Wprowadzenie do usługi Map Viewer

Za pomocą przeglądarki map Map Viewer można utworzyć interaktywne mapy internetowe, które można udostępniać innym użytkownikom. Udostępnia ona funkcje umożliwiające tworzenie szybciej reagujących map i aktualizowanie map w czasie rzeczywistym podczas pracy. Intuicyjny projekt przeglądarki map Map Viewer umożliwia wyświetlanie zasobów i zarządzanie nimi w jednym dedykowanym obszarze oraz ich dostosowywanie i konfigurowanie w innym. W poniższych sekcjach przedstawiono przegląd nowego projektu i narzędzi.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Projekt przeglądarki map Map Viewer

Mapa internetowa ArcGIS to interaktywny widok informacji geograficznych, którego można użyć do prezentacji scenariusza zdarzeń i odpowiedzi na zapytania. Mapy internetowe zawierają mapę bazową: zestaw warstw z danymi (wiele z nich obejmuje interaktywne okna podręczne z informacjami na temat danych), zasięg, legendę i narzędzia do nawigacji umożliwiające przesuwanie i powiększanie.

Przeglądarka map Map Viewer służy do wyświetlania, eksplorowania i tworzenia map internetowych w usłudze ArcGIS Online Przejdź do mapy, aby wyświetlić inne obszary. Kliknij obiekty lub zobrazowania na mapie, aby wyświetlić okna podręczne zawierające informacje o danych. Obróć mapę, aby uzyskać nową perspektywę. Eksperymentuj z poziomami powiększenia, aby zobaczyć, które obiekty i warstwy są widoczne w różnych skalach.

Przeglądarka map Map Viewer jest wyposażona w dwa pionowe paski narzędzi – (ciemny) pasek narzędzi Zawartość oraz (jasny) pasek narzędzi Ustawienia. Pasek narzędzi Zawartość umożliwia zarządzanie zasobami mapy, wyświetlanie ich i pracę z mapą. Pasek narzędzi Ustawienia udostępnia opcje konfigurowania warstw mapy i innych jej komponentów oraz wykonywania na nich operacji.

Mapa lokalnych wyników zdrowotnych w nowej przeglądarce map Map Viewer z wyświetlanymi paskami narzędzi Zawartość i Ustawienia

Użyj przycisków Rozwiń i Zwiń znajdujących się w dolnej części pasków narzędzi (na przykład Rozszerzenie i Zwiń na pasku narzędzi Ustawienia), aby je rozwinąć lub zwinąć. Można też użyć przycisku Ukryj interfejs Ukryj interfejs na mapie, aby jednocześnie zwinąć oba paski narzędzi i zwiększyć ilość miejsca do pracy z mapą.

Pasek narzędzi Zawartość

Przyciski na ciemnym pasku narzędzi Zawartość umożliwiają zarządzanie kluczowymi komponentami mapy i ich wyświetlanie. Za ich pomocą można np. zmienić mapę bazową i dodawać warstwy. Kliknij przycisk Warstwy Warstwy, aby zobaczyć warstwy dostępne na mapie.

Notatka:
Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

Warstwy są wyświetlane na mapie w tej samej kolejności, w jakiej są widoczne na panelu Warstwy. Możliwe jest zorganizowanie warstw, tak aby wyświetlać je w dowolnej kolejności. Za pomocą opcji Ukryj warstwę Ukryj warstwę i Pokaż warstwę Pokaż warstwę można ukryć lub pokazać poszczególne warstwy. Kliknięcie przycisku Opcje Opcje pozwala rozwinąć listę opcji warstwy i wyświetlić jej właściwości.

Panel Warstwy

Jeśli mapa zawiera warstwę grupową, można wyświetlić jedną konkretną warstwę z tej grupy bez wyświetlania lub ukrywania poszczególnych pozostałych warstw. W tym celu włącz lub wyłącz przełącznik Widoczność wyłączna.

Niektóre warstwy są wyposażone w symbole, które są wyświetlane w legendzie. Panel Legenda umożliwia sprawdzenie, w jaki sposób warstwa danych jest reprezentowana na mapie.

Panel Legenda

Za pomocą paska narzędzi Zawartość można także wykonywać takie działania jak otwieranie, zapisywanie, udostępnianie i drukowanie map. Użyj przycisku Informacje, aby dowiedzieć się o oczekiwanych funkcjach w kolejnych aktualizacjach.

Pasek narzędzi Ustawienia

Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia znajdują się opcje umożliwiające pracę z poszczególnymi warstwami na mapie, a także opcje do pracy z samą mapą. Wybierz warstwę na mapie, aby uzyskać dostęp do opcji warstwy na pasku narzędzi. Do szybkiego przełączania warstw możesz używać selektora znajdującego się u góry aktywnego panelu.

Opcje warstwy znajdują w górnej części paska narzędzi Ustawienia. Wyświetlane opcje warstwy zależą od typu wybranej warstwy, a w niektórych przypadkach także od danych zawartych w warstwie. Na przykład przycisk Klastrowanie jest wyświetlany tylko po wybraniu warstwy obiektowej zawierającej obiekty punktowe.

Pasek narzędzi Ustawienia umożliwia skonfigurowanie okien podręcznych, filtrów, klastrowania, etykiet i nie tylko. Wprowadzone zmiany są od razu widoczne na mapie, co pozwala na eksperymentowanie i badanie różnych opcji. Kliknij przycisk Style Style, aby poznać style tworzenia inteligentnych map dostępne wyłącznie w przeglądarce map Map Viewer, takie jak mapa gęstości, a także wiele innych stylów. Można wypróbować różne symbole i skale barw dla obiektów i zobrazowań na mapie.

Niektóre przyciski na pasku narzędzi Ustawienia pozwalają na wykonywanie różnych operacji na mapie i uzyskiwanie z niej informacji. Przyciski te są wyświetlane w dolnej części paska narzędzi. Istnieje możliwość wyszukiwania lokalizacji, pomiaru odległości lub powierzchni, wyświetlania danych czasowych, uzyskiwanie wskazówek dojazdu oraz znajdowanie współrzędnych geograficznych.