Zarządzanie hostowanymi warstwami scen

Obecnie można zarządzać następującymi aspektami hostowanych warstw sceny:

 • Odbudowanie pamięci podręcznej warstwy sceny dla warstw sceny z powiązanymi warstwami obiektowymi.

  Podczas publikowania sceny z poziomu ArcGIS Pro może zostać utworzona zarówno warstwa sceny, jak i powiązana warstwa obiektowa. Ponadto podczas publikowania warstwy sceny z hostowanej warstwy obiektowej te dwie warstwy zostają wzajemnie powiązane. Jeśli dane w powiązanych punktowych, obiektów 3D lub wielopłatowych warstwach obiektowych zostaną zmienione, można przebudować pamięć podręczną warstwy sceny w celu uwzględnienia zmian dokonanych w określonych warstwach lub we wszystkich warstwach.

 • Zastąpienie warstw sceny, które nie mają powiązanej warstwy obiektowej.

  Jeśli hostowana warstwa sceny nie ma powiązanej warstwy obiektowej, można zaktualizować zasoby warstwy sceny, zastępując ją inną warstwą sceny.

 • Włączenie eksportowania danych z warstwy sceny.

  Jeśli zostanie włączona możliwość eksportowania danych, warstwy sceny można użyć jako danych wejściowych dla narzędzi geoprzetwarzania. To ustawienie nie jest obsługiwane w przypadku warstw sceny wokseli.

Tylko właściciel warstwy sceny lub administrator instytucji może odbudować pamięć podręczną warstwy sceny lub zastąpić warstwę sceny.

Odbudowa pamięci podręcznej hostowanej warstwy sceny

Użytkownik (lub administrator w instytucji) może przebudować całą pamięć podręczną warstwy sceny albo jej część dla konkretnych warstw podrzędnych po wprowadzeniu przez edytorów zmian w powiązanej warstwie obiektowej.

 • W przypadku edytowanych warstw punktowych przebudowanie pamięci podręcznej powoduje uwzględnienie wszystkich dołączonych obiektów oraz modyfikacji atrybutów i geometrii obiektów w pamięci podręcznej sceny.
 • Użytkownik może zaktualizować te części pamięci podręcznej sceny, na które miały wpływ zmiany, zamiast odbudowania całej pamięci podręcznej sceny dla następujących elementów:
  • Warstwy scen obiektów 3D z powiązanymi warstwami obiektowymi, które są publikowane z poziomu aplikacji ArcGIS Pro 2.4 z włączoną edycją
  • Warstwy scen obiektów 3D, dla których włączono aktualizacje przy publikowaniu ich z poziomu warstw obiektowych 3D lub wielopłatowych w usłudze ArcGIS Online
  • Warstwy sceny budynków

  Użytkownik może włączyć obsługę aktualizacji po opublikowaniu warstwy sceny obiektów 3D z powiązaną warstwą obiektową, ale musi włączyć śledzenie zmian dla warstwy obiektowej, a następnie przebudować pełną pamięć podręczną warstwy sceny, aby później obsługiwać aktualizacje częściowe.

Na przykład, jeśli warstwa zawiera punkty reprezentujące elementy uliczne, jak np. ławki, fontanny i kwietniki i lokalizacja niektórych ławek ulegnie zmianie, przebudowanie pamięci podręcznej sceny zapewni uwzględnienie nowej lokalizacji tych ławek. Podobnie, jeśli część ławek zostanie zastąpiona ławkami wykonanymi z innego materiału, a styl warstwy sceny zależy od rodzaju użytego materiału, przebudowanie warstwy sceny umożliwi uwzględnienie nowego atrybutu i tym samym nowego stylu.

Wskazówka:

Aby poprawić wydajność wyświetlania, edytuj warstwę sceny w aplikacji ArcGIS Pro, a nie powiązaną warstwę obiektową w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic. W przypadku edytowania w aplikacji ArcGIS Pro można także edytować geometrię obiektów 3D lub wielopłatowych. Obecnie nie jest to możliwe w przeglądarce map Map Viewer. Informacje na temat edytowania warstw sceny zawiera temat Edytowanie warstwy sceny z powiązaną warstwą obiektową w pomocy aplikacji ArcGIS Pro.

Podczas podejmowania decyzji, czy aktualizować całą pamięć podręczną, czy tylko te jej części, na które miały wpływ zmiany w obiektach, pamiętaj o następujących kwestiach:

 • W większości przypadków przebudowanie części pamięci podręcznej trwa krócej niż przebudowanie całej pamięci podręcznej. Jednak po pewnym czasie wydajność warstwy sceny może się obniżyć, jeśli będą przebudowywane tylko części pamięci podręcznej. W końcu przebudowanie całej pamięci podręcznej będzie konieczne, aby ją zoptymalizować. Gdy warstwa sceny osiągnie stan, w którym wymagane jest przebudowanie całej pamięci podręcznej, opcja przebudowania tylko części pamięci podręcznej będzie niedostępna. Po przebudowaniu całej pamięci podręcznej warstwy sceny opcja przebudowania części pamięci podręcznej będzie ponownie dostępna.
 • Jeśli w co najmniej jednym polu hostowanej warstwy obiektowej są obliczane wartości i to obliczenie ma wpływ na wszystkie obiekty w warstwie, częściowa aktualizacja pamięci podręcznej może potrwać dłużej niż jej pełna aktualizacja.

Przebudowanie pamięci podręcznej

Wykonaj poniższe czynności, aby przebudować pamięć podręczną sceny w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w warstwach scen punktowych lub obiektów 3D.

Notatka:

Przebudowanie warstwy sceny zużywa kredyty.

 1. Zaloguj się do usługi ArcGIS Online jako właściciel warstwy sceny lub administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu dla warstwy sceny, kliknij kartę Ustawienia i przewiń ją w dół do sekcji Ustawienia warstwy sceny.
 3. Kliknij przycisk Zarządzaj pamięcią podręczną.
 4. Wybierz, co ma zostać przebudowane.
  • Aby przebudować całą hostowaną warstwę sceny, wybierz opcję Pełna pamięć podręczna. Spowoduje to uwzględnienie zmian schematu dla wszystkich warstw.
  • Aby przebudować zmiany geometrii i atrybutów o charakterze nieprzestrzennym dokonane jedynie na określonych warstwach hostowanej warstwy sceny, wybierz opcję Wybrane warstwy. Spowoduje to uwzględnienie geometrii i zmian atrybutów dla wybranych warstw. Warstwy zostaną wybrane w następnym etapie.
  • Aby przebudować tylko te części warstwy sceny, które zostały zmienione w wyniku edycji obiektów, wybierz opcję Aktualizacja częściowa. Zostaną odbudowane tylko zmiany geometrii i atrybutów od czasu ostatniej aktualizacji.

  Opcja Aktualizacja częściowa jest niedostępna dla warstw scen punktowych lub warstw scen obiektów 3D, dla których powiązana hostowana warstwa obiektowa nie ma włączonej opcji Śledź utworzone i zaktualizowane obiekty.

 5. Jeśli przebudowa ma dotyczyć zmian dokonanych na określonych warstwach podrzędnych, wybierz je z listy.
 6. Kliknij przycisk Przebuduj pamięć podręczną.
 7. Aby potwierdzić zamiar przebudowania pamięci podręcznej, kliknij przycisk OK.

  W tym oknie dialogowym wyświetlana jest liczba kredytów zużywanych w procesie przebudowania pamięci podręcznej. Przebudowanie pamięci podręcznej sceny może zająć dużo czasu, ponieważ przechowywane są w niej wszystkie dane zawarte w powiązanej warstwie obiektowej. Czas potrzebny na przebudowanie pamięci podręcznej zależy od wielkości danych.

  Aby monitorować status pamięci podręcznej, kliknij przycisk Status zadania. Jeśli przebudowanie pamięci podręcznej nie powiedzie się, kliknij ID zadania, aby uzyskać informacje o przyczynie niepowodzenia.

Tworzenie warstwy sceny

Jeśli hostowana warstwa sceny nie ma powiązanej warstwy obiektowej, można zaktualizować zasoby warstwy sceny, zastępując scenę inną warstwą sceny opublikowanej z pakietu warstwy sceny (SLPK). W ten sposób można zaktualizować zasoby warstwy sceny bez jej usuwania. Należy być właścicielem warstwy istniejącej i zastępczej.

Wskazówka:

Jeśli warstwa sceny ma powiązaną warstwę obiektową, nie można zastąpić tej warstwy. Zamiast tego należy przebudować pamięć podręczną sceny. Aby stwierdzić, czy warstwa sceny ma powiązaną warstwę obiektową, można sprawdzić informacje w sekcji Szczegóły na stronie elementu warstwy sceny.

Zastąpienie warstwy sceny daje następujące korzyści:

 • Ponieważ identyfikator elementu i adres URL istniejącej warstwy nie ulegają zmianie, sceny i aplikacje, które używają danej warstwy, nie wymagają aktualizacji w celu odwoływania się do nowej warstwy.
 • Zastąpienie zasobów bieżącej warstwy nie powoduje wygenerowania nowej pamięci podręcznej sceny. Dlatego nikt nie musi czekać na przebudowanie pamięci podręcznej sceny. Po zastąpieniu warstwy sceny i aplikacje korzystające z bieżącej warstwy będą nadal działać.Jeśli bieżąca warstwa jest udostępniana publicznie, z powodu buforowania aktualizacje mogą zostać wyświetlone nawet dopiero po godzinie. W innym przypadku aktualizacje są natychmiast odzwierciedlane w bieżącej warstwie.
 • Portal tworzy archiwa starych zasobów, co umożliwia ich przywrócenie w razie konieczności.

Notatka:

Należy pamiętać, aby dla zastępczego pakietu warstwy sceny użyć tego samego układu współrzędnych, który był używany dla bieżącej warstwy sceny. To ustawienie musi być zgodne. Ponadto można zastąpić tylko taką warstwę sceny, która ma taki sam typ warstwy sceny.

Aby zastąpić istniejącą warstwę sceny inną warstwą sceny, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Zaloguj się jako właściciel warstwy internetowej, administrator instytucji lub przy użyciu konta z uprawnieniami do aktualizacji elementów wszystkich członków.
 2. Otwórz stronę elementu warstwy sceny.
 3. Kliknij opcję Zastąp warstwę.
 4. Kliknij opcję Wybierz warstwę.

  W panelu, który zostanie wyświetlony, można wyszukiwać, przeglądać, filtrować i sortować dostępne warstwy w celu znalezienia zastępczej warstwy sceny. Można także wyświetlić szczegóły elementów każdej warstwy, klikając opcję Wyświetlanie szczegółów.

  W oknie Wybierz warstwę zastępczą będą wyświetlane tylko sceny o takim samym typie.

 5. Po zlokalizowaniu warstwy sceny, która ma być używana, kliknij opcję Wybierz.
 6. Kliknij opcję Dalej, aby przejść do okna Archiwizuj, gdzie możesz zmienić tytuł warstwy archiwalnej.
 7. Aby zaimportować zaktualizowaną miniaturę, podsumowanie, opis i znaczniki z warstwy zastępczej, przewiń w dół i włącz opcję Zastąp informacje o elemencie.
 8. Na stronie podsumowania wyświetlana jest bieżąca hostowana warstwa sceny, warstwa, która zastąpi zawartość bieżącej warstwy oraz informacje dotyczące warstwy archiwalnej.

  Jeśli chcesz użyć innej warstwy zastępczej, kliknij opcję Wybierz warstwę zastępczą i wybierz nową warstwę.

 9. Gdy warstwy będą zgodne z potrzebami, kliknij przycisk Zastąp, aby wykonać operację zastąpienia.

Włączanie eksportu danych

Narzędzia geoprzetwarzania pozwalają przeprowadzać analizę danych geograficznych i wykonywać na nich operacje. Aby uruchomić narzędzie geoprzetwarzania w warstwie sceny, należy włączyć eksport danych w warstwie.

Właściciel warstwy lub administrator w instytucji może włączyć eksport danych we wszystkich typach warstw sceny oprócz warstw wokseli.

Wymagania wstępne:

Aby włączyć eksport danych warstwy sceny, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w instytucji jako właściciel elementu lub administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu i kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przewiń do ustawień warstwy sceny i zaznacz pole obok opcji Zezwól innym użytkownikom na eksport do różnych formatów.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Udostępnij tę warstwę użytkownikom, którzy mają uruchamiać narzędzia geoprzetwarzania w warstwie sceny.