Konfigurowanie klastrowania (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Jeśli mapa zawiera warstwę z dużą liczbą punktów, można skonfigurować klastrowanie, aby ułatwić wizualne uzyskiwanie istotnych informacji z danych. Po włączeniu klastrowania przeglądarka map Map Viewer Classic grupuje obiekty punktowe znajdujące się w pewnej odległości od siebie w jeden symbol.

Notatka:

Klastrowanie jest obsługiwane dla maksymalnie 50 000 obiektów w warstwie.

Klastrowanie jest stosowane dynamicznie w wielu skalach, co oznacza, że podczas zmniejszania coraz więcej punktów jest łączonych w mniejszą liczbę grup, a powiększanie powoduje tworzenie większej liczby grup klastrów. Gdy ustawiony zostanie poziom powiększenia, w którym obszar klastrowania wokół jednego obiektu punktowego nie zawiera już żadnych innych obiektów, ten obiekt nie będzie klastrowany, ale będzie wyświetlany jako pojedynczy obiekt punktowy przy użyciu opcji stylu stosowanych dla warstwy. Liczbę obiektów punktowych grupowanych w klastry można dostosować za pomocą suwaka. Zwiększenie klastrowania powoduje grupowanie większej liczby obiektów w klaster, natomiast w przypadku mniejszego klastrowania każdy klaster zawiera mniejszą liczbę obiektów.

Podczas włączania klastrowania dla warstwy punktowej można włączyć okna podręczne klastrowania, które będą wyświetlane po kliknięciu klastra na mapie. Domyślne okno podręczne klastrowania zawiera informacje dotyczące klastrów, włącznie z liczbą obiektów w każdym klastrze. Dostępna jest również możliwość dostosowania okna podręcznego klastrowania zgodnie z potrzebami. Kliknięcie dowolnego obiektu punktowego, który nie został sklastrowany, powoduje wyświetlenie okna podręcznego obiektu skonfigurowanego dla warstwy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat klastrowania w usłudze ArcGIS Online, przejrzyj tę narrację.

Konfigurowanie klastrowania dla warstwy punktowej

Aby skonfigurować klastrowanie dla warstwy punktowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz mapę z warstwą punktową w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy punktowej, dla której chcesz skonfigurować klastrowanie, a następnie kliknij opcję Punkty klastrowe Punkty klastrowe.
  Notatka:

  Ta opcja będzie wyświetlana tylko w przypadku obsługiwanych warstw punktowych.

 4. Zaznacz pole wyboru Włącz klastrowanie, jeśli jeszcze nie zostało zaznaczone.
 5. Za pomocą suwaka określ, jak wiele obiektów ma być grupowanych w klaster.
 6. Opcjonalnie dostosuj okna podręczne zgodnie z potrzebami.
 7. Kliknij przycisk OK w panelu Punkty klastrowe.
  Wskazówka:

  Wyświetl legendę, aby wyświetlić liczbę obiektów w każdym klastrze.

Konfigurowanie okien podręcznych klastrowania

Okna podręczne klastrowania można włączyć podczas włączania klastrowania dla warstwy punktowej. Po włączeniu okien podręcznych klastrowania są one wyświetlane przy użyciu konfiguracji domyślnej obejmującej liczbę obiektów w klastrze. Dodatkowe informacje wyświetlane w oknach podręcznych klastrowania zależą od stylu zastosowanego dla warstwy. Jeśli na przykład zastosowano styl Kategoria dominująca, domyślne okno podręczne klastrowania będzie zawierać wartość atrybutu dominującego w każdym klastrze. Okna podręczne klastrowania można dostosować do własnych potrzeb.

Włączenie okien podręcznych klastrowania powoduje automatyczne włączenie okien podręcznych dla poszczególnych obiektów w warstwie. Okna podręczne klastrowania są włączane automatycznie po włączeniu okien podręcznych obiektów.

 1. Wykonaj etapy służące do włączania i konfigurowania klastrowania w warstwie punktowej.
 2. W panelu Punkty klastrowe kliknij przycisk Konfiguruj okno podręczne klastrowania.
 3. Zaznacz pole wyboru Pokaż okna podręczne.

  Okna podręczne zostaną włączone dla klastrów i pojedynczych obiektów w warstwie.

 4. Wprowadź tytuł okna podręcznego. Za pomocą przycisku [+] wybierz pola z danych i wprowadź tekst statyczny zamiast wartości pól lub jako ich uzupełnienie.
 5. Wybierz opcję wyświetlania okna podręcznego. Dostępne możliwości to lista atrybutów pola lub niestandardowe wyświetlanie atrybutów.
 6. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Jeśli w poprzednim etapie wybrano opcję wyświetlania listy atrybutów pól, kliknij opcję Konfiguruj atrybuty i wybierz pola, które mają być wyświetlane. Możesz także zaznaczyć pole, aby zmienić jego alias, zmienić jego kolejność lub sformatować je. W przypadku pól liczbowych (np. populacja) należy wybrać liczbę wyświetlanych miejsc po przecinku i określić, czy ma być używany separator tysięcy. Po zakończeniu tej czynności kliknij przycisk OK.
  • Jeśli została wybrana opcja niestandardowego wyświetlania atrybutów, kliknij Konfiguruj, aby określić i sformatować informacje do wyświetlenia. Niestandardowe wyświetlanie atrybutów pozwala na użycie kombinacji tekstu sformatowanego, łączy i obsługiwanego kodu HTML, zapewniając największą kontrolę i elastyczność wyświetlanych treści. Skorzystaj z przycisku [+], aby wstawić wybrane atrybuty klastrowania, lub zaakceptuj konfigurację domyślną. Po zakończeniu tej czynności kliknij przycisk OK.

   Konfiguracja domyślna okna podręcznego klastrowania zależy od stylu zastosowanego dla warstwy. Na przykład oprócz wyświetlania informacji o liczbie obiektów w klastrze okna podręczne klastrowania mogą wyświetlać wartość atrybutu dominującego lub średnią wartość atrybutu stosowanego do nadania stylu warstwie.

 7. Kliknij przycisk OK na panelu Konfiguruj okna podręczne klastrowania.
 8. Kliknij przycisk OK w panelu Punkty klastrowe.
 9. Wyświetl okna podręczne klastrowania, klikając klastry na mapie. Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych obiektach w klastrze, kliknij opcję Przeglądaj obiekty u dołu okna podręcznego, a następnie klikaj strzałki Dalej i Wstecz u góry w celu przewijania informacji o każdym obiekcie. Aby powrócić do informacji podsumowujących dla klastra, kliknij opcję Wyświetl podsumowanie.

Uwagi

 • Klastrowanie jest obsługiwane dla hostowanych warstw obiektów punktowych, warstw obiektów punktowych na serwerze ArcGIS Server 10.3.1 lub nowszym obsługujących paginację, warstw CSV oraz zbiorów obiektów.
 • Klastrowanie nie jest obsługiwane dla warstw obiektów wielopunktowych.
 • Klastrowanie jest obsługiwane dla maksymalnie 50 000 obiektów w warstwie.
 • Styl Mapa skupień nie jest obsługiwany w przypadku warstw z włączonym klastrowaniem.
 • Publikowanie hostowanych warstw kafli z warstw obiektowych nie jest obsługiwane dla warstw z włączonym klastrowaniem.
 • Aby skonfigurować klastrowanie dla warstwy punktowej, mapa musi mieć układ współrzędnych WGS 84 lub Web Mercator.
 • Klastrowanie jest wyłączane podczas sesji edycyjnej.
 • Dla obiektów klastrowanych etykiety są niedostępne.