Nadawanie stylu warstwom obiektowym 3D

Za pomocą stylów inteligentnego tworzenia map w panelu Styl warstwy można stosować style względem warstw scen obiektów 3D (warstw obiektowych 3D) do podkreślenia tekstury i kolorów jednolicie w całej warstwie. Dodatkowo można skupić się na atrybutach i albo zastosować względem warstwy obiektowej 3D ciągłą skalę barw, albo nadać styl warstwie obiektowej 3D zgodnie z typami kategorii. Wskaźniki dotyczące liczby lokatorów w budynkach można na przykład wyświetlić, stosując skalę barw, w przypadku której jasne kolory odpowiadają wskaźnikom o niższych wartościach, a ciemniejsze kolory - wskaźnikom o wyższych wartościach.

Kolor

Styl Kolor pozwala wyświetlić wszystkie budynki w tej samej kolorystyce i z tą samą teksturą.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. W polu Tekstura skonfiguruj sposób wyświetlania tekstur budynków.

  Tekstury to obrazy znajdujące się na powierzchni modeli, na przykład fasady budynków. Dostępne są następujące opcje modyfikowania tekstur:

  • Oryginalna tekstura — używanie istniejącej tekstury w oryginalnym kolorze.
  • Tekstura w skali szarości — przekształcanie istniejącej tekstury w teksturę w skali szarości.
  • Kolorowa tekstura — zastosowanie podanego koloru do istniejącej tekstury.
  • Tylko kolor — zastosowanie tylko koloru.

  Notatka:

  Wybór opcji Oryginalna tekstura lub Tekstura w skali szarości powoduje, że opcja Kolor jest niedostępna. Jeśli warstwa obiektowa 3D nie ma tekstur, widoczna będzie tylko opcja Kolor.

 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

  2. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  3. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.
 5. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.
 6. Informacje o krawędziach można znaleźć w temacie Wizualizowanie krawędzi.

Liczności i ilości

Styl Liczności i ilości umożliwia tematyczną wizualizację warstwy przy użyciu skali barw w przypadku warstwy obiektowej 3D z atrybutami liczbowymi. Pobór energii w budynkach można zaprezentować przy użyciu skali barw, przedstawiając budynki o niższym poborze energii w jaśniejszym kolorze, a budynki o wyższym poborze – w ciemniejszym.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. Przesuń dolne i górne uchwyty suwaka w celu dostosowania kolorów na podstawie podanego atrybutu.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o suwaku Liczności i ilości.

 3. W polu Tekstura skonfiguruj sposób wyświetlania tekstur warstwy obiektowej 3D.

  Tekstury to obrazy znajdujące się na powierzchni modeli, na przykład fasady budynków. Dostępne są następujące opcje dla tekstur:

  • Kolorowa tekstura — zastosowanie podanego koloru do istniejącej tekstury.
  • Tylko kolor — zastosowanie tylko koloru.
   Notatka:

   Jeśli warstwa obiektowa 3D nie ma tekstur, widoczna będzie tylko opcja Kolor.

 4. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.
  Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  3. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 5. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.
 6. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.
 7. Informacje o krawędziach można znaleźć w temacie Wizualizowanie krawędzi.

Typy

Stylu Typy można użyć dla warstwy obiektowej 3D z atrybutami tekstowymi lub liczbowymi. Podobnie jak style Typy 2D i Typy 3D styl Typy jest używany do ustawiania niepowtarzalnego koloru budynków w oparciu o atrybut, taki jak strefy.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Typy z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym podany atrybut.

 2. Zmodyfikuj listę Wartości atrybutu.

  Wymienione są najczęstsze wartości atrybutu. Pozostałe wartości atrybutu są automatycznie grupowane w sekcji Inne. Domyślnie wartości atrybutu są wyświetlane w porządku malejącym wg liczby obiektów, która jest wyświetlana obok każdej wartości atrybutu. Łączna liczba obiektów jest wyświetlana u góry listy.

  1. Kliknij wartość atrybutu do zmodyfikowania.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij wartość atrybutu, aby zmienić kolejność na liście i w legendzie.
   • Nazwę wartości atrybutu można zmienić, wybierając ją i klikając nazwę.
  2. Kliknij opcję Wybierz wszystkie u góry listy, aby zmodyfikować wszystkie wartości.

   Aby powrócić do modyfikowania pojedynczych wartości, kliknij wartość lub kliknij Wybierz jedną u góry listy.

  3. Zmodyfikuj wartości atrybutu w sekcji Inne.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij poszczególne wartości atrybutu do głównej listy lub poza nią.
   • Kliknij opcję Wybierz wszystkie, aby przeciągnąć wszystkie wartości.
   • Kliknij przyciski pokazywania Pokaż inne wartości lub ukrywania Ukryj inne wartości, aby pokazać lub ukryć obiekty znajdujące się w sekcji Inne. Domyślnie obiekty o tych wartościach atrybutu są ukryte. Obiekty, które są ukryte i zostaną przeciągnięte do głównej listy, stają się widoczne w scenie i w legendzie.

  Wskazówka:
  Najlepiej, aby warstwa przedstawiała mniej niż 10 wartości, ponieważ gdy jest ich więcej niż 10, użytkownikom trudno jest je rozróżnić.

 3. W polu Tekstura skonfiguruj sposób wyświetlania tekstur warstwy obiektowej 3D.

  Tekstury to obrazy znajdujące się na powierzchni modeli, na przykład fasady budynków. Dostępne są następujące opcje modyfikowania tekstur:

  • Oryginalna tekstura — używanie istniejącej tekstury w oryginalnym kolorze.
  • Tekstura w skali szarości — przekształcanie istniejącej tekstury w teksturę w skali szarości.
  • Kolorowa tekstura — zastosowanie podanego koloru do istniejącej tekstury.
  • Tylko kolor — zastosowanie tylko koloru.
   Notatka:

   Opcja Kolor jest niedostępna, jeśli jest wybrana opcja Oryginalna tekstura lub Tekstura w skali szarości. Jeśli warstwa obiektowa 3D nie ma tekstur, widoczna będzie tylko opcja Kolor.

 4. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

  2. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  3. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 5. Aby zastosować skalę barw do wszystkich wartości atrybutu, kliknij opcję Wybierz wszystkie w górnej części listy Wartości atrybutu.

  Okno wyboru pełnych kolorów stanie się skalą barw.

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij Pełny kolor, aby zmienić skalę na pojedynczy kolor i wyświetlić opcje wypełnienia.
 6. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.
 7. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.
 8. Informacje o krawędziach można znaleźć w temacie Wizualizowanie krawędzi.

Zmiana trybu wysokościowego

Zmień tryb danych wysokościowych, aby dostosować rozmieszczenie warstw. W polu Przesunięcie wprowadź dodatnią lub ujemną wartość całkowitą w metrach, aby przesunąć warstwę odpowiednio wyżej lub niżej. Wartość Wysokość bezwzględna jest dla warstw obiektowych 3D ustawiana automatycznie jako ustawienie Tryb danych wysokościowych.

Notatka:
Budynki 3D OSM i drzewa 3D OSM nie zawierają wartości Z, co powoduje, że tryb danych wysokościowych jest ustawiony na tryb Względem ziemi.

Stosowanie etykiet

Jeśli w warstwie są dostępne etykiety, widoczny jest przełącznik Etykiety. Wyświetlając etykiety na scenie, można szybko przekazać informacje dotyczące sceny w oparciu o atrybut w warstwie.

 1. Kliknij przełącznik Etykiety, aby włączać i wyłączać etykiety w warstwie.
 2. Etykiety można skonfigurować, wykonując dowolne z poniższych czynności:
  • W przypadku ustawienia Tekst kliknij menu rozwijane, aby wybrać atrybut służący do oznaczania etykietami. Opcję <niestandardowe> można wybrać, gdy niestandardowe wyrażenia etykiet są zapisywane w innej aplikacji, np. Map Viewer lub Map Viewer Classic.
  • W polu Rozmiar wybierz wartość mała, średnia lub duża określającą rozmiar etykiety.
  • Aby tekst był jasny lub ciemny, w opcji Kolor wybierz ustawienie jasny lub ciemny.
  • W polu Rozmiar objaśnienia wybierz odpowiednią skalę (miejscowość, region, świat) i długość (mała i duża) wierszy objaśnienia. Skala decyduje o tym, jak długo linie objaśnień są widoczne podczas powiększania.
   • Wybierz opcję <brak>, aby nie wyświetlać żadnych objaśnień.
   • Opcję <niestandardowy> można wybrać, gdy niestandardowe wiersze objaśnienia są zapisywane w innej aplikacji, np. ArcGIS Pro.
  • Kliknij przełącznik Ulepsz perspektywę, aby wyświetlić etykiety bardziej intuicyjnie, wówczas etykiety znajdujące się dalej będą mniejsze.

Wizualizowanie krawędzi

Kliknij przełącznik Krawędzie, aby uwydatnić i zdefiniować styl krawędzi i obrysów budynków, włącznie ze strukturami podrzędnymi, ścianami zewnętrznymi, balkonami oraz dachami.

Aby użyć opcji Krawędzie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przełącznik Krawędzie, aby włączyć lub wyłączyć krawędzie w budynkach.
 2. Aby użyć opcji Styl, wybierz styl linii określających krawędzie.
  • ciągła — ciągła, prosta linia
  • szkic — linia szkicowana ręcznie
  • <niestandardowa> — linia o niestandardowym stylu, opcja dostępna tylko w przypadku zapisywania przy użyciu innej aplikacji, np. ArcGIS Pro
   Notatka:

   W przypadku wybrania stylu linii <niestandardowa> opcje Kolor i Rozmiar są niedostępne.

 3. Dla ustawienia Kolor dostępne są opcje linii krawędzi jasna i ciemna.
 4. Dla ustawienia Rozmiar dostępne są opcje grubości linii cienka, standardowa i gruba.