Ścieżka optymalna jako linia (Map Viewer Classic)

Ścieżka optymalna jako linia Narzędzie Ścieżka optymalna jako linia służy do wyznaczania optymalnej ścieżki jako linii z miejsc docelowych do źródeł.

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji zawiera temat Ścieżka optymalna jako linia (Map Viewer).

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Ścieżka optymalna jako linia

Przykłady

Poniżej przedstawiono następujące przykładowe zastosowania:

  • Znajdź najlepszą trasę dla nowej drogi pod względem kosztów budowy.
  • Znajdź najlepszą trasę żeglugową między celem i bieżącą lokalizacją.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Ścieżka optymalna jako linia tworzy wynikową usługę obiektów liniowych, która rejestruje optymalną ścieżkę lub ścieżki od lokalizacji docelowych do najbliższego źródła zdefiniowanego w obrębie powierzchni akumulowanego kosztu.

Przed wygenerowaniem optymalnej ścieżki zwykle używa się jednego z poniższych narzędzi do utworzenia rastra akumulacji odległości i rastra kierunku wstecz: Akumulacja odległości lub Przydział odległości. Są to niezbędne dane wejściowe do wygenerowania optymalnej ścieżki.

Tworzona ścieżka optymalna może być ścieżką przepływu na podstawie kierunku przepływu D8. Aby wygenerować w ten sposób optymalną ścieżkę, należy użyć rastra kierunku przepływu typu D8 jako danych wejściowych dla rastra Wejściowy raster kierunku powrotnego lub raster kierunku przepływu. Należy również podać Wejściowy raster akumulacji odległości. Wejściowy raster akumulacji odległości nie jest używany do określania ścieżki. Niezależnie od tego, czy używasz rastra stałego, czy cyfrowego modelu wysokościowego (DEM), ścieżka będzie taka sama. Różnić się będzie jedynie wartość atrybutu na ścieżce. Do wygenerowania rastra kierunku przepływu typu D8 można użyć funkcji rastrowej Kierunek przepływu.

Gdy wejściowe dane określające miejsca docelowe są rastrem, zbiór komórek docelowych składa się z wszystkich komórek zawartych w danych Wejściowe dane rastrowe lub dane docelowe obiektów, które mają prawidłowe wartości. Komórki mające wartości NoData nie są uwzględniane w zestawie źródłowym. Wartość 0 jest uważana za prawidłową lokalizację docelową.

Gdy jako wejściowe dane określające miejsca docelowe używane są dane obiektowe, należy zachować ostrożność, jeśli chodzi o obsługę wielkości komórek danych wynikowych, a w szczególności wtedy, gdy jest ona mała względem szczegółów przedstawionych na wejściu. Stosowany jest wewnętrzny proces konwersji na raster przy użyciu narzędzia Obiekt na raster. Oznacza to, że dane, które nie znajdują się w centrum komórki, nie zostaną uwzględnione w pośrednim rasteryzowanym wyniku celu i nie będą reprezentowane w obliczeniach odległości. Jeśli na przykład celami są serie niewielkich poligonów, takie jak obrysy zabudowy, które są niewielkie w porównaniu do wielkości komórki danych wynikowych, możliwe, że tylko kilka z nich znajdzie się w centrach komórek rastra wynikowego, pozornie powodując utratę wielu pozostałych podczas analizy.

Wynikowy obiekt liniowy ma pole o nazwie DestID i pole o nazwie PathCost. Pole DestID wskazuje, do której lokalizacji docelowej prowadzi każda linia. Pole PathCost przedstawia całkowity zakumulowany koszt każdej ścieżki.

Aby wygenerować optymalną ścieżkę, ustawienia środowiskowe Zasięg, Wielkość komórki i Raster dociągania są ignorowane, a do obliczenia rastra wynikowego używana jest charakterystyka rastra kierunku wstecz. Wzorzec rastra kierunku wstecz uległby istotnym zmianom, gdyby raster został poddany ponownemu próbkowaniu lub dociągnięciu albo gdyby zmieniono jego zasięg.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie
Wybierz docelowy raster lub obiekty

Rastrowe lub obiektowe dane wejściowe identyfikujące te komórki, na podstawie których jest ustalana optymalna ścieżka do najlepszego źródła.

Jeśli dane wejściowe są rastrem, muszą składać się z komórek o prawidłowych wartościach (zero jest prawidłową wartością) dla tych celów, a do pozostałych komórek musi być przypisana wartość NoData (Brak danych). Raster wejściowy musi mieć typ całkowitoliczbowy.

Pole docelowe

Pole, które będzie używane do uzyskiwania wartości dla lokalizacji docelowych.

Pole musi mieć typ całkowitoliczbowy.

Wybierz raster akumulacji odległości

Raster akumulacji odległości, który będzie używany do wyznaczania optymalnej ścieżki z miejsc docelowych do źródeł.

Raster akumulacji odległości jest zwykle tworzony przy użyciu narzędzia Akumulacja odległości lub Przydział odległości. Każda komórka w rastrze akumulacji odległości reprezentuje odległość o najmniejszym akumulowanym koszcie na powierzchni z każdej komórki do zestawu komórek źródłowych.

Wybierz raster kierunku wstecz lub kierunku przepływu

Raster kierunku powrotnego zawiera kierunki obliczone w stopniach. Kierunek identyfikuje sąsiednią komórkę znajdującą się na optymalnej ścieżce powrotnej prowadzącej z powrotem do źródła o najniższym koszcie akumulowanym, przy czym omijane są bariery.

Raster kierunku wstecz jest zwykle tworzony przy użyciu narzędzi Akumulacja odległości lub Przydział odległości. W tym przypadku wartości należą do zakresu od 0 do 360 stopni. Wartość 0 jest zarezerwowana dla komórek źródłowych. Dla kierunku wschodniego (na prawo) wartość wynosi 90 stopni, a wartości wzrastają zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (180 wskazuje południe, 270 — zachód, a 360 — północ).

Tworzona ścieżka optymalna może być ścieżką przepływu na podstawie kierunku przepływu D8. Aby wygenerować w ten sposób ścieżkę optymalną, użyj rastra kierunku przepływu D8 jako wartości wejściowej tego parametru.

Typ ścieżki (opcjonalnie)

Określa słowo kluczowe definiujące sposób interpretowania wartości i stref w wejściowych danych określających miejsca docelowe przy obliczaniu kosztu ścieżki.

  • Do każdej strefy — dla wszystkich stref w wejściowych danych określających miejsca docelowe zostanie określona ścieżka o najniższym koszcie. Przy tej opcji ścieżka o najniższym koszcie dla każdej strefy rozpoczyna się w komórce o najniższym koszcie odległości w strefie. Jest to opcja domyślna.
  • Najlepsza pojedyncza — dla wszystkich komórek w wejściowych danych określających miejsca docelowe jako ścieżka o najniższym koszcie zostanie wybrana ścieżka od komórki odpowiadającej minimum najmniejszych wartości kosztu ścieżek do komórek źródłowych.
  • Do każdej komórki — dla wszystkich komórek o prawidłowych wartościach w wejściowych danych określających miejsca docelowe zostanie ustalona ścieżka o najniższym koszcie. Przy tej opcji każda komórka w wejściowych danych określających miejsca docelowe jest traktowana oddzielnie, a ścieżka o najniższym koszcie jest ustalana dla każdej komórki.

Nazwa wynikowej warstwy obiektowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

Ustawienia środowiska analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiska analiz tego narzędzia można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego Środowiska analizy u góry panelu narzędzia.

To narzędzie honoruje następujące środowiska analiz:

  • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.

Podobne narzędzia i funkcje rastrowe

Narzędzie Ścieżka optymalna jako linia służy do wyznaczania optymalnej ścieżki jako linii z miejsc docelowych do źródeł. Do rozwiązywania podobnych problemów mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe przeglądarki map Map Viewer Classic

Narzędzie Ścieżka optymalna jako raster lub funkcja Optymalna ścieżka jako raster służy do wyznaczania optymalnych ścieżek i tworzenia danych wynikowych usługi obrazowej.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzia geoprzetwarzania Ścieżka optymalna jako raster i Ścieżka optymalna jako linia są dostępne w skrzynkach narzędziowych Spatial Analyst i Analiza rastrowa.

Narzędzia geoprzetwarzania Ścieżka optymalna jako raster i Ścieżka optymalna jako linia są dostępne w skrzynce narzędziowej Analiza rastrowa.

Narzędzie Ścieżka optymalna jako raster jest dostępne jako funkcja rastrowa.

Zasoby dla programistów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS REST API, użyj zadań Optimal Path As Line i Optimal Path As Raster.

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z optimal_path_as_line witryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.analytics lub optimal_path_as_raster witryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.functions.gbl.