Dołączanie do instytucji

Użytkownik staje się członkiem instytucji ArcGIS, gdy administrator doda go do instytucji lub gdy zaakceptuje zaproszenie do dołączenia do instytucji. Jako członek, masz dostęp do dostosowanego widoku witryny, na przykład do galerii polecanych zasobów instytucji oraz do zasobów grup udostępnianych w obrębie instytucji. W zależności od pełnionej roli możesz mieć dodatkowe uprawnienia umożliwiające tworzenie zasobów i ich udostępnianie, tworzenie grup i przyłączanie się do nich, publikację hostowanych warstw internetowych oraz pomaganie w zarządzaniu zasobami w instytucji.

Jeśli użytkownik został dodany automatycznie, jego konto jest gotowe do użytku i może on zalogować się do instytucji. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dane logowania. Jeśli użytkownik otrzymał zaproszenie w wiadomości e-mail, musi zaakceptować zaproszenie zanim konto będzie gotowe do użytkowania w obrębie instytucji. Masz 14 dni na zaakceptowanie zaproszenia, później zaproszenie wygaśnie. Zależnie od tego, jaki sposób zapraszania wybrał administrator i jakie są ustawienia zabezpieczeń w Twojej instytucji, można dołączyć do instytucji przy użyciu:

Jeżeli administrator w późniejszym czasie usunie konto członka z instytucji ArcGIS, jego zasoby i grupy pozostaną w instytucji i będzie je można przypisać do innych członków. Jeśli użytkownik został dodany automatycznie lub dołączył do instytucji przy użyciu konta ArcGIS, dla którego nie włączono funkcji dostępu Esri, zostanie ono usunięte z systemu i użytkownik nie będzie już mieć do niego dostępu, nawet jeżeli konto to zostało utworzone przed przystąpieniem do instytucji. Jeśli dla konta ArcGIS włączono funkcję dostępu Esri lub jeśli do dołączenia użyto istniejącego konta Esri, konto to będzie nadal dostępne i będzie zezwalać na dostęp do zasobów internetowych Esri, takich jak fora dyskusyjne. Można także używać go jako konta publicznego. Konto publiczne podlega pewnym ograniczeniom i nie daje dostępu do zawartości ani grup, które zostały skojarzone z instytucją. Jeśli użytkownik został dodany lub dołączył do instytucji za pomocą loginu instytucji, tego loginu można nadal używać w systemie loginów instytucji. Jednak nie można go już używać w obrębie instytucji ArcGIS.

Dołączenie przy użyciu utworzonego dla Ciebie konta ArcGIS

Po wysłaniu zaproszenia przez administratora instytucji użytkownik otrzymuje z usługi ArcGIS Notifications wiadomość e-mai z zaproszeniem do dołączenia do instytucji ArcGIS Online. Należy przejrzeć wiadomość e-mail i sprawdzić, czy nazwa użytkownika konta została dołączona do wiadomości e-mail. Jeśli nazwa użytkownika znajduje się w wiadomości e-mail, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby dołączyć do instytucji przy użyciu konta utworzonego dla Ciebie przez administratora:

 1. Otwórz wiadomość e-mail i zanotuj swoją nazwę użytkownika.
 2. Kliknij łącze poniżej tekstu Kliknij to łącze, aby zakończyć konfigurację konta i utworzyć hasło.
 3. Podaj hasło, które spełnia wymogi instytucji.

  W przypadku domyślnej polityki ArcGIS hasło musi się składać z co najmniej ośmiu znaków oraz zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. Nie może być takie samo jak nazwa użytkownika. We wprowadzanym haśle rozróżniane są małe i wielkie litery. Wpisz ponownie hasło w celu potwierdzenia.

  Notatka:

  Słabe hasła nie będą akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

 4. Wybierz pytanie weryfikacyjne i podaj odpowiedź.
 5. Kliknij przycisk Zarejestruj, a następnie przycisk OK, aby wyrazić zgodę na warunki przystąpienia do instytucji.

  Po dołączeniu do instytucji wszystkie elementy konta użytkownika staną się częścią zasobów instytucji i będą mogły zostać zmodyfikowane lub usunięte przez administratora. Jeżeli opuścisz instytucję, Twoje konto, w tym jego zasoby i grupy, zostaną usunięte z usługi ArcGIS Online, a Twoje elementy nie będą dostępne ani dla Ciebie ani dla instytucji.

Teraz jesteś członkiem instytucji ArcGIS Online.

Dołączanie za pomocą loginu instytucji

Jeśli instytucja ArcGIS Online jest skonfigurowana na potrzeby loginów instytucji (SAML lub OpenID Connect), do zalogowania możesz użyć istniejącego loginu instytucji. Po wysłaniu zaproszenia przez administratora instytucji użytkownik otrzymuje z usługi ArcGIS Notifications wiadomość e-mai z zaproszeniem do dołączenia do instytucji ArcGIS Online. Aby dołączyć do instytucji przy użyciu loginu instytucji, po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Otwórz wiadomość e-mail i kliknij łącze umożliwiające dołączenie do instytucji.
 2. Jeśli wyświetlanych jest wiele opcji dołączenia do instytucji, kliknij przycisk Utwórz nowe konto, wybierz konto <system logowania specyficzny dla instytucji> i kliknij przycisk Dalej.
 3. Na stronie powitalnej kliknij nazwę systemu loginów instytucji.
 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło dla używanego systemu loginów instytucji, a następnie kliknij opcję Zaloguj się.

Teraz jesteś członkiem instytucji ArcGIS Online.

Dołączanie przy użyciu istniejącego konta publicznego

Jeśli masz konto publiczne (w tym konto założone przy użyciu loginu społecznościowego) i zaproszono Cię do dołączenia do instytucji, możesz przekształcić to konto publiczne w konto instytucji. Instytucja stanie się właścicielem konta, a Twoje grupy i elementy publiczne staną się prywatne. Następuje usunięcie kont członków z grup, których właścicielem jest użytkownik oraz usunięcie jego konta z grup, do których należy. Po dołączeniu można ponownie udostępnić elementy i grupy. W przypadku dołączenia do subskrypcji próbnej nie można korzystać z istniejącego konta publicznego. Konieczne jest utworzenie nowego konta.

Po wysłaniu zaproszenia przez administratora instytucji użytkownik otrzymuje z usługi ArcGIS Notifications wiadomość e-mai z zaproszeniem do dołączenia do instytucji ArcGIS Online. Aby dołączyć do instytucji przez przekształcenie istniejącego konta publicznego w konto instytucji, po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Otwórz wiadomość e-mail i kliknij łącze umożliwiające dołączenie do instytucji.
 2. Kliknij przycisk Przekształć swoje konto publiczne ArcGIS i wprowadź swoją istniejącą nazwę użytkownika i hasło. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku używania subskrypcji próbnej — wtedy konieczne jest utworzenie nowego konta.
 3. Kliknij przycisk Zaloguj się.
 4. Kliknij przycisk Dołącz i przekaż, aby dołączyć do instytucji.

Teraz jesteś członkiem instytucji ArcGIS Online.

Dołączanie przy użyciu nowego konta utworzonego przy użyciu loginu ArcGIS

Po wysłaniu zaproszenia przez administratora instytucji użytkownik otrzymuje z usługi ArcGIS Notifications wiadomość e-mai z zaproszeniem do dołączenia do instytucji ArcGIS Online. Aby dołączyć do instytucji przez utworzenie nowego konta systemu ArcGIS, po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Otwórz wiadomość e-mail i kliknij łącze umożliwiające dołączenie do instytucji.
 2. Kliknij opcję Utwórz nowe konto.
 3. Wybierz nazwę użytkowni i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  1. Wprowadź nazwę użytkownika, zawierającą od 6 do 128 znaków alfanumerycznych. Można użyć także następujących znaków specjalnych: . (kropka), _ (podkreślenie) i @. Użycie innych znaków specjalnych, znaków niealfanumerycznych oraz spacji jest niedozwolone. Nazwa użytkownika nie może być taka sama jak hasło.
  2. Wprowadź hasło, które spełnia wymogi instytucji. W przypadku stosowania zasad domyślnych ArcGIS hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków oraz zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. W haśle jest rozróżniana wielkość liter i nie może być ono takie same jak nazwa użytkownika. Wprowadź ponownie hasło w celu potwierdzenia.
   Notatka:

   Słabe hasła nie będą akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

  3. Wprowadź swoje imię, nazwisko i adres e-mail i ponownie adres e-mail jako potwierdzenie.
  4. Wybierz pytanie weryfikacyjne i podaj odpowiedź.
 4. Kliknij przycisk Utwórz konto.

Teraz jesteś członkiem instytucji ArcGIS Online.

Dołączanie przy użyciu nowego konta utworzonego przy użyciu loginu społecznościowego

Jeśli instytucja ArcGIS Online zezwala członkom na rejestrowanie się i logowanie za pomocą loginów społecznościowych, zostaną wyświetlone opcje umożliwiające dołączenie do instytucji poprzez utworzenie nowego konta przy użyciu dowolnego loginu społecznościowego włączonego dla instytucji): GitHub, Facebook, Google lub Apple.

Po wysłaniu zaproszenia przez administratora instytucji użytkownik otrzymuje z usługi ArcGIS Notifications wiadomość e-mai z zaproszeniem do dołączenia do instytucji ArcGIS Online. Aby po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem dołączyć do instytucji poprzez utworzenie nowego konta z użyciem loginu społecznościowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz wiadomość e-mail i kliknij łącze umożliwiające dołączenie do instytucji.
 2. Kliknij przycisk Utwórz nowe konto, wybierz opcję GitHub, Facebook, Google lub Apple i kliknij przycisk Dalej.
  Notatka:

  Aby zalogować się w systemie ArcGIS, należy utworzyć publiczne konto ArcGIS lub dołączyć do instytucji ArcGIS, używając loginu Apple. Dla konta Apple musi być włączone uwierzytelnianie wielopoziomowe.

 3. W razie potrzeby postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na koncie serwisu społecznościowego.
 4. Opcjonalnie zmień wybraną dla Ciebie nazwę użytkownika.
 5. Zapoznaj się z warunkami korzystania i polityką prywatności, a następnie zaznacz pola w celu zaakceptowania warunków i kliknij przycisk Utwórz konto.

Teraz jesteś członkiem instytucji ArcGIS Online.