Nadawanie stylu kategoriom (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Przeglądarka map Map Viewer Classic umożliwia badanie danych przy użyciu rozmaitych stylów inteligentnego tworzenia map. Gdy używana jest opcja Zmień styl w przeglądarce map Map Viewer Classic, charakter danych użytkownika określa domyślnie wyświetlane sugestie dotyczące stylu. Po podjęciu decyzji co do sposobu prezentowania warstwy można wprowadzać zmiany jej wyglądu, które zostaną natychmiast wyświetlone na mapie. Przeglądarka map Map Viewer Classic zapewnia możliwość sterowania elementami stylu, takimi jak skala barw, grubość linii, przezroczystość i symbole.

Czasami istnieje potrzeba sprawdzenia, jak dane zostały rozmieszczone według kategorii. Użyj w tym celu stylu Typy (symbole unikalne) lub stylu Typy i rozmiar.

Typy (symbole unikalne)

Unikalne symbole umożliwiają przedstawienie różnych rodzajów elementów (dane jakościowe), a nie liczb ani wartości pomiarów numerycznych. Na przykład, za pomocą różnych kolorów można przedstawić różne torowiska w mieście. Zapoznaj się z przykładem.

Notatka:

Istnieje również ograniczenie bezwzględne liczby niepowtarzalnych wartości wynoszące 200, jednak używanych jest tylko 10 kolorów, więc ten sam kolor może odzwierciedlać wiele kategorii. Oznacza to, że unikalne symbole sprawdzają się najlepiej w przypadku od 2 do 10 kategorii elementów, np. typy restauracji, gatunki drzew i partie polityczne.

Aby nadać styl danym według typu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery instrukcje w procesie zmiany stylu.
 2. Użyj listy rozwijanej w obszarze Wybierz atrybut do przedstawienia, aby wskazać pole zawierające wartości, na których ma być oparty styl warstwy.
 3. Wybierz styl Typy (Symbole unikalne) i kliknij przycisk Opcje.
 4. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby jednocześnie zmienić wszystkie symbole ma mapie, kliknij przycisk Symbole. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana symboli.
  • Aby pojedynczo dostosować kategorie, kliknij kolorowe symbole widoczne obok każdej kategorii na liście. W zależności od rodzaju danych (punkty, linie lub powierzchnie) zostaną wyświetlone odpowiednie opcje dostosowania wyglądu w przypadku każdego typu symbolu. Na przykład, jeśli dane stanowią punkty, można zmienić kształt, kolor wypełnienia, grubość i rozmiar symbolu punktu.
  • Aby zmienić kolejność kategorii, przeciągnij kategorię w górę lub w dół na liście.
  • Zaleca się, aby warstwa nie zawierała więcej niż 10 kategorii, ponieważ większa liczba kategorii utrudnia rozpoznawanie oznaczeń. Jeśli dane zawierają ponad 10 kategorii, wyświetlane jest 10 o największej liczności, a pozostałe są automatycznie grupowane w kategorii Inne. Jeżeli nie można określić liczby obiektów, 9 pierwszych kategorii w kolejności alfabetycznej zostanie wyświetlonych pojedynczo, a pozostałe zostaną zgrupowane w kategorii Inne. Aby rozgrupować te obserwacje pojedynczo, przeciągnij je poza listę Inne do listy głównej lub kliknij przycisk Przesuń wartość Przesuń wartość. Aby rozgrupować te obserwacje jednocześnie, kliknij przycisk Rozgrupuj Rozgrupuj. Aby ukryć obiekty w kategorii Inne, usuń zaznaczenie pola wyboru. Aby je wyświetlić, nie usuwaj zaznaczenia pola wyboru.
  • Aby obliczyć i skonfigurować optymalny zakres widoczności, kliknij przycisk Zasugeruj dostępny obok suwaka Zakres widoczności. Można również skonfigurować ręcznie zakres widoczności za pomocą suwaka.
  • Aby zmienić przezroczystość warstwy ogólnej, przesuń wskaźnik na suwaku Przezroczystość w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość). Aby dostosować wartość przezroczystości w przypadku danej kategorii, kliknij kolor dostępny obok nazwy kategorii. Aby dostosować przezroczystość unikalnych lokalizacji w przypadku poszczególnych obiektów, kliknij pozycję Wartości atrybutów, wybierz pole atrybutu, opcjonalnie wybierz atrybut podziału (w celu znormalizowania danych), a następnie skonfiguruj zakres przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane o wartości sprzedaży w restauracjach, można wybrać Typ restauracji i skonfigurować przezroczystość poszczególnych restauracji wg rocznej wartości sprzedaży. Aby ukryć pasek przezroczystości w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
   Wskazówka:

   Podczas ustawiania przezroczystości dla obiektów można także używać niestandardowych wyrażeń opartych na atrybutach utworzonych w języku Arcade. Wyrażenia w języku Arcade są obsługiwane dla wszystkich stylów oprócz następujących: Mapa skupień, Kategoria dominująca, Dominująca kategoria i rozmiar oraz Wiek. Jeśli warstwa zawiera już wyrażenie renderowania, można wybrać je w dolnej części menu rozwijanego. Opcjonalnie można edytować to wyrażenie bezpośrednio w przeglądarce map Map Viewer Classic, klikając przycisk Edytuj wyrażenie i wprowadzając zmiany w oknie edytora.

   Dodatkowo można utworzyć wyrażenie niestandardowe, wybierając opcję Nowe wyrażenie z menu rozwijanego i używając okna edytora w celu utworzenia wyrażenia i nadania mu nazwy. Jeśli wyrażenie zostało wcześniej utworzone dla warstwy w celu stosowania w etykietach lub oknach podręcznych, można wykorzystać je do zbudowania wyrażenia, wybierając je na karcie Istniejące w oknie edytora.

 5. Po zakończeniu wprowadzania dostosowań kliknij przycisk OK lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do panelu Zmień styl bez zapisywania żadnych zmian.

Typy i rozmiar

Ten styl umożliwia przedstawienie danych przy użyciu różnych rozmiarów i kategorii według koloru. Wybierz pole tekstowe, daty lub liczbowe z niepowtarzalnymi wartościami oraz pole liczbowe z wartościami rozmiaru, a następnie dostosuj ustawienia symbolu na mapie dla każdego atrybutu. Tego stylu można użyć, aby przedstawić atrybut liczności, na przykład średnią roczną dziennego ruchu na drogach Florydy, kiedy dla każdej wartości znalezionej w innym polu, na przykład dzielnicy, ma zostać użyty inny kolor. Zapoznaj się z przykładem.

Aby nadać dwóm atrybutom unikatowy styl w zakresie wartości i rozmiaru, wykonaj poniższe instrukcje:

 1. Wykonaj pierwsze cztery instrukcje w procesie zmiany stylu.
 2. Wybierz pierwszy atrybut do przedstawienia.
 3. Kliknij opcję Dodaj atrybut i wybierz drugi atrybut do przedstawienia.
 4. Kliknij styl Typy i rozmiar i kliknij przycisk Opcje.
 5. Zastosuj opcje do stylu Unikatowe symbole (pierwszy atrybut) i Rozmiar (drugi atrybut).