Konwertuj raster na obiekt (Map Viewer Classic)

Konwertuj raster na obiekt Narzędzie Konwertuj raster na obiekt przeprowadza konwersję rastra na obiekt.

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji zawiera sekcja Konwertuj raster na obiekt (Map Viewer).

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Konwertuj raster na obiekt

Przykłady

Raster przedstawiający użytkowanie gruntów może zostać na potrzeby dalszej analizy przekształcony w obiekty poligonowe.

Uwagi dotyczące korzystania

Rastry mogą zostać przekształcone w obiekty punktowe, liniowe lub poligonowe.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie

Wybierz warstwę rastrową do konwersji

Raster wejściowy, który będzie konwertowany na warstwy obiektowe.

Wybierz pole

Pole określające wartość konwersji.

Może to być dowolna wartość całkowita lub tekstowa.

Pola zawierającego wartości zmiennoprzecinkowe można użyć tylko wtedy, gdy dane wynikowe są zestawem danych punktowych.

Domyślnie używane jest pole Value, które zawiera wartość w każdej komórce rastra.

Wybierz typ danych wynikowych

Wskazuje typ wynikowy.

  • Punkt — raster będzie konwertowany na zestaw danych punktowych. Jest to opcja domyślna.
  • Linia — raster będzie konwertowany na zestaw danych obiektów liniowych.
  • Poligon — raster będzie konwertowany na zestaw danych obiektów poligonowych.

Uprość linie i poligony

Decyduje, czy linie i poligony będą upraszczane (wygładzane). Wygładzanie jest przeprowadzane w taki sposób, że linia zawiera minimalną liczbę segmentów przy jednoczesnym zachowaniu jak największego podobieństwa do krawędzi oryginalnej komórki rastra.

  • Jeśli ta opcja jest zaznaczona, obiekty liniowe lub poligonowe zostaną wygładzone, dzięki czemu zostanie wygenerowany bardziej uogólniony wynik. Jest to opcja domyślna.
  • Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, obiekty liniowe będą tworzone zgodnie z granicami komórek zestawu danych rastrowych.

Ten parametr jest obsługiwany tylko wtedy, gdy typ wynikowy to linia lub poligon.

Utwórz obiekty wieloczęściowe

Decyduje, czy poligony wynikowe będą zawierały obiekty jednoczęściowe czy wieloczęściowe.

  • Jeśli ta opcja jest zaznaczona, obiekty wieloczęściowe będą tworzone na podstawie poligonów o tych samych wartościach.
  • Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, obiekty pojedyncze (jednoczęściowe) będą tworzone dla każdego poligonu. Jest to opcja domyślna.

Ten parametr jest obsługiwany tylko wtedy, gdy typ wynikowy to poligon.

Maksymalna liczba wierzchołków na obiekt poligonowy

Limit liczby wierzchołków używany do dzielenia poligonu na mniejsze części.

Jeśli to pole jest puste, poligony wynikowe nie będą dzielone. Jest to opcja domyślna.

Ten parametr jest obsługiwany tylko wtedy, gdy typ wynikowy to poligon.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

  • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
  • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
  • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.

Podobne narzędzia

Narzędzie Konwertuj raster na obiekt konwertuje raster na obiekt. Do rozwiązywania podobnych problemów mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic

Za pomocą narzędzia Konwertuj obiekt na raster można przeprowadzić konwersję obiektów na raster.

Narzędzia analizy aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzia geoprzetwarzania Raster na punkt, Raster na polilinię i Raster na poligon są dostępne w skrzynce narzędziowej Konwersja.

Narzędzie Konwertuj raster na obiekt jest dostępne w skrzynce narzędziowej Analiza rastrowa.

Zasoby dla programistów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS REST API, użyj zadania Raster to Feature.

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z convert_raster_to_feature witryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.analytics.