Rozwiązywanie problemów

Poniżej przedstawiono listę problemów, które można napotkać podczas pracy w usłudze ArcGIS Online oraz zalecane rozwiązania. Członkowie instytucji, którzy nie odnaleźli opisu napotkanego problemu, powinni przesłać informację o nim do administratora i poprosić o kontakt z zespołem pomocy technicznej firmy Esri. Użytkownicy kont publicznych mogą korzystać z witryny społeczności Esri oraz blogu ArcGIS.

Notatka:

Rozwiązania problemów związanych z tworzeniem i aktualizacją konta oraz z logowaniem zostały opisane w temacie Rozwiązywanie problemów z kontem.

Witryna

Aktywacja subskrypcji

Dodawanie członków do instytucji

Przystąpienie do instytucji

Mapy

Sceny

Notatniki

Hostowane warstwy internetowe

Udostępnianie

Zasoby

Grupy

ArcGIS Desktop

Witryna

Witryna nie działa.

Można sprawdzić status witryny ArcGIS Online, map bazowych Esri, interfejsu ArcGIS REST API, funkcji publikowania obiektów itp. Można również zasubskrybować źródła danych RSS, aby otrzymywać powiadomienia o możliwych przerwach w dostępie do usług. Dostęp do panelu jest możliwy także z poziomu adresu status.arcgis.com.

W przypadku gdy strona nie zostanie wyświetlona w całości, spróbuj wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Wykonanie tej operacji może się różnić w zależności od przeglądarki. W przeglądarce Chrome wybierz opcję czyszczenia Od początku. W przeglądarce Firefox wybierz opcję czyszczenia Wszystkiego. W przeglądarce Safari dostępna jest opcja usuwania wszystkich plików cookie i wybranych zasobów.

Podczas korzystania z witryny internetowej pojawił się limit.

W witrynie internetowej obowiązując maksymalne limity:

 • Liczba grup na użytkownika z kontem publicznym lub instytucji: 512
 • Liczba licencji na aplikacje dodatkowe, które można przypisać do członka przy użyciu wartości domyślnych nowych członków oraz zapraszając członka do dołączenia za pomocą wybranego konta, loginu SAML lub loginu OpenID Connect: 10
 • Wielkość pliku do przesłania: 500 GB
 • Maksymalna liczba pól (w tym wszystkich pól systemowych, takich jak kształt i ID obiektu) na warstwę w hostowanej warstwie internetowej: 1024
 • Wielkość miniatury obrazu: 1 MB
 • Czas logowania: dwa tygodnie
 • Liczba znaków w adresie URL do dodawania elementów z internetu: 1024
 • Limit wielkości plików shape (.zip) dodawanych bezpośrednio do przeglądarki Map Viewer Classic: 2 MB na plik

Dlaczego nie mogę zmienić nazwy mojej instytucji?

Jeśli Twoja instytucja jest zweryfikowaną instytucją, nie możesz zmieć jej nazwy. Aby zmienić nazwę zweryfikowanej instytucji, należy najpierw usunąć jej status weryfikacji.

Dlaczego nie mogę wyłączyć anonimowego dostępu do mojej instytucji?

Jeśli Twoja instytucja jest zweryfikowaną instytucją, należy zezwalać na anonimowy dostęp do niej. Zweryfikowane instytucje, które chcą wyłączyć dostęp anonimowy, muszą najpierw usunąć swój status weryfikacji.

Dlaczego nie mogę skonfigurować budżetu kredytów na przechowywanie, zasoby premium i działania związane z aplikacjami?

Administrator może włączyć budżetowanie kredytów na usługi transakcyjne i narzędzia służące na przykład do wzbogacania danych przestrzennych i przeprowadzania analiz przestrzennych. Budżetowanie nie ma zastosowania do kredytów instytucji wykorzystywanych na przechowywanie plików, na warstwy obiektowe i kafli, na działania związane z aplikacjami ani na zasoby premium, do których dostęp jest uzyskiwany za pośrednictwem skonfigurowanego serwera proxy zasobów.

Gdy loguję się, wyświetlany jest komunikat o błędzie z informacją o tym, że certyfikat SAML wygasł. Co mam zrobić?

Aby zaktualizować certyfikat, administratorzy muszą zarejestrować usługę ArcGIS Online jako zaufanego dostawcę usług za pośrednictwem ich dostawcy tożsamości. Więcej informacji o odnawianiu certyfikatu można znaleźć w temacie Odnawianie certyfikatu uwierzytelniania ArcGIS Online usługi SAML.

Gdy próbuję uzyskać dostęp do niektórych funkcji w mojej instytucji, nie są one dostępne.

Aby można było użyć funkcji, takich jak ArcGIS Notebooks, analiza przestrzenna oraz analiza zobrazowań i publikowanie, instytucja musi opublikować hostowane zasoby, na przykład hostowane warstwy obiektowe. Konieczne jest również posiadanie odpowiednich uprawnień.

Aktywacja subskrypcji

Nie mogę aktywować subskrypcji usługi ArcGIS Online.

W przypadku problemów dotyczących aktywacji subskrypcji skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Esri.

Prośba o aktywację subskrypcji usługi ArcGIS Online została zgłoszona, ale nie jestem użytkownikiem zarządzającym subskrypcjami w mojej instytucji.

Aktywację subskrypcji musi wykonać użytkownik, który będzie zarządzać subskrypcją. Jeśli to nie ty, przekaż odpowiedniemu użytkownikowi otrzymaną wiadomość e-mail z danymi do aktywacji.

Wskazówka:

Zaleca się, aby administratorzy określili jeden lub większą liczbę kontaktów administracyjnych do odbierania komunikacji e-mail z firmy Esri i aby były one podane jako punkty kontaktu dla automatycznych powiadomień e-mail wysyłanych do członków żądających resetowania haseł, pomocy w kwestii nazw użytkowników itd. W ten sposób odpowiednie osoby zostaną powiadomione w związku z tymi i innymi czynnościami administracyjnymi.

Dodawanie członków do instytucji

Kiedy zapraszam danego członka, nie mogę mu przypisać roli administratora domyślnego ani wybranej niestandardowej roli instytucji.

W trakcie procesu zapraszania nie można wybrać roli administratora domyślnego ani roli niestandardowej z uprawnieniami administracyjnymi. Możesz zmienić rolę po przystąpieniu użytkownika do instytucji.

Nie mogę zaprosić lub dodać członków z pliku z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) z kodowaniem ASCII, który zawiera znaki spoza alfabetu angielskiego.

Jeśli plik CSV zawiera znaki nieangielskie, na przykład, znaki specyficzne dla alfabetu francuskiego, rosyjskiego, greckiego, japońskiego lub arabskiego importowany plik musi zostać zakodowany z użyciem kodu Unicode lub UTF-8 a nie ASCII. W systemie Microsoft Windows plik tekstowy można zapisać z użyciem kodów UTF-8 lub Unicode. Otwórz plik w edytorze tekstu, takim jak Notatnik, kliknij polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie wybierz UTF-8 lub Unicode z listy rozwijanej Kodowanie wyświetlonej na dole okna dialogowego Zapisz jako.

Przystąpienie do instytucji

Mam zaproszenie do dołączenia do instytucji, ale podczas próby dołączenia pojawia się błąd.

Zaproszenia są ważne przez 14 dni. Należy poprosić administratora instytucji o przysłanie nowego zaproszenia, jeśli upłynął 14-dniowy termin.

Adres e-mail powiązany z kontem musi być zgodny z adresem, na który wysłano zaproszenie. Jeśli podczas przyłączania się do instytucji tworzysz w niej nowe konto, wprowadź ten sam adres e-mail, na który wysłano zaproszenie.

W przypadku dołączenia do subskrypcji próbnej nie można korzystać z istniejącego konta. Konieczne jest utworzenie nowego konta.

Wiem, że zaproszono mnie do dołączenia do instytucji, ale w mojej skrzynce odbiorczej nie widzę zaproszenia.

Zaproszenie mogło zostać przeniesione lub zablokowane przez konto e-mail. Sprawdź foldery spamu i niechcianej poczty. Jeżeli nie widzisz w nich wiadomości, dodaj adres notifications@arcgis.com do listy bezpiecznych nadawców i poproś administratora usługi ArcGIS Online o ponowne wysłanie zaproszenia. Jeżeli nadal występują problemy, poproś administratora o skontaktowanie się z zespołem pomocy technicznej Esri.

Dlaczego nie mogę dołączyć do instytucji z użyciem mojego konta GitHub?

Aby dołączyć do instytucji ArcGIS Online z użyciem poświadczeń własnego konta GitHub, musi być spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

 • Twój adres e-mail w GitHub jest publiczny.
 • Otrzymane zaproszenie umożliwia dołączenie z użyciem dowolnego adresu e-mail.

Mapy

Podczas wyszukiwania warstw w celu dodania ich do mapy wyświetlane są tylko warstwy internetowe.

Można wyszukiwać i dodawać warstwy obiektowe, warstwy kafli, warstwy zobrazowań, warstwy KML, a także warstwy Open Geospatial Consortium (OGC) WMS, WMTS i WFS. Inne typy warstw, takie jak pakiety warstw, nie są obsługiwane.

Podczas wyszukiwania warstw do dodania do mapy nie wszystkie warstwy instytucji są widoczne w wynikach wyszukiwania.

Jeśli zostanie zaznaczone pole W obszarze mapy, w wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone tylko te warstwy, które przecinają zasięg bieżącej mapy.

Data i godzina w oknie podręcznym są niezgodne z datą i czasem danych bazowych.

Serwery przechowują daty w formacie UTC (Coordinated Universal Time). W przeglądarkach internetowych czas jest przekształcany na czas lokalny. Na przykład, jeśli użytkownik znajduje się w Kalifornii, gdzie obowiązuje czas standardowy, w polu godziny w oknie podręcznym wyświetlany jest czas o 8 godzin wcześniejszy (UTC-8) niż w przypadku czasu zapisanego w danych. To przesunięcie czasowe może również wpływać na datę. Na przykład: w oknie podręcznym zawierającym dane z określoną datą 7/7/2017 12:00 wyświetlane są wartości 6/7/2017 17:00.

Daty na mapie mają różne formaty.

Podczas wyświetlania map w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic widać różne formaty w różnych częściach mapy. Autorzy map mogą konfigurować format wyświetlany w oknach podręcznych, formularzach, tabelach i na etykietach. W przypadku tych i innych części mapy, na przykład na suwaku czasu, domyślny format daty zależy od języka powiązanego z kontem.

Godzina nie jest wyświetlana w polu daty.

Godzina jest wyświetlana tylko dla krótkich formatów daty (na przykład 12/31/1999 i 31/12/1999). Dla innych formatów daty godzina nie jest wyświetlana jako część pola daty. Aby wyświetlać godzinę w polach daty, musisz skonfigurować polach daty w oknie podręcznym, aby używały jednego z krótkich formatów daty (i zaznaczyć pole wyboru, aby była wyświetlana godzina).

Nie mogę edytować geometrii obiektu na edytowalnej warstwie obiektowej.

Jeśli edytowalna warstwa obiektowa zawiera wartości M, nie można edytować geometrii istniejących obiektów. Aby edytować geometrię istniejących na warstwie obiektowej, właściciel warstwy musi przenieść dane z wartościami M na oddzielną warstwę (która może być w tej samej usłudze).

Podczas drukowania mapy nie wszystkie warstwy są uwzględniane.

Jeżeli instytucja korzysta z domyślnej usługi drukowania, na wydrukowanej mapie nie występują warstwy, które nie są dostępne z zewnątrz, nakładki podłoża KML i łącza sieciowe niezawierające właściwości odświeżania. Jeżeli instytucja korzysta z niestandardowej usługi drukowania, niektóre typy warstw mogą nie być uwzględnione na wydrukowanej mapie.

Użyj przycisku Drukuj w przeglądarce map Map Viewer lub menu rozwijanego Drukuj w przeglądarce map Map Viewer Classic, aby wyświetlić gotową do wydruku stronę internetową z mapą (z legendą lub bez).

Jeśli używasz przeglądarki map Map Viewer Classic, po zakończeniu wczytywania strony do wydrukowania możesz użyć opcji drukowania przeglądarki, aby wydrukować pełną i prawidłowo sformatowaną mapę. Jeśli opcja drukowania przeglądarki zostanie użyta bezpośrednio w przeglądarce map Map Viewer Classic bez użycia menu rozwijanego Drukuj w przeglądarce map Map Viewer Classic, może brakować także wielu innych warstw i logotypów.

Warstwa mojej mapy nie została wyświetlona w całości.

W warstwie może być zbyt wiele obiektów do jednoczesnego wyświetlenia w przeglądarce map Map Viewer Classic. Jeśli wystąpi taka sytuacja, przeglądarka map Map Viewer Classic wyświetli ostrzeżenie, że ta warstwa nie została wyświetlona w całości. Aby wyświetlić pominięte obiekty, powiększ skalę i poruszaj się po mapie.

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z warstw na mapach

Brakuje legendy mapy.

Legenda nie będzie widoczna dla map bazowych ani warstw Open Geospatial Consortium (OGC) WMS i WMTS. Legenda nie będzie również wyświetlana w przypadku warstw niedostępnych z zewnątrz ani warstw, które zostały ukryte przez autora.

Legenda mapy różni się od utworzonej przeze mnie legendy dla mojej warstwy obiektowej.

Legendy dla warstw obiektowych mogą nie być zgodne z legendami zapisanymi na mapach internetowych. Zwykle dzieje się tak wtedy, gdy warstwa zostanie zapisana na mapie internetowej o innej symbolizacji niż używana w oryginalnej warstwie. Symbolizacja jest zapisywana na mapie internetowej podczas zapisywania mapy. Dlatego, jeśli w warstwie jest zapisana inna symbolizacja i legenda warstwy ma być wyświetlana na mapie internetowej, należy usunąć tę warstwę z mapy internetowej i dodać ją z powrotem.

Nie mogę zmienić kolejności warstw w zasobach mapy.

Warstwy są zawsze wyświetlane nad mapą bazową, a warstwy obiektowe są zawsze wyświetlane nad warstwami zestawów kafli (warstwy rastrowe mapy, zobrazowań i kafli) i warstwami KML. Zależnie od typów warstw znajdujących się na mapie przenoszenie ich wszystkich w górę lub w dół może nie być możliwe. Na przykład jeśli istnieje jedna warstwa rastrowa mapy i trzy warstwy obiektowe, można zmienić kolejność warstw obiektowych, ale nie można przesunąć warstwy rastrowej mapy na górę.

Moja mapa internetowa zawiera warstwę, która nie jest już dostępna. Gdy wczytuję mapę, zostaje wyświetlony błąd. W jaki sposób usunąć tę warstwę, tak aby można było ją zastąpić inną?

Zapisz swoją mapę internetową. Warstwa powodująca problem nie zostanie zapisana i można będzie dodać inne dostępne warstwy zgodnie z potrzebami.

Suwak czasu nie jest wyświetlany na mapie dla warstwy czasowej.

Warstwy czasowe nie są obsługiwane w dokumentach KML, osadzonych mapach i warstwach z pliku. W takich przypadkach suwak czasu nie jest wyświetlany. Suwak czasu nie jest widoczny także w sytuacji, gdy autor mapy wyłączył animację warstwy w czasie.

Nie ma opcji użycia mojej warstwy jako mapy bazowej.

Jako map bazowych można używać warstw usług ArcGIS Server (warstw rastrów mapy), warstw OGC WMS, warstw OGC WMTS i warstw kafli.

W przeglądarce map Map Viewer Classic jako mapy bazowe nie mogą zostać użyte następujące warstwy:

 • Warstwy z pliku
 • Dokumenty KML
 • Notatki mapy tworzone w przeglądarce map Map Viewer Classic

W przeglądarce map Map Viewer jako mapy bazowe nie mogą zostać użyte następujące warstwy:

 • Warstwy z pliku
 • Dokumenty KML
 • Warstwy szkicu tworzone w przeglądarce map Map Viewer

Gdy używam własnej mapy bazowej, na mapie brakuje pewnych poziomów powiększenia mapy bazowej.

Wynika to z faktu, że na mapie wyświetlane są poziomy powiększenia bieżącej mapy bazowej, np. Topograficznej mapy bazowej świata. Aby wyświetlić dodatkowe poziomy powiększenia na dodanej mapie bazowej, zapisz mapę, zamknij stronę przeglądarki map Map Viewer lub Map Viewer Classic (na przykład przejdź do galerii) i ponownie otwórz mapę. Wyświetlone zostaną dodatkowe poziomy powiększenia. Do zapisania mapy potrzebne są uprawnienia do tworzenia elementów.

Moja mapa bazowa jest niedostępna, więc zawartość mapy nie jest wyświetlana.

W przeglądarce map Map Viewer Classic nie można wyświetlić warstw mapy bez działającej mapy bazowej, ponieważ to mapa bazowa determinuje układ współrzędnych mapy. Po zapisaniu mapy z mapą bazową w przeglądarce Map Viewer Classic wykorzystywana jest tylko ta mapa bazowa, nawet jeśli jest ona niedostępna; domyślna mapa bazowa nie jest wyświetlana. Mapę można naprawić, używając innej mapy bazowej, o ile odniesienia przestrzenne niedostępnej i nowej mapy bazowej są takie same. W przypadku map bazowych będących warstwami kafli, schematy kafli niedostępnej i nowej mapy bazowej także muszą być takie same. Napraw mapę przez wybór innej mapy bazowej z galerii lub użycie parametru adresu URL basemapUrl.

Gdy dodaję do mapy warstwę OGC WMS lub WMTS, jest wyświetlany błąd informujący, że układ współrzędnych warstwy nie jest wyrównany względem układu mapy bazowej.

Opisywany komunikat o błędzie zwykle występuje, gdy do mapy w przeglądarce map Map Viewer Classic dodano warstwy, a następnie dodano warstwę OGC w układzie współrzędnych innym niż Web Mercator (odwzorowanie map bazowych w domyślnej galerii przeglądarki map Map Viewer Classic). Aby temu zapobiec, najpierw należy utworzyć nową mapę i dodać warstwę OGC. Jeśli warstwa zawiera odwzorowanie GCS WGS84, w przeglądarce Map Viewer Classic zostanie wykorzystana mapa bazowa GCS WGS84 World Imagery. Jeśli w warstwie OGC WMS lub WMTS zastosowano układ współrzędnych inny niż Web Mercator lub GCS WGS84, dana warstwa zostanie użyta jako mapa bazowa. Jeśli warstwa WMTS obsługuje wiele układów współrzędnych, możesz wybrać ten, którego chcesz użyć.

Dodane przeze mnie zdjęcia lotnicze nie są wyświetlane na mapie.

Warstwy kafli korzystające ze zdjęć lotniczych mogą nie być wyświetlane na mapie, jeśli jest używana mapa bazowa z odwzorowaniem Web Mercator (które jest odwzorowaniem map bazowych w galerii), a odwzorowaniem warstwy nie jest Web Mercator. Aby wyświetlić warstwę należy jej użyć jako mapy bazowej lub wyświetlić ją na mapie bazowej o tym samym odwzorowaniu co warstwa kafli.

Niektóre warstwy nie są wyświetlane poprawnie na mapie. Prawdopodobnie występują adresy URL z protokołami HTTP i HTTPS. Czy taka zróżnicowana zawartość wpływa negatywnie na wyświetlanie mapy?

Specyficzne zachowanie zależy od przeglądarki i jej wersji.

Począwszy od grudnia 2020 r., protokół HTTP nie jest już obsługiwany, a odwołania do adresów URL HTTP nie działają w usłudze ArcGIS Online. Użytkownik, który jest właścicielem lub administratorem mapy, musi zaktualizować warstwy na mapie, umożliwiając użycie protokołu HTTPS. Więcej informacji na temat zagadnień związanych z wprowadzeniem zmian zasobów i procedur wykonywania zadań można znaleźć w artykule pomocy technicznej Important Updates for ArcGIS and HTTPS Only Enforcement (Ważne aktualizacje dotyczące systemu ArcGIS i udoskonalenia dotyczące tylko protokołu HTTPS).

Dodatkowe informacje na temat zróżnicowanej zawartości można uzyskać od producentów przeglądarek.

Podczas próby dodania warstwy do mapy lub otwarcia istniejącej mapy wyświetlany jest komunikat, że przeglądarka map Map Viewer Classic nie może nawiązać bezpiecznego połączenia z jedną lub większą liczbą warstw.

Możliwe, że podany został adres URL HTTP, a w instytucji skonfigurowano użycie protokołu HTTPS. Począwszy od grudnia 2020 r., protokół HTTP nie jest już obsługiwany, a odwołania do adresów URL HTTP nie działają w usłudze ArcGIS Online. Użytkownik, który jest właścicielem lub administratorem mapy, musi zaktualizować warstwy na mapie, umożliwiając użycie protokołu HTTPS. Więcej informacji na temat zagadnień związanych z wprowadzeniem zmian zasobów i procedur wykonywania zadań można znaleźć w artykule pomocy technicznej Important Updates for ArcGIS and HTTPS Only Enforcement (Ważne aktualizacje dotyczące systemu ArcGIS i udoskonalenia dotyczące tylko protokołu HTTPS).

Mój zestaw danych jest za duży, aby można było go dodać bezpośrednio do mapy.

Duże zestawy danych należy publikować jako hostowane warstwy obiektowe. Gdy dodajesz plik shape, GeoJSON, CSV, TXT lub GPX bezpośrednio do przeglądarki map Map Viewer Classic, obiekty są przechowywane na mapie internetowej, co powoduje zwiększenie ilości danych, które trzeba pobrać przy każdym otwarciu tej mapy internetowej. Jeśli opublikujesz dane w postaci hostowanej warstwy obiektowej, obiekty z zestawu danych będzie można pobierać według potrzeb bez konieczności przechowywania ich na mapie internetowej.

Gdy dodasz plik tekstowy (.csv lub .txt) po zalogowaniu się na konto instytucji, do mapy będzie można bezpośrednio dodać 4000 obiektów. Gdy dodasz ten sam plik tekstowy po zalogowaniu się na konto publiczne lub bez logowania się na konto, do mapy będzie można bezpośrednio dodać 250 obiektów. Zestawy danych zawierające więcej obiektów należy opublikować jako hostowane warstwy obiektowe.

Gdy dodasz plik shape lub GeoJSON zawierający dane w punktowe, do mapy będzie można bezpośrednio dodać 4000 obiektów. Gdy dodasz plik shape lub GeoJSON zawierający dane w postaci poligonów lub linii, do mapy będzie można bezpośrednio dodać 2000 obiektów. Zestawy danych zawierające więcej obiektów należy opublikować jako hostowane warstwy obiektowe. Pliki shape większe niż 2 MB i pliki GeoJSON większe niż 10 MB należy opublikować jako hostowaną warstwę obiektową bez względu na liczbę obiektów.

Po dodaniu dokumentu KML do mapy brakuje niektórych obiektów.

W przypadku dodania dokumentu KML do przeglądarki map Map Viewer lub Map Viewer Classic wyświetlane są obiekty ze znaczników miejsc, łączy sieciowych, obrazów udrapowanych na powierzchni bez właściwości odświeżania, folderów i rozszerzonych danych. Inne obiekty nie są obecnie obsługiwane. Więcej informacji o obsługiwanych elementach i funkcjach KML można znaleźć w sekcji Uwagi dotyczące korzystania z plików KML podczas tworzenia mapy w KML.

W osadzonej mapie lub aplikacji nie będą widoczne zmiany wprowadzone w jej warstwach obiektowych dopóki mapa nie zostanie odświeżona.

Podczas dodawania, aktualizacji lub usuwania obiektów w warstwie, która zawiera mniej niż 2000 poligonów, 4000 punktów lub 250 000 wierzchołków, wprowadzane zmiany są widoczne w osadzonej mapie lub aplikacji dopiero po odświeżeniu. Gdy mapa jest otwarta, można skonfigurować interwał odświeżania w warstwie, aby mapa pozostawała zsynchronizowana z najnowszymi dostępnymi danymi.

Nie można edytować obiektów dodanych do mapy.

W przypadku opublikowania warstwy obiektowej osoba publikująca określa, czy i jakie operacje edycyjne można wykonywać w ramach tej warstwy obiektowej. Upewnij się, że warstwę obiektową można edytować. Ponadto w przeglądarkach map OGC i Map Viewer nie można edytować warstw KML ani Map Viewer Classic WMS i WMTS.

Nie widzę opcji konfiguracji okien podręcznych nawet pomimo tego, że wiem, że moja usługa ma dane obiektowe.

Przeglądarki map Map Viewer i Map Viewer Classic nie obsługują edycji ani wyświetlania okien podręcznych w warstwach OGC WMS i WMTS. Konfigurowanie okien podręcznych w warstwach KML nie jest obsługiwane, ale wszelkie dane obiektowe w warstwie KML są wyświetlane automatycznie (nie można ich wyłączyć ani skonfigurować).

Nie mogę wyłączyć okien podręcznych w warstwie mapy.

W przeglądarce map Map Viewer Classic można usunąć okna podręczne z warstwy mapy i z obiektów utworzonych w przy dodawaniu pliku tekstowego rozdzielanego znakami, pliku shape lub pliku GPX. Okien podręcznych nie można wyłączyć dla warstw notatek mapy utworzonych w przeglądarce map Map Viewer Classic ani dla warstw KML.

Okno podręczne mapy nie wyświetla mojego własnego kodu HTML.

Usługa ArcGIS Online obsługuje ograniczony zestaw znaczników HTML. Nieobsługiwany kod HTML jest filtrowany i nie będzie wyświetlany.

Po zmodyfikowaniu usługi lub hostowanej warstwy internetowej na mapie brakuje warstw lub nie działają one zgodnie z oczekiwaniami.

Jeśli zmieniono kolejność warstw w usłudze ArcGIS Server lub w hostowanej warstwie internetowej, usunięto warstwę lub zmieniono schemat, mapy lub warstwy odwołujące się do usługi bądź warstwy mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Aby rozwiązać ten problem, usuń usługę lub warstwę, dodaj ją ponownie i ponownie skonfiguruj ustawienia warstwy. Po wprowadzeniu zmian w polach usługi lub hostowane warstwy internetowej, okna podręczne w mapie lub warstwach odwołujących się do tej usługi lub warstwy nie uwzględnią tych zmian pól. Aby uwzględnić zmiany pól, konieczne jest ponowne skonfigurowanie okien podręcznych.

Nie widzę opcji zapisu właściwości elementu w warstwie zaktualizowanej w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Właściwości elementu można zapisywać tylko w warstwach dodanych do przeglądarki map Map Viewer Classic.

Pola liczbowe z pliku .csv znajdującego się w sieci mogą zostać nieprawidłowo zaimportowane do mapy.

Pola liczbowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo w przypadku pliku .csv z Internetu, w którym do oznaczenia części dziesiętnych używane są kropki, gdy w języku bieżącego użytkownika części dziesiętne są oddzielane przecinkami. Znaki używane w pliku do oddzielania części dziesiętnych powinny być zgodne z formatem wymaganym przez używany język systemowy. Jeśli językiem systemu jest na przykład język angielski, symbolem miejsca dziesiętnego w tym pliku powinna być kropka. Jeśli ustawiony w systemie język to francuski, do oddzielania części dziesiętnych w pliku należy użyć przecinków.

Moja instytucja dysponuje kluczem Bing Maps, którego można używać dla map udostępnianych publicznie. Widzę mapę bazową Bing Maps w swoich mapach, ale inni użytkownicy widzą mapę bazową usługi ArcGIS Online.

Sprawdź, czy instytucja skonfigurowała klucz Bing Maps do użytku publicznego. Jeśli tak, a inni użytkownicy nie widzą mapy bazowej Bing Maps w Twojej mapie, zapisz swoją mapę ponownie.

Gdy zmieniam symbole na mojej warstwie i używam zobrazowania z elementu w usłudze ArcGIS Online, symbole znikają.

Aby zmienić symbole przy użyciu zobrazowania w usłudze mapowej serwera ArcGIS Server, która obsługuje warstwy dynamiczne, dołącz nazwę pliku zobrazowania do adresu URL elementu. Na przykład, jeśli adres URL elementu to https://myorg.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/6761d5fd89fa4f978857357fb952ea14/data, a nazwa zobrazowania to chrysanthemum.jpg, użyj następującego adresu URL: https://myorg.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/6761d5fd89fa4f978857357fb952ea14/data/chrysanthemum.jpg.

Mam problemy z dostosowaniem wyglądu.

Sceny

Moje warstwy nie są obsługiwane w przeglądarce scen Scene Viewer dla wersji ArcGIS Enterprise.

Warstwy są często wydawane w usłudze ArcGIS Online, zanim zostaną wydane w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise. Tutaj znajdują się typy warstw przeglądarki scen Scene Viewer wraz z informacjami o wydaniu dla wersjiArcGIS Enterprise i ArcGIS Online.

WarstwaWersja ArcGIS EnterpriseWydanie ArcGIS Online

Warstwa kafli 3D

Obsługiwane w przyszłej wersji

Luty 2024 r.

Warstwa sceny: woksel

11.0

Marzec 2022

OGC Web Feature Service (WFS)

11.0

Wrzesień 2021

Warstwa sceny: budynek

10.7

Grudzień 2018

OGC Web Map Service (WMS)

10.6

Wrzesień 2017

OGC Web Map Tile Service (WMTS)

10.5.1

Grudzień 2016

Przeglądarka scen: chmura punktów

10.5.1

Grudzień 2016

Warstwa kafli wektorowych

10.5.1

Grudzień 2016

Przeglądarka scen: zintegrowana siatka

10.5

Czerwiec 2016

Przeglądarka scen: punkt

10.4

Listopad 2015

Przeglądarka scen: obiekt 3D

10.3.1

Marzec 2015

Warstwa wysokościowa

10.3.1

Marzec 2015

Warstwa obiektowa

10.3.1

Marzec 2015

Warstwa zobrazowań

10.3.1

Marzec 2015

Warstwa rastrów mapy

10.3.1

Marzec 2015

Warstwa kafli

10.3.1

Marzec 2015

Moja warstwa została wyświetlona tylko częściowo.

W warstwie może być zbyt wiele obiektów do jednoczesnego wyświetlenia w przeglądarce scen Scene Viewer ze względu na wydajność. Jeśli wystąpi taka sytuacja, przeglądarka scen Scene Viewer wyświetli ostrzeżenie, że ta warstwa „została wyświetlona tylko częściowo”. Aby wyświetlić pominięte obiekty, powiększ skalę i poruszaj się po scenie.

Symbolizacja 3D wpływa na liczbę wyświetlanych obiektów. Dodatkowo zamiana na bardziej złożone symbole 3D, np. zamiana kostek na drzewa, może spowodować, że wyświetlona zostanie mniejsza liczba obiektów, ponieważ renderowanie drzewa wymaga większej liczby wierzchołków.

Poznaj więcej wskazówek dotyczących poprawienia wydajności sceny

Moje urządzenie gamepad lub SpaceMouse nie umożliwia nawigacji w przeglądarce scen Scene Viewer.

Przeglądarka scen Scene Viewer obsługuje nawigację dla większości urządzeń gamepad i 3D Connexion SpaceMouse. Obsługa nawigacji za pomocą urządzeń innych niż standardowa mysz zależy od systemu operacyjnego, przeglądarki i urządzenia. Poniżej przedstawiono oficjalną listę obsługiwanych urządzeń według systemu operacyjnego i przeglądarki:

Windows

 • Chrome — Gamepad (Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4); 3Dconnexion SpaceMouse
 • Firefox — Gamepad (Xbox 360, Xbox One)
 • Edge — Gamepad (Xbox 360, Xbox One)

macOS

 • Chrome — Gamepad (Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4); 3Dconnexion SpaceMouse

Notatka:

 • Przeglądarka Safari nie obsługuje nawigacji za pomocą urządzeń gamepad ani 3Dconnexion SpaceMouse w przeglądarce scen Scene Viewer.
 • Aby włączyć nawigację, po podłączeniu urządzenia może być konieczne zrestartowanie przeglądarki.
 • Aby nawigować za pomocą urządzenia, upewnij się, że okno przeglądarki Scene Viewer jest aktywne.

Symbole punktów i etykiety nie są wyświetlane w scenie.

Niektóre systemy oferują możliwość automatycznego przełączania między zintegrowaną i dedykowaną kartą graficzną w celu renderowania grafiki 3D. Przeglądarka scen Scene Viewer działa najlepiej w przypadku używania dedykowanej karty graficznej. W związku z tym należy sprawdzić, czy w ustawieniach sterownika karty graficznej dotyczących danej aplikacji (w tym wypadku przeglądarki internetowej) wybrano dedykowaną kartę graficzną. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagania przeglądarki scen Scene Viewer.

Moja warstwa wysokościowa nie jest prawidłowo wyświetlana w scenie.

W przypadku wystąpienia „schodkowania” w warstwie wysokościowej utworzonej na podstawie usługi rastrowej wysokości zapisanych w pamięci podręcznej należy zmniejszyć wartość kompresji i maks. wartość błędu usługi w celu zapewnienia większej zgodności z rozdzielczością danych warstwy wysokościowej. Te ustawienia można skonfigurować za pomocą oprogramowania ArcGIS 10.3 for Desktop lub nowszych wersji.

W moich scenach kolejność warstw nie jest prawidłowa.

W przeglądarce scen Scene Viewer jest zawarty mechanizm określający hierarchię ustawienia warstw. Warstwy w przeglądarce są wyświetlane zgodnie z poniższą kolejnością. W ramach każdej grupy można określić kolejność warstw w scenie.

 • Warstwy 3D: w tym dane 3D zawierające wartości Z i dane 2D, w przypadku których dla opcji Tryb danych wysokościowych wybrano ustawienie Względem ziemi lub Wysokość bezwzględna.
 • Dynamiczne usługi mapowe i warstwy obiektowe 2D, w przypadku których dla opcji Tryb danych wysokościowych wybrano ustawienie Na ziemi.
 • Hostowane warstwy kafli i usługi mapowe zapisane w pamięci podręcznej.

Na przykład, dynamiczna warstwa huraganów w Stanach Zjednoczonych zawsze jest wyświetlana nad warstwą kafli lub usługą mapową zapisaną w pamięci podręcznej gęstości dotyczącą zaludnienia w Stanach Zjednoczonych, nawet jeśli warstwa huraganów znajduje się na spodzie Zawartości.

Niektóre warstwy nie są wyświetlane poprawnie w scenie. Prawdopodobnie występują adresy URL z protokołami zarówno HTTP, jak i HTTPS. Czy taka zróżnicowana zawartość wpływa negatywnie na wyświetlanie sceny?

Specyficzne zachowanie zależy od przeglądarki i jej wersji.

Począwszy od grudnia 2020 r., protokół HTTP nie jest już obsługiwany, a odwołania do adresów URL HTTP nie działają w usłudze ArcGIS Online. Podczas próby otwarcia warstwy z protokołem HTTP w przeglądarce scen Scene Viewer otwartej za pomocą protokołu HTTPS może zostać wyświetlony komunikat informujący, że przeglądarka scen Scene Viewer nie może ustanowić bezpiecznego połączenia z warstwą. Dotyczy to warstw dodawanych do sceny, a także warstw w istniejących już scenach. Z tego względu właściciel lub administrator sceny musi zaktualizować warstwy sceny pod kątem użycia protokołu HTTPS. Więcej informacji na temat zagadnień związanych z wprowadzeniem zmian zasobów i procedur wykonywania zadań można znaleźć w artykule pomocy technicznej Important Updates for ArcGIS and HTTPS Only Enforcement (Ważne aktualizacje dotyczące systemu ArcGIS i udoskonalenia dotyczące tylko protokołu HTTPS).

Dodatkowe informacje na temat zróżnicowanej zawartości można uzyskać od producentów przeglądarek.

Notatniki

W trakcie wykonywania połączeń z żądaniami w notatniku otrzymuję błędy połączenia.

W hostowanych notatnikach żądania inne niż HTTP(s) można wykonywać tylko przez porty 80, 443 i 53.

Hostowane warstwy internetowe

Nie mogę opublikować hostowanej warstwy kafli za pomocą hostowanej warstwy obiektowej.

Nie można wygenerować kafli mapy dla hostowanej warstwy kafli opublikowanej z poziomu hostowanej warstwy obiektowej, jeśli ta hostowana warstwa obiektowa jest skonfigurowana przy użyciu niektórych stylów i zapisana w elemencie hostowanej warstwy obiektowej.

Nie mogę opublikować pliku .txt jako hostowanej warstwy obiektowej.

Pliki CSV należy sformatować i zapisać jako pliki .csv. Inne pliki tekstowe nie są obsługiwane.

Moja hostowana warstwa kafli została udostępniona publicznie, ale inni użytkownicy nadal nie mają do niej dostępu.

Zmiany udostępniania wprowadzone w warstwie hostowanej mogą zostać odzwierciedlone w systemie z opóźnieniem wynoszącym nawet 10 minut. Na przykład, udostępniona wszystkim użytkownikom (w trybie publicznym) warstwa prywatna może być wyświetlana w wynikach wyszukiwania za pomocą witryny internetowej dopiero po 10 minutach od jej udostępnienia.

Publikowanie hostowanej warstwy kafli jest czasochłonne.

Ogólnie czas potrzebny do renderowania kafli danej mapy zależy od zasięgu przestrzennego mapy, która ma zostać zapisana w pamięci podręcznej, liczby warstw mapy, a także od obciążenia systemu w czasie przetwarzania mapy. System został zaprojektowany z uwzględnieniem automatycznego skalowania (przez dodawanie komputerów) w miarę wzrostu obciążenia. Jednak w przypadkach wyjątkowego obciążenia, mogą wystąpić opóźnienia.

Działający w chmurze system tworzenia pamięci podręcznej map dzieli mapę na zasięgi przestrzenne, które są renderowane równolegle. Jeśli dane zawierają wiele zasięgów, realizacja całego procesu może potrwać klika minut, a nawet godzin. Proces jest asynchroniczny, co oznacza, że proces tworzenia w pamięci podręcznej jest kontynuowany w przypadku zamknięcia sesji aplikacji ArcMap, z której została przeprowadzona początkowa publikacja. Można użyć wynikowej warstwy mapy zapisanej w pamięci podręcznej z sieci lub z innej sesji aplikacji ArcMap, która została uruchomiona później.

Publikowanie pliku definicji usługi (.sd) w usłudze ArcGIS Online nie powiodło się i został wyświetlony komunikat Nie można opublikować elementu. Tego elementu nie można opublikować w usłudze online.

Pliki definicji usług w przypadku usług internetowych ArcGIS Server różnią się od plików definicji usług w przypadku warstw hostowanych. Tworzony typ pliku definicji usługi jest uzależniony od typu połączenia aktywnego podczas zapisywania pliku definicji usługi.

Po zapisaniu pliku z definicją usługi w aplikacji ArcMap w celu zapisania pliku z definicją usługi hostowanej warstwy kafli w ustawieniu Wybierz połączenie należy wybrać pozycję Moje usługi hostowane. Nie można nawiązać połączenia z witryną ArcGIS Server ani wybrać opcji Brak połączenia.

Jeśli nawiązujesz połączenie z witryną ArcGIS Pro lub portalem ArcGIS Online w aplikacji ArcGIS Enterprise podczas tworzenia pliku definicji usług, można użyć tego pliku tylko do publikowania warstw hostowanych. Jeśli nawiązujesz połączenie z autonomiczną witryną ArcGIS Server podczas tworzenia pliku definicji usług, można użyć tego pliku tylko do publikowania usług internetowych serwera ArcGIS Server.

Gdy próbuję dla moich hostowanych warstw otworzyć właściwości usługi w aplikacji ArcMap lub ArcCatalog, wyświetlany jest komunikat o błędzie Nie można wyświetlić ani edytować właściwości usługi. Należy spróbować uzyskać dostęp do właściwości usługi bezpośrednio za pomocą serwera.

Jeśli warstwa została utworzona w usłudze ArcGIS Online, nie można wyświetlić jej właściwości w drzewie katalogów z poziomu węzła Moje hostowane usługi. Właściwości usługi można wyświetlić w usłudze ArcGIS Online.

Moja hostowana warstwa obiektowa nie korzysta z tych samych symboli, które zostały przeze mnie zdefiniowane w aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap.

Przeglądarki internetowe nie wyświetlają niektórych bardziej złożonych symboli kartograficznych stosowanych podczas tworzenia mapy w aplikacji ArcGIS Pro lub w aplikacji ArcMap. Większość typów symboli jest dostępnych, jednak niektóre z nich mogą zostać uproszczone po publikacji. Zapoznaj się z tematem Tworzenie map w celu publikowania usług obiektowych w systemie pomocy serwera ArcGIS Server, aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych symbolach. Przed publikacją wprowadź niezbędne zmiany w symbolach mapy.

Udostępnianie

Nie mogę udostępnić publicznego elementu poza moją instytucją.

Instytucja może nie zezwalać na udostępnianie elementów poza jej obrębem lub bieżący użytkownik może nie dysponować uprawnieniami do udostępniania elementów poza instytucją. Skonsultuj się z administratorem.

Jeśli instytucja nie zezwala na anonimowy dostęp do swojego adresu URL (ale użytkownik dysponuje odpowiednimi uprawnieniami), nadal można udostępniać publiczne mapy, szczegóły elementów i grupy. W celu udostępnienia publicznych map użyj krótkiego adresu URL dostępnego w oknie Udostępnij w przeglądarce map Map Viewer Classic lub na stronie elementu mapy. Aby udostępnić szczegóły elementu i grupy, użyj przycisków Facebook lub Twitter. Za pomocą tych opcji tworzone jest łącze korzystające z adresu URL arcgis.com, a nie z adresu URL instytucji.

Moja publicznie udostępniona mapa nie pokazuje lokalizatorów mojej instytucji.

Gdy mapa jest udostępniana za pomocą przeglądarki map Map Viewer Classic z użyciem publicznego adresu URL (https://www.arcgis.com), usługa ArcGIS World Geocoding Service jest jedynym dostępnym lokalizatorem. Jeśli chcesz, żeby przeglądarka map Map Viewer Classic uwzględniała własne lokalizatory Twojej instytucji, udostępnij mapę z użyciem adresu URL instytucji (na przykład: https://yourorg.maps.arcgis.com).

Podczas synchronizowania kooperacji występuje przekroczenie limitu czasu.

Jeśli podczas synchronizowania kooperacji rozproszonej występuje przekroczenie limitu czasu, rozdziel elementy między wiele przestrzeni roboczych znajdujących się w tej samej kooperacji. Spowoduje to podzielenie jednego dużego zadania synchronizacji na kilka mniejszych.

Zasoby

Chcę zmienić poświadczenia w bezpiecznej usłudze ArcGIS Server zachowane w elemencie usługi.

Aby zmienić poświadczenia dla elementu, otwórz stronę tego elementu, kliknij kartę Ustawienia, a następnie wprowadź nową nazwę użytkownika lub hasło w obszarze Ustawienia warstwy obiektowej.

Podczas dodawania zabezpieczonej usługi serwera ArcGIS Server jako elementu na stronie elementu brakuje części sekcji poświadczeń.

Jeśli pola nazwy użytkownika lub hasła są niewidoczne, nie widać opcji dotyczących przechowywania poświadczeń lub jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podczas próby dodania zabezpieczonej usługi, prawdopodobnie wystąpił problem związany z konfiguracją SSL. Witryna ArcGIS Server udostępniająca usługę, dla której chcesz przechowywać poświadczenia, musi obsługiwać protokół HTTPS i mieć ważny certyfikat podpisany przez znaną jednostkę certyfikującą. Aby zdiagnozować problemy związane z instalacją certyfikatu SSL, można użyć testera SSL takiego jak np. SSLShopper. W celu uzyskania dalszej pomocy w rozwiązaniu problemu należy się skontaktować z zespołem pomocy technicznej Esri.

Dlaczego podczas konfigurowania zasięgu elementu zasobów pojawia się komunikat o błędzie?

Konfigurowanie zasięgu przecinającego 180. południk nie jest obsługiwane. Należy zdefiniować nowy zasięg, który nie obejmuje tego południka.

Grupy

Usługa ArcGIS Online nie pozwala mi zaprosić kogoś do mojej grupy. Czy robię coś niepoprawnie? Usługa

Możesz zaprosić użytkownika do grupy tylko wtedy, gdy następujące warunki są spełnione:

 • Zapraszana osoba ma konto w usłudze ArcGIS Online.
 • Zapraszana osoba ma uprawnienia pozwalające na dołączanie do grup.
 • Zapraszana osoba ma konto tego samego typu co osoba zapraszająca. Na przykład, jeśli masz konto instytucji, możesz zapraszać do swoich grup wyłącznie użytkowników kont instytucji.
 • Profil zapraszanej osoby nie jest prywatny. Aby zaprosić do grupy kogoś z instytucji, profil tej osoby musi być widoczny w instytucji. Aby zaprosić kogoś z innej instytucji, profil tej osoby musi być widoczny publicznie.
 • Jeśli zapraszasz kogoś z innej instytucji, ta grupa nie może być grupą udostępnionych aktualizacji, chyba że są to członkowie instytucji pozostającej w kooperacji partnerskiej z Twoją instytucją.
 • Jeśli zapraszasz kogoś z instytucji partnerskiej, liczność tej grupy nie może przekraczać maksymalnej wartości wynoszącej 100 różnych instytucji.

Nie mogę zaktualizować elementu udostępnionego mojej grupie, która zezwala członkom na aktualizowanie wszystkich elementów.

Grupy, które zezwalają swoim członkom na aktualizację wszystkich elementów w grupie, są nazywane grupami udostępnionych aktualizacji.

Aktualnie grupy udostępnionych aktualizacji są przeznaczone do aktualizowania szczegółów elementów, zasobów map, aplikacji i scen. Niektóre aktualizacje są zarezerwowane dla właściciela lub administratora elementu (np. przenoszenie, udostępnianie lub usuwanie elementu, zmiana właściciela, aktualizowanie elementu przez zastąpienie lub dodanie do jego warstw). Jednak członkowie tej grupy także mają zwiększone uprawnienia, takie jak możliwość edytowania zawartości hostowanych warstw obiektowych, modyfikowanie ustawień śledzenia edycji, włączanie i wyłączanie załączników i modyfikowanie schematu warstwy. Dlatego podczas dodawania członków do grup tego typu należy zachować ostrożność. Obecnie większość aplikacji ArcGIS nie obsługuje aktualizowania elementów udostępnionych w ramach grupy udostępnionych aktualizacji. Aby dowiedzieć się, czy ta funkcja jest dostępna w konkretnej aplikacji ArcGIS, zapoznaj się z dokumentacją produktu.

Poniższe działania na elementach może wykonywać wyłącznie właściciel (lub administrator) elementu (nie wszystkie działania mają zastosowanie w przypadku konkretnego typu elementu): usuwanie, udostępnianie, przesuwanie, zmiana właściciela, zmiana ochrony przed usuwaniem, publikowanie, rejestrowanie aplikacji, zastępowanie danych w hostowanych warstwach obiektowych i zarządzanie kaflami w hostowanych warstwach kafli.

Administrator nie może udostępniać elementów członków grupie, do której nie należy.

Administratorzy mogą udostępnić element należący do członka dowolnej grupie, jeśli dany element jest udostępniony publicznie lub dla instytucji. Jednak element prywatny (nieudostępniony) należący do członka można udostępnić grupie tylko wówczas, gdy jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

Jeśli nie można udostępnić grupie elementu prywatnego członka, wykonaj dowolną z następujących czynności przed udostępnieniem tego elementu grupie:

 • Rozwiąż jeden z powyższych warunków dla członka, do którego należy ten element.
 • Przenieś prawo własności elementu na innego członka, który spełnia co najmniej jeden z powyższych warunków.
 • Zmień poziom udostępniania elementu z Właściciel na Wszyscy (publiczne) lub Instytucja.

ArcGIS Desktop

Podczas aktualizacji pakietu warstwy lub pakietu mapy w obszarze Moje zasoby obraz jest aktualizowany nawet po wybraniu opcji zachowania właściwości elementu.

Podczas aktualizacji pakietu warstwy lub pakietu mapy miniatura właściwości elementu zostanie zaktualizowana do postaci miniatury w pakiecie. To działanie zostanie wykonane nawet w przypadku wybrania opcji zachowywania właściwości elementu na serwerze. Po aktualizacji elementu należy przesłać obraz, który zostanie wyświetlony na stronie elementu.

Podczas otwierania pakietu warstwy został wyświetlony monit o nazwę logowania.

Podczas otwierania pakietu udostępnionego grupie, ale nieupublicznionego, zostanie wyświetlony monit (w podręcznym oknie dialogowym) o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła do usługi ArcGIS Online. Okno dialogowe zawiera opcję zapisania informacji logowania, co pozwala na otwieranie udostępnianych pakietów bez ponownego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła.

Otwieranie warstwy globu powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie w aplikacji ArcMap.

Domyślnie portal ArcGIS Online otwiera warstwy globu w aplikacji ArcMap, co powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Aby pomyślnie otworzyć te elementy, na komputerze musi być otwarta aplikacja ArcGlobe, a aplikacja ArcMap musi być zamknięta.