Nadawanie stylu wartościom liczbowym (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Przeglądarka map Map Viewer Classic umożliwia badanie danych przy użyciu rozmaitych stylów inteligentnego tworzenia map. Gdy używana jest opcja Zmień styl w przeglądarce map Map Viewer Classic, charakter danych użytkownika określa domyślnie wyświetlane sugestie dotyczące stylu. Po podjęciu decyzji co do sposobu prezentowania warstwy można wprowadzać zmiany jej wyglądu, które zostaną natychmiast wyświetlone na mapie. Przeglądarka map Map Viewer Classic zapewnia możliwość sterowania elementami stylu, takimi jak skala barw, grubość linii, przezroczystość i symbole.

Dostępnych jest kilka opcji stylu służących do wizualizowania obiektów zgodnie z wartościami liczbowymi w danych.

Liczności i ilości (kolor)

W przypadku danych liczbowych przydane może być rozróżnianie obiektów za pomocą skali barw, która będzie odpowiadać liczbie lub ilości. Dostępne są różne rodzaje skali barw, których można użyć, np. prosta skala od jasnych do ciemnych przydaje się do wyświetlania danych o rosnących wartościach (np. wiek, przychód lub iloraz). Tego typu skale barw można stosować w odniesieniu do punktów, linii lub poligonów. Na przykład, można użyć skali barw od jasnych do ciemnych do przedstawienia ilorazu powierzchni uprawnej do całkowitej powierzchni ziemi, w sposób rosnący według powiatów. Zapoznaj się z przykładem.

Aby nadać styl liczności i ilości przy użyciu kolorów, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz atrybut do przedstawienia. Na potrzeby tego stylu mapy wybierz atrybut, który zawiera wartości liczbowe.
 3. Kliknij przycisk Liczności i ilości (Kolor) i kliknij przycisk Opcje.
 4. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Jeśli dane nie zostały jeszcze znormalizowane lub ustandaryzowane, należy użyć opcji Dzielone przez, aby przekształcić surowe dane do postaci wartości procentowych lub stawek. Przykładowe dane znormalizowane: X na głowę, Y na kilometr kwadratowy lub stosunek wartości x do y. Nieprzetworzone liczby są lepiej wizualizowane przy użyciu kolorów po ich standaryzacji.
  • Wybierz motyw dla skali barw. Dostępnych jest szereg różnych motywów kolorystycznych: Wysokie do niskich, Powyżej i poniżej, SkrajnościWyśrodkowane na. Każda z opcji ma inne zastosowanie i w inny sposób pozwala na dopasowanie kolorów do danych.
  • Aby zmienić sposób stosowania skali barw w odniesieniu do danych, należy użyć uchwytów dostępnych wzdłuż skali barw. Można przeciągnąć uchwyt lub kliknąć liczbę widoczną przy uchwycie bądź wprowadzając dokładne wartości. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu oraz obliczonej wartości średniej obliczona wartość średnia, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
  • Aby wybrać inną skalę barw lub zmienić inne parametry graficzne (np. grubość linii i kolory), kliknij opcję Symbole i zmień żądane ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana symboli.
  • Aby odwrócić kolory w skali barw, kliknij opcję Odwróć.
  • Aby wyświetlić dokładniejszy histogram, kliknij przycisk Powiększ.
  • Aby przedstawić jeszcze bardziej ogólny widok mapy, zaznacz pole wyboru Klasyfikuj dane, wybierz metodę klasyfikacji i liczbę klas lub — w przypadku korzystania z odchylenia standardowego — wybierz przedział. Można również kliknąć opcję Legenda, aby ręcznie edytować symbole i etykiety klas w legendzie mapy.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obrócić symbole, korzystając z drugiego pola numerycznego. Na przykład, kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu.
  • Aby wyświetlić na mapie lokalizacje z brakującymi danymi, zaznacz pole wyboru Wyświetl obiekty bez wartości. Wyłącz zaznaczenie, aby ukryć obiekty.
  • Aby ukryć skalę barw w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
   Notatka:

   Ta opcja nie jest dostępna, jeśli wybrano opcję Klasyfikuj dane.

  • Aby obliczyć i skonfigurować optymalny zakres widoczności, kliknij przycisk Zasugeruj dostępny obok suwaka Zakres widoczności. Można również skonfigurować ręcznie zakres widoczności.
  • Aby zmienić przezroczystość, przesuń suwak Przezroczystość w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość). Aby dostosować przezroczystość liczności i ilości w przypadku poszczególnych obiektów, kliknij pozycję Wartości atrybutów, wybierz pole atrybutu, opcjonalnie wybierz atrybut podziału (w celu znormalizowania danych), a następnie skonfiguruj dokładne wartości przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane dotyczące populacji, można dostosować przezroczystość każdej lokalizacji proporcjonalnie do wielkości populacji. Aby ukryć pasek przezroczystości w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
   Wskazówka:

   Podczas ustawiania przezroczystości dla obiektów można także używać niestandardowych wyrażeń opartych na atrybutach utworzonych w języku Arcade. Wyrażenia w języku Arcade są obsługiwane dla wszystkich stylów oprócz następujących: Mapa skupień, Kategoria dominująca, Dominująca kategoria i rozmiar oraz Wiek. Jeśli warstwa zawiera już wyrażenie renderowania, można wybrać je w dolnej części menu rozwijanego. Opcjonalnie można edytować to wyrażenie bezpośrednio w przeglądarce map Map Viewer Classic, klikając przycisk Edytuj wyrażenie i wprowadzając zmiany w oknie edytora.

   Dodatkowo można utworzyć wyrażenie niestandardowe, wybierając opcję Nowe wyrażenie z menu rozwijanego i używając okna edytora w celu utworzenia wyrażenia i nadania mu nazwy. Jeśli wyrażenie zostało wcześniej utworzone dla warstwy w celu stosowania w etykietach lub oknach podręcznych, można wykorzystać je do zbudowania wyrażenia, wybierając je na karcie Istniejące w oknie edytora.

 5. Po zakończeniu wprowadzania dostosowań kliknij przycisk OK lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do panelu Zmień styl bez zapisywania żadnych zmian.

Liczności i ilości (rozmiar)

W tym stylu mapy za pomocą sekwencji różnych rozmiarów (które można ustawiać w danej kolejności) prezentowane są dane numeryczne lub uszeregowane kategorie. W ten sposób można wyświetlać punkty, linie i powierzchnie. Obiekty poligonowe są wyświetlane w formie proporcjonalnych symboli punktowych umieszczonych na poligonach. Logika proporcjonalnych symboli na mapach jest bezpośrednia: większe symbole oznaczają większe liczby. Dostosuj rozmiar symboli, aby wyjaśnić prezentowaną sytuację. Na przykład, w celu przedstawienia całkowitej gęstości zaludnienia miast można zastosować symbole proporcjonalne. Zapoznaj się z przykładem.

Aby wybrać styl liczności i ilości przy użyciu rozmiarów, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz atrybut do przedstawienia. Na potrzeby tego stylu mapy wybierz atrybut, który zawiera wartości liczbowe.
 3. Kliknij przycisk Liczności i ilości (Rozmiar) i kliknij przycisk Opcje.
 4. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby zmienić stylizację symboli proporcjonalnych (kolor, grubość, nieprzezroczystość), kliknij przycisk Symbole i zmień ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana symboli.
  • Aby odwrócić kolejność ustalaną według wielkości symboli, kliknij przycisk Odwróć.
   Notatka:

   Domyślnie wyższe wartości są wyświetlane z użyciem większych symboli, a niższe wartości — mniejszych symboli. Kliknięcie przycisku Odwróć pozwala odwrócić ten schemat.

  • Aby zmienić sposób stosowania symboli proporcjonalnych w odniesieniu do danych, należy użyć uchwytów dostępnych wzdłuż histogramu. Można przeciągnąć uchwyt lub kliknąć liczbę widoczną przy uchwycie bądź wprowadzając dokładne wartości. Wszystkie wartości nad górnym uchwytem są przedstawiane przy użyciu tego samego, największego symbolu. Wartości poniżej dolnego uchwytu są wyświetlane przy użyciu tego samego, najmniejszego symbolu. Pozostałe wartości są wyświetlane w kolejności proporcjonalnej do wielkości między dwoma wartościami granicznymi. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
  • Aby dostosować rozmiar symboli, kliknij przycisk opcji Rozmiar.
  • W przypadku tworzenia map z danych powiązanych z poligonami wybierz opcję automatycznej zmiany zakresu rozmiarów lub określ zakres rozmiarów. W przypadku opcji automatycznej symbole są optymalizowane pod kątem wstępnego poziomu powiększenia mapy i będą regulowane automatycznie w taki sposób, aby wyglądały lepiej przy wyższych poziomach powiększenia.
  • Aby wyświetlić dokładniejszy histogram, kliknij przycisk Powiększ.
  • Jeśli na mapie dodawane są dane powiązane z poligonami, za pomocą opcji Wielokąty można dostosować właściwości wypełnienia i grubości poligonów.
  • Aby przedstawić jeszcze bardziej ogólny widok mapy, zaznacz pole wyboru Klasyfikuj dane, wybierz metodę klasyfikacji i liczbę klas lub — w przypadku korzystania z odchylenia standardowego — wybierz przedział. Można również kliknąć opcję Legenda, aby ręcznie edytować symbole i etykiety klas w legendzie mapy.
   Notatka:

   Te opcje nie są dostępne w stylu Kolor i rozmiar, Typy i rozmiar ani Kategoria dominująca i rozmiar.

  • Aby wyświetlić na mapie lokalizacje z brakującymi danymi, zaznacz pole wyboru Wyświetl obiekty bez wartości. Wyłącz zaznaczenie, aby ukryć obiekty.
  • Aby obliczyć i skonfigurować optymalny zakres widoczności, kliknij przycisk Zasugeruj dostępny obok suwaka Zakres widoczności. Można również skonfigurować ręcznie zakres widoczności.
  • Aby ukryć pasek rozmiaru w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
   Notatka:

   Ta opcja nie jest dostępna, jeśli wybrano opcję Klasyfikuj dane.

  • Aby zmienić przezroczystość, przesuń suwak Przezroczystość w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość). Aby dostosować przezroczystość liczności i ilości w przypadku poszczególnych obiektów, kliknij pozycję Wartości atrybutów, wybierz pole atrybutu, opcjonalnie wybierz atrybut podziału (w celu znormalizowania danych), a następnie skonfiguruj dokładne wartości przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera obszary miejskie, możesz dostosować przezroczystość wszystkich lokalizacji proporcjonalnie względem ich wielkości. Aby ukryć pasek przezroczystości w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
   Wskazówka:

   Podczas ustawiania przezroczystości dla obiektów można także używać niestandardowych wyrażeń opartych na atrybutach utworzonych w języku Arcade. Wyrażenia w języku Arcade są obsługiwane dla wszystkich stylów oprócz następujących: Mapa skupień, Kategoria dominująca, Dominująca kategoria i rozmiar oraz Wiek. Jeśli warstwa zawiera już wyrażenie renderowania, można wybrać je w dolnej części menu rozwijanego. Opcjonalnie można edytować to wyrażenie bezpośrednio w przeglądarce map Map Viewer Classic, klikając przycisk Edytuj wyrażenie i wprowadzając zmiany w oknie edytora.

   Dodatkowo można utworzyć wyrażenie niestandardowe, wybierając opcję Nowe wyrażenie z menu rozwijanego i używając okna edytora w celu utworzenia wyrażenia i nadania mu nazwy. Jeśli wyrażenie zostało wcześniej utworzone dla warstwy w celu stosowania w etykietach lub oknach podręcznych, można wykorzystać je do zbudowania wyrażenia, wybierając je na karcie Istniejące w oknie edytora.

 5. Po zakończeniu wprowadzania dostosowań kliknij przycisk OK lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do panelu Zmień styl bez zapisywania żadnych zmian.

Kolor i rozmiar

W przypadku tego stylu wybiera się dwa atrybuty w danych i finalizuje zarówno kolor, jak i rozmiar symboli punktowych na mapie. Alternatywnie można używać tego samego atrybutu dwa razy: do ustawienia rozmiaru symboli i do ustawienia kolorów, zależnie od tego, która część danych ma zostać podkreślona. To odpowiedni styl do przedstawienia informacji o licznościach, na przykład liczby gospodarstw domowych z jednym rodzicem płci żeńskiej cieniowanych według jakiegoś wskaźnika, na przykład liczby gospodarstw domowych z jednym rodzicem płci żeńskiej. Zapoznaj się z przykładem.

Tego stylu można także użyć, jeśli dane zawierają wartości daty, które mają zostać pokazane sekwencyjnie jako ciągła oś czasu wraz z innym atrybutem na mapie. Jeśli pierwszy wybrany atrybut to data, kolor służy do przedstawienia wartości daty, a symbole proporcjonalne przedstawiają inny atrybut. Jeśli atrybut daty zostanie wybrany jako drugi, będzie odwrotnie: data będzie reprezentowana przez symbole proporcjonalne, a drugi atrybut przez kolor.

Aby nadać dwóm atrybutom styl w zakresie koloru i rozmiaru, wykonaj poniższe instrukcje:

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz pierwszy atrybut do przedstawienia.
 3. Kliknij opcję Dodaj atrybut i wybierz drugi atrybut do przedstawienia.
  Wskazówka:

  Pierwszy atrybut używa koloru, a drugi atrybut używa symboli w różnych rozmiarach. Przełącz kolejność atrybutów, klikając przycisk Przełącz atrybuty Przełącz atrybuty, aby przełączyć stosowane style.

 4. Kliknij styl Kolor i rozmiar i kliknij przycisk Opcje.
 5. Zastosuj opcje do stylów Liczności i ilości (Kolor) (pierwszy atrybut) i Liczności i ilości (Rozmiar) (drugi atrybut).
  Notatka:

  Jeśli jeden z atrybutów zawiera wartości daty, zastosuj opcje Ciągła oś czasu (kolor) lub Ciągła oś czasu (rozmiar), zależnie od tego, który w kolejności jest atrybut daty. Dla atrybutu niebędącego datą zastosuj opcje Liczności i ilości (kolor) lub Liczności i ilości (Rozmiar).

Porównaj A z B

Ten styl umożliwia tworzenie mapy stosunku między dwoma liczbami i wyraża tę relację jako wartości procentowe, proste proporcje lub całkowitą wartość procentową. Na przykład, można utworzyć mapę szacowanego zaludnienia w 2025 roku jako wartość procentową znanego zaludnienia z 2015 roku w celu zaobserwowania trendu zmiany zaludnienia. Zapoznaj się z przykładem.

Aby nadać styl proporcjom, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz pierwszy atrybut do przedstawienia.
 3. Kliknij opcję Dodaj atrybut i wybierz drugi atrybut do przedstawienia.
 4. Kliknij styl Porównaj A z B i kliknij przycisk Opcje.
 5. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby zmienić etykiety w legendzie i na histogramie, kliknij przycisk Etykiety. Do wyboru są następujące opcje: stosunek, która przedstawia stosunek A do B, A jako procent A i B, która przedstawia A jako procent A i B oraz procent, która przedstawia A jako procent B. Ikony zmieniają się po każdym kliknięciu przycisku Etykiety.
  • Aby wyśrodkować histogram, kliknij przycisk Wyśrodkuj w. Możesz przełączać opcje a=b, która pozwala wyśrodkować histogram na równych wartościach i średnia, która środkuje histogram na wartości średniej.
  • Aby zmienić sposób stosowania kolorów w odniesieniu do danych, należy użyć uchwytów dostępnych wzdłuż skali barw. Można przeciągnąć uchwyt lub kliknąć liczbę widoczną przy uchwycie bądź wprowadzając dokładne wartości. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu obok skali barw, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
  • Aby odwrócić kolory w skali barw, kliknij opcję Odwróć.
  • Aby wybrać inną skalę barw lub zmienić inne parametry graficzne (np. grubość linii i kolory), kliknij opcję Symbole i zmień ustawienia.
  • Aby wyświetlić dokładniejszy histogram, kliknij przycisk Powiększ.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obrócić symbole, korzystając z drugiego pola numerycznego. Na przykład, kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu.
  • Aby wyświetlić na mapie lokalizacje z brakującymi danymi, zaznacz pole wyboru Wyświetl obiekty bez wartości. Wyłącz zaznaczenie, aby ukryć obiekty.
  • Aby obliczyć i skonfigurować optymalny zakres widoczności, kliknij przycisk Zasugeruj dostępny obok suwaka Zakres widoczności. Można również skonfigurować ręcznie zakres widoczności.
  • Aby ukryć skalę barw w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
  • Aby zmienić przezroczystość, przesuń suwak Przezroczystość w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość).

Kategoria dominująca

Ten styl mapy jest przydatny, jeśli warstwa zawiera wiele powiązanych atrybutów, które chcemy porównać i wskazać atrybut dominujący (tj. ten o największej wartości), a także stopień dominacji w porównaniu do innych atrybutów na warstwie. Na przykład, w wypadku warstwy przedstawiającej dochody na głowę na przestrzeni lat według hrabstw w Stanach Zjednoczonych chcemy się dowiedzieć, w którym roku występowały najwyższe dochody w każdym z hrabstw oraz w jakim stopniu wartość dominującego roku jest wyższa w porównaniu do innych lat. Zapoznaj się z przykładem.

Aby użyć stylu Kategoria dominująca, wybierz od dwóch do dziesięciu atrybutów liczbowych o tej samej jednostce miary (np. w dolarach amerykańskich), z których każdy reprezentuje inną kategorię (np. lata 2006, 2007, 2008 i 2009) w odniesieniu do tematu mapy (np. dochód osobisty na głowę według hrabstwa). Każdy atrybut jest wyświetlany w innym kolorze — np. rok 2006 w kolorze czerwonym, a 2007 w niebieskim —zdefiniowanym w skali barw zastosowanej w odniesieniu do warstwy lub kolorach zastosowanych w odniesieniu do poszczególnych kategorii atrybutów.

Styl charakteryzuje się przezroczystością w celu przedstawienia względnego natężenia atrybutu dominującego każdego obiektu na warstwie. Siła lub stopień dominacji jest obliczana jako wartość procentowa wartości całkowitej wszystkich atrybutów danego obiektu. Mówiąc ogólnie, im większa przezroczystość (tj. jaśniejszy kolor) obiektu, tym mniejsza siła dominacji jego atrybutu w porównaniu z całością. W przykładzie z dochodami osobistymi na głowę oznacza to, że hrabstwa, w których rokiem dominującym był 2007, są wyświetlane w różnych odcieniach niebieskiego w celu odzwierciedlenia dochodów osobistych na głowę w 2007 jako wartości procentowej całkowitego dochodu osobistego na głowę z wszystkich lat.

Notatka:

Ten styl jest dostępny dla hostowanych warstw obiektowych, zbiorów obiektów i warstw CSV.

Aby dowiedzieć się więcej na temat inteligentnego tworzenia map eksponujących przeważające czynniki, przejrzyj tę narrację.

Aby nadać style obiektów według kategorii dominującej, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz atrybut do przedstawienia. Na potrzeby tego stylu mapy wybierz atrybut, który zawiera wartości liczbowe.
 3. Kliknij opcję Dodaj atrybut i wybierz drugi liczbowy atrybut do przedstawienia. Atrybut powinien reprezentować wyraźną kategorię związaną z pierwszym atrybutem; powinien też mieć tę samą jednostkę miary.
 4. Podaj maksymalnie osiem dodatkowych atrybutów liczbowych, wykonując ponownie poprzedni etap w odniesieniu do każdego dodatkowego atrybutu, który chcesz dołączyć.
 5. Wybierz styl Kategoria dominująca i kliknij przycisk Opcje.
 6. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby wybrać inną skalę barw lub zmienić inne parametry graficzne (np. szerokość linii i wzorzec obrysu), kliknij opcję Symbole i zmień ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana symboli.
  • Aby pojedynczo dostosować kolor kategorii, kliknij kolorowe symbole widoczne obok każdej kategorii na liście. W zależności od tego, czy dane są punktami, liniami czy poligonami, zostaną wyświetlone odpowiednie opcje stylizacji dla każdego rodzaju symbolu. Na przykład, jeśli dane stanowią punkty, można zmienić kształt, kolor wypełnienia, grubość i rozmiar symbolu punktu.
  • Aby dostosować jedną z etykiet kategorii, kliknij etykietę do zmiany, wpisz nowy opis, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obrócić symbole, korzystając z drugiego pola numerycznego. Na przykład, kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny, dlatego też najlepiej wybrać inny kształt.
  • Aby zmienić ogólną przezroczystość, przesuń suwak Przezroczystość w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość).
  • Aby dostosować przezroczystość danego obiektu na podstawie względnej siły atrybutu dominującego, kliknij przycisk Dominujący odsetek. Aby zmienić sposób stosowania przezroczystości, należy użyć uchwytów dostępnych wzdłuż paska przezroczystości. Wartości odzwierciedlają względną siłę atrybutu dominującego jako wartość procentową całkowitej wartości wszystkich atrybutów. Można przeciągnąć uchwyt lub kliknąć liczbę widoczną przy uchwycie bądź wprowadzając dokładne wartości. Obiekty, których wartość dominującego odsetku znajduje się powyżej wartości górnego uchwytu (wyższe wartości), są wyświetlane z identyczną przezroczystością (ciemniejsze lub mniej przezroczyste). Obiekty, których wartość dominującego odsetku znajduje się poniżej wartości dolnego uchwytu (niższe wartości), są wyświetlane z identyczną przezroczystością (jaśniejsze lub bardziej przezroczyste). Przezroczystość obiektów o pozostałych wartościach dominującego odsetku jest wyświetlana w sposób ciągły między dwoma wartościami granicznymi. Dostosuj położenie uchwytów i użyj obliczonej wartości średniej obliczona wartość średnia, aby skutecznie zastosować przezroczystość.

   Aby ukryć pasek przezroczystości w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.

   Jeśli chcesz zmienić wielkość przezroczystości zastosowanej w odniesieniu do wysokich i niskich wartości, wpisz nowe wartości w polach Wysokie wartościNiskie wartości. Domyślnie w odniesieniu do wysokich wartości (powyżej górnego uchwytu) nie stosuje się przezroczystości (0 procent), a przezroczystość równą 85 stosuje się w odniesieniu do niskich wartości (poniżej dolnego uchwytu). Kliknij przycisk OK po ukończeniu ustawień przezroczystości.

  • Aby obliczyć i skonfigurować optymalny zakres widoczności, kliknij przycisk Zasugeruj dostępny obok suwaka Zakres widoczności. Można również skonfigurować ręcznie zakres widoczności.
 7. Po zakończeniu wprowadzania dostosowań kliknij przycisk OK lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do panelu Zmień styl bez zapisywania żadnych zmian.

Dominująca kategoria i rozmiar

Tego stylu mapy można użyć do porównywania wielu powiązanych atrybutów o identycznej jednostce miary. Podobnie do stylu Kategoria dominująca w tym stylu używa się koloru do wyświetlenia atrybutu dominującego i przezroczystości w celu odzwierciedlenia stopnia dominacji w porównaniu z innymi atrybutami. Poza tym w stylu Kategoria dominująca i rozmiar używa się trzeciego elementu — rozmiaru — do przedstawienia sumy atrybutów każdego obiektu. Na przykład, możesz zastosować ten styl na warstwie przedstawiającej produkcję płodów rolnych według hrabstw w Stanach Zjednoczonych, aby zobaczyć, która uprawa — pszenica, kukurydza, soja itd. — daje najwyższe plony w danym hrabstwie oraz o ile wartość uprawy dominującej jest wyższa w porównaniu do innych upraw. Stosując dodatkowo symbole proporcjonalne na warstwie możesz porównać całkowitą produkcję płodów rolnych w hrabstwach, wizualizując obszary o najwyższej, całkowitej produkcji rolnej i obszary o niższej produkcji. Zapoznaj się z przykładem.

Aby użyć stylu Kategoria dominująca i rozmiar, wybierz od dwóch do dziesięciu atrybutów liczbowych o tej samej jednostce miary (np. w akrach), z których każdy reprezentuje inną kategorię (np. pszenicę, bawełnę lub soję) w odniesieniu do tematu mapy (np. produkcja rolna). Każdy atrybut jest wyświetlany w innym kolorze zdefiniowanym w skali barw zastosowanej w odniesieniu do warstwy lub kolorach zastopowanych w odniesieniu do poszczególnych kategorii atrybutów. Podobnie jak w stylu Kategoria dominująca, w tym stylu używa się przezroczystości do wskazania względnej siły atrybutu dominującego (np. pszenicy) w porównaniu do wartości całkowitej. Mówiąc ogólnie, większa przezroczystość oznacza mniejszą siłę (tj. mniejszą wartość procentową całkowitej wartości wszystkich atrybutów). Jako składowych rozmiaru w tym stylu używa się symboli proporcjonalnych do przedstawienia sumy kategorii (np. całkowitej produkcji rolnej według hrabstwa); większy symbol oznacza większe liczby.

Notatka:

Ten styl jest dostępny dla hostowanych warstw obiektowych, zbiorów obiektów i warstw CSV.

Aby dowiedzieć się więcej na temat inteligentnego tworzenia map eksponujących przeważające czynniki, przejrzyj tę narrację.

Aby nadać style obiektów według kategorii dominującej i rozmiaru, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz atrybut do przedstawienia. Na potrzeby tego stylu mapy wybierz atrybut, który zawiera wartości liczbowe.
 3. Kliknij opcję Dodaj atrybut i wybierz drugi liczbowy atrybut do przedstawienia. Atrybut powinien reprezentować wyraźną kategorię związaną z pierwszym atrybutem; powinien też mieć tę samą jednostkę miary.
 4. Podaj maksymalnie osiem dodatkowych atrybutów liczbowych, wykonując ponownie poprzedni etap w odniesieniu do każdego dodatkowego atrybutu, który chcesz dołączyć.
 5. Wybierz styl Kategoria dominująca i kliknij przycisk Opcje.
 6. Zastosuj opcje w obszarach Kategoria dominująca (atrybut o najwyższej wartości) i Rozmiar (suma atrybutów).

Zależność

Używając stylu inteligentnego tworzenia map Relacja, można zwizualizować relacje między dwoma atrybutami liczbowymi danych obiektu punktowego, liniowego lub poligonowego. Na przykład można sprawdzić, czy istnieje zależność między wskaźnikiem liczby osób palących a osób nadużywających alkoholu w Stanach Zjednoczonych oraz dowiedzieć się, w których częściach kraju zależność jest najbardziej wyraźna. W oparciu o technikę tworzenia map typu dwuwymiarowy kartogram styl Relacja stosuje odrębną skalę barw stopniowanych do sklasyfikowanych danych w każdym atrybucie, a następnie łączy te skale barw w celu uwidocznienia miejsc, dla których te atrybuty mogą być wzajemnie zależne. Zależności te można przeglądać, korzystając z różnych opcji koncentrowania się na szczegółach — na przykład możesz wyróżnić te obszary, dla których wskaźniki liczby osób palących i osób nadużywających alkoholu są wysokie lub skoncentrować się na obszarach, dla których te wskaźniki są niskie. Można także zmienić metodę klasyfikacji oraz inne opcje. Zapoznaj się z przykładem.

Notatka:

Ten styl jest dostępny dla warstw obiektowych serwera ArcGIS Server, hostowanych warstw obiektowych, zbiorów obiektów, warstw CSV i serwera ArcGIS Server w wersji 10.6 oraz nowszych usług mapowych z włączonymi warstwami dynamicznymi.

Aby dowiedzieć się więcej na temat inteligentnego tworzenia map relacji, przejrzyj tę narrację.

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz atrybut z listy atrybut do przedstawienia, który będzie pierwszym atrybutem w relacji. Na potrzeby tego stylu mapy wybierz atrybut, który zawiera wartości liczbowe.

  Pierwszy atrybut zostanie wyświetlony przy użyciu koloru obrazującego potencjalną relację z drugim atrybutem.

 3. Kliknij opcję Dodaj atrybut i z listy atrybut do przedstawienia wybierz drugi atrybut w relacji.

  Drugi atrybut zostanie wyświetlony przy użyciu koloru obrazującego potencjalną relację z pierwszym atrybutem.

 4. Wybierz styl Relacja i kliknij przycisk Opcje.
 5. Z menu rozwijanego Skupienie uwagi wybierz jedną z poniższych opcji, aby określić aspekt relacji, który ma zostać wyróżniony:
  • Wysokie wartości — legenda skupia się na obiektach o wysokich wartościach obu atrybutów.
  • Wysokie wartości/niskie wartości — legenda skupia się na obiektach o wysokich wartościach pierwszego atrybutu i niskich wartościach drugiego atrybutu.
  • Niskie wartości/wysokie wartości — legenda skupia się na obiektach o niskich wartościach pierwszego atrybutu i wysokich wartościach drugiego atrybutu.
  • Niskie wartości — legenda skupia się na obiektach o niskich wartościach obu atrybutów.
  • Brak — legenda nie skupia się na żadnych konkretnych obiektach.
 6. Z menu rozwijanego Rozmiar siatki wybierz rozmiar siatki stosowany w legendzie.

  Wyższe wartości odpowiadają bardziej szczegółowemu gradientowi kolorów w stosowanej skali barw.

 7. Z menu rozwijanego Metoda wybierz metodę klasyfikacji używaną do klasyfikowania wartości atrybutów danych. Można również kliknąć opcję Legenda, aby ręcznie edytować symbole i etykiety klas w legendzie mapy.
 8. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby wybrać inną skalę barw lub zmienić inne parametry graficzne (np. szerokość linii i wzorzec obrysu), kliknij opcję Symbole i zmień ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana symboli.
  • Jeśli dane nie zostały jeszcze znormalizowane (standaryzowane), przekształć surowe dane do postaci wskaźników lub wartości procentowych. Przy przyporządkowywaniu relacji zalecane jest znormalizowanie danych. Przykładowe dane znormalizowane: X na głowę, Y na kilometr kwadratowy lub stosunek wartości x do y. Nieprzetworzone liczby są lepiej wizualizowane przy użyciu kolorów po ich standaryzacji. Dla każdego przyporządkowywanego atrybutu rozwiń atrybut i wybierz opcję z menu rozwijanego Dzielone przez. Aby zmienić sposób rozmieszczenia danych, dostosuj ograniczające uchwyty na histogramie, przeciągając uchwyt lub klikając liczbę obok uchwytu i wpisując dokładną wartość. Można także użyć obliczonej wartości średniej obliczona wartość średnia, aby poznać rozkład danych i precyzyjnie ustawić informacje przedstawiane na mapie.
  • Aby wyświetlić na mapie lokalizacje z brakującymi danymi, zaznacz pole wyboru Wyświetl obiekty bez wartości. Wyłącz zaznaczenie, aby ukryć obiekty.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obrócić symbole, korzystając z drugiego pola numerycznego. Na przykład, kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły i jego obrót nie jest widoczny, dlatego też najlepiej wybrać inny kształt.
  • Aby zmienić przezroczystość, przesuń suwak Przezroczystość w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość). Aby dostosować przezroczystość wartości liczbowych dla poszczególnych obiektów, kliknij pozycję Wartości atrybutów, wybierz pole atrybutu, opcjonalnie wybierz atrybut podziału (w celu znormalizowania danych), a następnie ustaw dokładne wartości przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane dotyczące populacji, można dostosować przezroczystość każdej lokalizacji proporcjonalnie do wielkości populacji. Aby ukryć pasek przezroczystości w legendzie, usuń zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
  • Aby obliczyć i skonfigurować optymalny zakres widoczności, kliknij przycisk Zasugeruj dostępny obok suwaka Zakres widoczności. Można również skonfigurować ręcznie zakres widoczności.
 9. Po zakończeniu dostosowywania stylu kliknij przycisk OK lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do panelu Zmień styl bez zapisywania żadnych zmian.

Relacja i rozmiar.

Użyj stylu tworzenia map Relacja i rozmiar w celu wyświetlenia relacji między atrybutami liczbowymi danych obiektu punktowego, liniowego lub poligonowego. Podobnie jak w przypadku stylu Relacja, ten styl stosuje odrębną skalę barw stopniowanych do sklasyfikowanych danych w dwóch atrybutach, a następnie łączy te skale barw w celu uwidocznienia relacji między atrybutami. Dodatkowo styl Relacja i rozmiar używa symboli o różnych rozmiarach w celu zobrazowania określonego trzeciego atrybutu liczbowego. Na przykład możesz sprawdzić, czy istnieje zależność między wskaźnikiem otyłości a wskaźnikiem występowania cukrzycy w Stanach Zjednoczonych oraz dowiedzieć się, czy wskaźniki aktywności fizycznej są zgodne z tą zależnością. Używając tego stylu tworzenia map, możesz także wizualnie przedstawić obszary kraju, dla których ta zależność jest najbardziej wyraźna. Styl Relacja i rozmiar umożliwia przeglądanie zależności między danymi przy użyciu różnych opcji skupiania uwagi, różnych metod klasyfikacji oraz innych opcji. Zapoznaj się z przykładem.

Notatka:

Ten styl jest dostępny dla warstw obiektowych serwera ArcGIS Server, hostowanych warstw obiektowych, zbiorów obiektów, warstw CSV i serwera ArcGIS Server w wersji 10.6 oraz nowszych usług mapowych z włączonymi warstwami dynamicznymi.

Aby dowiedzieć się więcej na temat inteligentnego tworzenia map relacji, przejrzyj tę narrację.

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz atrybut z listy atrybut do przedstawienia, który będzie pierwszym atrybutem w relacji. Na potrzeby tego stylu mapy wybierz atrybut, który zawiera wartości liczbowe.

  Pierwszy atrybut zostanie wyświetlony przy użyciu koloru obrazującego potencjalną relację z drugim atrybutem.

 3. Kliknij opcję Dodaj atrybut i z listy atrybut do przedstawienia wybierz drugi atrybut w relacji.

  Drugi atrybut zostanie wyświetlony przy użyciu koloru obrazującego potencjalną relację z pierwszym atrybutem.

 4. Powtórz poprzednią czynność, aby z listy atrybut do przedstawienia wybrać trzeci atrybut liczbowy.

  Trzeci atrybut zostanie wyświetlony na mapie przy użyciu stylu używającego symboli o różnych rozmiarach.

 5. Wybierz styl Relacja i rozmiar i kliknij przycisk Opcje.
 6. Zastosuj opcje do stylu Relacja (dla pierwszych dwóch atrybutów) i stylu Rozmiar (dla trzeciego atrybutu).