Interpoluj punkty (Map Viewer Classic — analiza rastrowa)

Interpoluj punkty Narzędzie Interpoluj punkty wykonuje interpolację z punktów na raster.

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Interpoluj punkty (Map Viewer — analiza rastrowa).

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Interpoluj punkty

Przykłady

Poniżej przedstawiono następujące przykładowe zastosowania tego narzędzia:

  • Na obszarze objętym systemem zarządzania jakością powietrza znajdują się czujniki wykonujące pomiary poziomu zanieczyszczenia. Narzędzia Interpoluj punkty można użyć do prognozowania wartości poziomu zanieczyszczeń w miejscach, gdzie nie ma czujników, na przykład w lokalizacjach, w których znajduje się populacja szczególnie narażona, takich jak na przykład szkoły czy szpitale.
  • Przewidywanie zawartości metali ciężkich w zbożach na podstawie pobranych próbek określonych roślin uprawnych.
  • Przewidywanie poziomów substancji odżywczych w glebie (azot, fosfor, potas itp.) oraz innych właściwości (na przykład przewodność elektryczna gleby) w celu oceny ich wpływu na zbiory oraz ustalenia precyzyjnej ilości nawozu, jaką należy zastosować dla każdej lokalizacji pola.
  • Aplikacje meteorologiczne oferują możliwość przewidywania wartości temperatur, opadów oraz innych powiązanych zmiennych (na przykład opadów kwaśnych deszczy).

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Empirical Bayesian Kriging (empiryczny kriging bayesowski) jest dostępne w ArcGIS Geostatistical Analyst extension i jest używane do przeprowadzania bazowej interpolacji. Wiele parametrów tego narzędzia jest dostępnych w funkcji Interpoluj punkty, ale wiele jest sterowanych automatycznie przez parametr Optymalizuj dla.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie

Wybierz warstwę punktową zawierającą lokalizacje ze znanymi wartościami

Obiekty punktowe zawierające lokalizacje, w których wartości zostały zmierzone.

Wybierz pole do interpolacji

Wybierz pole, którego wartości chcesz interpolować. Pole musi być typu liczbowego.

Optymalizuj dla

Należy wybrać prędkość lub precyzję, zależnie od preferencji.

Wykonanie bardziej precyzyjnych prognoz zajmuje więcej czasu. Ten parametr modyfikuje wartości domyślne kilku innych parametrów narzędzia Interpoluj punkty, aby zoptymalizować szybkość obliczeń, dokładność wyników lub zrównoważyć te cechy. Domyślnie narzędzie będzie optymalizować obliczenia w taki sposób, aby zachować równowagę między szybkością a dokładnością obliczeń.

Przekształć dane w rozkład normalny

Wybierz, czy przekształcić dane w rozkład normalny.

Interpolacja jest najbardziej dokładna dla danych o rozkładzie normalnym (krzywa dzwonowa). W przypadku danych o innym rozkładzie należy dokonać transformacji.

Wielkość modeli lokalnych

Narzędzie Interpoluj punkty działa, budując lokalne modele interpolacji, które są łączone w celu utworzenia końcowej mapy prognozy. Ten parametr steruje liczbą punktów, które będą zawarte w poszczególnych modelach lokalnych. Mniejsze wartości pozwolą uzyskać bardziej lokalne wyniki i ujawnić zjawiska występujące na małą skalę, ale mogą wprowadzić pewną niestabilność w obliczeniach. Większe wartości będą bardziej stabilne, ale mogą powodować pomijanie pewnych zjawisk lokalnych.

Wartość może należeć do zakresu od 30 do 500, ale wartości typowe należą do zakresu od 50 do 200.

Liczba sąsiadów

Prognozy są obliczane na podstawie sąsiednich punktów. Ten parametr steruje liczbą punktów, które zostaną użyte w obliczeniu. Użycie większej liczby sąsiadów zwykle wygeneruje dokładniejsze wyniki, ale obliczenia tych wyników potrwają dłużej.

Wartość ta może należeć do zakresu od 1 do 64, ale wartości typowe należą do zakresu od 5 do 15.

Wielkość komórki danych wynikowych (opcjonalnie)

Wielkość komórki i jednostka dla rastrów wynikowych.

Dostępne jednostki to: stopy, mile, metry i kilometry.

Błędy przewidywania danych wynikowych

Wybierz, czy tworzyć raster błędów standardowych dla przewidywanych wartości.

Wyszukanie błędów standardowych jest przydatne, ponieważ dostarcza informacji na temat wiarygodności przewidywanych wartości. Zgodnie z ogólną wskazówką prawidłowa wartość będzie mieścić się w zakresie dwóch błędów standardowych o przewidywanej wartości w 95% przypadków. Przyjmijmy na przykład, że przewidywana wartość dla nowej lokalizacji to 50, a błąd standardowy wynosi 5. Oznacza to, że zgodnie z szacunkami opracowanymi przez narzędzie prawidłowa wartość dla tej lokalizacji to 50, jednak równie prawdopodobnie może wynosić minimalnie 40, a maksymalnie 60. Aby obliczyć zakres prawdopodobnych wartości, należy pomnożyć wartość błędu standardowego przez 2, a następnie dodać tę wartość do przewidywanej wartości, aby uzyskać górną granicę zakresu, i odjąć tę wartość od przewidywanej wartości w celu otrzymania dolnej granicy zakresu.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zarówno kafelkowych, jak i dynamicznych warstw zobrazowań, możesz także zdecydować, który typ warstwy ma być używany jako wynikowy, używając pola rozwijanego Zapisz wyniki jako.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

  • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
  • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
  • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.
  • Wielkość komórek – wielkość komórek używana w warstwie wynikowej.
  • Maska – określa warstwę maskowania, dzięki której podczas analizy będą używane tylko komórki należące do obszaru maski.

Podobne narzędzia

Użyj narzędzia Interpoluj punkty, aby interpolować wartości punktów na raster. Do rozwiązywania podobnych problemów mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie geoprzetwarzania Empiryczny kriging bayesowski (Empirical Bayesian Kriging) jest dostępne w skrzynce narzędziowej ArcGIS Geostatistical Analyst extension.

Narzędzie Interpoluj punkty jest dostępne w skrzynce narzędziowej narzędzia Analiza rastrowa.

Zasoby dla programistów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS REST API, użyj zadania Interpolate Points.

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z interpolate_points witryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.analytics.