Znajdź statystyki argumentu

Znajdź statystyki argumentu Narzędzie Znajdź statystyki argumentu wyodrębnia wartość wymiaru lub indeks pasma, przy którym dana statystyka jest osiągana dla każdego piksela w rastrze wielowymiarowym lub wielopasmowym.

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w aplikacji Map Viewer Classic. Funkcja będzie dostępna w przyszłej wersji aplikacji Map Viewer.

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Znajdź statystyki argumentu

Przykład

 • Biorąc pod uwagę zbierane przez 30 lat miesięczne dane o temperaturze powierzchni morza, wskaż miesiąc, w którym każdy piksel osiągnął najwyższą temperaturę powierzchni morza.
 • Biorąc pod uwagę ośmiopasmowy obraz teledetekcyjny, wskaż pasmo, w przypadku którego osiągnięto minimalną wartość współczynnika odbicia dla każdego piksela.

Uwagi dotyczące korzystania

Za pomocą tego narzędzia można wyodrębnić wartość wymiaru (na przykład datę, wysokość lub głębokość), przy której pewna statystyka jest osiągana w stosie rastrów w wielowymiarowym zestawie danych rastrowych. Opcjonalnie znajdź numer pasma, przy którym ta statystyka jest osiągana w rastrze wielopasmowym.

Informacje na temat publikowania wielowymiarowych warstw zobrazowań zawiera sekcja Publikowanie wielowymiarowych warstw zobrazowań.

Jeśli wejściowa wielowymiarowa warstwa zobrazowań zawiera tylko jeden wymiar, dane wynikowe będą jednopasmowym zestawem danych rastrowych, w którym każdy piksel zawiera wartość wymiaru dla statystyki argumentu. Jeśli wejściowa wielowymiarowa warstwa zobrazowań zawiera wiele wymiarów, wynikowy raster wielowymiarowy będzie zawierał te wymiary, które nie zostały uwzględnione w analizie.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, analizowane będą zmienne warstwy widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, analizowane będą zmienne pełnej warstwy, nawet jeśli znajdują się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie
Wybierz wielowymiarową lub wielopasmową warstwę zobrazowań do przeanalizowania

Wejściowy raster wielowymiarowy lub wielopasmowy do przeanalizowania.

Wybierz wymiar, z którego zostanie wyodrębniona statystyka

Wymiar, z którego zostanie wyodrębniona statystyka.

Wybierz zmienne do analizy

Zmienna lub zmienne do przeanalizowania. Jeśli raster wejściowy nie jest rastrem wielowymiarowym, za zmienną uznawane są wartości pikseli rastra wielopasmowego. Jeśli raster wejściowy jest wielowymiarowy i nie została podana żadna zmienna, analizowane będą wszystkie zmienne z podanym wymiarem.

Aby na przykład znaleźć lata, w których wartości temperatury były najwyższe, wybierz temperaturę jako zmienną do przeanalizowania. Jeśli nie podasz żadnej zmiennej i masz zarówno zmienne z temperaturą, jak i opadami atmosferycznymi, obie te zmienne będą analizowane, a wynikowy raster wielowymiarowy będzie zawierał obie zmienne.

Wybierz typ statystyk

Podaje statystykę do wyodrębnienia ze zmiennej lub zmiennych wzdłuż danego wymiaru.

 • Argument wartości minimalnej — zostanie wyodrębniona wartość wymiaru, przy której osiągana jest minimalna wartość zmiennej. Jest to opcja domyślna.
 • Argument wartości maksymalnej — zostanie wyodrębniona wartość wymiaru, przy której osiągana jest maksymalna wartość zmiennej.
 • Argument mediany — zostanie wyodrębniona wartość wymiaru, przy której osiągana jest mediana zmiennej.
 • Argument czasu trwania — zostanie wyodrębniony najdłuższy czas trwania wymiaru, w przypadku którego wartości zmiennych przypadają między wartością minimalną i maksymalną.
Podaj wartość występującą wielokrotnie (opcjonalnie)

Wartość piksela do użycia w danych wynikowych, aby wskazać, że dana statystyka argumentu została osiągnięta więcej niż raz w wejściowym zestawie danych rastrowych. Jeśli ten parametr nie jest podany, wartość piksela będzie wartością wymiaru przy pierwszym osiągnięciu statystyki argumentu.

Podaj wartość minimalną

Minimalna wartość zmiennej, której można użyć do wyodrębnienia czasu trwania.

Podaj wartość maksymalną

Maksymalna wartość zmiennej, której można użyć do wyodrębnienia czasu trwania.

Ten parametr jest wymagany, gdy jako typ statystyk wybrano Czas trwania.

Wybierz definicję wymiaru

Podaje sposób wyodrębnienia statystyki z wymiaru.

 • Wszystkie — statystyka zostanie wyodrębniona ze wszystkich wymiarów. Jest to opcja domyślna.
 • Słowo kluczowe przedziału — statystyka zostanie wyodrębniona z wymiaru czasu zgodnie ze słowem kluczowym przedziału.

Wybierz interwał słów kluczowych

Jednostka czasu, z której zostanie wyodrębniona statystyka.

 • Powtarzane codziennie — zostanie wyodrębniona statystyka dla dni.
 • Powtarzane co tydzień — zostanie wyodrębniona statystyka dla tygodni.
 • Powtarzane co miesiąc — zostanie wyodrębniona statystyka dla miesięcy.
 • Powtarzane co kwartał — zostanie wyodrębniona statystyka dla kwartałów.
 • Co godzinę — zostanie wyodrębniona statystyka dla godziny, w której ta statystyka została osiągnięta.
 • Codziennie — zostanie wyodrębniona statystyka dla dnia, w którym ta statystyka została osiągnięta.
 • Co tydzień — zostanie wyodrębniona statystyka dla tygodnia, w którym ta statystyka została osiągnięta.
 • Co miesiąc — zostanie wyodrębniona statystyka dla miesiąca, w którym ta statystyka została osiągnięta.
 • Co kwartał — zostanie wyodrębniona statystyka dla kwartału, w którym ta statystyka została osiągnięta.
 • Co rok — zostanie wyodrębniona statystyka dla roku, w którym ta statystyka została osiągnięta.

Załóżmy na przykład, że masz codzienne dane o temperaturze powierzchni morza z pięciu lat i chcesz się dowiedzieć, w którym roku zaobserwowano najwyższą temperaturę. Jako typ statystyk skonfiguruj Argument wartości maksymalnej, jako definicję wymiaru skonfiguruj Słowo kluczowe przedziału, a jako interwał słowa kluczowego skonfiguruj Co rok.

Ten parametr jest wymagany, gdy definicja wymiaru ma ustawioną wartość Słowo kluczowe przedziału i wymiarem jest czas.

W obliczeniach ignoruj brakujące wartości

Określa, czy w analizie są ignorowane brakujące wartości.

 • Zaznaczone — analiza obejmie wszystkie poprawne piksele w danym wymiarze i zignoruje piksele o wartości NoData. Jest to opcja domyślna.
 • Niezaznaczone — wynikiem analizy będzie wartość NoData, jeśli dla pikseli w danym wymiarze istnieją jakiekolwiek wartości NoData.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zarówno kafelkowych, jak i dynamicznych warstw zobrazowań, możesz także zdecydować, który typ warstwy ma być używany jako wynikowy, używając pola rozwijanego Zapisz wyniki jako.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

Ustawienia środowiska analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiska analiz tego narzędzia można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego Środowiska analizy u góry panelu narzędzia.

To narzędzie honoruje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
 • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
 • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.
 • Wielkość komórek – wielkość komórek używana w warstwie wynikowej.
 • Maska – określa warstwę maskowania, dzięki której podczas analizy będą używane tylko komórki należące do obszaru maski.
 • Metoda ponownego próbkowania – metoda używana do interpolowania wartości pikseli.
 • Interwał ponownego wykorzystywania wątków przetwarzania – definiuje liczbę sekcji obrazu, które należy przetworzyć przed ponownym uruchomienie wątków przetwarzania.
 • Współczynnik przetwarzania równoległego – steruje instancjami procesorów lub procesorów graficznych biorących udział w przetwarzaniu rastra.
 • Liczba ponownych prób w razie niepowodzeń – definiuje liczbę ponownych prób uruchomienia wątków przetwarzania w razie przypadkowych niepowodzeń przetwarzania zadania.

Podobne narzędzia i funkcje rastrowe

Narzędzie Znajdź statystyki argumentu umożliwia wyodrębnienie wartości wymiaru, w przypadku której osiągana jest statystyka. Do rozwiązywania podobnych problemów mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji Map Viewer Classic

Funkcja rastrowa ArgStatistics przetwarza listę rastrów wejściowych w celu określenia pasma, w którym osiągana jest dana statystyka argumentu.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie geoprzetwarzania Znajdź statystyki argumentu jest dostępne w skrzynkach narzędziowych aplikacji Image Analyst i Spatial Analyst.

Dostępna jest też funkcja rastrowa ArgStatistics.

Zasoby dla programistów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS REST API, użyj zadania Find Argument Statistics.

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z Find Argument Statisticswitryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.analytics.