Diagram kołowy

Diagramy kołowe umożliwiają grupowanie danych w segmenty i wizualizowanie relacji typu część do całości. Diagram przedstawia całość (liczbę lub sumę) wszystkich kategorii, a każdy wycinek wskazuje proporcję pojedynczej kategorii w stosunku do całości. Wizualizacja danych jako proporcji ułatwia zrozumienie wielkości poszczególnych kategorii względem siebie i względem całości.

Przykład

Utwórz diagram kołowy, aby zobrazować proporcje typów przestępstw w zdarzeniach przestępczych występujących w mieście.

  • Kategoria — rodzaj przestępstwa
  • Agregacja — liczba
  • Pole liczbowe — brak
  • Wyświetlanie — obie (wartość i procent)
Incydenty związane z przestępstwami według rodzaju

Dane

Konfiguracje karty Dane Dane zawierają zmienne, które są używane do tworzenia diagramu kołowego.

Segmenty na postawie kategorii

Diagramy kołowe są domyślnie tworzone przy użyciu pojedynczego pola kategorii. Na diagramach kołowych unikalne wartości kategorii z parametru Kategoria są wyświetlane jako segmenty. Parametr Kategoria musi być ciągiem znakowym lub liczbą całkowitą.

Wielkość segmentów odpowiada udziałowi każdej kategorii w całości. Należy wybrać metodę Agregacji, aby określić sposób obliczania proporcji. Domyślnie diagram wykorzystuje metodę agregacji Liczba, która zlicza wystąpienia dla każdej unikalnej kategorii w polu kategorii i wykorzystuje te wartości do obliczenia proporcji dla każdego segmentu. Można również wybrać pole liczbowe, aby obliczyć proporcje poszczególnych kategorii. Jeśli używane jest pole liczbowe, metoda agregacji zostaje zmieniona na Suma, co oznacza, że suma każdej unikalnej wartości jest obliczana przy użyciu pola liczbowego, a sumy są używane do obliczania proporcji dla każdego segmentu.

Segmenty z pól

Segmenty można tworzyć przy użyciu wielu pól liczbowych, wybierając opcję Pola dla parametru Segmenty z. Pola liczbowe można dodawać za pomocą przycisku Wybierz pola liczbowe. Diagram kołowy wyświetla każde z wybranych pól jako osobny segment, wykorzystując sumę pól do obliczenia proporcji dla każdego segmentu.

Etykiety

Włączając opcję Pokaż etykiety danych, można włączyć etykiety wyświetlające wartość każdego segmentu.

Kolejność sortowania

Diagramy kołowe są automatycznie sortowane według wartości w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Sortowanie można zmienić za pomocą parametru Kolejność sortowania. Dla diagramów kołowych dostępne są następujące opcje sortowania:

  • Etykieta zgodnie z ruchem wskazówek zegara — kategorie są ułożone alfabetycznie w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara, począwszy od górnej środkowej części diagramu.
  • Etykieta przeciwnie do ruchu wskazówek zegara — kategorie są ułożone alfabetycznie w kolejności przeciwnej do ruchu wskazówek zegara, począwszy od górnej środkowej części diagramu.
  • Wartość zgodnie z ruchem wskazówek zegara — kategorie są ułożone według wartości w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara, począwszy od górnej środkowej części diagramu.
  • Wartość przeciwnie do ruchu wskazówek zegara — kategorie są ułożone według wartości w kolejności odwrotnej do ruchu wskazówek zegara, począwszy od górnej środkowej części diagramu.

Segmenty

Konfiguracje karty Segmenty Segmenty określają sposób wyświetlania segmentów na diagramie kołowym, w tym grupowanie, etykiety i kolory segmentów.

Ustawienia

Rozmiar otworu pierścienia można zmienić za pomocą parametru Rozmiar pierścienia. Domyślny rozmiar pierścienia wynosi 50. Wartość Rozmiar pierścienia można zwiększać lub zmniejszać, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar otworu.

Próg tworzenia pojedynczych segmentów można zmienić za pomocą parametru Grupowanie (%). Domyślną wartością procentową grupowania jest 0, co oznacza, że wszystkie kategorie lub pola są wyświetlane na diagramie jako osobne segmenty. Zwiększenie wartości procentowej grupowania spowoduje zgrupowanie wszystkich segmentów poniżej progu w jednej kategorii Inne.

Etykiety

Można zmienić limit znaków i liczbę miejsc dziesiętnych w etykiecie. Można także wybrać, czy etykiety będą pokazywać wartość każdego segmentu (liczbę lub sumę), wartość procentową lub zarówno wartość, jak i wartość procentową. Ustawienia etykiet mają zastosowanie do legendy, etykiet danych i okien podręcznych aktywowanych wskaźnikiem myszy.

Segmenty

Kategorie wyświetlane na diagramie kołowym są wymienione w sekcji Segmenty. Kolor i etykietę segmentu można zmienić, klikając płat koloru symbolu na liście Segmenty i wybierając nowy kolor lub wpisując nową etykietę.

Zgrupowane segmenty

Kategorie wyświetlane w segmencie Inne na diagramie kołowym są wymienione w sekcji Zgrupowane segmenty.

Format

Konfiguracje karty Format Format służą do zmiany wyglądu diagramu poprzez formatowanie elementów tekstu i symboli.

Dostępne są następujące opcje formatowania diagramu:

  • Elementy tekstowe — rozmiar, kolor i styl czcionki używanej w tytule diagramu, tytule legendy, tekście opisu, tekście legendy i etykietach danych. Aby zmienić format wielu elementów jednocześnie, należy je wybierać, klikając przy naciśniętym jednocześnie klawiszu Ctrl.
  • Elementy symboli — kolor tła diagramu.

Ogólne

Konfiguracje karty Ogólne Ogólne służą do aktualizowania tytułów diagramu i legendy.

Domyślne tytuły diagramów są określane na podstawie nazw zmiennych i typu diagramu. Tytuły można modyfikować lub wyłączyć na karcie Ogólne. Tytuł można też podać w parametrze Tytuł legendy. Wyrównanie legendy można ustawić jako Prawe, Lewe, U góry lub U dołu. W parametrze Opis można również dodać opis diagramu. Opis to blok tekstu, który jest wyświetlany u dołu okna diagramu.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: