konta jest włączony, chyba że administrator wyłączył konto członka.

Status weryfikacji adresu e-mail

Wskazuje, czy członek zweryfikował adres e-mail.

Kategorie członków

Jeśli instytucja ma skonfigurowane kategorie członków, to pole wskazuje przypisane do członków kategorie.

Uwierzytelnianie wielopoziomowe

Jeśli w instytucji włączono uwierzytelnianie wielopoziomowe (MFA), to pole wskazuje, czy członek włączył MFA na swoim koncie.

Pola elementu

Raporty o elementach umożliwiają pobieranie danych o zasobach instytucji w formie pliku .csv. Poniżej znajduje się tabela pól dostępnych w raportach o elementach:

PoleOpis

Tytuł

Tytuł elementu zasobów.

Identyfikator pozycji

Identyfikator elementu, który przydaje się podczas wyszukiwania zaawansowanego. Na przykład id:4e770315ad9049e7950b552aa1e40869 zwraca element o tym identyfikatorze.

Adres URL elementu

Adres internetowy elementu.

Typ elementu

Typ elementu. Dostępne opcje to: Mapa internetowa, Aplikacja do tworzenia map internetowych, Zbiór obiektów, plik .csv, PDF i inne.

Data utworzenia

Data utworzenia elementu.

Data modyfikacji

Data ostatniej edycji elementu.

Kategoria zasobów

Kategorie, do których został zakwalifikowany element. To pole jest wypełniane, gdy w instytucji skonfigurowano kategorie i gdy zostały one użyte w przypadku elementu.

Liczba wyświetleń

Ile razy element został wyświetlony.

Właściciel

Nazwa użytkownika członka, którego własnością jest element.

Wielkość magazynu plików

Ilość miejsca wykorzystywanego na przechowywanie plików (w megabajtach). Opłaty są naliczane za każdą usługę lub plik.

Wielkość magazynu obiektów

Ilość miejsca wykorzystanego na przechowywanie obiektów (w megabajtach). Opłaty są naliczane za przechowywanie danych lub tabel przez usługę obiektową.

Poziom udostępniania

Może występować jeden z poniższych poziomów udostępniania elementu:

  • Prywatny – element nie jest udostępniony i jest widoczny tylko dla właściciela.
  • Grupa – element jest prywatny, ale został udostępniony i jest widoczny dla jednej lub większej liczby grup.
  • Instytucja – element został udostępniony instytucji i mógł także zostać udostępniony jednej lub większej liczbie grup.
  • Publiczny – element został udostępniony wszystkim użytkownikom i mógł także zostać udostępniony jednej lub większej liczbie grup.

Liczba grup udostępnionych dla

Liczba grup, którym element został udostępniony.

Znaczniki

Terminy użyte do oznaczenia elementu.

Liczba komentarzy

Liczba komentarzy dotyczących elementu.

Jest usługą hostowaną

Wartość TRUE w tym polu oznacza, że usługa jest hostowana. Wartość FALSE w tym polu oznacza, że usługa nie jest hostowana.

Data ostatniego oglądania

Data ostatniego oglądania elementu. Puste pole oznacza, że element był ostatnio oglądany przed aktualizacją usługi ArcGIS Online z listopada 2022 roku.

Pola z liczbami wyświetleń elementów

Raporty dotyczące liczby wyświetleń elementów umożliwiają pobranie listy elementów w Twojej instytucji wraz z odpowiadającymi im licznikami wyświetleń w określonym czasie. Poniżej znajduje się tabela pól dostępnych w raporcie o liczbie wyświetleń elementów:

PoleOpis

Tytuł

Tytuł elementu zasobów.

Identyfikator pozycji

Identyfikator elementu, który przydaje się podczas wyszukiwania zaawansowanego. Na przykład id:4e770315ad9049e7950b552aa1e40869 zwraca element o tym identyfikatorze.

Liczba wszystkich wyświetleń

Liczba wyświetleń elementu w określonym czasie.

Notatka:

Dodatkowe pola w raporcie zależą od określonego czasu trwania okresu raportowania i agregacji liczby wyświetleń. Jeśli na przykład dla czasu trwania raportu określisz Miesiąc, a dla agregacji liczby odsłon — Sumy tygodniowe, raport będzie zawierał pola o nazwach Week 1 view count, Week 2 view count itd. z liczbą wyświetleń dla każdego tygodnia.

Pola użytkowania usług

Raporty wykorzystania usługi umożliwiają pobranie informacji o wykorzystaniu danych związanych z poświadczeniami dewelopera w określonym czasie. Poniżej znajduje się tabela pól dostępnych w raporcie użytkowania usług:

PoleOpis

Klucz

Unikalny identyfikator elementu, dzięki któremu można mieć pewność, że w zagregowanym raporcie nie ma zduplikowanych rekordów.

Tytuł

Tytuł elementu zasobów.

Identyfikator pozycji

Identyfikator elementu, który przydaje się podczas wyszukiwania zaawansowanego. Na przykład id:4e770315ad9049e7950b552aa1e40869 zwraca element o tym identyfikatorze.

ClientID

Identyfikator aplikacji.

APIKey

Klucz interfejsu programowania aplikacji (API) lub stały token dostępu, który definiuje zakres i uprawnienia zapewniające skierowanej do użytkowników publicznych aplikacji dostęp do usług lokalizacyjnych systemu ArcGIS i wybranych operacji usługowych.

Typ elementu

Typ elementu. Dostępne opcje to: Mapa internetowa, Aplikacja do tworzenia map internetowych, Zbiór obiektów, plik .csv, PDF i inne.

Data utworzenia

Data utworzenia elementu.

Data modyfikacji

Data ostatniej edycji elementu.

Kategorie zasobów

Kategorie, do których został zakwalifikowany element. To pole jest wypełniane, gdy w instytucji skonfigurowano kategorie i gdy zostały one użyte w przypadku elementu.

Właściciel

Nazwa użytkownika członka, którego własnością jest element.

Znaczniki

Terminy użyte do oznaczenia elementu.

Typ usługi

Typ usługi. Opcje obejmują portal, kafle, obiekty, sceny, kafle wektorowe i nie tylko.

Liczba żądań

Suma żądań przesłanych do usług.

Współczynnik kosztu

Ładunek żądania użycia, który jest unikalny dla każdego typu usługi i jest używany do obliczania łącznego kosztu w kredytach.

Przechowywanie

Wielkość używanej pamięci masowej (w bajtach).

Przepustowość

Użyta przepustowość (w bajtach).