Generuj anomalię wielowymiarową (Map Viewer Classic)

Generuj anomalię wielowymiarową Narzędzie Generuj anomalię wielowymiarową oblicza anomalię dla każdego przekroju w istniejącym rastrze wielowymiarowym, aby wygenerować nowy raster wielowymiarowy. Anomalia to odchylenie obserwacji od jej wartości standardowej lub średniej.

Notatka:

To narzędzie jest obecnie dostępne w przeglądarce map Map Viewer, nowoczesnym narzędziu do tworzenia map w usłudze ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Generuj anomalię wielowymiarową (Map Viewer).

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Generuj anomalię wielowymiarową

Przykład

 • Biorąc pod uwagę miesięczne dane o temperaturze oceanu zebrane co 1 metr do głębokości 100 metrów, chcesz obliczyć anomalie temperatury jako odchylenia od średniej wartości rocznej na każdej głębokości.
 • Biorąc pod uwagę roczne dane dotyczące opadów atmosferycznych zebrane z 50 lat, chcesz wskazać lata o najniższych wartościach opadów w stosunku do średniej z tego okresu.

Uwagi dotyczące korzystania

To narzędzie oblicza anomalie w czasie dla jednej lub wielu zmiennych w rastrze wielowymiarowym. Anomalia to odchylenie obserwacji od jej wartości standardowej, średniej lub mediany.

Informacje na temat publikowania wielowymiarowych warstw zobrazowań zawiera sekcja Publikowanie wielowymiarowych warstw zobrazowań.

Wejściowa wielowymiarowa warstwa zobrazowań musi zawierać wymiar czasu. Jeśli oprócz wymiaru czasu istnieje wymiar nieczasowy, anomalia zostanie obliczona na każdym etapie w tym dodatkowym wymiarze.

Anomalie mogą zostać obliczone za pomocą wartości średniej lub mediany zgodnie z definicją wartości średniej. Jeśli rozkład danych jest nierównomierny, na średnią mogą mieć silny wpływ elementy odstające, dlatego w przypadku tego typu danych lepiej może nadawać się metoda z wartością mediany lub wskaźnikiem z. Metody matematyczne obliczania wartości anomalii są wymienione poniżej.

 • Różnica w stosunku do średniej = x - µ
  • x = wartość piksela w przekroju
  • µ = średnia wartości tego piksela w danym przedziale czasu
 • Procentowa różnica w stosunku do średniej = |x - µ| / [(x + µ)/2]
  • x = wartość piksela w przekroju
  • µ = średnia wartości tego piksela w danym przedziale czasu
  • |x - µ| = wartość bezwzględna różnicy między wartością a średnią
 • Procent średniej = x / µ
  • x = wartość piksela w przekroju
  • µ = średnia wartości tego piksela w danym przedziale czasu
 • Różnica w stosunku do mediany = x - ß
  • x = wartość piksela w przekroju
  • ß = mediana wartości tego piksela w danym przedziale czasu
 • Procentowa różnica w stosunku do mediany = |x - ß| / [(x + ß)/2]
  • x = wartość piksela w przekroju
  • ß = mediana wartości tego piksela w danym przedziale czasu
  • |x - ß| = wartość bezwzględna różnicy między wartością i medianą
 • Procent mediany = x / ß
  • x = wartość piksela w przekroju
  • ß = mediana wartości tego piksela w danym przedziale czasu
 • Wskaźnik z = (x - µ) / S
  • x = wartość piksela w przekroju
  • µ = średnia wartości tego piksela w danym przedziale czasu
  • S = odchylenie standardowe wartości piksela w danym przedziale czasu

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, analizowane będą zmienne warstwy widoczne w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, analizowane będą zmienne pełnej warstwy, nawet jeśli znajdują się poza bieżącym zasięgiem mapy.

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie
Wybierz wielowymiarową warstwę zobrazowań do wygenerowania anomalii

Wejściowa wielowymiarowa warstwa zobrazowań do analizy.

Wybierz zmienną lub zmienne, dla których będą generowane anomalie

Zmienna lub zmienne, dla których zostaną obliczone anomalie. Jeśli nie zostanie podana żadna zmienna, zostaną przeanalizowane wszystkie zmienne z wymiarem czasu.

Wybierz metodę generowania anomalii

Określa metodę, która zostanie użyta do obliczenia anomalii.

 • Różnica w stosunku do średniej — zostanie obliczona różnica między wartością piksela i średnią wartości tego piksela na przekrojach zdefiniowanych przez przedział. Jest to opcja domyślna.
 • Procentowa różnica w stosunku do średniej — zostanie obliczona różnica procentowa między wartością piksela i średnią wartości tego piksela na przekrojach zdefiniowanych przez przedział.
 • Procent średniej — zostanie obliczony procent wartości średniej.
 • Wskaźnik z — zostanie obliczony wskaźnik z dla każdego piksela. Wskaźnik z (z-score) o wartości 0 wskazuje, że wartość piksela jest identyczna ze średnią. Wskaźnik z (z-score) o wartości 1 wskazuje, że wartość piksela ma 1 odchylenie standardowe od średniej. Jeśli wskaźnik z ma wartość 2, wartość piksela ma 2 odchylenia standardowe od średniej itp.
 • Różnica w stosunku do mediany — zostanie obliczona różnica między wartością piksela i medianą matematyczną wartości tego piksela na przekrojach zdefiniowanych przez przedział czasu.
 • Procentowa różnica w stosunku do mediany — zostanie obliczona procentowa różnica między wartością piksela i medianą matematyczną wartości tego piksela na przekrojach zdefiniowanych przez przedział.
 • Procent mediany — zostanie obliczony procent mediany matematycznej.

Wybierz przedział czasu do obliczenia średniej

Określa przedział czasu, który zostanie użyty do obliczenia średniej.

 • Wszystko — zostanie obliczona średnia na wszystkich przekrojach dla każdego piksela.
 • Co rok — zostanie obliczona roczna średnia dla każdego piksela.
 • Powtarzane co miesiąc — zostanie obliczona miesięczna średnia dla każdego piksela.
 • Powtarzane co tydzień — zostanie obliczona tygodniowa średnia dla każdego piksela.
 • Powtarzane codziennie — zostanie obliczona dzienna średnia dla każdego piksela.
 • Co godzinę — zostanie obliczona godzinowa średnia dla każdego piksela.
 • Raster zewnętrzny — zostanie utworzone odniesienie do istniejącego zestawu danych rastrowych, który zawiera wartość średnią lub medianę każdego piksela.

Wybierz warstwę zobrazowań średniej jako odniesienie

Wskazuje będący odniesieniem zestaw danych rastrowych, który zawiera poprzednio obliczoną wartość średnią każdego piksela. Anomalie będą obliczane w porównaniu do tej wartości średniej.

W obliczeniach ignoruj brakujące wartości

Określa, czy w analizie są ignorowane brakujące wartości.

 • Zaznaczone — analiza obejmie wszystkie poprawne piksele w danym wymiarze i zignoruje piksele o wartości NoData. Jest to opcja domyślna.
 • Niezaznaczone — wynikiem analizy będzie wartość NoData, jeśli dla pikseli w danym wymiarze istnieją jakiekolwiek wartości NoData.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zarówno kafelkowych, jak i dynamicznych warstw zobrazowań, możesz także zdecydować, który typ warstwy ma być używany jako wynikowy, używając pola rozwijanego Zapisz wyniki jako.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

Ustawienia środowiska analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiska analiz tego narzędzia można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego Środowiska analizy u góry panelu narzędzia.

To narzędzie honoruje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
 • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
 • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.
 • Wielkość komórek – wielkość komórek używana w warstwie wynikowej.
 • Maska – określa warstwę maskowania, dzięki której podczas analizy będą używane tylko komórki należące do obszaru maski.
 • Metoda ponownego próbkowania – metoda używana do interpolowania wartości pikseli.
 • Interwał ponownego wykorzystywania wątków przetwarzania – definiuje liczbę sekcji obrazu, które należy przetworzyć przed ponownym uruchomienie wątków przetwarzania.
 • Współczynnik przetwarzania równoległego – steruje instancjami procesorów lub procesorów graficznych biorących udział w przetwarzaniu rastra.
 • Liczba ponownych prób w razie niepowodzeń – definiuje liczbę ponownych prób uruchomienia wątków przetwarzania w razie przypadkowych niepowodzeń przetwarzania zadania.

Podobne narzędzia i funkcje rastrowe

Użyj narzędzia Generuj anomalię wielowymiarową, aby obliczyć wartości anomalii dla zmiennych w czasie. Do rozwiązywania podobnych problemów mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji Map Viewer Classic

Za pomocą narzędzia Znajdź elementy odstające można sprawdzić, czy w usłudze obiektowej istnieją elementy odstające w przestrzennym wzorcu obiektów.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie geoprzetwarzania Generuj anomalię wielowymiarową jest dostępne w skrzynkach narzędziowych aplikacji Image Analyst i Spatial Analyst.

Zasoby dla programistów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS REST API, użyj zadania Generate Multidimensional Anomaly.

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z generate_multidimensional_anomalywitryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.analytics.