Nadawanie stylu kategoriom (Map Viewer)

Przeglądarka map Map Viewer umożliwia badanie danych na różne sposoby przy użyciu rozmaitych stylów tworzenia inteligentnych map. Gdy nadajesz styl warstwom mapy w przeglądarce map Map Viewer, to charakter danych użytkownika określa domyślne opcje stylu. Istnieje możliwość eksperymentowania ze skalami barw, grubościami linii, przezroczystością, symbolami oraz innymi elementami graficznymi i natychmiastowego sprawdzania wybranych opcji na mapie.

Aby rozmieścić dane według kategorii, użyj stylu Typy (symbole unikalne) lub stylu Typy i rozmiar.

Typy (symbole unikalne)

Unikalne symbole umożliwiają przedstawienie różnych rodzajów danych jakościowych, a nie liczb ani wartości pomiarów numerycznych. Na przykład za pomocą różnych kolorów można przedstawić turbiny wiatrowe według producenta.

Notatka:

Istnieje również ograniczenie bezwzględne liczby niepowtarzalnych wartości wynoszące 200, jednak używanych jest tylko 10 kolorów, więc ten sam kolor może odzwierciedlać wiele kategorii. Oznacza to, że unikalne symbole sprawdzają się najlepiej w przypadku od 2 do 10 kategorii danych, np. typy restauracji, gatunki drzew i partie polityczne.

Aby nadać styl danym według typu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Na panelu Style kliknij styl Typy (symbole unikalne), jeśli jest to konieczne, a następnie kliknij opcję Opcje stylu.
  Wskazówka:

  Aby wyświetlić kategorie czasowe na mapie, użyj stylu Odrębne okresy (kategorie).

 3. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij symbol w obszarze Styl symbolu, aby zmienić wszystkie symbole mapy jednocześnie i określ opcje symbolu. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Włącz przełącznik Wyświetlaj obiekty w kolejności wartości, aby ustawić kolejność wyświetlania nakładających się obiektów na mapie według kolejności kategorii z panelu Opcje stylu i legendy. Włączenie tej opcji powoduje, że nakładające się obiekty w kategoriach znajdujących się wyżej na liście są wyświetlane na obiektach z niższych kategorii na liście.
  • Kliknij kolorowy symbol widoczny obok każdej kategorii na liście, aby pojedynczo dostosować dowolne kategorie. W zależności od tego, co zawierają dane (punkty, linie lub powierzchnie), wyświetlane są odpowiednie opcje dostosowania wyglądu w przypadku każdego typu symbolu. Jeśli na przykład dane zawierają punkty, można zmienić kształt, kolor wypełnienia, grubość i obrys symbolu.
  • Aby zmienić kolejność poszczególnych kategorii w legendzie, przeciągaj je w górę lub w dół na liście. Aby zmienić kolejność wielu kategorii, zaznacz pole znajdujące się obok każdej kategorii i kliknij opcję Przesuń w górę lub Przesuń w dół, aby zmienić ich pozycję w grupie. Ta kolejność wpływa również na kolejność wyświetlania obiektów, jeśli jest włączony przełącznik Wyświetlaj obiekty w kolejności wartości.
  • Kategorie możesz grupować w podkategorie, aby uzupełnić informacje lub dodać kontekst do legendy mapy.
  • Umieść w warstwie mniej niż 10 kategorii, aby uzyskać najlepszą wizualizację, ponieważ większa ich liczba utrudnia rozróżnianie wyłącznie według koloru. Umieszczenie ponad 10 kategorii spowoduje wyświetlenie tylko 10 o największej liczności. Pozostałe są automatycznie grupowane w kategorii Inne. Jeżeli nie można określić liczby obiektów, 9 pierwszych kategorii w kolejności alfabetycznej zostanie wyświetlonych pojedynczo, a pozostałe zostaną zgrupowane w kategorii Inne. Aby przenieść jedną lub więcej obserwacji poza listę Inne do grupy głównej, zaznacz pole znajdujące się obok każdej kategorii, kliknij Przenieś do grupy i wybierz grupę, do której zostanie przeniesiona obserwacja. Aby ukryć obiekty w kategorii Inne, usuń zaznaczenie pola wyboru. Aby je wyświetlić, pozostaw pole zaznaczone.
  • Kliknij przycisk Opcje Opcje znajdujący się obok nazwy grupy i wykonaj jedną z poniższych czynności:
   • Kliknij opcję Dodaj wartość, aby dodać nową wartość do grupy.
   • Kliknij opcję Zmień kolory grupy, aby zmienić skalę barw grupy.
   • Kliknij opcję Wybierz wszystkie wartości, aby wybrać wszystkie wartości w grupie. Kliknij opcję Wyczyść wybór, aby wyczyścić wybór kategorii.
   • Kliknij opcję Przesuń w górę lub Przesuń w dół, aby zmienić kolejność grup na liście grup.
  • Kliknij kolor dostępny obok nazwy kategorii, aby dostosować wartości przezroczystości do poszczególnych kategorii. Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu, aby dostosować przezroczystość unikalnych lokalizacji poszczególnych obiektów i określ ustawienia przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wówczas, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe. Jeśli na przykład warstwa zawiera dane o wartości sprzedaży w restauracjach, można określić styl danych zgodnie z typem restauracji i dostosować przezroczystość poszczególnych kategorii proporcjonalnie do rocznej wartości sprzedaży.
  • Możesz ręcznie dodać kategorię wartości, które jeszcze nie istnieją w danych.
  • Scal wiele kategorii w jedną kategorię reprezentowaną jednym symbolem.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obracać symbole, korzystając z atrybutu liczbowego. Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu. Kliknij opcję Obróć według atrybutu, aby obrócić symbol i określ ustawienia obrotu.
 4. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Grupowanie kategorii

Podczas stylizowania warstwy w celu wyświetlania danych w kategoriach możesz uporządkować kategorie w grupy, aby uzupełnić informacje lub dodać kontekst do legendy mapy. Jeśli na przykład mapa zawiera przestępstwa podzielone wg typu — podpalenia, napady, kradzieże, włamania itd. — możesz uporządkować ich kategorie w grupach, takich jak przestępstwa z użyciem przemocy i bez.

Aby utworzyć grupy kategorii, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz pole znajdujące się obok kategorii, które chcesz wybrać, a następnie kliknij opcję Nowa grupa.

  Zostanie utworzona nowa grupa zawierająca tę kategorię. Na liście kategorii i w legendzie zostaną wyświetlone dwie grupy.

 2. Kliknij tymczasowy tytuł nowej grupy, wprowadź nowy i naciśnij klawisz Enter.
 3. Powtórz poprzednią czynność, aby ustawić tytuł drugiej grupy.
 4. Przeciągnij pozostałe kategorie do nowej grupy lub zaznacz pole znajdujące się obok każdej kategorii, aby wybrać wiele kategorii, a następnie kliknij opcję Przenieś do grupy.
 5. Aby utworzyć więcej grup, powtórz poprzednie czynności.
 6. Aby przywrócić pojedynczą grupę lub usunąć grupy z listy kategorii, przeciągnij kategorie poza grupę, którą chcesz usunąć. Możesz również zaznaczyć pole znajdujące się obok każdej kategorii, aby wybrać i przenieść wiele kategorii.

Ręczne dodawanie kategorii

Styl Typy (symbole unikalne) tworzy kategorie na podstawie istniejących wartości w danych. Jednak możesz też ręcznie dodać kategorie dla wartości, które jeszcze nie istnieją w danych. Następnie, gdy pole w danych zostanie zaktualizowane do wartości, którą określisz, styl tego obiektu zostanie automatycznie zaktualizowany.

Aby ręcznie dodać kategorię, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj dwa pierwsze etapy z powyższej sekcji, aby zastosować do warstwy styl Typy (symbole unikalne).
 2. Kliknij przycisk Opcje Opcje znajdujący się obok nazwy grupy i kliknij opcję Dodaj wartość.

  Pojawi się panel Dodaj wartość.

 3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.

  Lokalizacje z wartością dla wybranego pola, która odpowiada przechowywanej wartości, pojawiają się w nowej kategorii.

  Notatka:
  Przechowywane wartości muszą być unikalne. Wartości dla kategorii wprowadzonych ręcznie nie mogą odpowiadać istniejącym wartościom w danych lub wartościom dla innych kategorii dodanych ręcznie.

 4. Opcjonalnie: jeśli chcesz, aby nazwa kategorii była inna niż przechowywana wartość, wpisz wyświetlaną wartość w polu tekstowym Etykieta.
 5. Kliknij Gotowe.

  Nowa kategoria zostanie dodana i pojawi się na liście kategorii.

 6. Aby usunąć ręcznie dodaną kategorię, przeciągnij ją do kategorii Inne. Aby jednocześnie usunąć wiele ręcznie dodanych kategorii, zaznacz pole znajdujące się obok każdej kategorii, kliknij opcję Przenieś do grupy, a następnie wybierz Inne.

Scalanie kategorii

Podczas stylizowania warstwy w celu wyświetlania danych w kategoriach możesz scalić unikalne kategorie w jedną kategorię. Powoduje to skrócenie legendy mapy i umożliwia zastosowanie tego samego stylu względem wszystkich wartości scalonych w jedną kategorię. Jeśli na przykład mapa zawiera przestępstwa podzielone wg typu — podpalenia, napady, kradzieże, włamania itd. — możesz scalić ich kategorie w dwie grupy, takie jak przestępstwa z użyciem przemocy i bez.

Aby scalić kategorie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz pole znajdujące się obok kategorii, które chcesz scalić, a następnie kliknij opcję Scal wartości.

  Wybrane kategorie są scalane w jedną kategorię wyświetlaną jako ciąg znakowy rozdzielany przecinkami. Na liście kategorii i w legendzie zostanie wyświetlona jedna kategoria.

 2. Aby scalić dodatkowe kategorie, zaznacz pole znajdujące się obok scalonej kategorii, wybierz dodatkowe kategorie i kliknij opcję Scal wartości.
 3. Aby przywrócić scaloną kategorię jako kategorię indywidualną, zaznacz pole znajdujące się obok scalonej kategorii i kliknij opcję Rozdziel wartości.

  Scalona kategoria zostanie rozdzielona na poszczególne kategorie. Na liście kategorii i w legendzie zostanie wyświetlonych wiele kategorii.

  Notatka:
  Kategorie można scalać w obrębie tej samej grupy lub można scalić kategorie pochodzące z różnych grup. Kategorie są scalane z wartością o najwyższej pozycji w kolejności wyświetlania. Rozdzielone kategorie pozostają w grupie, w której zostały scalone, i są wyświetlane jako pojedyncze wartości w tej grupie.

Typy i rozmiar

Ten styl umożliwia przedstawienie danych przy użyciu różnych rozmiarów i kategorii według koloru. Wybierz pole tekstowe, daty lub liczbowe z niepowtarzalnymi wartościami oraz pole liczbowe z wartościami rozmiaru, a następnie dostosuj ustawienia symbolu na mapie dla każdego atrybutu. Na przykład na mapie bezrobocia w Stanach Zjednoczonych można użyć tego stylu do przedstawienia atrybutu liczby, takiego jak liczba bezrobotnych na powiat i użyć unikalnego koloru dla każdej wartości znajdującej się w innym polu, takim jak Stan.

Wskazówka:
Zapoznaj się z przykładem Zobacz przykład nadawania stylu według typów i rozmiaru.

Aby nadać dwóm atrybutom unikatowy styl w zakresie wartości i rozmiaru, wykonaj poniższe instrukcje:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Wybierz drugie pole atrybutu lub wyrażenie.
 3. Kliknij styl Typy i rozmiar i kliknij przycisk Opcje stylu.
 4. Wybierz i zastosuj opcje do stylu Typy (symbole unikalne) (pierwszy atrybut) i Liczności i ilości (rozmiar) (drugi atrybut).
 5. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.