Nadawanie stylu lokalizacjom (Map Viewer)

Przeglądarka map Map Viewer umożliwia badanie danych na różne sposoby przy użyciu rozmaitych stylów tworzenia inteligentnych map. Gdy nadajesz styl warstwom mapy w przeglądarce map Map Viewer, to charakter danych użytkownika określa domyślne opcje stylu. Istnieje możliwość eksperymentowania ze skalami barw, grubościami linii, przezroczystością, symbolami oraz innymi elementami graficznymi i natychmiastowego sprawdzania wybranych opcji na mapie.

Aby wyświetlić lokalizacje i rozmieszczenie geograficzne obiektów, użyj stylu Lokalizacja (pojedynczy symbol). Jeśli jest tworzona mapa obiektów punktowych, możesz także użyć stylu Mapa skupień.

Lokalizacja (pojedynczy symbol)

Nanoszenie danych przy użyciu pojedynczego symbolu umożliwia poznanie rozkładu obiektów na mapie (stopnia ich skupienia lub rozproszenia) i pozwala odkrywać niewidoczne zależności. Na przykład nanosząc na mapę zgłoszenia serwisowe w Miami na Florydzie, można zauważyć wzorzec pokazujący, że większość zgłoszeń pochodzi z dzielnicy handlowej w centrum miasta.

Aby nadać styl danym lokalizacji przy użyciu pojedynczego symbolu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery etapy z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Na panelu Style kliknij styl Lokalizacja (pojedynczy symbol), jeśli jest to konieczne, a następnie kliknij opcję Opcje stylu.
 3. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij symbol w obszarze Styl symbolu, aby zmienić symbol i określ jego ustawienia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Kliknij symbol w obszarze Styl symbolu, aby zmienić przezroczystość warstwy ogólnej, a w sekcji Przezroczystość wypełnienia przeciągnij suwak w lewą stronę (mniejsza przezroczystość) lub w prawą (większa przezroczystość).
  • Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu na panelu Opcje stylu, aby dostosować przezroczystość lokalizacji poszczególnych obiektów i określ ustawienia przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane o przychodach, można dostosować przezroczystość wszystkich lokalizacji proporcjonalnie do wysokości przychodu.
  • Kliknij opcję Obróć według atrybutu w przypadku dodawania do mapy symboli punktów zawierających informacje liczbowe dołączone do punktów (np. kierunek wiatru) i określ ustawienia obrotu.
 4. Na panelu Style kliknij przycisk Gotowe.

Mapa skupień

Możesz użyć map skupień podczas tworzenia map lokalizacji obiektów punktowych. Mapy skupienia są pomocne w sytuacji, gdy wiele punktów na mapie znajduje się blisko siebie lub nakłada się, co utrudnia rozróżnianie obiektów. Przy ich użyciu można efektywnie wyświetlać warstwy, które zawierają dużą liczbę punktów. Można na przykład użyć mapy skupień do przedstawienia skupisk występowania żarłaczy białych w okolicach Nowej Zelandii.

Mapy skupień wykorzystują punkty na warstwie do obliczania i wyświetlania względnej gęstości punktów na mapie w postaci płynnych przejść kolorów od chłodnych (niska gęstość punktów) do gorących (wiele punktów). Nie należy stosować map skupień, jeśli użytkownik ma tylko kilka obiektów punktowych. W takich sytuacjach zaleca się naniesienie na mapę rzeczywistych punktów.

Wskazówka:

Jeśli dane zawierają wartości liczbowe, można je przedstawić na mapie skupień w sposób ważony w celu uzyskania optymalnej prezentacji. Wybranie pola atrybutu z danymi liczbowymi pozwala na skorzystanie z funkcji obiektów ważonych. Ciągi i inne dane nienumeryczne nie podlegają ważeniu. Nazwa pola atrybutu jest wyświetlana w panelu opcji mapy skupień w przypadku używania jej w celu wykonania ważenia.

Zalecenia dotyczące stosowania map skupień do zagęszczonych zestawów danych zawiera sekcja Najważniejsze wskazówki dotyczące wizualizowania zagęszczonych danych.

Aby użyć mapy skupień do wyboru stylu danych punktowych, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery etapy z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Na panelu Style kliknij styl Mapa skupień, a następnie kliknij opcję Opcje stylu.
 3. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij skalę w obszarze Styl symbolu i wybierz inną skalę barw. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu. Możesz też kliknąć opcję Odwróć skalę barw, aby zmienić kierunek kolorów skali barw.
  • Dostosuj pozycję dwóch uchwytów na suwaku skali barw, aby zmienić sposób stosowania kolorów do powierzchni gęstości.
  • Włącz przycisk przełącznika Zablokuj mapę skupień, aby uniemożliwić ponowne generowanie mapy skupień na różnych poziomach powiększenia. To ustawienie jest użyteczne, aby zachować sposób wizualizowania danych w określonym zasięgu mapy.
  • Wyreguluj suwak Zmiękcz krawędzie, aby zwiększyć lub zmniejszyć ostrość krawędzi.
  • Dostosuj suwak Obszar oddziaływania, aby wskazać, że klastry mają stawać się większe i bardziej wygładzone lub mniejsze i bardziej wyraziste.
 4. Opcjonalnie po zmianie poziomu powiększenia mapy kliknij Wygeneruj ponownie, aby wygenerować ponownie mapę skupień w bieżącym zasięgu mapy.
 5. Na panelu Opcje stylu kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.
 6. Na panelu Style kliknij przycisk Gotowe.