Skip To Content

Wyświetlanie scen w przeglądarce scen Scene Viewer

Za pomocą przeglądarki scen Scene Viewer w usłudze ArcGIS Online można wyświetlać sceny 3D i wykonywać na nich operacje. Przeglądarka scen Scene Viewer współpracuje z urządzeniami obsługującymi technologię WebGL (technologia internetowa dostępna w większości nowoczesnych przeglądarek pozwalająca na wyświetlanie grafik 3D). Po zalogowaniu do przeglądarki scen Scene Viewer można również tworzyć własne sceny.

Notatka:

Przed otwarciem przeglądarki scen Scene Viewer należy upewnić się, że dana przeglądarka obsługuje sceny.

Nawigacja po scenie

Nawigację wśród scen umożliwiają narzędzia Scene Viewer, a do poruszania się po scenach można użyć myszy lub urządzenia dotykowego.

Narzędzia

Następujące narzędzia Scene Viewer umożliwiają poruszanie się po scenach:

 • Kliknij przycisk Widok początkowy Widok początkowy, aby spowodować powrót kamery do pozycji początkowej.
 • Kliknij przycisk +, aby powiększyć.
 • Kliknij przycisk -, aby pomniejszyć.
 • Powiększenie można również dostosować za pomocą kółka myszy lub przytrzymać środkowy przycisk myszy i przesuwać ją w górę lub w dół, aby pomniejszyć lub powiększyć.
 • Aby przesunąć, kliknij przycisk Przesuń Przesuń. Kliknij scenę i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij scenę w wybranym kierunku. Mapę można również przesuwać za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze.
 • Aby obrócić, kliknij przycisk Obróć Obróć. Kliknij scenę i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij scenę, aby ją obrócić i pochylić.
  Notatka:

  Po kliknięciu dowolnego narzędzia do lewego przycisku przypisywana jest podstawowa funkcja nawigacyjna, a do prawego przycisku myszy - drugorzędna funkcja nawigacyjna. Na przykład po kliknięciu narzędzia Obróć Obróć za pomocą lewego przycisku myszy można obracać, a za pomocą prawego przycisku myszy - przesuwać. Czarny trójkąt w prawym górnym rogu ikony narzędzia wskazuje wybrane narzędzie.

 • Narzędzie Kompas Kompas pozwala zorientować scenę. Kliknij narzędzie Kompas Kompas, aby zorientować scenę na północ.

Urządzenia

Z narzędziami można używać następujących metod nawigacji:

 • Przeglądarka scen Scene Viewer udostępnia środowiska wyświetlania dla telefonów i tabletów. Użytkownik telefonu może nawigować po scenie, korzystając z uproszczonego środowiska wyświetlania bez możliwości tworzenia treści ani dostępu do innych narzędzi. Interfejs użytkownika tabletów jest taki sam jak na komputerach stacjonarnych.
 • Jeśli używasz urządzenia z funkcjami dotykowymi, możesz powiększać lub pomniejszać obraz, wykonując dwoma palcami gest uszczypnięcia. Aby przesunąć obraz, użyj jednego palca. Można także dwukrotnie dotknąć scenę, aby powiększyć o jeden etap w kierunku dotkniętej lokalizacji. Aby obrócić scenę, obróć dwa palce w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby pochylić scenę, przeciągnij dwa palce w górę lub w dół ekranu.
  Notatka:

  Przełączające elementy nawigacyjne Przesuń/obróć i ustawienia nawigacji 3D nie wpływają na gesty dotykowe.

 • Scene Viewer obsługuje standardowe urządzenia gamepad i 3Dconnexion SpaceMouse zapewniające intuicyjną nawigację. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Urządzenia do nawigacji Scene Viewer.

Działania

Poniżej wymieniono pomocne działania związane z nawigacją:

DziałanieOpis

Dwukrotne kliknięcie

Powiększenie w pozycji wskaźnika myszy.

Naciśnięcie klawiszy strzałek

Przesunięcie widoku w lewo, w prawo, w górę lub w dół (tylko sceny globalne).

Naciśnięcie klawisza B+kliknięcie lewym przyciskiem myszy

Widok z bieżącego ujęcia kamery.

Naciśnięcie klawisza A

Obrót widoku w lewo.

Naciśnięcie klawisza D

Obrót widoku w prawo.

Naciśnięcie klawisza W

Pochylenie kamery w górę.

Naciśnięcia klawisza S

Pochylenie kamery w dół.

Naciśnięcie klawisza J

Przeniesienie w dół, bliżej widoku (tylko sceny globalne).

Naciśnięcie klawisza U

Przeniesienie w górę, dalej od widoku (tylko sceny globalne).

Naciśnięcie klawisza P

Ustawienie sceny prostopadle do terenu.

Naciśnięcie klawisza N

Ustawienie sceny zorientowanej na północ.

Naciśnięcie klawiszy Ctrl+S

Zapisanie sceny.

Naciśnięcie klawiszy Ctrl+E

Uruchamianie i zatrzymywanie animacji dziennego ruchu słońca.

Przeciągnięcie jednym lub wieloma palcami

Przesunięcie.

Dwukrotne stuknięcie jednym palcem

Powiększenie w pozycji palca.

Zsunięcie lub rozsunięcie dwóch palców

Powiększenie lub pomniejszenie.

Obrócenie dwóch palców w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Obrót.

Przeciągnięcie dwóch palców w górę lub w dół ekranu.

Pochylenie sceny.

Eksplorowanie warstw sceny budynków

Narzędzie Eksplorator budynków Narzędzie Eksplorator budynków umożliwia eksplorowanie warstw sceny budynków zawierających szczegóły dotyczące budynków, takie jak ściany, oprawy oświetleniowe i systemy mechaniczne. Gdy Twoja scena zawiera warstwy sceny budynków, narzędzie Eksplorator budynków Narzędzie Eksplorator budynków jest dodawane w dolnej części narzędzi Scene Viewer.

Warstwy sceny budynków mogą zawierać złożone modele cyfrowe budynków i wnętrz. Pozwalają one na interakcje ze wszystkimi komponentami budynku za pośrednictwem wielu warstw. Zawierają one często warstwę przeglądową, która pełni rolę zewnętrznej powłoki i ułatwia wyświetlanie modelu budynku jako pojedynczego obiektu. Warstwy sceny budynków są organizowane według dyscyplin i kategorii. Warstwy dyscyplin to warstwy grupowe, które pozwalają organizować zasoby warstwy sceny budynków w grupach Architektoniczne, Strukturalne, Mechaniczne lub Elektryczne (jeśli są dostępne). Te warstwy grupowe zawierają pewną liczbę warstw kategorii, takich jak ściany, okna, meble i oprawy oświetleniowe.

Wyświetlanie warstwy sceny budynków

Aby eksplorować warstwy sceny budynków, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij narzędzie Eksplorator budynków Narzędzie Eksplorator budynków.
 2. Z menu rozwijanego wybierz warstwę sceny budynków, którą chcesz eksplorować.

  Warstwa sceny budynków zostanie rozwinięta i można będzie zobaczyć wszystkie warstwy poniżej nagłówka Dyscypliny i kategorie.

 3. Kliknij element warstwy sceny budynków, taki jak drzwi lub ściana, aby wyświetlić okno podręczne z informacjami o tym obiekcie.
 4. Klikaj pola wyboru warstwy i warstw podrzędnych, aby wyświetlać i ukrywać obiekty w scenie.
 5. Aby eksplorować inną warstwę sceny budynków, wybierz nową warstwę z menu rozwijanego lub kliknij inną warstwę sceny budynków w swojej scenie.
  • Stan ustawień widoczności każdej warstwy sceny budynków jest zachowywany w narzędziu Eksplorator budynków Narzędzie Eksplorator budynków.
  • Gdy zostanie wybrana inna warstwa sceny budynków, widok sceny zostanie powiększony do tej warstwy, a w narzędziu zostaną rozwinięte warstwy, aby można było je eksplorować.
 6. Kliknij opcję Brak, aby zwinąć warstwy w narzędziu i wyświetlić tylko warstwę przeglądową w scenie.
  • Stan ustawień widoczności warstwy jest zachowywany w narzędziu Eksplorator budynków Narzędzie Eksplorator budynków.
  • Jeśli warstwa sceny budynków nie ma warstwy przeglądowej, warstwy są zwijane w narzędziu, a warstwa sceny budynków jest wyświetlana w scenie bez zmian.

  W narzędziu Eksplorator budynków Narzędzie Eksplorator budynków można eksplorować tylko jedną warstwę sceny budynków na raz.

Alternatywnie można kliknąć inne warstwy sceny budynków w scenie, aby eksplorować je w narzędziu Eksplorator budynków Narzędzie Eksplorator budynków.

 • Jeśli warstwa sceny budynków ma warstwę przeglądową, otwierane jest narzędzie Eksplorator budynków Narzędzie Eksplorator budynków.
 • Jeśli warstwa przeglądowa nie istnieje, wyświetlane jest okno podręczne z informacją o wyróżnionym elemencie, ale narzędzie Eksplorator budynków Narzędzie Eksplorator budynków nie jest otwierane.

Izolowanie wyświetlania kondygnacji

Każdą kondygnację w warstwie sceny budynków w scenie można izolować, klikając narzędzie wyboru kondygnacji Narzędzie wyboru kondygnacji w narzędziu Eksplorator budynków Narzędzie Eksplorator budynków.

Stosowanie filtru

Gdy istnieją wstępnie zdefiniowane filtry, narzędzie Eksplorator budynków Narzędzie Eksplorator budynków wyświetla przycisk filtrowania Przycisk filtrowania, co wskazuje, że wcześniej w scenie skonfigurowano wstępnie zdefiniowane filtry, takie jak pochodzące z ArcGIS Pro w wersji 2.4 lub nowszej.

Aby filtrować warstwę sceny budynków, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk filtrowania Przycisk filtrowania.
 2. Wybierz wstępnie zdefiniowany filtr.
  • Scena wyświetli komponenty skonfigurowane we wstępnie zdefiniowanym filtrze.
  • Ustawienia warstwy w obszarze nagłówka Dyscypliny i kategorie znikną.
 3. Ponownie kliknij przycisk filtrowania Przycisk filtrowania i wybierz opcję Brak wstępnie zdefiniowanego filtru, aby usunąć filtr i wyświetlić ustawienia warstwy Dyscypliny i kategorie.
Uwaga:

Ustawienia warstwy narzędzia Eksplorator budynków Narzędzie Eksplorator budynków w obszarze Dyscypliny i kategorie zastępują wstępnie zdefiniowane filtry. Aby zapewnić wyświetlenie wstępnie zdefiniowanych filtrów, upewnij się, że w obszarze Dyscypliny i kategorie są zaznaczone odpowiednie warstwy.

Przekrój zasobów sceny

Narzędzia Przekrój Narzędzie Przekrój można używać do wyświetlania ukrytych zasobów w scenie. Narzędzie Przekrój Narzędzie Przekrój ukrywa wszystkie warstwy lub teren, z którym przecina się dany przekrój. Na przykład można utworzyć przekrój budynku, aby wyświetlić jego wewnętrzne warstwy, takie jak ściany wewnętrzne i meble.

Tworzenie przekroju

Aby utworzyć przekrój, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Analizuj Analizuj, aby uzyskać dostęp do narzędzia Przekrój Narzędzie Przekrój.
 2. Kliknij narzędzie Przekrój Narzędzie Przekrój.
 3. Kliknij przycisk Nowy przekrój.
  • Narzędzie wskaże, w którym miejscu powstanie przekrój sceny.
  • Podczas klikania naciśnij klawisz Ctrl/Cmd, aby utworzyć przekrój w płaszczyźnie poziomej lub klawisz Shift, aby utworzyć przekrój w płaszczyźnie pionowej.
 4. Kliknij powierzchnię lub obiekt, aby utworzyć przekrój.

  Przekrój ukrywa wszystkie zasoby znajdujące się przed powierzchnią.

 5. Przeciągnij uchwyty płaszczyzny przekroju, aby przenieść, zmienić rozmiar lub obrócić przekrój.
 6. Kliknij ponownie przycisk Nowy przekrój, aby rozpocząć tworzenie nowego przekroju.
 7. Zamknij narzędzie Analizuj Analizuj, aby ukryć przekrój.
 8. Kliknij ponownie narzędzie Przekrój Narzędzie Przekrój, aby ponownie wyświetlić przekrój w scenie.

Wykluczanie warstw

Po utworzeniu przekroju można wykluczyć z niego warstwy. Na przykład można zdecydować, że warstwy HVAC i warstwy okien w budynku mają pozostać widoczne po utworzeniu przekroju.

 1. Kliknij przycisk Wyklucz warstwę z przekroju.
 2. Kliknij w scenie warstwę, która ma zostać wykluczona z przekroju.

  Warstwa zostanie dodana do listy Wykluczone warstwy.

 3. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do widoku początkowego.
 4. Kliknij ponownie przycisk Wyklucz warstwę z przekroju, aby kolejna warstwa stała się widoczna.
 5. Kliknij przycisk Usuń Usuń obok nazwy warstwy, aby usunąć ją z listy Wykluczone warstwy.

Interakcje z przekrojem

Po utworzeniu przekroju można dodatkowo eksplorować i badać scenę przy użyciu narzędzi Scene Viewer , takich jak Okna podręczne i Zmierz. Na przykład można zmierzyć długość instalacji HVAC w budynku, która była wcześniej ukryta.

Pomiar sceny

Narzędzia Zmierz umożliwiają pomiar odległości między dwoma punktami oraz obliczanie pól powierzchni w scenie. Po kliknięciu narzędzia Pomiar odległości Pomiar odległości lub Pomiar powierzchni Pomiar powierzchni na teren i wszystkie obiekty w scenie odwzorowywane są poziome linie laserowe. Ilustruje to wysokość wskaźnika w pionie podczas pomiaru. Możliwość sprawdzenia wysokości obiektów względem innych obiektów i terenu może okazać się przydatna. Można na przykład umieścić wskaźnik myszy nad mniejszym budynkiem i zobaczyć wyróżnioną jego dokładną wysokość względem innej części terenu.

Odległość

Do obliczania odległości między dwoma punktami sceny można używać narzędzia Pomiar odległości Pomiar odległości. Narzędzie Pomiar odległości Pomiar odległości oznacza etykietą w scenie linie odległości bezpośredniej, w poziomie i w pionie oraz wyświetla wartości w panelu .

 • Bezpośrednio — odległość między dwoma punktami
 • Poziomo — odległość w poziomie między dwoma punktami
 • Pionowo — odległość w pionie między dwoma punktami

Podczas pomiaru druga linia laserowa wskazuje, gdzie płaszczyzna pionowa poprowadzona wzdłuż linii w kratkę przecina teren we wszystkich kierunkach, na przykład budynki, mosty i powierzchnię ziemi.

Aby zmierzyć odległość, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Analizuj Analizuj, aby otworzyć narzędzia Zmierz.
 2. Kliknij opcję Pomiar odległości Pomiar odległości.
 3. Kliknij w scenie, aby rozpocząć pomiar.
 4. Kliknij, aby ustawić punkt końcowy.
 5. Kliknij przycisk Nowy pomiar, aby rozpocząć nowy pomiar.

Jeśli odległość między punktami przekracza 100 kilometrów, wyświetlana jest kolista linia laserowa informująca, że przeglądarka scen Scene Viewer została przełączona do trybu geodezyjnego. W trybie geodezyjnym przeglądarka scen Scene Viewer oblicza tylko odległości w poziomie i w pionie z uwzględnieniem krzywizny kuli ziemskiej (czyli odległości geodezyjne oparte na elipsoidzie). Opcja odległości bezpośredniej jest niedostępna.

Pole powierzchni

Do obliczania pola powierzchni rysowanego poligonu można używać narzędzia Pomiar powierzchni Pomiar powierzchni. Podczas pomiaru narzędzie Pomiar powierzchni Pomiar powierzchni oznacza etykietą długość bieżącego segmentu i łączną długość ścieżki w scenie. Po zamknięciu ścieżki tworzony jest poligon z wartościami pola powierzchni i obwodu na etykietach. Wartości te są wyświetlane także na panelu.

 • Pole powierzchni — pole powierzchni poligonu
 • Obwód — długość obwodu poligonu

Aby zmierzyć pole powierzchni, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Pomiar powierzchni Pomiar powierzchni.
 2. Kliknij w scenie, aby rozpocząć dodawanie punktów poligonu.
 3. Kliknij dwukrotnie, aby zamknąć ścieżkę i obliczyć pole powierzchni poligonu. Aby zamknąć ścieżkę, można również kliknąć ponownie punkt początkowy.
 4. Kliknij przycisk Nowy pomiar, aby rozpocząć nowy pomiar.

Gdy obwód poligonu przekracza 100 kilometrów, przeglądarka scen Scene Viewer przełącza się do trybu geodezyjnego. W trybie geodezyjnym przeglądarka scen Scene Viewer oblicza wartości z uwzględnieniem krzywizny kuli ziemskiej (czyli wartości geodezyjne oparte na elipsoidzie).

Po wykonaniu pomiaru

Aby skorygować wynik pomiaru wykonanego narzędziem Pomiar odległości Pomiar odległości lub Pomiar powierzchni Pomiar powierzchni, należy umieścić wskaźnik myszy nad dowolnym punktem i przeciągnąć. Podczas przeciągania punktów przeglądarka scen Scene Viewer wyświetla skorygowane wartości w scenie i na panelu. Jednostkę miary można zmienić w polu Jednostka.

Notatka:

W scenach lokalnych pomiary są wyświetlane jako wartości euklidesowe i mogą być niedokładne. Zależy to od układu współrzędnych odwzorowanych sceny. W scenach wyrażonych w układzie współrzędnych Web Mercator wyświetlane są dokładne wartości geodezyjne.

Korzystanie z mechanizmu wyszukiwania

Użycie wyszukiwania do znajdowania lokalizacji, na przykład adresów lub miejsc. Kliknij przycisk Szukaj Szukaj i wpisz słowo kluczowe w polu wyszukiwania. Przycisk Szukaj Szukaj zwraca pasujące wyniki. Można kliknąć wynik na liście lub nacisnąć klawisz Enter, aby przejść do danej lokalizacji. Ponadto można skonfigurować wyszukiwanie, aby znaleźć konkretne obiekty w warstwach, takie jak punkty zainteresowania czy nazwy budynków.

Przeglądanie warstw

Użyj listy Warstwy do zarządzania warstwami z ekranu Zasoby widocznymi w scenie. Za pomocą przełącznika pól wyboru można włączać i wyłączać warstwy na scenie. Dostępne są następujące opcje:

 • Aby otworzyć listę Warstwy i zobaczyć je na scenie, kliknij Warstwy Warstwy.
 • Aby powiększyć scenę do zasięgu warstwy, kliknij przycisk Powiększ do Powiększ do.
 • Kliknij przycisk Legenda, aby zobaczyć symbolizację warstw.
 • Kliknij Warstwy Warstwy lub inne narzędzie, aby zamknąć.

Wybierz mapę bazową

Kliknij przycisk Mapa bazowa Mapa bazowa, aby przełączyć mapę bazową i ustawić przezroczystość podłoża dla sceny.

Dopasowanie światła dziennego

Otwórz Światło dzienne Środowisko, aby zmienić wpływ światła słonecznego i cieni na scenę w różnych porach dnia i roku.

suwak Nasłonecznienie

Przesunięcie suwaka Nasłonecznienie Nasłonecznienie w lewo lub w prawo umożliwia dostosowanie wpływu światła słonecznego i cieni na scenę o różnych godzinach. Można także dostosować porę dnia, wpisując ją ręcznie lub klikając konkretny czas na suwaku. Aby zmienić strefę czasową, kliknij bieżącą strefę czasową na prawo od pola godziny i wybierz nową strefę z rozwijanej listy.

Kliknij Odtwórz Odtwórz, aby włączyć animację światła słonecznego zgodnie z ruchem słońca względem sceny.

Kalendarz

Kliknij Kalendarz Kalendarz, aby zmienić pozycję słońca w różnych porach roku.

Kliknij Odtwórz Odtwórz, aby włączyć animację światła słonecznego zgodnie z ruchem słońca względem sceny w poszczególnych miesiącach.

Cienie

Zaznacz pole Pokaż cienie, aby przedstawić cienie w scenie. Efekty cienia można zmienić przy użyciu suwaka Nasłonecznienie Nasłonecznienie oraz opcji strefy czasowej i Kalendarz Kalendarz.

Udostępnianie sceny

Kliknij przycisk Udostępnij Udostępnij, aby udostępnić scenę w wiadomości e-mail bądź mediach społecznościowych, zamieścić ją w witrynie lub utworzyć aplikację internetową na jej podstawie.

Zamiana ustawień

Ustawienia Ustawienia zawierają narzędzia do dopasowywania ustawień dotyczących jakości i wydajności oraz nawigowania przy użyciu myszy w przeglądarce.

Wydajność i jakość

Wybierz ustawienie w celu optymalizacji renderowania grafiki 3D:

 • Jakość — wyższa jakość wizualizacji, na przykład realistyczna atmosfera
 • Zrównoważona — optymalizacja pod kątem zrównoważenia jakości i wydajności
 • Wydajność — zwiększona stabilność i szybkość dzięki ograniczeniu wczytywanych danych

Nawigacja 3D

Wybierz opcję Nawigacja 3D, która Tobie bardziej odpowiada — domyślną nawigację przeglądarki scen Scene Viewer lub nawigację przy użyciu myszy w aplikacji ArcGIS Pro.

Wyświetlanie sceny w trybie pełnoekranowym

Aby przełączyć się na tryb pełnoekranowy, kliknij opcję Pełny ekran Pełny ekran w prawym dolnym rogu. Z trybu pełnoekranowego wychodzi się poprzez kliknięcie przycisku Opuść tryb pełnoekranowy (Esc) lub naciśnięcie klawisza Esc na klawiaturze.