Wyodrębnij raster

Wyodrębnij raster Narzędzie Wyodrębnij raster przycina warstwę zobrazowań do granicy, tworząc prostokątny obszar zdefiniowany przez inną warstwę lub kształt definiowany interaktywnie na ekranie. Raster można również przyciąć do rozmiaru wyznaczanego przez zasięg obszaru aktualnie wyświetlanego na mapie lub za pomocą warstwy obiektów poligonowych.

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w aplikacji Map Viewer Classic. Funkcja będzie dostępna w przyszłej wersji aplikacji Map Viewer.

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Wyodrębnij raster

Przykład

Dysponujesz zobrazowaniami Landsat obejmującymi duży obszar, ale interesuje Cię tylko wykrycie obszarów strawionych przez ogień w niewielkim, zalesionym regionie. Możesz na mapie wyświetlić analizowany obszar, aby przyciąć dane do obszaru zainteresowania.

Uwagi dotyczące korzystania

Za pomocą tego narzędzia można wyodrębnić część warstwy zobrazowań na podstawie podanego zasięgu. Dane wynikowe zawierają wszystkie piksele przecinające ten zasięg.‎

Przycięty obszar jest określony za pomocą bieżącego zasięgu mapy, analizowanego obszaru, który jest rysowany interaktywnie na mapie lub za pomocą warstwy obiektowej albo warstwy zobrazowań. Jeśli do określenia zasięgu jest używana warstwa obiektów poligonowych, można użyć obiektów wejściowych do geometrii przycinania. Oznacza to, że raster zostanie wyodrębniony na podstawie granicy obiektów poligonowych zamiast na podstawie zasięgu całej warstwy obiektowej.

Aby przyciąć na postawie analizowanego obszaru, przed rozpoczęciem rysowania na mapie musisz kliknąć przycisk narzędzia rysowania poligonu.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie
Wybierz dane wejściowe do wyodrębnienia

Wybierz warstwę zobrazowań, którą chcesz przyciąć.

Określ geometrię przycinania

Wybierz typ zasięgu używany podczas wyodrębniania danych:

 • Użyj bieżącego zasięgu — do przycięcia warstwy wynikowej zostanie użyty bieżący zasięg mapy. Jest to opcja domyślna.
 • Wybierz analizowany obszar — pozwala zdefiniować geometrię przycinania interaktywnie przy użyciu narzędzi rysowania.
 • Wybierz warstwę — wybierz warstwę obiektową lub warstwę zobrazowań, aby zdefiniować zasięg lub wybierz warstwę obiektów poligonowych, aby zdefiniować geometrię przycinania.

Wskaż typ przycinania

Wskaż, czy należy wyodrębnić dane z wewnątrz, czy spoza geometrii przycinania:

 • Dane wewnątrz geometrii — wyodrębnione zostaną komórki warstwy znajdujące się wewnątrz geometrii przycinania. Jest to opcja domyślna.
 • Dane poza geometrią — wyodrębnione zostaną komórki warstwy znajdujące się poza geometrią przycinania.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zarówno kafelkowych, jak i dynamicznych warstw zobrazowań, możesz także zdecydować, który typ warstwy ma być używany jako wynikowy, używając pola rozwijanego Zapisz wyniki jako.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

Ustawienia środowiska analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiska analiz tego narzędzia można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego Środowiska analizy u góry panelu narzędzia.

To narzędzie honoruje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
 • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
 • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.
 • Wielkość komórek – wielkość komórek używana w warstwie wynikowej.
 • Maska – określa warstwę maskowania, dzięki której podczas analizy będą używane tylko komórki należące do obszaru maski.
 • Metoda ponownego próbkowania – metoda używana do interpolowania wartości pikseli.
 • Interwał ponownego wykorzystywania wątków przetwarzania – definiuje liczbę sekcji obrazu, które należy przetworzyć przed ponownym uruchomienie wątków przetwarzania.
 • Współczynnik przetwarzania równoległego – steruje instancjami procesorów lub procesorów graficznych biorących udział w przetwarzaniu rastra.
 • Liczba ponownych prób w razie niepowodzeń – definiuje liczbę ponownych prób uruchomienia wątków przetwarzania w razie przypadkowych niepowodzeń przetwarzania zadania.

Podobne narzędzia i funkcje rastrowe

Narzędzie Wyodrębnij raster pozwala przyciąć raster do podanego zasięgu lub podanej granicy. Do rozwiązywania podobnych problemów mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe przeglądarki map Map Viewer Classic

Narzędzie Wydziel dane służy do wydzielenia i pobrania danych obiektowych z użyciem obszaru zainteresowania. Funkcja Przytnij raster pozwala przyciąć raster do podanego zasięgu lub warstwy granic.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie Wyodrębnij raster pełni funkcję podobną do narzędzia geoprzetwarzania Przytnij raster i funkcji rastrowej Wytnij w aplikacji ArcGIS Pro.

Zasoby dla programistów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS REST API, użyj zadania Copy Raster i podaj geometrię przycinania.

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z copy_rasterwitryny ArcGIS for Python API w module arcgis.raster.analytics i podaj ustawienie przycinania.