Tworzenie i modyfikowanie map za pomocą parametrów adresu URL

Mapa utworzona za pomocą przeglądarki map Map Viewer lub Map Viewer Classic zawiera mapę bazową, warstwy danych, zasięg, legendę i narzędzia nawigacyjne, takie jak zmiana skali, przesuwanie, lokalizatory miejsc i zakładki. Wiele map zawiera także elementy interaktywne, takie jak galeria map bazowych, narzędzia pomiarowe, okna podręczne i przyciski służące do odtwarzania zmian danych w czasie.

Oprócz tworzenia map za pomocą przeglądarki map Map ViewerMap Viewer lub Map Viewer Classic dostępna jest również opcja bezpośredniego opracowywania i modyfikowania map za pomocą parametrów adresów URL.

Przykład: można przygotować mapę przedstawiającą biomy i ekoregiony za pomocą parametrów z adresów URL.

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://basemaps.arcgis.com/arcgis/rest/services/World_Basemap_v2/VectorTileServer&url=https://services.arcgis.com/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/Resolve_Ecoregions/FeatureServer

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Na przykład adresu URL przeglądarki map Map Viewer można użyć w następujących sytuacjach:

 • Jeśli nie ma potrzeby dołączenia wielu warstw referencyjnych lub operacyjnych ani zastosowania określonych stylów do zasobów mapy, użyj adresu URL, aby otworzyć przeglądarkę map Map Viewer. Jeśli np. Twoja witryna internetowa zezwala użytkownikom na wyszukiwanie adresów lub wyświetlenie pojedynczej warstwy powiązanej z Twoją stroną, możesz dołączyć do witryny internetowej łącze, które otwiera przeglądarkę map Map Viewer z podaną mapą bazową i wymaganą pojedynczą warstwą.
 • Musisz utworzyć łącze do zapisanej mapy internetowej z witryny internetowej lub wiadomości e-mail. Możesz użyć adresu URL, który otwiera określoną mapę internetową.

Niezbędne elementy adresu URL

Adres URL zawsze rozpoczyna się ciągiem znakowym https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html? w przeglądarce map Map Viewer oraz https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html? w przeglądarce map Map Viewer Classic i zawiera co najmniej jeden z podanych poniżej parametrów zapytania. Aby uwzględnić więcej niż jeden parametr, należy użyć znaku (&) do oddzielenia parametrów. Ta strona zawiera przykłady użycia wielu parametrów.

Zapoznaj się z następującym przykładem:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?center=20,45&level=8

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Notatka:

Jeśli dowolny z zasobów w parametrze URL zostanie podany jako adres HTTP, należy zmienić w adresie URL HTTP na HTTPS i udostępnić wszystkie zasoby tylko jako HTTPS.

Kodowanie parametrów zapytania

Wszystkie parametry zapytania muszą być zakodowane. Kodowanie adresu URL zapewnia przesłanie właściwych znaków do usługi ArcGIS Online. Kodowanie zastępuje nieprawidłowe znaki ich odpowiednikiem szesnastkowym poprzedzonym znakiem %.

Przykład: niezakodowany parametr z adresu URL:

basemapUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Ocean/World_Ocean_Base/MapServer

Zakodowany parametr:

basemapUrl=https%3A%2F%2Fservices.arcgisonline.com%2FArcGIS%2Frest%2Fservices%2FOcean%2FWorld_Ocean_Base%2FMapServer

Także parametry występujące w parametrach muszą być zakodowane, na przykład:

urls=https%3A%2F%2Fmaps.ngdc.noaa.gov%2Frest%2Fservices%2Fweb_mercator%2Ftrackline_gravity%2FMapServer%2Chttps%3A%2F%2Fmaps.ngdc.noaa.gov%2Frest%2Fservices%2Fweb_mercator%2Fhazards%2FMapServer%3Flayers%3Dshow%3A5%2C6

W Internecie jest dostępnych wiele bezpłatnych witryn i narzędzi umożliwiających wygenerowanie zakodowanych adresów URL, na przykład https://www.urlencoder.io/. Aby nie zwiększać trudności zrozumienia tekstu, pozostałe przykłady w tym temacie są zamieszczone w wersji niezakodowanej. Kliknij łącze Wyświetl przykład w przeglądarce map Map Viewer znajdujące się pod tym przykładem, aby wyświetlić zakodowany adres URL w przeglądarce internetowej.

Otwieranie zapisanej mapy

Aby otworzyć zapisaną mapę, która została utworzona w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic, użyj parametru webmap= oraz unikalnego identyfikatora mapy.

W tym przykładzie w przeglądarce map Map Viewer zostanie otwarta mapa internetowa o identyfikatorze 75a3ce8990674a5ebd5b9ab66bdab893:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=75a3ce8990674a5ebd5b9ab66bdab893

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

W tym przykładzie w przeglądarce map Map Viewer zostanie otwarta mapa internetowa o identyfikatorze 29990ur6423j1180p53f9t30019491 z zasięgiem ustawionym na wartość -117.996342,33.841078,-117.993692,33.844375:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=29990ur6423j1180p53f9t30019491&extent=-117.996342,33.841078,-117.993692,33.844375

Definiowanie mapy bazowej

Aby zdefiniować mapę bazową, jako wartość parametru basemapUrl= skonfiguruj wybraną warstwę. Jeśli mapa bazowa nie jest zdefiniowana, jako domyślna mapa bazowa zostanie użyta bazowa mapa topograficzna świata.

W tym przykładzie przeglądarka map Map Viewer zostanie otwarta z użytą jako mapa bazowa mapą OpenStreetMap:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://basemaps.arcgis.com/arcgis/rest/services/OpenStreetMap_v2/VectorTileServer&layers=9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

W tym przykładzie przeglądarka map Map Viewer zostanie otwarta z fizyczną mapą świata użytą jako mapa bazowa oraz warstwą operacyjną z identyfikatorem elementu 9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce, który został uwzględniony na mapie:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Physical_Map/MapServer&layers=9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce

Dodawanie warstwy odniesienia

Aby uwzględnić warstwę odniesienia w mapie bazowej, jako wartość parametru basemapReferenceUrl= skonfiguruj wybraną warstwę. Konieczne jest podanie zarówno parametru basemapReferenceUrl=, jak i parametru basemapUrl.

W tym przykładzie przeglądarka map Map Viewer zostanie otwarta z warstwą mapy bazowej Zobrazowanie świata i warstwą odniesienia skonfigurowaną na warstwę Granice i miejsca na świecie:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer&basemapReferenceUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Reference/World_Boundaries_and_Places/MapServer

W tym przykładzie przeglądarka map Map ViewerMap Viewer zostanie otwarta z warstwą obrazu mapy zobrazowania świata oraz mapą bazową z ustawioną warstwą granic i miejsc świata:

https://myportal.domain.com/apps/mapviewer/index.html?basemapUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer&basemapReferenceUrl=https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Reference/World_Boundaries_and_Places/MapServer

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Definiowanie warstw operacyjnych

Do definiowania warstw operacyjnych nakładanych na mapę bazową służą następujące parametry: webmap=, layers=, layerIds=, url= oraz urls=. Jeżeli warstwa jest elementem w witrynie, należy użyć parametru layers=, który zapewnia dostęp do pełnej konfiguracji warstwy. Aby dodać poszczególne warstwy podrzędne z warstwy obiektowej, która zawiera wiele warstw podrzędnych, użyj parametru layerIds=. Jeżeli warstwa nie jest elementem witryny, skorzystaj z parametru url= lub urls=.

Dla parametru layers= można podać jeden identyfikator elementu lub wiele identyfikatorów elementu. W przypadku wielu warstw pozycje listy identyfikatorów należy rozdzielać przecinkami (&layers=<itemID>,<itemID>,<itemID>).

Zapoznaj się z następującym przykładem:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=8152694dd9594393a1db4d62d2020fe3&layers=9e2f2b544c954fda9cd13b7f3e6eebce,dece90af1a0242dcbf0ca36d30276aa3

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

W parametrze layerIds= można podać jeden identyfikator warstwy lub wiele identyfikatorów warstw. Jeśli warstwa obiektowa zawiera wiele warstw podrzędnych, użyj parametru layerIds=, aby dodać poszczególne warstwy podrzędne. W przypadku wielu warstw podrzędnych pozycje listy identyfikatorów należy rozdzielać przecinkami (&layerIds=0,1,2).

Zapoznaj się z następującym przykładem:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?layers=025063719c32408dbd4fb608faa28d2a&layerIds=0,2

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Parametr url= akceptuje adres URL pojedynczej usługi.

Zapoznaj się z następującym przykładem:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?url=https://services9.arcgis.com/RHVPKKiFTONKtxq3/arcgis/rest/services/USGS_Seismic_Data_v1/FeatureServer

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Użyj parametru urls=, aby skorzystać z kilku warstw. Warstwy należy oddzielić przecinkami. Zasięg mapy jest ustalany na podstawie ostatniej warstwy na liście lub tej, której wczytanie zajmuje najwięcej czasu. Aby powiększyć obszar wyświetlania do konkretnego zasięgu, należy użyć parametru extent=.

Zapoznaj się z następującym przykładem:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?urls=https://services9.arcgis.com/RHVPKKiFTONKtxq3/arcgis/rest/services/NOAA_METAR_current_wind_speed_direction_v1/FeatureServer,https://services9.arcgis.com/RHVPKKiFTONKtxq3/arcgis/rest/services/NOAA_storm_reports_v1/FeatureServer?layers=show:4&extent=-108,40,-85,31

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Definiowanie poziomu skali i wyśrodkowanie mapy

Skala mapy jest automatycznie konfigurowana w przeglądarce map Map Viewer Classic, gdy używane są parametry webmap lub find. Jeśli używany jest parametr webmap, mapa jest automatycznie powiększana do pełnego zasięgu mapy, chyba że używane są inne parametry adresu URL, takie jak level i center lub extent, które zastępują skalę mapy internetowej. Podczas używania parametru find mapa jest automatycznie powiększana do najlepszego zasięgu znalezionej lokalizacji.

Aby zdefiniować konkretny poziom skali, użyj parametrów centerlevel. Parametr level akceptuje identyfikator poziomu skali pamięci podręcznej wymieniony w punkcie końcowym usługi REST kafelkowej mapy bazowej. Rozdzielczość jest odwrotnie proporcjonalna do skali. Parametr level jest obsługiwany tylko w przypadku kafelkowych map bazowych, a nie w przypadku map bazowych utworzonych na podstawie dynamicznych usług mapowych i innych danych niekafelkowych.

Aby wyśrodkować mapę względem określonej lokalizacji, nadaj parametrowi center odpowiednią wartość za pomocą współrzędnych geograficznych (x,y) lub współrzędnych odwzorowanych (x,y,WKID). Jako separatorów możesz użyć przecinków lub średników. Zastosuj średniki, jeżeli jako separator dziesiętny liczb używany jest przecinek.

Notatka:

Parametry level i center muszą być używane razem. Parametr level jest ignorowany, jeśli jest używany jako jedyny.

Poniżej znajduje się przykład współrzędnych geograficznych:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?center=20,45&level=4

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Poniżej znajduje się przykład współrzędnych odwzorowanych:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?center=500000,5500000,102100&level=4

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Definiowanie zasięgu

Do zdefiniowania zasięgu mapy użyj parametru extent. Parametr extent akceptuje współrzędne geograficzne (GCS) w postaci MinX,MinY,MaxX,MaxY lub współrzędne odwzorowane (PCS) w postaci MinX,MinY,MaxX,MaxY,WKID. Jako separatorów możesz użyć przecinków lub średników. Zastosuj średniki, jeżeli jako separator dziesiętny liczb używany jest przecinek.

Poniżej znajduje się przykład współrzędnych geograficznych:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?extent=-117.20,34.055,-117.19,34.06

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Poniżej znajduje się przykład współrzędnych odwzorowanych:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?extent=-13079253.954115,3959110.38566837,-12918205.318785,4086639.70193162,102113

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Konfigurowanie widoczności warstwy

Aby skonfigurować widoczność warstw podrzędnych dla warstwy, która została otwarta na mapie, użyj layers=show:.

W tym przykładzie warstwa podrzędna 3 jest widoczna, natomiast pozostałe warstwy podrzędne są niewidoczne:

Notatka:
Numeracja warstw podrzędnych rozpoczyna się od zera (0), jak pokazano w punkcie końcowym REST.
https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?url=https://services.arcgis.com/P3ePLMYs2RVChkJx/arcgis/rest/services/BLS_Monthly_Unemployment_Current_14_Months/FeatureServer?layers=show:2&find=Pennsylvania

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Wyszukiwanie lokalizacji lub obiektu do otwierania mapy

Aby znaleźć lokalizację lub obiekt od razu po otwarciu mapy, użyj opcji find. Skala mapy automatycznie zostanie możliwie najlepiej dopasowana, a do mapy zostanie dodany znacznik objaśnienia. Parametr find akceptuje adresy jednoliniowe, adresy częściowe (takie jak tylko miejscowość lub tylko kraj), nazwy miejsc, współrzędne długości i szerokości geograficznej oraz obiekty w warstwach, w których można wyszukiwać (takie jak 1916352001 dla numeru identyfikacji działki — PIN).

W poniższym przykładzie użyto adresu jednoliniowego:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?find=380 new york st,redlands,ca

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Wskazówka:

Aby znaleźć lokalizację lub obiekt w warstwie z możliwością wyszukiwania, można dodać parametr webmap= z unikalnym identyfikatorem mapy.

Dodaj punkt

Aby dodać punkt do mapy, użyj parametru marker=<x>,<y>. Można również skonfigurować następujące dodatkowe właściwości:

 • <wkid> — odniesienie przestrzenne współrzędnych x,y dodawanych do mapy. Jeżeli nie został podany powszechnie znany identyfikator (WKID), używane są współrzędne geograficzne (GCS).
 • <encoded title> — tytuł okna podręcznego punktu. W przypadku niepodania tytułu okno podręczne będzie puste.
 • <encoded icon URL> — symbol reprezentujący punkt. Jeżeli symbol nie zostanie skonfigurowany, użyty zostanie niebieski symbol znacznika.
 • <encoded label> — etykieta wyświetlana obok symbolu punktu.

Przykład

W poniższym przykładzie użyto separatorów w postaci średnika:

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?marker=-79.234826;38.147884;;Race start and finish;;Grindstone 100 Ultra Marathon

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer

Uwagi

Podczas dodawania punktu do mapy należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • W przeglądarce map Map Viewer Classic punkt zostanie dodany do nowej warstwy notatek mapy w lokalizacji określonej współrzędnymi x,y.
 • W celu dodania punktu wymagane są współrzędne <x>,<y>.
 • Konieczne jest kodowanie parametrów title, icon i label.
 • Właściwości należy dodawać w następującej kolejności: marker=<x>,<y>,<wkid>,<encoded title>,<encoded icon URL>,<encoded label>.
 • Jako separatorów możesz użyć przecinków lub średników. Zastosuj średniki, jeżeli jako separator dziesiętny liczb używany jest przecinek.
 • Możesz stosować puste wartości. Nie używaj spacji. Na przykład jeżeli chcesz określić wyłącznie etykietę a nie inne właściwości opcjonalne, dodaj etykietę jako szósty parametr, pozostawiając wartości pozostałych parametrów puste (x;y;;;;label).
 • Jeżeli chcesz, aby mapa była nie tylko wyśrodkowywana względem punktu, ale również powiększona, skonfiguruj wartość parametru level.
 • Możesz edytować i zapisywać warstwy notatek mapy jako mapy lub elementy.
 • Użytkownicy posiadający konta instytucji mogą używać punktu w wyznaczaniu tras oraz wykonywanych analizach.

Ukrywanie panelu Szczegóły

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

Aby ukryć panel Szczegóły przeglądarki map Map Viewer Classic, użyj parametru mapOnly=true.

W tym przykładzie zapisana mapa internetowa o identyfikatorze 8505192e747d440098523e9e64419710 jest otwierana w przeglądarce map Map Viewer Classic, ale panel Szczegóły jest ukryty:

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=8505192e747d440098523e9e64419710&mapOnly=true

Wyświetl ten przykład w przeglądarce map Map Viewer Classic