Dodawanie warstw z plików

Warstwy można dodawać do przeglądarki Map Viewer, importując dane zapisane w obsługiwanych formatach plików.

Obsługiwane pliki w przeglądarce Map Viewer i utworzone elementy

W poniższej tabeli podano typy plików, które można dodać do przeglądarki Map Viewer. W przypadku większości typów plików jest publikowana i dodawana do mapy hostowana warstwa obiektowa. W przypadku niektórych typów plików trzeba określić, czy należy opublikować warstwę i użyć jej na mapie, czy dodać plik bezpośrednio do mapy.

Należy być członkiem roli z uprawnieniami do tworzenia zasobów.Jeśli hostowana warstwa obiektowa jest publikowana, używana rola musi mieć również uprawnienia do publikowania hostowanych warstw obiektowych.

Wskazówka:

Zastrzeżenia i ograniczenia dotyczące publikowania z poszczególnych typów plików wymienionych poniżej można znaleźć w sekcji Publikowanie hostowanych warstw obiektowych.

Typ plikuTworzony element lub elementyUwagi

Wartości rozdzielane przecinkami (.csv)

W przypadku dodawania pliku .csv z dysku lokalnego lub sieciowego, jeśli plik zawiera dane dotyczące lokalizacji we współrzędnych w postaci długości i szerokości geograficznej w stopniach dziesiętnych, można dodać lub opublikować ten plik. Jeśli plik jest tylko dodawany, jest dla niego tworzony element w obszarze Moje zasoby i plik ten jest używany jako warstwa na mapie. W przypadku publikowania dla pliku jest tworzony element i jest tworzony element dla hostowanej warstwy obiektowej (lub hostowanej warstwy tabeli, jeśli wybrano publikowanie tabeli). Warstwa hostowana zostaje dodana do mapy.

W przypadku wszystkich pozostałych typów plików .csv i lokalizacji źródłowych hostowana warstwa obiektowa (lub warstwa tabeli, jeśli w pliku nie ma danych dotyczących lokalizacji) zostaje opublikowana i dodana do mapy. Dla pliku i warstwy hostowanej jest tworzony element.

W przypadku dodawania do mapy pliku .csv zawierającego dane o szerokości i długości geograficznej bez publikowania aktualizacje wprowadzone w obiektach i atrybutach w pliku .csv automatycznie zostają wyświetlone na mapie.

Jeśli plik zawiera dane dotyczące lokalizacji, dane te muszą używać współrzędnych geograficznych układu World Geodetic System (WGS 84) jako swojego układu współrzędnych odniesienia.

Jeśli plik jest publikowany z usługi Cloud Drive, nie jest on kopiowany i dla tego pliku w instytucji nie jest tworzony element.

Geobaza plikowa

Publikowana jest hostowana warstwa obiektowa zawierająca wszystkie klasy obiektów i tabele w geobazie plikowej. Hostowana warstwa obiektowa jest dodawana do mapy. Dla geobazy plikowej i hostowanej warstwy obiektowej są tworzone elementy.

Geobaza plikowa musi być skompresowana w pliku .zip.

Jeśli plik znajduje się w usłudze Cloud Drive, nie jest on kopiowany i dla pliku w instytucji nie jest tworzony element.

GeoJSON

Plik można dodać lub opublikować. Jeśli plik jest tylko dodawany, jest dla niego tworzony element w obszarze Moje zasoby i plik ten jest używany jako warstwa na mapie. W przypadku publikowania dla pliku i hostowanej warstwy obiektowej są tworzone elementy. Hostowana warstwa obiektowa jest dodawana do mapy.

Aby można było dodać do mapy plik GeoJSON bez publikowania, plik ten musi być mniejszy niż 50 MB. Większy plik musi zostać opublikowany.

W przypadku dodawania do mapy pliku GeoJSON bez publikowania aktualizacje wprowadzone w obiektach i atrybutach w pliku GeoJSON automatycznie zostają wyświetlone na mapie.

Dane muszą używać współrzędnych geograficznych układu World Geodetic System (WGS 84) jako swojego układu współrzędnych odniesienia.

Jeśli plik jest publikowany z usługi Cloud Drive, nie jest on kopiowany i dla tego pliku w instytucji nie jest tworzony element.

Arkusz Google

Publikowana jest hostowana warstwa obiektowa. Jest dodawana jako element i dodawana do mapy.

Arkusz Google nie jest kopiowany i dla pliku w instytucji nie jest tworzony element.

KML

W przypadku dodawania warstwy KML zostaje ona dodana do mapy i dodana jako element. Nie jest publikowana warstwa obiektowa.

Brak jest obsługi z usługi Cloud Drive.

Arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel (.xls lub .xlsx)

Hostowana warstwa obiektowa jest publikowana i dodawana do mapy. Dla pliku i hostowanej warstwy obiektowej są tworzone elementy.

Jeśli plik Excel nie zawiera danych dotyczących lokalizacji, dla tego pliku i dla hostowanej warstwy tabeli są tworzone elementy. Hostowana tabela zostaje dodana do mapy.

Jeśli plik znajduje się w usłudze Cloud Drive, nie jest on kopiowany i dla pliku w instytucji nie jest tworzony element.

Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage

Hostowana warstwa obiektowa jest publikowana i dodawana do mapy. Dla pliku i hostowanej warstwy obiektowej są tworzone elementy.

Brak jest obsługi z usługi Cloud Drive.

Definicja usługi (.sd)

Hostowana warstwa obiektowa jest publikowana i dodawana do mapy. Dla pliku i hostowanej warstwy obiektowej są tworzone elementy.

Brak jest obsługi z usługi Cloud Drive.

Plik shape (.zip)

Hostowana warstwa obiektowa jest publikowana i dodawana do mapy. Dla pliku i hostowanej warstwy obiektowej są tworzone elementy.

Jeśli plik znajduje się w usłudze Cloud Drive, nie jest on kopiowany i dla pliku w instytucji nie jest tworzony element.

Dodawanie pliku do przeglądarki Map Viewer

Aby dodać plik w celu utworzenia warstwy w przeglądarce Map Viewer, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemnym) kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Dodaj warstwę z pliku.
 2. Wybierz miejsce, w którym plik jest zapisany.
  • Twoje urządzenie — przejdź do lokalizacji pliku na lokalnym komputerze lub do katalogu we współużytkowanym zasobie sieciowym i kliknij Otwórz.

   Wskazówka:
   W przypadku dodawania z katalogu lokalnego lub sieciowego możesz przeciągnąć plik do tego okna, zamiast przeglądać w celu wybrania go.

  • Dysk Google — zaloguj się na konto Google Drive i wyszukaj plik lub przejdź do niego.
  • Dropbox — zaloguj się na konto Dropbox i wyszukaj plik lub przejdź do niego.
  • OneDrive — zaloguj się na konto Microsoft OneDrive i wyszukaj plik lub przejdź do niego.

  W przypadku wyszukiwania zasobów u dostawcy chmury wykorzystuje się funkcje wyszukiwania tego dostawcy. W przypadku wyszukiwania zasobów na urządzeniu lub w sieci wykorzystuje się funkcje wyszukiwania dostępne dla systemu operacyjnego.

 3. Jeśli dodajesz plik .csv zawierający współrzędne szerokości i długości geograficznej lub plik GeoJSON, wybierz jedną z następujących opcji:
  • Utwórz hostowaną warstwę obiektową i dodaj ją do mapy — dla pliku .csv zawierającego lokalizacje współrzędnych lub pliku GeoJSON publikowana jest hostowana warstwa obiektowa i jest ona dodawana do mapy. W przypadku pliku .csv bez danych lokalizacji publikowana jest warstwa tabeli i jest ona dodawana do mapy.
  • Prześlij plik jako element i dodaj go do mapy — plik .csv lub GeoJSON jest dodawany do mapy.
 4. Jeśli dodajesz plik .zip, wybierz typ zasobów z menu rozwijanego Typ elementu.
 5. Jeśli dodajesz plik programu Excel zawierający więcej niż jeden arkusz, wybierz arkusz, którego chcesz użyć.
 6. Jeśli dodajesz plik .csv lub plik programu Excel, zdefiniuj pola, które chcesz uwzględnić i ewentualnie wybierz typ danych lokalizacji, których chcesz użyć dla warstwy.
  1. Jeśli publikujesz z pliku, wybierz pola, które chcesz uwzględnić.
  2. Opcjonalnie podaj nazwy wyświetlane i typy danych dla pól.
  3. Jeśli publikujesz z pliku i plik ten zawiera pola dat z datami w strefie czasowej innej niż UTC, możesz opcjonalnie zdefiniować strefę czasową.

   Określona strefa czasowa jest używana dla wszystkich pól dat przechowywanych w warstwie hostowanej opublikowanej z tego pliku.

  4. Kliknij przycisk Dalej.
  5. Jeśli plik zawiera informacje o lokalizacji, wybierz typ informacji o lokalizacji, których przeglądarka Map Viewer będzie używać do lokalizowania obiektów i wybierz lokalizator, który będzie używany do geokodowania lokalizacji.

   Domyślnie przeglądarka Map Viewer geokoduje lokalizacje na podstawie regionu danej instytucji. Aby zmienić kraj używany przez przeglądarkę Map Viewer do geokodowania lokalizacji w pliku, wybierz inny kraj z menu rozwijanego Kraj. Jeśli plik zawiera lokalizacje z wielu państw lub z kraju, którego nie ma na liście, wybierz opcję Świat.

  6. Jeśli plik nie zawiera informacji o lokalizacji lub nie chcesz dołączać informacji o lokalizacji, wybierz opcję Brak, aby przeglądarka Map Viewer dodała dane jako tabelę.

   Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku publikowania z poziomu pliku.

  7. Sprawdź zawartość pól lokalizacji i kliknij komórkę w celu wprowadzenia zmiany decydującej o tym, które pole lub pola mają zostać użyte.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Wpisz tytuł.
 9. Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać element.
 10. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorie i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.

  Aby zawęzić listę kategorii, możesz też zacząć wpisywać nazwę kategorii.

 11. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element.

  Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Obszar federalny jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Obszar, federalny jest interpretowane jako dwa znaczniki).

  Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.

 12. Opcjonalnie wprowadź podsumowanie zawierające opis elementu.
 13. Kliknij pozycję Utwórz i dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Warstwy.

Jeśli opublikowano hostowaną warstwę obiektową z pliku .csv lub programu Excel zawierającego adresy lub nazwy miejsc, należy sprawdzić rozmieszczenie obiektów przed udostępnieniem warstwy i mapy innym osobom.