Nadawanie stylu wartościom czasu (Map Viewer)

Przeglądarka map Map Viewer umożliwia badanie danych na różne sposoby przy użyciu rozmaitych stylów tworzenia inteligentnych map. Gdy nadajesz styl warstwom mapy w przeglądarce map Map Viewer, to charakter danych użytkownika określa domyślne opcje stylu. Istnieje możliwość eksperymentowania ze skalami barw, grubościami linii, przezroczystością, symbolami oraz innymi elementami graficznymi i natychmiastowego sprawdzania wybranych opcji na mapie.

Opisane poniżej opcje stylu służą do wizualizowania obiektów zgodnie z wartościami czasu i daty.

Ciągła oś czasu (kolor)

Jeśli warstwa zawiera wartości daty, można użyć koloru w celu sekwencyjnego wyświetlenia danych od nowych do starych lub przed datą kluczową i po niej. Na przykład zastosowanie skali barw do atrybutu daty w warstwie obiektowej budynków w Rotterdamie z użyciem motywu Przed i po może pomóc zobaczyć, które budynki zostały zbudowane lub przebudowane po zbombardowaniu Rotterdamu.

Aby nadać styl datom i użyć koloru do wyświetlenia ciągłej osi czasu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu. Wybierz atrybut, który zawiera wartości daty.
 2. Kliknij styl Ciągła oś czasu (kolor) i kliknij panel Opcje stylu.
 3. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu rozwijanego Motyw wybierz motyw skali barw. Każdy motyw kolorystyczny ma inne zastosowanie i w inny sposób pozwala na dopasowanie kolorów do danych.
  • Kliknij skalę barw w obszarze Styl symbolu i wybierz inną skalę barw lub zmień inne parametry graficzne, takie jak szerokość obrysu i kolory, oraz zdefiniuj odpowiednie ustawienia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Na panelu Opcje stylu kliknij opcję Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory skali barw.
  • Za pomocą uchwytów dostępnych wzdłuż skali barw zmień sposób jej stosowania w odniesieniu do danych. Można przeciągnąć uchwyt lub kliknąć datę widoczną przy uchwycie i wprowadzić nową datę. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu oraz informacji o obliczonej wartości średniej Obliczona średnia, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
   Wskazówka:

   Kliknij opcję Powiększ suwak Powiększ suwak, aby powiększyć szczegóły na histogramie. Aby w dowolnym momencie przywrócić pierwotną pozycję suwaka, kliknij opcję Zresetuj pozycję suwaka Zresetuj pozycję suwaka.

  • Włącz przełącznik Pokaż obiekty bez wartości, aby wyświetlić na mapie lokalizacje, dla których brakuje danych i opcjonalnie określ styl oraz etykietę reprezentujące te wartości.
  • Wyłącz przełącznik Uwzględnij w legendzie, aby ukryć skalę barw w legendzie.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obracać symbole, korzystając z drugiego atrybutu liczbowego. Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu. Kliknij opcję Obróć według atrybutu, aby obrócić symbol i określ ustawienia obrotu.
  • Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu, włącz przełącznik Skonfiguruj przezroczystość w oparciu o wartości atrybutu i określ ustawienia przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane o sprzedaży, można dostosować przezroczystość wszystkich sklepów proporcjonalnie do wysokości dochodu.
 4. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Ciągła oś czasu (rozmiar)

Jeśli warstwa zawiera wartości daty, można użyć sekwencji symboli proporcjonalnych w celu sekwencyjnego wyświetlenia dat na mapie. Na przykład można wskazywać lokalizacje najstarszych budynków w Rotterdamie, stosując większe symbole do reprezentowania starszych budynków, a mniejsze — do reprezentowania nowszych..

Aby nadać styl datom i użyć symboli proporcjonalnych do wyświetlenia ciągłej osi czasu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu. Wybierz atrybut, który zawiera wartości daty.
 2. Kliknij styl Ciągła oś czasu (rozmiar) i kliknij panel Opcje stylu.
 3. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij symbol w obszarze Styl symbolu i określ odpowiednie ustawienia zmieniające stylizację symboli proporcjonalnych. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Kliknij opcję Odwróć skalę wielkości Odwróć skalę wielkości, aby odwrócić kolejność ustalaną według wielkości symboli.
   Notatka:

   Domyślnie ostatnie daty są wyświetlane z użyciem większych symboli, a dawniejsze — mniejszych symboli. Kliknięcie opcji Odwróć skalę wielkości pozwala odwrócić ten schemat.

  • Za pomocą uchwytów dostępnych wzdłuż histogramu zmień sposób stosowania symboli proporcjonalnych w odniesieniu do danych. Można przeciągnąć uchwyt lub kliknąć datę widoczną przy uchwycie i wprowadzić nową datę. Wszystkie wartości nad górnym uchwytem są przedstawiane przy użyciu tego samego, największego symbolu. Wartości poniżej dolnego uchwytu są wyświetlane przy użyciu tego samego, najmniejszego symbolu. Pozostałe wartości są wyświetlane w kolejności proporcjonalnej do wielkości między dwoma wartościami granicznymi. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
   Wskazówka:

   Kliknij opcję Powiększ suwak Powiększ suwak, aby powiększyć szczegóły na histogramie. Kliknij opcję Zresetuj pozycję suwaka Cofnij, aby w dowolnym momencie przywrócić pierwotną pozycję suwaka.

  • W przypadku opcji Zakres rozmiarów zachowaj domyślny lub określ niestandardowy zakres rozmiarów (w pikselach), przemieszczając uchwyty suwaka lub klikając wartości domyślne i wprowadzając nowe wartości. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Automatycznie dopasuj rozmiar, aby zoptymalizować symbole odpowiednio do bieżącego poziomu powiększenia mapy i automatycznie dopasowywać je do innych poziomów powiększenia.
  • Jeśli na mapie dodawane są dane powiązane z poligonami, kliknij pole Styl symbolu i dostosuj właściwości wypełnienia i obrysu poligonów. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
   Wskazówka:

   Domyślnie symbole obiektów poligonowych w warstwie, np. granice powiatów, są wyświetlane na mapie pod symbolami proporcjonalnymi. Aby zachować to ustawienie, pozostaw włączony przełącznik Pokaż symbol tła i opcjonalnie dostosuj styl symbolu dla obiektów tła, np. przezroczystość lub kolor obrysu. Aby ukryć symbole tła w warstwie, np. po to, żeby granice powiatów nie były wyświetlane pod symbolami proporcjonalnymi, wyłącz przełącznik Pokaż symbol tła.

  • Włącz przełącznik Pokaż obiekty bez wartości, aby wyświetlić na mapie lokalizacje, dla których brakuje danych i opcjonalnie określ styl oraz etykietę reprezentujące te wartości.
  • Wyłącz przełącznik Uwzględnij w legendzie, aby ukryć skalę wielkości w legendzie.
  • Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu, włącz przełącznik Skonfiguruj przezroczystość w oparciu o wartości atrybutu i określ ustawienia przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane o sprzedaży, można dostosować przezroczystość wszystkich sklepów proporcjonalnie do wysokości dochodu.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obracać symbole, korzystając z atrybutu liczbowego lub atrybutu daty. Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu. Kliknij opcję Obróć według atrybutu, aby obrócić symbol i określ ustawienia obrotu.
 4. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Wiek (kolor)

Jeśli warstwa zawiera wartości daty lub godziny, można użyć koloru do przedstawienia wieku obiektów. Wiek to długość przedziału czasu (w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach) od daty lub godziny początkowej do daty lub godziny końcowej. Tego stylu można użyć na przykład, aby pokazać, ile czasu zajęło służbom szybkiego reagowania przybycie na miejsce zdarzenia medycznego na podstawie czasu zaalarmowania o zdarzeniu (czas rozpoczęcia) i czasu przybycia służb (czas zakończenia).

Aby nadać styl datom i użyć koloru do reprezentowania wieku, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu. Wybierz atrybut, który zawiera wartości daty.
 2. Kliknij styl Wiek (kolor) i kliknij panel Opcje stylu.
 3. W sekcji Do wykonaj jedną z następujących czynności, aby określić datę końcową:
  • Kliknij opcję Pole, aby użyć najpóźniejszej daty w określonym polu daty.
  • Kliknij opcję Data niestandardowa, kliknij pole daty i wybierz datę niestandardową.
 4. Opcjonalnie kliknij opcję Zamień wartość źródłową z docelową Odwróć skalę barw, aby zamienić datę początkową z datą końcową.
 5. Z menu rozwijanego Jednostki wybierz jednostki czasu.
 6. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu rozwijanego Motyw wybierz motyw skali barw. Każda z opcji motywu barwnego ma inne zastosowanie i w inny sposób pozwala na dopasowanie kolorów do danych.
  • Kliknij skalę barw w obszarze Styl symbolu i wybierz inną skalę barw lub zmień inne parametry graficzne, takie jak szerokość obrysu i kolory, oraz zdefiniuj odpowiednie ustawienia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Na panelu Opcje stylu kliknij opcję Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory skali barw.
  • Za pomocą uchwytów dostępnych wzdłuż skali barw zmień sposób jej stosowania w odniesieniu do danych. Można przeciągnąć uchwyt albo kliknąć liczbę widoczną obok uchwytu i wpisać dokładną wartość. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu oraz informacji o obliczonej wartości średniej Obliczona średnia, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
   Wskazówka:

   Kliknij opcję Powiększ suwak Powiększ suwak, aby powiększyć szczegóły na histogramie. Kliknij opcję Zresetuj pozycję suwaka Cofnij, aby w dowolnym momencie przywrócić pierwotną pozycję suwaka.

  • Włącz przełącznik Pokaż obiekty bez wartości, aby wyświetlić na mapie lokalizacje, dla których brakuje danych i opcjonalnie określ styl oraz etykietę reprezentujące te wartości.
  • Wyłącz przełącznik Uwzględnij w legendzie, aby ukryć skalę wielkości w legendzie.
  • Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu, włącz przełącznik Skonfiguruj przezroczystość w oparciu o wartości atrybutu i określ ustawienia przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane o sprzedaży, można dostosować przezroczystość wszystkich sklepów proporcjonalnie do wysokości dochodu.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obracać symbole, korzystając z atrybutu liczbowego lub atrybutu daty. Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu. Kliknij opcję Obróć według atrybutu, aby obrócić symbol i określ ustawienia obrotu.
 7. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Wiek (rozmiar)

Jeśli warstwa zawiera wartości daty lub godziny, można użyć sekwencji symboli proporcjonalnych w celu wyświetlenia wieku obiektów. Wiek to długość przedziału czasu (w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach) od daty lub godziny początkowej do daty lub godziny końcowej. Aby na przykład przedstawić wiek naruszenia przepisów od daty skargi do daty uzyskania zgodności, można wyświetlać naruszenia, które mają mniej niż 30 dni, za pomocą małego symbolu i stosować coraz większe symbole, im bardziej wiek naruszenia zbliża się do 90 dni.

Aby nadać styl datom i użyć symboli proporcjonalnych do reprezentowania wieku, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu. Wybierz atrybut, który zawiera wartości daty.
 2. Kliknij styl Wiek (rozmiar) i kliknij panel Opcje stylu.
 3. W sekcji Do wykonaj jedną z następujących czynności, aby określić datę końcową:
  • Kliknij opcję Pole, aby użyć najpóźniejszej daty w określonym polu daty.
  • Kliknij opcję Data niestandardowa, kliknij pole daty i wybierz datę niestandardową.
 4. Opcjonalnie kliknij opcję Zamień wartość źródłową z docelową Odwróć skalę barw, aby zamienić datę początkową z datą końcową.
 5. Z menu rozwijanego Jednostki wybierz jednostki czasu.
 6. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij symbol w obszarze Styl symbolu i zmień ustawienia, aby zmienić stylizację symboli proporcjonalnych. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Kliknij opcję Odwróć skalę wielkości Odwróć skalę wielkości, aby odwrócić kolejność ustalaną według wielkości symboli.
   Notatka:

   Domyślnie starsze obiekty są wyświetlane z użyciem większych symboli, a młodsze — mniejszych symboli. Odwrócenie kolejności ustalonej według wielkości symboli pozwala odwrócić ten schemat.

  • Za pomocą uchwytów dostępnych wzdłuż histogramu zmień sposób stosowania symboli proporcjonalnych w odniesieniu do danych. Można przeciągnąć uchwyt lub kliknąć datę widoczną przy uchwycie i wprowadzić nową datę. Wszystkie wartości nad górnym uchwytem są przedstawiane przy użyciu tego samego, największego symbolu. Wartości poniżej dolnego uchwytu są wyświetlane przy użyciu tego samego, najmniejszego symbolu. Pozostałe wartości są wyświetlane w kolejności proporcjonalnej do wielkości między dwoma wartościami granicznymi. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
   Wskazówka:

   Kliknij opcję Powiększ suwak Powiększ suwak, aby powiększyć szczegóły na histogramie. Kliknij opcję Zresetuj pozycję suwaka Cofnij, aby w dowolnym momencie przywrócić pierwotną pozycję suwaka.

  • W przypadku opcji Zakres rozmiarów zachowaj domyślny lub określ niestandardowy zakres rozmiarów (w pikselach), przemieszczając uchwyty suwaka lub klikając wartości domyślne i wprowadzając nowe wartości. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Automatycznie dopasuj rozmiar, aby zoptymalizować symbole odpowiednio do bieżącego poziomu powiększenia mapy i automatycznie dopasowywać je do innych poziomów powiększenia.
  • Jeśli na mapie dodawane są dane powiązane z poligonami, kliknij symbol w obszarze Styl symbolu i dostosuj właściwości wypełnienia i obrysu poligonów. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
   Wskazówka:

   Domyślnie symbole obiektów poligonowych w warstwie, np. granice obwodów spisowych, są wyświetlane na mapie pod symbolami proporcjonalnymi. Aby zachować to ustawienie, pozostaw włączony przełącznik Pokaż symbol tła i opcjonalnie dostosuj styl symbolu dla obiektów tła, np. przezroczystość lub kolor obrysu. — Wyłącz przełącznik Pokaż symbol tła, aby ukryć symbole tła w warstwie, na przykład, aby nie wyświetlać granic obwodów spisowych pod symbolami proporcjonalnymi.

  • Włącz przełącznik Pokaż obiekty bez wartości, aby wyświetlić na mapie lokalizacje, dla których brakuje danych i opcjonalnie określ styl oraz etykietę reprezentujące te wartości.
  • Wyłącz przełącznik Uwzględnij w legendzie, aby ukryć skalę wielkości w legendzie.
  • Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu, włącz przełącznik Skonfiguruj przezroczystość w oparciu o wartości atrybutu i określ ustawienia przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane o sprzedaży, można dostosować przezroczystość wszystkich sklepów proporcjonalnie do wysokości dochodu.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obracać symbole, korzystając z atrybutu liczbowego lub atrybutu daty. Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu. Kliknij opcję Obróć według atrybutu, aby obrócić symbol i określ ustawienia obrotu.
 7. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Odrębne okresy (kategorie)

Jeśli warstwa zawiera atrybuty daty lub czasu, można wyświetlić różne kategorie reprezentujące odrębne okresy. Na przykład za pomocą różnych kolorów można przedstawić linie kanalizacyjne zainstalowane w mieście w roku 1885 lub wcześniej.

Aby nadać styl danym za pomocą odrębnych okresów, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu. Wybierz atrybut, który zawiera wartości daty.
 2. Kliknij styl Odrębne okresy (kategorie), a następnie kliknij panel Opcje stylu.
 3. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij symbol w obszarze Styl symbolu, aby jednocześnie zmienić wszystkie symbole na mapie i określ opcje symbolu, takie jak inna skala barw lub przezroczystość wypełnienia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Kliknij kolorowy symbol widoczny obok każdej kategorii na liście, aby pojedynczo dostosować kategorie. W zależności od rodzaju danych (punkty, linie lub obszary) zostaną wyświetlone opcje nadawania stylu odpowiednie dla każdego rodzaju symbolu. Jeśli na przykład dane zawierają punkty, można zmienić kształt, kolor wypełnienia i obrys symbolu.
  • Przeciągnij kategorię w górę lub w dół na liście.
  • Aby uzyskać najlepszą wizualizację, w warstwie należy umieścić mniej niż 10 kategorii. Zastosowanie ponad 10 kategorii utrudnia rozróżnianie wyłącznie według koloru. Umieszczenie ponad 10 kategorii spowoduje wyświetlenie tylko 10 o największej liczności. Pozostałe są automatycznie grupowane w kategorii Inne. Jeżeli nie można określić liczby obiektów, 9 pierwszych kategorii w kolejności alfabetycznej zostanie wyświetlonych pojedynczo, a pozostałe zostaną zgrupowane w kategorii Inne. Aby rozgrupować te obserwacje pojedynczo, przeciągnij je poza listę Inne do listy głównej lub kliknij przycisk Przesuń wartość. Aby rozgrupować wszystkie obserwacje jednocześnie, kliknij przycisk Przesuń wszystkie wartości. Aby ukryć obiekty w kategorii Inne, usuń zaznaczenie pola wyboru. Aby je wyświetlić, nie usuwaj zaznaczenia pola wyboru.
  • Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu i określ ustawienia przezroczystości, aby dostosować przezroczystość odrębnych okresów dla poszczególnych obiektów. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Jeśli na przykład warstwa zawiera dane o wartości sprzedaży w restauracjach, można określić styl danych zgodnie z typem restauracji i dostosować przezroczystość poszczególnych kategorii proporcjonalnie do rocznej wartości sprzedaży.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obracać symbole, korzystając z atrybutu liczbowego. Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu. Kliknij opcję Obróć według atrybutu, aby obrócić symbol i określ ustawienia obrotu.
 4. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Kolor (wiek) i rozmiar oraz Kolor i rozmiar (wiek)

Te style można wykorzystać do przedstawienia dwóch atrybutów na mapie przy użyciu koloru i symboli proporcjonalnych w celu pokazania wieku obiektów w danych. Wiek to długość przedziału czasu (w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach) od daty lub godziny początkowej do daty lub godziny końcowej. Stylu Kolor (wiek) i rozmiar lub Kolor i rozmiar (wiek) można użyć w przypadku wybrania jednego atrybutu daty i jednego atrybutu liczbowego lub dwóch atrybutów daty.

Jeden atrybut daty i jeden atrybut liczbowy

Można użyć koloru do przedstawienia wieku obiektów, a symboli proporcjonalnych do przedstawienia wartości atrybutów liczbowych. Wybierz atrybut daty jako pierwszy, a atrybut liczbowy jako drugi, a następnie wybierz styl Kolor (wiek) i rozmiar. Alternatywnie można użyć symboli proporcjonalnych do przedstawienia wieku, a atrybut liczbowy przedstawić przy użyciu koloru, przełączając kolejność wybranych atrybutów i wybierając styl Kolor i rozmiar (wiek).

Stylu Kolor (wiek) i rozmiar można używać np. do oznaczania na mapie zdarzeń drogowych. Za pomocą kolorów mogą być oznaczane miejsca, w których doszło do ostatnich zdarzeń (na podstawie daty), natomiast za pomocą symboli proporcjonalnych można wskazywać liczbę pojazdów uczestniczących w danym zdarzeniu.

Stylu Kolor i rozmiar (wiek) można używać, umieszczając na mapie konstrukcje instalacji kanalizacji deszczowej. Za pomocą koloru można wskazywać głębokość konstrukcji, a za pomocą rozmiaru, jak dawno temu przeprowadzano inspekcję (na podstawie daty inspekcji).

Aby nadać styl jednemu atrybutowi daty i jednemu atrybutowi liczbowemu w celu przedstawienia wieku, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.

  W przypadku stylów mapy przedstawiających wiek obiektów wybierz co najmniej jeden atrybut zawierający wartości dat. Drugi atrybut może zawierać wartości dat lub wartości liczbowe.

 2. Powtórz poprzedni etap, aby wybrać drugi atrybut lub wyrażenie w języku Arcade.

  Dostępne opcje przedstawiania wieku zależą od kolejności wybranych atrybutów i od tego, czy wybrano jeden atrybut daty i jeden atrybut liczbowy, czy też dwa atrybuty daty. Kolejność atrybutów można zmienić, przeciągając drugi atrybut na początek listy atrybutów.

 3. Kliknij styl wieku i kliknij panel Opcje stylu.
 4. Zastosuj opcje dla dowolnej z następujących kombinacji: Wiek (kolor) i Liczności i ilości (rozmiar) lub Liczności i ilości (kolor) i Wiek (rozmiar).

Dwa atrybuty daty

Po wybraniu dwóch atrybutów daty można użyć koloru lub symboli proporcjonalnych do przedstawienia wieku obiektów na podstawie jednego z atrybutów daty. Ciągła oś czasu oparta na drugim atrybucie daty jest przedstawiana z użyciem drugiej opcji renderowania (kolor lub rozmiar). Można także wybrać ten sam atrybut daty dwa razy, aby pokazać zarówno wiek, jak i ciągłą oś czasu.

Styl Kolor (wiek) i rozmiar używa koloru do przedstawienia wieku na podstawie pierwszego atrybutu daty, a symboli proporcjonalnych do przedstawienia dat jako ciągłej osi czasu na podstawie drugiego atrybutu daty. Na przykład na mapie przedstawiającej konstrukcje instalacji kanalizacji deszczowej można za pomocą kolorów przedstawić wiek tych konstrukcji na podstawie daty budowy i za pomocą większych symboli wyróżnić konstrukcje o starszych datach Inspekcji.

Styl Kolor i rozmiar (wiek) stanowi odwrócenie stylu Kolor (wiek) i rozmiar i używa koloru dla ciągłej osi czasu i symboli proporcjonalnych dla wieku obiektów. Na przykład na mapie przedstawiającej naruszenia przepisów miejskich można użyć koloru do przedstawienia dat skarg jako ciągłej osi czasu od nowszych do starszych oraz użyć większych symboli do podkreślenia naruszeń przepisów, które pozostają niepoprawione przez dłuższy czas.

Aby nadać styl dwóm wartościom daty i wyświetlić wiek, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.

  W przypadku stylów mapy przedstawiających wiek obiektów wybierz co najmniej jeden atrybut zawierający wartości dat. Drugi atrybut może zawierać wartości dat lub wartości liczbowe.

 2. Powtórz poprzedni etap, aby wybrać drugi atrybut lub wyrażenie w języku Arcade.

  Dostępne opcje przedstawiania wieku zależą od kolejności wybranych atrybutów i od tego, czy wybrano jeden atrybut daty i jeden atrybut liczbowy, czy też dwa atrybuty daty. Kolejność atrybutów można zmienić, przeciągając drugi atrybut na początek listy atrybutów.

 3. Kliknij styl wieku i kliknij panel Opcje stylu.
 4. Zastosuj opcje dla dowolnej z następujących kombinacji: Wiek (kolor) i Ciągła oś czasu (rozmiar) lub Ciągła oś czasu (kolor) i Wiek (rozmiar).
 5. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Typy i rozmiar (wiek)

Jeśli warstwa zawiera niepowtarzalne wartości (typy) i wartości daty lub godziny, można użyć koloru do przedstawienia różnych kategorii lub typów obiektów na podstawie niepowtarzalnych wartości oraz symboli proporcjonalnych do przedstawienia wieku obiektów. Wiek to długość przedziału czasu (w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach) od daty lub godziny początkowej do daty lub godziny końcowej. Na przykład na mapie przedstawiającej kanały ściekowe wg typu można różnymi kolorami oznaczyć poszczególne typy, a za pomocą symboli o różnych wielkościach można wskazać, jak dawno temu zostały zainstalowane.

Aby nadać styl dwóm atrybutom i użyć koloru do przedstawienia różnych typów oraz symboli proporcjonalnych do przedstawienia wieku, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu. Wybierz atrybut, który zawiera wartości daty.
 2. Powtórz poprzedni etap, aby wybrać drugi atrybut. Wybierz atrybut, który zawiera unikalne wartości.
 3. Kliknij styl Typy i rozmiar (wiek) i kliknij panel Opcje stylu.
 4. Zastosuj opcje do stylu Typy (symbole unikalne) dla pierwszego atrybutu i Wiek (rozmiar) dla drugiego.
 5. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.