Nadawanie stylu wartościom liczbowym (Map Viewer)

Przeglądarka map Map Viewer umożliwia badanie danych na różne sposoby przy użyciu rozmaitych stylów tworzenia inteligentnych map. Gdy nadajesz styl warstwom mapy w przeglądarce map Map Viewer, to charakter danych użytkownika określa domyślne opcje stylu. Istnieje możliwość eksperymentowania ze skalami barw, grubościami linii, przezroczystością, symbolami oraz innymi elementami graficznymi i natychmiastowego sprawdzania wybranych opcji na mapie.

Opisane poniżej opcje stylu służą do wizualizowania obiektów zgodnie z wartościami liczbowymi w danych.

Liczności i ilości (kolor)

W przypadku danych liczbowych przydane może być rozróżnianie obiektów za pomocą skali barw, która będzie odpowiadać liczbie lub ilości. Dostępne są różne typy skali barw, których można użyć, np. prosta skala od jasnych do ciemnych przydaje się do wyświetlania danych o rosnących wartościach (np. wiek, przychód lub iloraz). Skale barw można stosować w odniesieniu do punktów, linii i poligonów. Na przykład, można użyć skali barw od jasnych do ciemnych do przedstawienia wartości rynkowej działek (od wysokiej po niską).

Aby nadać styl liczności i ilości przy użyciu kolorów, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Na panelu Style kliknij styl Liczności i ilości (kolor), jeśli jest to konieczne, a następnie kliknij opcję Opcje stylu.
 3. Opcjonalnie wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz motyw dla skali barw. Dostępnych jest wiele motywów kolorystycznych. Każdy motyw kolorystyczny ma inne zastosowanie i w inny sposób pozwala na dopasowanie kolorów do danych.
  • Jeśli dane nie zostały znormalizowane (ustandaryzowane), z menu rozwijanego Dzielone przez wybierz pole atrybutu, aby przekształcić surowe dane do postaci wskaźników lub wartości procentowych. Przykładowe dane znormalizowane: x na głowę, y na kilometr kwadratowy lub stosunek wartości x do y. Nieprzetworzone liczby są lepiej wizualizowane przy użyciu kolorów po ich standaryzacji.
  • Kliknij skalę barw w obszarze Styl symbolu i określ ustawienia skali barw, zmieniając samą skalę barw lub inne parametry graficzne, takie jak grubości linii i kolory. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Na panelu Opcje stylu kliknij opcję Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory skali barw.
  • Za pomocą uchwytów dostępnych wzdłuż skali barw zmień sposób jej stosowania w odniesieniu do danych. Można przeciągnąć uchwyt albo kliknąć liczbę widoczną obok uchwytu i wpisać wartość. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu oraz opcji obliczonej wartości średniej Obliczona średnia, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
   Wskazówka:

   Kliknij opcję Powiększ suwak Powiększ suwak, aby powiększyć szczegóły na histogramie. Aby w dowolnym momencie przywrócić pierwotną pozycję suwaka, kliknij opcję Zresetuj pozycję suwaka Cofnij.

  • Włącz przełącznik Pokaż obiekty bez wartości, aby wyświetlić na mapie lokalizacje, dla których brakuje danych i opcjonalnie określ styl oraz etykietę reprezentujące te wartości.
  • Wyłącz przełącznik Uwzględnij w legendzie, aby ukryć skalę barw w legendzie.
  • Włącz przełącznik Klasyfikuj dane, wybierz metodę klasyfikacji i liczbę klas, aby przedstawić jeszcze bardziej ogólny widok mapy, lub — w przypadku korzystania z odchylenia standardowego — wybierz przedział. Można również kliknąć poszczególne kolory w legendzie klasyfikacji, aby ręcznie edytować symbole i etykiety dla klas w legendzie mapy.
  • Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu, włącz przełącznik Skonfiguruj przezroczystość w oparciu o wartości atrybutu i określ ustawienia przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane dotyczące populacji, można dostosować przezroczystość każdej lokalizacji proporcjonalnie do wielkości populacji.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obracać symbole, korzystając z drugiego atrybutu liczbowego. Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu. Kliknij opcję Obróć według atrybutu, aby obrócić symbol i określ ustawienia obrotu.
 4. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Liczności i ilości (rozmiar)

W tym stylu mapy za pomocą sekwencji rozmiarów (które można ustawiać w danej kolejności) prezentowane są dane numeryczne lub uszeregowane kategorie. Z użyciem tego stylu można wyświetlać punkty, linie i powierzchnie. Obiekty poligonowe są wyświetlane w formie proporcjonalnych symboli punktowych umieszczonych na poligonach. Logika proporcjonalnych symboli na mapach jest bezpośrednia: większe symbole oznaczają większe liczby. Dostosuj rozmiar symboli, aby wyjaśnić prezentowaną sytuację. Na przykład symboli proporcjonalnych można użyć w celu przedstawienia średniego dziennego ruchu drogowego w mieście w ciągu roku.

Aby stylizować liczności i ilości przy użyciu rozmiarów, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Na panelu Style kliknij styl Liczności i ilości (rozmiar), jeśli jest to konieczne, a następnie kliknij opcję Opcje stylu.
 3. Opcjonalnie wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz motyw symboli. Dostępnych jest wiele motywów. Każdy motyw ma inne zastosowanie i w inny sposób pozwala na dopasowanie do danych symboli o różnych rozmiarach.
  • Jeśli dane nie zostały znormalizowane (ustandaryzowane), z menu rozwijanego Dzielone przez wybierz pole atrybutu, aby przekształcić surowe dane do postaci wskaźników lub wartości procentowych. Przykładowe dane znormalizowane: x na głowę, y na kilometr kwadratowy lub stosunek wartości x do y. Nieprzetworzone liczby są lepiej wizualizowane przy użyciu kolorów po ich standaryzacji.
  • Kliknij symbol w obszarze Styl symbolu i określ ustawienia stylizacji symboli proporcjonalnych (kolor, grubość i nieprzezroczystość). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Na panelu Opcji stylu kliknij opcję Odwróć skalę wielkości Odwróć skalę wielkości, aby odwrócić kolejność ustalaną według wielkości symboli.
   Notatka:

   Domyślnie wyższe wartości są wyświetlane z użyciem większych symboli, a niższe wartości — mniejszych symboli. Kliknięcie opcji Odwróć skalę wielkości pozwala odwrócić ten schemat.

  • Za pomocą uchwytów dostępnych wzdłuż histogramu zmień sposób stosowania symboli proporcjonalnych w odniesieniu do danych. Można przeciągnąć uchwyt albo kliknąć liczbę widoczną obok uchwytu i wpisać wartość. Wszystkie wartości nad górnym uchwytem są przedstawiane przy użyciu tego samego, największego symbolu. Wartości poniżej dolnego uchwytu są wyświetlane przy użyciu tego samego, najmniejszego symbolu. Pozostałe wartości są wyświetlane w kolejności proporcjonalnej do wielkości między dwoma wartościami granicznymi. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
   Wskazówka:

   Kliknij opcję Powiększ suwak Powiększ suwak, aby powiększyć szczegóły na histogramie. Kliknij opcję Zresetuj pozycję suwaka Cofnij, aby w dowolnym momencie przywrócić pierwotną pozycję suwaka.

  • W przypadku opcji Zakres rozmiarów zachowaj domyślny lub zdefiniuj niestandardowy zakres rozmiarów (w pikselach), przemieszczając uchwyty suwaka lub klikając wartości domyślne i podając nowe wartości. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Automatycznie dopasuj rozmiar, aby zoptymalizować symbole odpowiednio do bieżącego poziomu powiększenia mapy i automatycznie dopasowywać je do innych poziomów powiększenia.
  • Jeśli na mapie dodawane są dane powiązane z poligonami, kliknij symbol w obszarze Styl symbolu i dostosuj właściwości wypełnienia i obrysu poligonów. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
   Wskazówka:

   Domyślnie symbole obiektów poligonowych w warstwie, np. granice powiatów, są wyświetlane na mapie pod symbolami proporcjonalnymi. Aby zachować to ustawienie, pozostaw włączony przełącznik Pokaż symbol tła i opcjonalnie dostosuj styl symbolu dla obiektów tła, np. przezroczystość lub kolor obrysu. Aby ukryć symbole tła w warstwie, np. po to, żeby granice powiatów nie były wyświetlane pod symbolami proporcjonalnymi, wyłącz przełącznik Pokaż symbol tła.

  • Włącz przełącznik Pokaż obiekty bez wartości, aby wyświetlić na mapie lokalizacje, dla których brakuje danych i opcjonalnie określ styl oraz etykietę reprezentujące te wartości.
  • Wyłącz przełącznik Uwzględnij w legendzie, aby ukryć skalę wielkości w legendzie.
  • Włącz przełącznik Klasyfikuj dane, wybierz metodę klasyfikacji i liczbę klas, aby przedstawić jeszcze bardziej ogólny widok mapy, lub — w przypadku korzystania z odchylenia standardowego — wybierz przedział. Można również kliknąć poszczególne kolory w legendzie klasyfikacji, aby ręcznie edytować symbole i etykiety dla klas w legendzie mapy.
   Notatka:

   Te opcje nie są dostępne w stylu Kolor i rozmiar, Typy i rozmiar ani Kategoria dominująca i rozmiar.

  • Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu, włącz przełącznik Skonfiguruj przezroczystość w oparciu o wartości atrybutu i określ ustawienia przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane dotyczące populacji, można dostosować przezroczystość każdej lokalizacji proporcjonalnie do wielkości populacji.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obracać symbole, korzystając z drugiego atrybutu liczbowego. Na przykład rozmiar punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu. Kliknij opcję Obróć według atrybutu, aby obrócić symbol i określ ustawienia obrotu.
 4. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Mapa kropkowa

Użyj stylu Mapa kropkowa, aby wizualizować rozkład jednego atrybutu liczbowego lub porównywać wiele atrybutów liczbowych za pomocą kropek w różnych kolorach. W tym stylu każda kropka reprezentuje liczbę osób lub czegoś, np. mieszkańców, sprzedaży lub przestępstw. Styl Mapa kropkowa sprawdza się w przypadku warstw z obiektami poligonowymi powiązanymi z licznościami lub wartościami łącznymi, które mają wspólną jednostkę miary, np. ludzie, domy, raporty o zdarzeniach, łączna wartość wyrażona w dolarach i inne. Tego stylu można użyć na przykład do pokazania koncentracji osób bezdomnych nieprzebywających w schroniskach w porównaniu do osób bezdomnych przebywających w schroniskach w danym mieście lub do pokazania rozmieszczenia ludności według rasy w Stanach Zjednoczonych.

Gdy stosujesz styl mapy kropkowej do warstwy, wybierasz ilość reprezentowaną przez każdą kropkę — na przykład jedna kropka może reprezentować 20 drzew. Możesz także dostosować legendę i skalę barw, a także określić inne ustawienia, aby precyzyjnie określić styl.

Aby nadać styl przy użyciu mapy kropkowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Powtórz poprzedni etap, aby wybrać dodatkowe atrybuty liczbowe.

  Każdy atrybut powinien reprezentować wyraźną kategorię związaną z pierwszym atrybutem; powinien też mieć taką samą jednostkę miary.

 3. Kliknij styl Mapa kropkowa i kliknij panel Opcje stylu.
 4. Opcjonalnie wykonaj następujące czynności:
  • Kliknij skalę barw w obszarze Styl symbolu i zmień ustawienia. Aby pojedynczo dostosować kolor lub przezroczystość kategorii, kliknij kolorowy symbol widoczny obok każdej kategorii na liście. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Kliknij etykietę kategorii kropek, wpisz nową etykietę i naciśnij klawisz Enter.
  • Przeciągnij kategorię w górę lub w dół na liście.
 5. W polu tekstowym Kropki reprezentują określ, co reprezentują kropki — na przykład ludzi, drzewa lub domy.
 6. Dla opcji Wartość kropki użyj suwaka, aby określić wartość reprezentowaną przez każdą kropkę. Możesz też kliknąć wartość kropki nad suwakiem, wpisać wartość i nacisnąć klawisz Enter.
 7. Opcjonalnie wykonaj następujące czynności, aby precyzyjnie ustawić wyświetlanie kropek:
  • Domyślnie symbole obiektów poligonowych w warstwie, np. granice powiatów, są wyświetlane na mapie pod kropkami. Aby zachować to ustawienie, pozostaw włączony przełącznik Pokaż symbol tła i opcjonalnie dostosuj styl symbolu dla obiektów tła, np. przezroczystość lub kolor obrysu. Aby ukryć symbole obiektów w warstwie, np. po to, żeby granice powiatów nie były wyświetlane pod kropkami, wyłącz przełącznik Pokaż symbol tła.
  • Domyślnie wartość kropki zmienia się w zależności od skali mapy: powiększenie mapy zmniejsza wartość kropki, a pomniejszenie zwiększa ją. Wyłącz przełącznik Wartość kropki zmienia się zgodnie ze skalą, aby zachować tę samą wartość kropki niezależnie od skali mapy.
  • Domyślnie, gdy w danym obszarze występuje więcej niż jedna kategoria, kolory reprezentujące te kategorie są mieszane dla tego obszaru. Wyłącz przełącznik Połącz nakładające się kolory, aby zapobiec mieszaniu się nachodzących na siebie kolorów.
 8. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Kolor i rozmiar

W przypadku tego stylu wybiera się jeden lub dwa atrybuty liczbowe w danych i określa się zarówno kolor, jak i rozmiar symboli punktowych na mapie. Ten styl sprawdza się podczas prezentowania informacji o ilościach (wielkość) zacienionych przez współczynnik (kolor) — na przykład liczby osób, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego zacienionej przez nieubezpieczony odsetek ludności. Styl Kolor i rozmiar jest również przydatny do tworzenia mapy z wykorzystaniem pojedynczego atrybutu w danych przy użyciu różnych kolorów i par symboli proporcjonalnych, w celu pokazania wartości powyżej i poniżej kluczowej wartości — na przykład w celu wskazania miejsc, gdzie wskaźniki otyłości wśród dzieci są powyżej i poniżej średniej krajowej.

Tego stylu można także użyć, jeśli dane zawierają wartości daty, które mają zostać pokazane sekwencyjnie jako ciągła oś czasu wraz z innym atrybutem na mapie. Jeśli pierwszy wybrany atrybut to data, kolor służy do przedstawienia wartości daty, a symbole proporcjonalne przedstawiają inny atrybut. Jeśli drugi wybrany atrybut to także data, będzie odwrotnie: data będzie reprezentowana przez symbole proporcjonalne, a drugi atrybut przez kolor.

Nadawanie stylu jednemu atrybutowi

Aby nadać jednemu atrybutowi styl w zakresie koloru i rozmiaru, wykonaj poniższe instrukcje:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Kliknij styl Kolor i rozmiar i kliknij panel Opcje stylu.
 3. Z pierwszego menu rozwijanego wybierz motyw. Każdy motyw umożliwia przedstawienie innej narracji na podstawie danych.

  Na przykład motyw Powyżej i poniżej umożliwia przedstawienie miejsc, w których wartości są powyżej i poniżej danej wartości, tak jak w przypadku poziomów natężenia ruchu drogowego powyżej i poniżej średniej.

 4. Opcjonalnie wykonaj następujące czynności:
  • Jeśli dane nie zostały znormalizowane (ustandaryzowane), z menu rozwijanego Dzielone przez wybierz pole atrybutu, aby przekształcić surowe dane do postaci wskaźników lub wartości procentowych. Przykładowe dane znormalizowane: x na głowę, y na kilometr kwadratowy lub stosunek wartości x do y. Nieprzetworzone liczby są lepiej wizualizowane przy użyciu kolorów po ich standaryzacji.
  • Jeśli wybierzesz motyw Powyżej i poniżej, wybierz parę symboli z menu rozwijanego Para symboli, aby użyć różnych symboli, np. strzałek w górę i w dół, dla wartości powyżej i poniżej danej wartości. Alternatywnie, aby użyć tego samego symbolu w różnych kolorach dla wszystkich wartości, wybierz opcję Pojedynczy symbol, a następnie wybierz symbol, np. kwadraty. Dla opcji Skala barw wybierz wartość Ciągły, aby zastosować płynną i stopniową skalę barw, lub wybierz wartość Binarny, aby pogrupować dane z użyciem dwóch różnych kolorów.
  • Kliknij skalę barw w obszarze Styl symbolu i określ ustawienia skali barw, zmieniając samą skalę barw lub inne parametry graficzne, takie jak grubości linii i kolory. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Na panelu Opcje stylu kliknij opcję Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory skali barw.
  • Za pomocą uchwytów dostępnych wzdłuż histogramu zmień sposób stosowania skali barw i symboli w odniesieniu do danych. Można przeciągnąć uchwyt albo kliknąć liczbę widoczną obok uchwytu i wpisać wartość. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu oraz opcji obliczonej wartości średniej Obliczona średnia, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
   Wskazówka:

   Aby powiększyć szczegóły na histogramie, kliknij opcję Powiększ suwak Powiększ suwak. Aby w dowolnym momencie przywrócić pierwotną pozycję suwaka, kliknij opcję Zresetuj pozycję suwaka Cofnij.

  • W przypadku opcji Zakres rozmiarów zachowaj domyślny lub zdefiniuj niestandardowy zakres rozmiarów (w pikselach), przemieszczając uchwyty suwaka lub klikając wartości domyślne i podając nowe wartości. Aby zoptymalizować symbole dla bieżącego poziomu powiększenia mapy i regulować je automatycznie przy innych poziomach powiększenia, pozostaw zaznaczone pole wyboru Automatycznie dopasuj rozmiar.
  • Jeśli na mapie dodawane są dane powiązane z poligonami, kliknij symbol w obszarze Styl symbolu i dostosuj właściwości wypełnienia i grubości poligonów. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
   Wskazówka:

   Domyślnie symbole obiektów poligonowych w warstwie, np. granice powiatów, są wyświetlane na mapie pod symbolami proporcjonalnymi. Aby zachować to ustawienie, pozostaw włączony przełącznik Pokaż symbol tła i opcjonalnie dostosuj styl symbolu dla obiektów tła, np. przezroczystość lub kolor obrysu. Aby ukryć symbole tła w warstwie, np. po to, żeby granice powiatów nie były wyświetlane pod symbolami proporcjonalnymi, wyłącz przełącznik Pokaż symbol tła.

  • Włącz przełącznik Pokaż obiekty bez wartości, aby wyświetlić na mapie lokalizacje, dla których brakuje danych i opcjonalnie określ styl oraz etykietę reprezentujące te wartości.
  • Wyłącz przełącznik Uwzględnij w legendzie, aby ukryć skalę barw w legendzie.
  • Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu, włącz przełącznik Skonfiguruj przezroczystość w oparciu o wartości atrybutu i określ ustawienia przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane dotyczące populacji, można dostosować przezroczystość każdej lokalizacji proporcjonalnie do wielkości populacji.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obracać symbole, korzystając z drugiego atrybutu liczbowego. Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu. Aby obrócić symbol, kliknij opcję Obróć według atrybutu i określ ustawienia obrotu.
 5. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Nadawanie stylu dwóm atrybutom

Aby nadać dwóm atrybutom styl w zakresie koloru i rozmiaru, wykonaj poniższe instrukcje:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Powtórz poprzedni etap, aby wybrać drugi atrybut lub wyrażenie w języku Arcade.
  Wskazówka:

  Pierwszy atrybut używa koloru, a drugi atrybut używa symboli w różnych rozmiarach. Kolejność atrybutów można zmienić, przeciągając drugi atrybut na początek listy atrybutów.

 3. Kliknij styl Kolor i rozmiar i kliknij panel Opcje stylu.
 4. Zdefiniuj ustawienia stylów Liczności i ilości (kolor) (pierwszy atrybut) i Liczności i ilości (rozmiar) (drugi atrybut).
  Notatka:

  Jeśli jeden z atrybutów zawiera wartości daty, zdefiniuj ustawienia dla opcji Ciągła oś czasu (kolor) lub Ciągła oś czasu (rozmiar), zależnie od tego, który w kolejności jest atrybut daty. Dla atrybutu niebędącego datą zdefiniuj ustawienia Liczności i ilości (kolor) lub Liczności i ilości (rozmiar).

 5. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Porównaj A z B

Ten styl umożliwia tworzenie mapy stosunku między dwoma liczbami i wyraża tę relację jako wartość procentową, prostą proporcję lub całkowitą wartość procentową. Można na przykład utworzyć mapę prezentującą liczbę aktualnie zatrudnionych osób jako odsetek liczby osób zatrudnionych w zeszłym roku, aby obserwować trend bezrobocia.

Aby nadać styl proporcjom, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Powtórz poprzedni etap, aby wybrać drugi atrybut lub wyrażenie w języku Arcade.
 3. Kliknij styl Porównaj A z B i kliknij panel Opcje stylu.
 4. Opcjonalnie wykonaj następujące czynności:
  • Kliknij skalę barw w obszarze Styl symbolu i określ ustawienia skali barw, zmieniając samą skalę barw lub inne parametry graficzne, takie jak grubości linii i kolory. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Na panelu Opcje stylu kliknij opcję Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory skali barw.
  • Wybierz z menu rozwijanego opcję Etykiety, aby zmienić etykiety w legendzie i na histogramie. Można pokazać stosunek A do B, pokazać A jako wartość procentową wartości A i B lub pokazać A jako wartość procentową wartości B.
  • Kliknij opcję Równe wartości, aby wyśrodkować histogram na wartościach równych lub kliknij opcję Średnie wartości, aby wyśrodkować go na wartości średniej.
  • Za pomocą uchwytów dostępnych wzdłuż skali barw zmień sposób stosowania kolorów w odniesieniu do danych. Można przeciągnąć uchwyt albo kliknąć liczbę widoczną obok uchwytu i wpisać wartość. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu obok skali barw, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
   Wskazówka:

   Kliknij opcję Powiększ suwak Powiększ suwak, aby powiększyć szczegóły na histogramie.

  • Włącz przełącznik Pokaż obiekty bez wartości, aby wyświetlić na mapie lokalizacje, dla których brakuje danych i opcjonalnie określ styl symboli oraz etykietę reprezentujące te wartości.
  • Wyłącz przełącznik Uwzględnij w legendzie, aby ukryć skalę barw w legendzie.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obracać symbole, korzystając z drugiego atrybutu liczbowego. Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu. Kliknij opcję Obróć według atrybutu, aby obrócić symbol i określ ustawienia obrotu.
 5. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Kategoria dominująca

Ten styl mapy jest przydatny, jeśli warstwa zawiera wiele powiązanych atrybutów, które chcemy porównać i wskazać atrybut dominujący (tj. ten o największej wartości), a także stopień dominacji w porównaniu do innych atrybutów w warstwie. Tego stylu można na przykład użyć, aby zaobserwować dominującą grupę etniczną w poszczególnych okręgach wyborczych w Los Angeles (Kaliofornia) i sprawdzić, o ile większa jest ta grupa dominująca od innych.

Aby użyć stylu Kategoria dominująca, wybierz od 2 do 10 atrybutów liczbowych o tej samej jednostce miary (np. w dolarach amerykańskich), z których każdy reprezentuje inną kategorię (np. lata 2006, 2007, 2008 i 2009) w odniesieniu do tematu mapy (np. dochód osobisty na głowę według powiatu). Każdy atrybut jest wyświetlany w innym kolorze — np. rok 2006 w kolorze czerwonym, a 2007 w niebieskim —zdefiniowanym w skali barw zastosowanej w odniesieniu do warstwy lub kolorach zastosowanych w odniesieniu do poszczególnych kategorii atrybutów.

Styl charakteryzuje się przezroczystością w celu przedstawienia względnego natężenia atrybutu dominującego każdego obiektu na warstwie. Siła lub stopień dominacji jest obliczana jako wartość procentowa wartości całkowitej wszystkich atrybutów danego obiektu. Mówiąc ogólnie, im większa przezroczystość (tj. jaśniejszy kolor) obiektu, tym mniejsza siła dominacji jego atrybutu w porównaniu z całością. W przykładzie z dochodami osobistymi na głowę oznacza to, że powiaty, w których rokiem dominującym był 2007, są wyświetlane w różnych odcieniach niebieskiego w celu odzwierciedlenia dochodów osobistych na głowę w 2007 jako wartości procentowej całkowitego dochodu osobistego na głowę z wszystkich lat.

Aby nadać style obiektów według kategorii dominującej, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Powtórz poprzedni etap, aby wybrać maksymalnie dziewięć atrybutów liczbowych.

  Każdy atrybut powinien reprezentować wyraźną kategorię związaną z pierwszym atrybutem; powinien też mieć taką samą jednostkę miary.

 3. Wybierz styl Kategoria dominująca i kliknij panel Opcje stylu.
 4. Opcjonalnie wykonaj następujące czynności:
  • Kliknij skalę barw w obszarze Styl symbolu i zmień ustawienia, wybierając inną skalę barw lub zmieniając inne parametry graficzne (np. szerokość linii i wzorzec obrysu). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Włącz przełącznik Wyświetlaj obiekty w kolejności wartości, aby ustawić kolejność wyświetlania nakładających się obiektów na mapie według kolejności kategorii z panelu Opcje stylu. Włączenie tej opcji powoduje, że nakładające się obiekty w kategoriach znajdujących się wyżej na liście są wyświetlane na obiektach z niższych kategorii na liście.
  • Aby pojedynczo dostosować kolor kategorii, kliknij kolorowy symbol widoczny obok danej kategorii na liście. Dostępne opcje zależą od tego, czy dane zawierają punkty, linie, czy też poligony. Jeśli na przykład dane zawierają punkty, można zmienić kształt, kolor wypełnienia, grubość i rozmiar symbolu punktu.
  • Kliknij etykietę, wpisz nową etykietę kategorii, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  • Aby zmienić kolejność kategorii, przeciągnij kategorię w górę lub w dół na liście. Ta kolejność wpływa również na kolejność wyświetlania obiektów, jeśli jest włączony przełącznik Wyświetlaj obiekty w kolejności wartości.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obracać symbole, korzystając z drugiego atrybutu liczbowego. Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu. Aby obrócić symbol, kliknij opcję Obróć według atrybutu i określ ustawienia obrotu.
  • Kliknij opcję Przezroczystość na podstawie dominującego odsetka, aby dostosować przezroczystość danego obiektu na podstawie względnej siły atrybutu dominującego, upewnij się, że przełącznik Ustaw przezroczystość na podstawie dominującego odsetka jest włączony, a następnie określ ustawienia przezroczystości. Wartości odzwierciedlają względną siłę atrybutu dominującego jako wartość procentową całkowitej wartości wszystkich atrybutów. Obiekty, których wartość dominującego odsetka znajduje się powyżej wartości górnego uchwytu (wyższe wartości), są wyświetlane z identyczną przezroczystością (ciemniejsze lub mniej przezroczyste). Obiekty, których wartość dominującego odsetka znajduje się poniżej wartości dolnego uchwytu (niższe wartości), są wyświetlane z identyczną przezroczystością (jaśniejsze lub bardziej przezroczyste). Pozostałe obiekty są wyświetlane ze stałą przezroczystością między dwoma wartościami granicznymi. Dostosuj położenie uchwytów i użyj opcji obliczonej wartości średniej Obliczona średnia, aby skutecznie zastosować przezroczystość.
 5. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Dominująca kategoria i rozmiar

Tego stylu mapy można użyć do porównywania wielu powiązanych atrybutów o identycznej jednostce miary. Tak jak w stylu Kategoria dominująca, w tym stylu używa się koloru do wyświetlenia atrybutu dominującego i przezroczystości w celu odzwierciedlenia stopnia dominacji w porównaniu z innymi atrybutami. Poza tym w stylu Dominująca kategoria i rozmiar używa się trzeciego elementu — rozmiaru — do przedstawienia sumy atrybutów każdego obiektu. Na przykład ten styl można zastosować w warstwie prezentującej typy mieszkań w obwodach spisowych, aby sprawdzić, którego typu mieszkań (zamieszkiwanych przez właściciela, zamieszkiwanych przez najemcę lub wolnych) jest najwięcej w danym obwodzie. Można także sprawdzić, jak dużo jest mieszkań dominującego typu w porównaniu do innych typów. Stosując dodatkowo symbole proporcjonalne w warstwie, można porównać całkowitą liczbę mieszkań w różnych obwodach i wyróżnić wizualnie obwody o wyższej i niższej liczbie mieszkań.

Aby użyć stylu Dominująca kategoria i rozmiar, wybierz od 2 do 10 atrybutów liczbowych o tej samej jednostce miary (np. mieszkanie), z których każdy reprezentuje inną kategorię (np. zamieszkiwane przez właściciela, najemcę lub wolne) w odniesieniu do tematu mapy (np. typy mieszkań). Każdy atrybut jest wyświetlany w innym kolorze zdefiniowanym w skali barw zastosowanej w odniesieniu do warstwy lub kolorach zastosowanych w odniesieniu do poszczególnych kategorii atrybutów. Podobnie jak w stylu Kategoria dominująca, w tym stylu używa się przezroczystości do wskazania względnej siły atrybutu dominującego (np. mieszkań zamieszkiwanych przez najemców) w porównaniu do wartości całkowitej. Mówiąc ogólnie, większa przezroczystość oznacza mniejszą siłę (tj. mniejszą wartość procentową całkowitej wartości wszystkich atrybutów). Jako składowych rozmiaru w tym stylu używa się symboli proporcjonalnych do przedstawienia sumy kategorii (np. całkowitej liczby mieszkań według obwodu spisowego); większy symbol oznacza większe liczby.

Aby nadać style obiektów według kategorii dominującej i rozmiaru, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Powtórz poprzedni etap, aby wybrać maksymalnie dziewięć atrybutów liczbowych.

  Każdy atrybut powinien reprezentować wyraźną kategorię związaną z pierwszym atrybutem; powinien też mieć taką samą jednostkę miary.

 3. Wybierz styl Dominująca kategoria i rozmiar i kliknij panel Opcje stylu.
 4. Zdefiniuj ustawienia stylu Kategoria dominująca (atrybut o najwyższej wartości) i Liczności i ilości (rozmiar) (suma kategorii).
 5. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Relacja

Używając stylu inteligentnego tworzenia map Relacja, można zwizualizować relacje między dwoma atrybutami liczbowymi danych obiektu punktowego, liniowego lub poligonowego. Na przykład można sprawdzić, czy istnieje zależność między wskaźnikiem bogactwa i rzadkości występowania gatunków na świecie oraz dowiedzieć się, w których obszarach ta zależność jest najbardziej wyraźna. W oparciu o technikę tworzenia map typu dwuwymiarowy kartogram styl Relacja stosuje odrębną skalę barw stopniowanych do sklasyfikowanych danych w każdym atrybucie, a następnie łączy te skale barw w celu uwidocznienia miejsc, dla których te atrybuty mogą być wzajemnie zależne. Relacje te można przeglądać, korzystając z różnych opcji koncentrowania się na szczegółach — na przykład można wyróżnić te obszary, na których wskaźniki bogactwa i rzadkości gatunków są wysokie lub skoncentrować się na obszarach, dla których te wskaźniki są niskie. Można także zmienić metodę klasyfikacji oraz inne ustawienia.

Aby nadać style obiektów według relacji, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Powtórz poprzedni etap, aby wybrać drugi atrybut liczbowy lub wyrażenie w języku Arcade.
 3. Wybierz styl Relacja i kliknij panel Opcje stylu.
 4. Opcjonalnie wybierz inną skalę barw lub zmień inne parametry graficzne (np. szerokość linii i wzorzec obrysu). Kliknij skalę barw w obszarze Styl symbolu i zmień ustawienia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
 5. Z menu rozwijanego Rozmiar siatki wybierz rozmiar siatki stosowany w legendzie.

  Wyższe wartości odpowiadają bardziej szczegółowemu gradientowi kolorów w stosowanej skali barw.

 6. Z menu rozwijanego Metoda wybierz metodę klasyfikacji na potrzeby klasyfikowania wartości atrybutów danych. Można również kliknąć opcję Legenda, aby ręcznie edytować symbole i etykiety klas w legendzie mapy.
 7. Dla każdego przyporządkowywanego atrybutu rozwiń atrybut i wybierz opcję z menu rozwijanego Dzielone przez. Aby zmienić sposób rozmieszczenia danych, dostosuj ograniczające uchwyty na histogramie, przeciągając uchwyt lub klikając liczbę obok uchwytu i wpisując wartość. Można także użyć obliczonej wartości średniej Obliczona średnia, aby poznać rozkład danych i precyzyjnie ustawić informacje przedstawiane na mapie.

  Jeśli dane nie zostały znormalizowane (ustandaryzowane), przekształć surowe dane do postaci wskaźników lub wartości procentowych. Znormalizowanie danych jest zalecane przy przyporządkowywaniu relacji. Przykładowe dane znormalizowane: x na głowę, y na kilometr kwadratowy lub stosunek wartości x do y. Nieprzetworzone liczby są lepiej wizualizowane przy użyciu kolorów po ich standaryzacji.

 8. Opcjonalnie wyświetl na mapie lokalizacje z brakującymi danymi. Włącz przełącznik Pokaż obiekty bez wartości i opcjonalnie określ styl oraz etykietę reprezentujące te wartości.
 9. Z menu rozwijanego Skupienie uwagi wybierz jedną z poniższych opcji, aby określić aspekt relacji, który ma zostać wyróżniony:
  • Wysokie wartości — legenda skupia się na obiektach o wysokich wartościach obu atrybutów.
  • Wysokie wartości/niskie wartości — legenda skupia się na obiektach o wysokich wartościach pierwszego atrybutu i niskich wartościach drugiego atrybutu.
  • Niskie wartości/wysokie wartości — legenda skupia się na obiektach o niskich wartościach pierwszego atrybutu i wysokich wartościach drugiego atrybutu.
  • Niskie wartości — legenda skupia się na obiektach o niskich wartościach obu atrybutów.
  • Brak — legenda nie skupia się na żadnych konkretnych obiektach.
 10. Opcjonalnie dostosuj przezroczystość wartości liczbowych dla poszczególnych obiektów. Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu, włącz przełącznik Skonfiguruj przezroczystość w oparciu o wartości atrybutu i określ ustawienia przezroczystości.

  Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane dotyczące populacji, można dostosować przezroczystość każdej lokalizacji proporcjonalnie do wielkości populacji.

 11. Opcjonalnie, jeśli do mapy dodawane są symbole punktów, kliknij opcję Obróć według atrybutu i określ ustawienia obrotu w celu obrotu symboli na podstawie drugiego pola liczbowego.

  Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt.

 12. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Relacja i rozmiar.

Użyj stylu tworzenia map Relacja i rozmiar w celu wyświetlenia relacji między atrybutami liczbowymi danych obiektu punktowego, liniowego lub poligonowego. Podobnie jak w przypadku stylu Relacja, ten styl stosuje odrębną skalę barw stopniowanych do sklasyfikowanych danych w dwóch atrybutach i łączy te skale barw w celu uwidocznienia relacji między atrybutami. Dodatkowo styl Relacja i rozmiar używa symboli o różnych rozmiarach w celu zobrazowania określonego trzeciego atrybutu liczbowego. Na przykład możesz sprawdzić, czy istnieje zależność między wydatkami rządowymi na programy ochrony przyrody i wydatkami na programy rozwoju rolnictwa, a także, czy całkowite wydatki na programy rządowe są zgodne z tą zależnością. Używając tego stylu tworzenia map, możesz także wizualnie przedstawić obszary kraju, dla których ta zależność jest najbardziej wyraźna. Styl Relacja i rozmiar umożliwia przeglądanie zależności między danymi przy użyciu opcji skupiania uwagi, metod klasyfikacji oraz innych opcji.

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.

  Pierwszy atrybut jest wyświetlany przy użyciu koloru obrazującego potencjalną relację z drugim atrybutem.

 2. Powtórz poprzedni etap, aby wybrać drugi i trzeci atrybut liczbowy lub wyrażenie w języku Arcade.

  Drugi atrybut jest wyświetlany przy użyciu koloru obrazującego potencjalną relację z pierwszym atrybutem. Trzeci atrybut jest wyświetlany na mapie przy użyciu stylu używającego symboli o różnych rozmiarach.

 3. Wybierz styl Relacja i rozmiar i kliknij panel Opcje stylu.
 4. Zdefiniuj ustawienia stylu Relacja dla pierwszych dwóch atrybutów i stylu Liczności i ilości (rozmiar) dla trzeciego atrybutu.
 5. Opcjonalnie dostosuj przezroczystość wartości liczbowych dla poszczególnych obiektów. Kliknij opcję Przezroczystość według atrybutu, włącz przełącznik Skonfiguruj przezroczystość w oparciu o wartości atrybutu i określ ustawienia przezroczystości.
 6. Opcjonalnie, jeśli do mapy dodawane są symbole punktów, kliknij opcję Obróć według atrybutu i określ ustawienia obrotu w celu obrotu symboli na podstawie drugiego pola liczbowego.

  Na przykład kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt.

 7. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Diagramy

Diagramy są używane do przedstawiania proporcji danych kategorialnych powiązanych z pojedynczym obiektem z użyciem statystyki liczbowej lub sumarycznej. Symbole diagramów kołowych mogą pomóc w odpowiedzi na pytania, np. jakie są proporcje kategorii dla każdego obiektu na mapie, czy też w porównaniu statystyki liczbowej lub innych statystyk sumarycznych między lokalizacjami.

Na przykład przeglądasz sprzedaż polis ubezpieczeniowych w Stanach Zjednoczonych, aby określić miejsca z potencjałem rynkowym dla poszczególnych klas polis (komunikacyjne, na wypadek niepełnosprawności, na życie i majątkowe). Możesz wybrać każde pole klasy polis i odwzorować je za pomocą stylu Diagramy. Dane te są przedstawione w postaci diagramów kołowych pokazujących proporcje każdej grupy polis kupowanych w poszczególnych stanach.

Wskazówka:
Zapoznaj się z przykładem Zapoznaj się z przykładem nadawania stylu diagramom.

Aby użyć stylu Diagramy, wybierz od 2 do 10 atrybutów liczbowych o tej samej jednostce miary (np. w dolarach amerykańskich), z których każdy reprezentuje inną kategorię (np. lata 2006, 2007, 2008 i 2009) w odniesieniu do tematu mapy (np. dochód osobisty na głowę według powiatu). Każdy atrybut jest wyświetlany w innym kolorze — np. rok 2006 w kolorze czerwonym, a 2007 w niebieskim —zdefiniowanym w skali barw zastosowanej w odniesieniu do warstwy lub kolorach zastosowanych w odniesieniu do poszczególnych kategorii atrybutów.

Aby nadać style obiektom według diagramów, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Powtórz poprzedni etap, aby wybrać maksymalnie dziewięć atrybutów liczbowych.

  Każdy atrybut powinien reprezentować wyraźną kategorię związaną z pierwszym atrybutem; powinien też mieć taką samą jednostkę miary.

 3. Wybierz styl Diagramy i kliknij opcję Opcje stylu.
 4. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij skalę barw w obszarze Styl symbolu i zmień ustawienia skali barw, zmieniając samą skalę barw lub inne parametry graficzne. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Aby pojedynczo dostosować kolor kategorii, kliknij kolorowy symbol widoczny obok danej kategorii na liście.
  • Kliknij etykietę, wpisz nową etykietę kategorii, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  • Przeciągnij kategorię w górę lub w dół na liście.
  • Aby zmienić Rozmiar diagramu, użyj suwaka albo zmień wartość wyrażoną w pikselach w polu tekstowym.
  • W przypadku parametru Kształt, użyj suwaka, aby skonfigurować diagram jako Kołowy lub Pierścieniowy. Im bliżej diagramu Pierścieniowy znajduje się uchwyt, tym większy jest otwór w środku diagramu.
  • Aby dostosować wartość Grupowanie (%), użyj suwaka lub wpisz wartość procentową w polu tekstowym. Pola z wartością poniżej wartości Grupowanie (%) są agregowane w jedną kategorię o nazwie Inne, co upraszcza diagram.
  • Domyślnie symbole obiektów poligonowych w warstwie, np. granice powiatów, są wyświetlane na mapie pod symbolami diagramów. Aby zachować to ustawienie, pozostaw włączony przełącznik Pokaż symbol tła i opcjonalnie dostosuj styl symbolu dla obiektów tła, np. przezroczystość lub kolor obrysu. Aby ukryć symbole tła w warstwie, np. po to, żeby granice powiatów nie były wyświetlane pod symbolami proporcjonalnymi, wyłącz przełącznik Pokaż symbol tła.
 5. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.

Diagramy i rozmiar

Podobnie jak w przypadku stylu Diagramy, styl Diagramy i rozmiar wykorzystuje statystykę liczbową lub sumaryczną do przedstawienia proporcji danych kategorialnych powiązanych z pojedynczym obiektem w symbolu diagramu kołowego. Ponadto styl Diagramy i rozmiar wykorzystuje rozmiar do reprezentowania sumy kategorii dla każdego obiektu.

Na przykład w warstwie zawierającej dane o zakupach w klasach polis ubezpieczeniowych w poszczególnych stanach można zastosować styl Diagramy i rozmiar, aby zobaczyć, które klasy polis (komunikacyjne, na wypadek niepełnosprawności, na życie i majątkowe) są najczęściej kupowane oraz o ile więcej ubezpieczeń kupuje się w jednym stanie w porównaniu z innym. Symbol diagramu dla każdego stanu ma rozmiar odpowiadający sumie jego kategorii, co umożliwia porównywanie kategorii w obrębie symbolu oraz sum pomiędzy lokalizacjami.

Aby użyć stylu Diagramy i rozmiar, wybierz od 2 do 10 atrybutów liczbowych o tej samej jednostce miary (np. w dolarach amerykańskich), z których każdy reprezentuje inną kategorię (np. lata 2006, 2007, 2008 i 2009) w odniesieniu do tematu mapy (np. dochód osobisty na głowę według powiatu). Każdy atrybut jest wyświetlany w innym kolorze — np. rok 2006 w kolorze czerwonym, a 2007 w niebieskim —zdefiniowanym w skali barw zastosowanej w odniesieniu do warstwy lub kolorach zastosowanych w odniesieniu do poszczególnych kategorii atrybutów.

Aby nadać style obiektom według diagramów i rozmiaru, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze pięć etapów z sekcji Stosowanie stylu.
 2. Powtórz poprzedni etap, aby wybrać maksymalnie dziewięć atrybutów liczbowych.

  Każdy atrybut powinien reprezentować wyraźną kategorię związaną z pierwszym atrybutem; powinien też mieć taką samą jednostkę miary.

 3. Wybierz styl Diagramy i rozmiar i kliknij opcję Opcje stylu.
 4. Aby zdefiniować ustawienia dla stylu Diagramy (kolor), kliknij opcję Opcje stylu na karcie stylu i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij skalę barw w obszarze Styl symbolu i zmień ustawienia skali barw, zmieniając samą skalę barw lub inne parametry graficzne. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z opcji stylu.
  • Aby pojedynczo dostosować kolor kategorii, kliknij kolorowy symbol widoczny obok danej kategorii na liście.
  • Kliknij etykietę, wpisz nową etykietę kategorii, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  • Przeciągnij kategorię w górę lub w dół na liście.
  • Aby zmienić Zakres rozmiaru diagramu, użyj suwaka lub wpisz wartość wyrażoną w pikselach w polach tekstowych, aby zdefiniować minimalny i maksymalny rozmiar diagramu. Możesz również zaznaczyć pole wyboru Automatycznie dopasuj rozmiar diagramu, aby dostosować rozmiar.
  • W przypadku parametru Kształt, użyj suwaka, aby skonfigurować diagram jako Kołowy lub Pierścieniowy. Im bliżej diagramu Pierścieniowy znajduje się uchwyt, tym większy jest otwór w środku diagramu.
  • Aby dostosować wartość Grupowanie (%), użyj suwaka lub wpisz wartość procentową w polu tekstowym. Pola z wartością poniżej wartości Grupowanie (%) są agregowane w jedną kategorię o nazwie Inne, co upraszcza diagram.
  • Domyślnie symbole obiektów poligonowych w warstwie, np. granice powiatów, są wyświetlane na mapie pod symbolami diagramów. Aby zachować to ustawienie, pozostaw włączony przełącznik Pokaż symbol tła i opcjonalnie dostosuj styl symbolu dla obiektów tła, np. przezroczystość lub kolor obrysu. Aby ukryć symbole tła w warstwie, np. po to, żeby granice powiatów nie były wyświetlane pod symbolami proporcjonalnymi, wyłącz przełącznik Pokaż symbol tła.
 5. Kliknij przycisk Gotowe lub kliknij strzałkę wstecz, aby powrócić do panelu Opcje stylu.
 6. Zdefiniuj ustawienia stylu Diagramy (rozmiar) (suma kategorii) tak samo jak w przypadku stylu Liczności i ilości (rozmiar).
 7. Kliknij przycisk Gotowe po zakończeniu dostosowywania stylu lub kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Style bez zapisywania dokonanych zmian.