Konfigurowanie wyszukiwania w aplikacjach

Większość szablonów ArcGIS Configurable Apps obsługuje możliwość wyszukiwania lokalizacji i obiektów na mapie. Wprowadzanie wyszukiwanych terminów umożliwia użytkownikowi zintegrowany widżet wyszukiwania w interfejsie użytkownika aplikacji. Jeśli na mapie internetowej zostało skonfigurowane wyszukiwanie, aplikacje konfigurowalne korzystają z tej konfiguracji po jej włączeniu w aplikacji.

Wyszukiwanie w aplikacji można również skonfigurować przy użyciu karty Wyszukiwanie w panelu konfiguracji aplikacji, niezależnie od właściwości wyszukiwania ustawionych na poziomie mapy internetowej. W poniższych sekcjach omówiono sposób konfigurowania wyszukiwania w aplikacji.

Parametry konfiguracyjne

Aplikacje Configurable Apps obsługują te same typy źródeł wyszukiwania, które są obsługiwane na mapach internetowych, na przykład lokalizatory i dostępne do wyszukiwania warstwy obiektowe. Aplikacje, które obsługują wyszukiwanie, są wyposażone w kartę Wyszukiwanie w panelu konfiguracji, na której wymienione są wszystkie źródła wyszukiwania. Każde źródło wyszukiwania z tej listy można włączać lub wyłączać z poziomu aplikacji. Aby skonfigurować parametry źródła wyszukiwania, należy kliknąć opcję Edytuj obok danego źródła na liście.

Istnieje możliwość konfigurowania następujących parametrów źródła wyszukiwania:

 • Nazwa — umożliwia określenie niestandardowej nazwy źródła wyszukiwania.
 • Tekst zastępczy — umożliwia określenie wstępnie ustawionego tekstu, który jest wyświetlany w polu wyszukiwania przed wpisaniem wyszukiwanej wartości. Można to traktować jako wskazówkę.
 • Ogranicz wyszukiwanie do mapy — zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że odnajdywane są wyłącznie obiekty, które znajdują się w zasięgu mapy. Jest to zasięg zapisany na poziomie mapy internetowej.
 • Włącz sugestie — jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, podczas wpisywania wyszukiwanej wartości w menu rozwijanym wyświetlane są potencjalne dopasowania.
 • Maksymalna liczba sugestii — jeśli sugestie są włączone, umożliwia wybór maksymalnej liczby sugestii, które będą oferowane jednocześnie.
 • Wyświetl sugestie — w przypadku warstw dostępnych do wyszukiwania można określić sposób wyświetlania sugestii dla użytkowników aplikacji. Można wyświetlać sugestie jako wartości określonego pola lub dostosować sposób wyświetlania, dodając jednocześnie tekst i wartości pól.
 • Dokładne dopasowanie — zaznaczenie tego pola wyboru powoduje ograniczenie wyników wyszukiwania wyłącznie do tych, które są dokładnie zgodne z wartością wpisaną w polu wyszukiwania.

W kolejnych sekcjach omówiono sposób konfigurowania źródeł wyszukiwania w celu dostosowania interfejsu wyszukiwania w aplikacji.

Geowyszukiwanie

Wszystkie lokalizatory skonfigurowane w ustawieniach instytucji są wyświetlane na liście źródeł wyszukiwania i działają w aplikacji w taki sam sposób, jak na mapach internetowych lub w przeglądarce Map Viewer lub Map Viewer Classic.

Aby włączyć lokalizator jako źródło wyszukiwania, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli to konieczne, zaznacz pole wyboru Włącz narzędzie wyszukiwania w górnej części karty Wyszukiwanie.
 2. Zaznacz pole wyboru obok lokalizatora, który chcesz włączyć.
 3. Opcjonalnie kliknij opcję Edytuj znajdującą się obok lokalizatora, aby skonfigurować dodatkowe parametry. Po zakończeniu tej czynności kliknij przycisk Zapisz.

Wyszukiwanie w warstwie obiektowej dostępnej do wyszukiwania

Jeśli na mapie internetowej zostanie wykryta warstwa obiektowa dostępna do wyszukiwania, jej nazwa pojawi się na liście źródeł wyszukiwania.

Aby włączyć warstwę obiektową dostępną do wyszukiwania jako źródło wyszukiwania, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli to konieczne, zaznacz pole wyboru Włącz narzędzie wyszukiwania w górnej części karty Wyszukiwanie.
 2. Zaznacz pole wyboru obok dostępnej do wyszukiwania warstwy obiektowej, którą chcesz włączyć.
 3. Kliknij opcję Edytuj obok nazwy warstwy i wybierz pole wyszukiwania z listy Pola wyszukiwania.
  Notatka:

  Zadeklarowanie pola wyszukiwania jest konieczne, aby działała funkcja wyszukiwania w warstwie obiektowej

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Wiele źródeł wyszukiwania

W jednej aplikacji można włączyć wiele źródeł wyszukiwania. Jest to przydatne, jeśli w celu korzystania z aplikacji wymagane jest przeszukiwanie wielu źródeł informacji. Należy pamiętać, jakie jest przeznaczenie aplikacji i nie włączać źródeł wyszukiwania, które nie mają z nim związku, ponieważ mogą one dezorientować użytkownika końcowego. Jeśli na przykład aplikacja jest przeznaczona do wyszukiwania i aktualizowania statusu zadań związanych z konserwacją przejść dla pieszych w danym mieście, nie warto włączać globalnego lokalizatora, ponieważ może to skierować użytkownika końcowego poza miasto, w którym znajdują się wszystkie obiekty reprezentujące konserwację przejść dla pieszych.

Aby włączyć wiele źródeł wyszukiwania, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli to konieczne, zaznacz pole wyboru Włącz narzędzie wyszukiwania w górnej części karty Wyszukiwanie.
 2. Zaznacz pole wyboru obok źródeł wyszukiwania, które chcesz włączyć.
 3. Kliknij opcję Edytuj obok każdego źródła, aby potwierdzić lub skonfigurować odpowiednie parametry.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.
 5. Na karcie Wyszukiwanie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli istnieje preferowane domyślne źródło wyszukiwania, wybierz je z menu rozwijanego Wybierz domyślne źródło. Odpowiednio do potrzeb użytkownik będzie mógł wybierać w aplikacji źródła wyszukiwania spośród pozostałych.
  • Jeśli chcesz, aby domyślnie aplikacja wyszukiwała informacje ze wszystkich źródeł, zaznacz pole wyboru Przeszukiwanie wszystkich źródeł i wybierz pozycję Wszystkie z menu rozwijanego Wybierz domyślne źródło.

  Wszystkie źródła, w których skonfigurowano sugestie, są wyświetlane w menu rozwijanym sugestii, jeśli na podstawie wprowadzonego wyszukiwanego terminu znalezione zostały potencjalne dopasowania.

Wyszukiwanie według wielu pól

W obrębie jednego źródła wyszukiwania można przeszukiwać więcej niż jedno pole. Można zezwolić użytkownikom aplikacji na wyszukiwanie obiektów w oparciu o różne typy informacji, na przykład obiekt działki na podstawie jego numeru identyfikacyjnego lub nazwiska właściciela.

Aby włączyć wyszukiwanie według wielu pól, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli to konieczne, zaznacz pole wyboru Włącz narzędzie wyszukiwania w górnej części karty Wyszukiwanie.
 2. Kliknij opcję Edytuj obok źródła wyszukiwania na liście.
 3. Na liście Pola wyszukiwania kliknij jedno z pól i naciśnij klawisz Ctrl podczas klikania pozostałych pól, które chcesz włączyć na potrzeby wyszukiwania.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Podczas konfigurowania wyszukiwania według wielu pól zaleca się także skonfigurowanie sugestii oraz dostosowanie szablonu sugestii. Jest to omówione w kolejnych sekcjach.

Konfigurowanie sugestii

Jeśli w aplikacji włączone są sugestie, podczas wpisywania wyszukiwanej wartości w menu rozwijanym wyszukiwania są dla użytkowników wyświetlane potencjalne dopasowania. Sugestie są pomocne, gdy użytkownik nie zna całego wyszukiwanego terminu, a tylko jego część. Są również przydatne, gdyż umożliwiają użytkownikom aplikacji szybszy wybór właściwego dopasowania z listy po wpisaniu kilku kluczowych znaków. Użycie sugestii jest także zalecane, gdy w źródle wyszukiwania skonfigurowano wiele pól wyszukiwania.

Aby skonfigurować sugestie, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli to konieczne, zaznacz pole wyboru Włącz narzędzie wyszukiwania w górnej części karty Wyszukiwanie.
 2. Kliknij opcję Edytuj obok źródła wyszukiwania na liście.
 3. Zaznacz pole wyboru Włącz sugestie.
 4. Z menu rozwijanego Maksymalna liczba sugestii wybierz żądaną maksymalną liczbę wyświetlanych jednocześnie sugestii.
 5. W przypadku dostępnych do wyszukiwania warstw obiektowych wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz opcję Pole albo Szablon.
  2. W zależności od potrzeb skonfiguruj dodatkowe parametry.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie szablonów sugestii

Konfigurując wyszukiwanie w warstwie dostępnej do wyszukiwania, można użyć szablonu sugestii w celu wyświetlania wielu pól w sugestii lub w celu dostosowania wyglądu sugestii w menu rozwijanym wyszukiwania aplikacji.

Aby skonfigurować szablon sugestii, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli to konieczne, zaznacz pole wyboru Włącz narzędzie wyszukiwania w górnej części karty Wyszukiwanie.
 2. Kliknij opcję Edytuj obok warstwy dostępnej do wyszukiwania na liście.
 3. Zaznacz pole wyboru Włącz sugestie.
 4. Kliknij opcję Szablon i wpisz szablon sugestii.

  Podstawowa składnia to ${fieldname}, gdzie tekst fieldname należy zastąpić nazwą pola, którego wartość ma być wyświetlana. Aby na przykład utworzyć ciąg znakowy sugestii łączący wartość pola gatunku drzewa z wartością pola nazwy parku, można użyć następującej składni:

  Tree Type: ${treeType}, Park: ${parkName}

  Zastosowanie tego ciągu znakowego spowoduje wyświetlanie dla użytkowników aplikacji sugestii podobnej do następującej:

  Tree Type: Dogwood, Park: Eastland Community Park

 5. Kliknij przycisk Zapisz.