Nadawanie stylu kategoriom (Map Viewer)

Przeglądarka map Map Viewer umożliwia badanie danych na różne sposoby przy użyciu rozmaitych stylów tworzenia inteligentnych map. Gdy nadajesz styl warstwom mapy w przeglądarce map Map Viewer, to charakter danych użytkownika określa domyślne opcje stylu. Istnieje możliwość eksperymentowania ze skalami barw, grubościami linii, przezroczystością, symbolami oraz innymi elementami graficznymi i natychmiastowego sprawdzania wybranych opcji na mapie.

Aby rozmieścić dane według kategorii, użyj stylu Typy (symbole unikalne) lub stylu Typy i rozmiar.

Typy (symbole unikalne)

Unikalne symbole umożliwiają przedstawienie różnych rodzajów danych jakościowych, a nie liczb ani wartości pomiarów numerycznych. Na przykład za pomocą różnych kolorów można przedstawić turbiny wiatrowe według producenta.

Notatka:

Istnieje również ograniczenie bezwzględne liczby niepowtarzalnych wartości wynoszące 200, jednak używanych jest tylko 10 kolorów, więc ten sam kolor może odzwierciedlać wiele kategorii. Oznacza to, że unikalne symbole sprawdzają się najlepiej w przypadku od 2 do 10 kategorii danych, np. typy restauracji, gatunki drzew i partie polityczne.

Aby nadać styl danym według typu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Na panelu Style kliknij styl Typy (symbole unikalne), jeśli jest to konieczne, a następnie kliknij opcję Opcje stylu.
  Wskazówka:

  Aby wyświetlić kategorie czasowe na mapie, użyj stylu Odrębne okresy (kategorie).

 3. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij symbol w obszarze Styl symbolu, aby zmienić wszystkie symbole mapy jednocześnie i określ opcje symbolu. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Kliknij kolorowy symbol widoczny obok każdej kategorii na liście, aby pojedynczo dostosować dowolne kategorie. W zależności od tego, co zawierają dane (punkty, linie lub powierzchnie), wyświetlane są odpowiednie opcje dostosowania wyglądu w przypadku każdego typu symbolu. Jeśli na przykład dane zawierają punkty, można zmienić kształt, kolor wypełnienia, grubość i obrys symbolu.
  • Przeciągnij kategorię w górę lub w dół na liście, aby zmienić kolejność kategorii.
  • Umieść w warstwie mniej niż 10 kategorii, aby uzyskać najlepszą wizualizację, ponieważ większa ich liczba utrudnia rozróżnianie wyłącznie według koloru. Umieszczenie ponad 10 kategorii spowoduje wyświetlenie tylko 10 o największej liczności. Pozostałe są automatycznie grupowane w kategorii Inne. Jeżeli nie można określić liczby obiektów, 9 pierwszych kategorii w kolejności alfabetycznej zostanie wyświetlonych pojedynczo, a pozostałe zostaną zgrupowane w kategorii Inne. Aby rozgrupować te obserwacje pojedynczo, przeciągnij je poza listę Inne na listę głównej lub kliknij przycisk Przesuń wartość. Aby rozgrupować wszystkie obserwacje jednocześnie, kliknij przycisk Przesuń wszystkie wartości. Aby ukryć obiekty w kategorii Inne, usuń zaznaczenie pola wyboru. Aby je wyświetlić, nie usuwaj zaznaczenia pola wyboru.
  • Kliknij kolor dostępny obok nazwy kategorii, aby dostosować wartości przezroczystości do poszczególnych kategorii. Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu, aby dostosować przezroczystość unikalnych lokalizacji poszczególnych obiektów i określ ustawienia przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko, jeżeli lokalizacje mają powiązane dane liczbowe. Jeśli na przykład warstwa zawiera dane o wartości sprzedaży w restauracjach, można określić styl danych zgodnie z typem restauracji i dostosować przezroczystość poszczególnych kategorii proporcjonalnie do rocznej wartości sprzedaży.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obracać symbole, korzystając z atrybutu liczbowego. Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu. Kliknij opcję Obróć według atrybutu, aby obrócić symbol i określ ustawienia obrotu.
 4. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Ręczne dodawanie kategorii

Styl Typy (symbole unikalne) tworzy kategorie na podstawie istniejących wartości w danych. Jednak możesz też ręcznie dodać kategorie dla wartości, które jeszcze nie istnieją w Twoich danych. Następnie, gdy pole w danych zostanie zaktualizowane do wartości, którą określisz, styl tego obiektu zostanie automatycznie zaktualizowany.

Aby ręcznie dodać kategorię, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj dwa pierwsze etapy z powyższej sekcji, aby zastosować do warstwy styl Typy (symbole unikalne).
 2. Kliknij przycisk Dodaj wartość nad listą kategorii.

  Pojawi się panel Dodaj wartość.

 3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.

  Lokalizacje z wartością dla wybranego pola, która odpowiada przechowywanej wartości, pojawiają się w nowej kategorii.

  Notatka:
  Przechowywane wartości muszą być unikalne. Wartości dla kategorii wprowadzonych ręcznie nie mogą odpowiadać istniejącym wartościom w danych lub wartościom dla innych kategorii dodanych ręcznie.

 4. Opcjonalnie: jeśli chcesz, aby nazwa kategorii była inna niż przechowywana wartość, wpisz wyświetlaną wartość w polu tekstowym Etykieta.
 5. Kliknij Gotowe.

  Nowa kategoria zostanie dodana i pojawi się na liście kategorii.

 6. Aby usunąć ręcznie dodaną kategorię, przeciągnij ją do kategorii Inne.

Typy i rozmiar

Ten styl umożliwia przedstawienie danych przy użyciu rozmiarów i kategorii według koloru. Wybierz pole tekstowe, daty lub liczbowe z niepowtarzalnymi wartościami oraz pole liczbowe z wartościami rozmiaru, a następnie dostosuj ustawienia symbolu na mapie dla każdego atrybutu. Na przykład na mapie bezrobocia w Stanach Zjednoczonych można użyć tego stylu do przedstawienia atrybutu liczby, takiego jak liczba bezrobotnych na powiat i użyć unikalnego koloru dla każdej wartości znajdującej się w innym polu, takim jak Stan.

Wskazówka:
Zapoznaj się z przykładem Zobacz przykład nadawania stylu według typów i rozmiaru.

Aby nadać dwóm atrybutom unikatowy styl w zakresie wartości i rozmiaru, wykonaj poniższe instrukcje:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Wybierz drugie pole atrybutu lub wyrażenie.
 3. Kliknij styl Typy i rozmiar i kliknij przycisk Opcje stylu.
 4. Wybierz i zastosuj opcje do stylu Typy (symbole unikalne) (pierwszy atrybut) i Liczności i ilości (rozmiar) (drugi atrybut).
 5. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.