Prognozuj przy użyciu rastra trendu

Prognozuj przy użyciu rastra trendu Narzędzie Prognozuj przy użyciu rastra trendu oblicza prognozowany raster wielowymiarowy za pomocą wynikowego rastra trendu z narzędzia Generuj raster trendu.

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w aplikacji Map Viewer Classic. Funkcja będzie dostępna w przyszłej wersji aplikacji Map Viewer.

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Prognozuj przy użyciu rastra trendu

Przykład

 • Biorąc pod uwagę raster trendu zawierający informacje o trendzie dla średniej miesięcznej temperatury powierzchni morza, oblicz raster wielowymiarowy zawierający prognozowaną temperaturę powierzchni morza dla każdego miesiąca w 2050 roku.
 • Biorąc pod uwagę raster trendu zawierający informacje o trendzie dla maksymalnych i minimalnych dziennych wartości temperatury, oblicz raster wielowymiarowy zawierający dzienne maksymalne i minimalne wartości temperatury w roku 2100 i użyj tych wartości do obliczenia szacowanej sumy temperatur efektywnych dla roku 2100.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie to wymaga wejściowej wielowymiarowej warstwy zobrazowań wygenerowanej przez narzędzie Generuj raster trendu.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, analizowane będą tylko piksele widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, analizowana jest cała wejściowa warstwa zobrazowań.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie
Zaznacz warstwę analizy

Wielowymiarowy raster trendu utworzony za pomocą narzędzia Generuj raster trendu.

Wybierz zmienne do prognozowania

Zmienna lub zmienne, które będą prognozowane podczas analizy. Jeśli nie zostanie podana zmienna, zostaną użyte wszystkie zmienne.

Wybierz metodę służącą do podawania wartości wymiarów prognozy

Określa metodę, która zostanie użyta do podania wartości wymiarów prognozy.

 • Według wartości — prognoza zostanie obliczona dla jednej wartości wymiaru lub listy wartości wymiaru podanych w następnym etapie. Jest to opcja domyślna. Możesz na przykład prognozować roczne opady atmosferyczne dla lat 2050, 2100 i 2150.
 • Według przedziału — prognoza zostanie obliczona dla interwału wymiaru zdefiniowanego przez wartość początkową i końcową. Możesz na przykład prognozować roczne opady atmosferyczne dla każdego roku między 2050 i 2150.

Podaj wartości wymiarów prognozy

Wartość lub wartości wymiarów, które zostaną użyte w prognozie.

Format wartości czasu, głębokości i wysokości musi być zgodny z formatem wartości wymiarów użytym do generowania rastra trendu. Jeśli raster trendu został wygenerowany dla wymiaru StdTime, format musi być następujący: RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, na przykład 2050-01-01T00:00:00.

Wiele wartości jest rozdzielanych średnikiem.

Ten parametr jest wymagany, gdy metoda używana do dostarczania wartości prognozy jest skonfigurowana na Według wartości.

Podaj interwał wymiaru na potrzeby prognozowania

Data początkowa, wysokość lub głębokość przedziału wymiaru do użycia w prognozie.

Format wartości czasu, głębokości i wysokości musi być zgodny z formatem wartości wymiarów użytym do generowania rastra trendu. Jeśli raster trendu został wygenerowany dla wymiaru StdTime, format musi być następujący: RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, na przykład 2050-01-01T00:00:00.

Ten parametr jest wymagany, gdy metoda używana do dostarczania wartości prognozy jest skonfigurowana na Według przedziału.

Podaj liczbę etapów między wartością początkową i końcową

Liczba etapów między dwiema wartościami wymiarów, które zostaną uwzględnione w prognozie. Wartość domyślna wynosi 1.

Aby na przykład przewidywać wartości temperatury co pięć lat dla rocznego wielowymiarowego zestawu danych, użyj wartości 5.

Ten parametr jest wymagany, gdy metoda używana do dostarczania wartości prognozy jest skonfigurowana na Według przedziału.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zarówno kafelkowych, jak i dynamicznych warstw zobrazowań, możesz także zdecydować, który typ warstwy ma być używany jako wynikowy, używając pola rozwijanego Zapisz wyniki jako.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

Ustawienia środowiska analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiska analiz tego narzędzia można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego Środowiska analizy u góry panelu narzędzia.

To narzędzie honoruje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
 • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
 • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.
 • Wielkość komórek – wielkość komórek używana w warstwie wynikowej.
 • Maska – określa warstwę maskowania, dzięki której podczas analizy będą używane tylko komórki należące do obszaru maski.
 • Metoda ponownego próbkowania – metoda używana do interpolowania wartości pikseli.
 • Interwał ponownego wykorzystywania wątków przetwarzania – definiuje liczbę sekcji obrazu, które należy przetworzyć przed ponownym uruchomienie wątków przetwarzania.
 • Współczynnik przetwarzania równoległego – steruje instancjami procesorów lub procesorów graficznych biorących udział w przetwarzaniu rastra.
 • Liczba ponownych prób w razie niepowodzeń – definiuje liczbę ponownych prób uruchomienia wątków przetwarzania w razie przypadkowych niepowodzeń przetwarzania zadania.

Podobne narzędzia i funkcje rastrowe

Użyj narzędzia Prognozuj przy użyciu rastra trendu, aby obliczyć prognozowaną wielowymiarową warstwę zobrazowań za pomocą wartości trendu. Do rozwiązywania podobnych problemów mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji Map Viewer Classic

Narzędzie Generuj raster trendu służy do obliczania informacji o trendzie w celu ich użycia w narzędziu Prognozuj przy użyciu rastra trendu.

Narzędzie Prognozuj przy użyciu trendu jest także dostępne jako funkcja rastrowa.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie geoprzetwarzania Prognozuj przy użyciu rastra trendu jest dostępne w skrzynce narzędziowej Image Analyst.

Narzędzie Prognozuj przy użyciu trendu jest także dostępne jako funkcja rastrowa.

Zasoby deweloperów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS REST API, użyj zadania Predict Using Trend Raster.

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z Predict Using Trend Rasterwitryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.analytics.