Konfigurowanie okien podręcznych w scenie

Gdy klikasz i wyróżniasz obiekty w scenie, w oknach podręcznych wyświetlane są szczegółowe informacje o tych obiektach. Dostosuj sposób wyświetlania okien podręcznych, aby ważne informacje były lepiej widoczne. Okna podręczne możesz skonfigurować dla warstw punktowych, liniowych, poligonowych i warstw obiektowych 3D. Można wybrać opcję pokazywania lub ukrywania okien podręcznych dla każdej warstwy.

Otwieranie warstwy

Aby otworzyć warstwę w celu skonfigurowania okna podręcznego, wykonaj poniższe czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Warstwy Warstwy, aby otworzyć panel Warstwy.
 3. Wybierz warstwę, dla której chcesz skonfigurować okno podręczne.
 4. Kliknij narzędzie opcji warstwy Narzędzie ustawień warstwy i wybierz opcję Właściwości warstwy, aby otworzyć panel Właściwości warstwy.
 5. W obszarze Okna podręczne kliknij opcję Konfiguruj okna podręczne, aby otworzyć panel Okna podręczne.
 6. Kliknij przełącznik Włącz okna podręczne, aby rozwinąć opcje konfigurowania okna podręcznego.

  Okna podręczne są domyślnie włączone przy pierwszym otwarciu warstwy.

Notatka:

Okna podręczne nie są dostępne dla wszystkich typów warstw.

Konfigurowanie okna podręcznego

 1. Kliknij opcję Skonfiguruj pola, aby otworzyć okno Formatowanie w celu skonfigurowania pól tak, aby lepiej wyświetlane były nazwy i wartości.
 2. W polu Tytuł wprowadź tytuł okna podręcznego.

  Możesz połączyć tekst statyczny i wartości pól, aby dostosować tytuł okna podręcznego, który będzie przekazywał użytkownikowi wartościowe informacje. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz wartość pola. Jeśli na przykład chcesz, aby tytuł zawierał populację według stanu, wpisz pole {State_name}, następnie tekst "Populacja: ", a na końcu pole {pop2010}. Taka kombinacja spowoduje wyświetlenie następującego tekstu:

  California Populacja: 38120066

 3. Kliknij opcję Lista pól.
 4. Kliknij opcję Wybierz pola, aby dodać pola do listy.

  Możesz również zmieniać układ pól i je usuwać.

 5. Wprowadź tytuł listy pól wyświetlonej w oknie podręcznym.

  Przycisk Dodaj pole Dodaj pole pozwala łączyć tekst statyczny i wartości pól podobnie jak w sekcji Tytuł.

 6. Wprowadź opis listy pól.

  Przycisk Dodaj pole Dodaj pole pozwala łączyć tekst statyczny i wartości pól podobnie jak w sekcji Tytuł.

 7. Jeśli warstwa obiektowa zawiera załączniki, zostaną one automatycznie dodane do okna podręcznego w obszarze załączników. Załączniki obsługiwane są jak tabela powiązana z klasą obiektów w usłudze obiektowej.
 8. Opcjonalnie kliknij opcję Dodawanie zasobów i dodaj do okna podręcznego pliki multimedialne, takie jak obrazy, diagramy lub tekst.
 9. Opcjonalnie przeciągaj elementy, aby zmienić kolejność wyświetlanych zasobów.
 10. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać zmiany w oknach podręcznych w scenie.
 11. Po zakończeniu konfigurowania okna podręcznego kliknij przycisk Wstecz Wstecz, aby wrócić do panelu Właściwości warstwy.

W przypadku warstw, w których konfigurowanie okien podręcznych nie jest dostępne, kliknij opcję Włącz okna podręczne, aby wyświetlić lub ukryć okna podręczne w scenie.

Konfigurowanie pól

Możesz skonfigurować pole lub pola, które mają być wyświetlane, zmieniając nazwę wyświetlaną i formatując właściwości wyświetlania.

 1. Kliknij opcję Skonfiguruj pola, aby otworzyć panel Pola.
 2. Wybierz pola, które chcesz skonfigurować.

  Wskazówka:
  Możesz wybrać wiele pól tego samego typu, aby skonfigurować ich formatowanie jednocześnie.

  1. W obszarze Wyświetlana nazwa zmień nazwę pola.
  2. W przypadku wartości całkowitych i dziesiętnych kliknij przełącznik Pokaż separator 1000, aby wyświetlić wartości z separatorem.
  3. W przypadku wartości dziesiętnych użyj opcji Cyfry znaczące, aby skonfigurować liczbę cyfr znaczących wyświetlanych w wartości.
  4. W przypadku pól daty należy wybrać format daty z rozwijanego menu Format daty. Aby wyświetlać w polach daty zarówno datę, jak i godzinę, włącz przełącznik Pokaż czas i wybierz format wyświetlania czasu.
 3. Kliknij Gotowe.
 4. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać zmiany w oknach podręcznych w scenie.

Dodaj obrazy

Do okien podręcznych można dodawać obrazy, podając adresy URL obrazów (pliki PNG, JPEG lub GIF). Obrazy mogą zawierać tytuły, podpisy, łącza do powiązanych witryn internetowych i tekst alternatywny.

Wskazówka:

Aby osiągnąć najlepszy efekt, należy tworzyć obrazy o szerokości 200 pikseli i wysokości 150 pikseli. Jeśli dany obraz jest mniejszy niż 200 × 150 pikseli, w oknie wyświetlana jest wokół niego biała ramka. Jeśli obraz jest większy, przeglądarka automatycznie przeskalowuje go do rozmiarów 200 × 150 pikseli, co może spowodować jego zniekształcenie.

Dodając obrazy do okien podręcznych, można ustawić interwał odświeżania. Dzięki temu okno podręczne może odświeżać i wyświetlać często aktualizowany obraz z określonym interwałem (w minutach). Korzystając z tej opcji, można na przykład odświeżać obrazy przechwytywane przez kamerę monitorującą.

 1. Wykonaj czynności podane w sekcji Otwieranie warstwy, aby otworzyć panel Okna podręczne.
 2. Kliknij przycisk Dodaj zasoby, a następnie wybierz opcję Obraz.
 3. Podaj adres URL obrazu.
  1. Kliknij opcję Dodaj pole Dodaj pole i wybierz wartość pola. Użyj tej opcji, jeśli chcesz przypisać każdemu obiektowi danych unikalny obraz.
  2. Możesz też podać adres URL obrazu zapisanego w zewnętrznej witrynie internetowej, w usłudze ArcGIS Online lub w postaci załącznika w danych warstwy. Obsługiwane są formaty PNG, JPEG i GIF. Jeśli obraz jest przechowywany jako element w usłudze ArcGIS Online, musisz podać adres URL skopiowany z pola Adres URL na stronie elementu, które jest dostępne tylko wtedy, gdy element obrazu jest udostępniony publicznie.
 4. Kliknij przycisk Opcje, aby odsłonić dodatkowe pola tytułu, podpisu, łącza i interwału odświeżania.
 5. Wprowadź tytuł obrazu.

  Przycisk Dodaj pole Dodaj pole pozwala łączyć tekst statyczny i wartości pól podobnie jak w sekcji Tytuł.

 6. Wprowadź podpis.

  Podpis jest wyświetlany pod tytułem, nad obrazem. Można go użyć jako krótkiego opisu obrazu.

  Przycisk Dodaj pole Dodaj pole pozwala łączyć tekst statyczny i wartości pól podobnie jak w sekcji Tytuł.

 7. Wprowadź tekst alternatywny obrazu.

  Tekst alternatywny jest ukryty w oknie podręcznym i jest używany przez czytniki ekranowe.

  Przycisk Dodaj pole Dodaj pole pozwala łączyć tekst statyczny i wartości pól podobnie jak w sekcji Tytuł.

 8. Wprowadź adres URL powiązanego łącza.

  Po kliknięciu obrazu ten adres URL jest otwierany w nowej karcie przeglądarki. Możesz także wprowadzić adres URL powiązanego łącza lub pozostawić wartość pustą.

  Przycisk Dodaj pole Dodaj pole pozwala łączyć tekst statyczny i wartości pól podobnie jak w sekcji Tytuł.

 9. Opcjonalnie, aby ustawić interwał odświeżania dla obrazu, włącz przełącznik Interwał odświeżania i w polu tekstowym wprowadź wartość w minutach.

  Po wyświetleniu okna podręcznego obraz jest odświeżany z określonym interwałem.

 10. Opcjonalnie kliknij przycisk Zmień kolejność Zmień kolejność obok elementu w sekcji Media i przeciągnij go do nowej pozycji, jeśli masz kilka obrazów (lub innych elementów multimedialnych) i chcesz zmienić kolejność ich wyświetlania w oknie podręcznym.
 11. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać zmiany w oknach podręcznych w scenie.

Dodawanie diagramów

Można dodać wykresy, aby w sposób graficzny wyświetlić wartości pól atrybutów numerycznych. Można dodawać diagramy słupkowe, diagramy liniowe i diagramy kołowe.

 1. Wykonaj czynności podane w sekcji Otwieranie warstwy, aby otworzyć panel Okna podręczne.
 2. Kliknij opcję Dodaj zasoby, a następnie wybierz opcję Diagram.
 3. Wybierz typ diagramu do wyświetlenia.
 4. Wprowadź tytuł wykresu.

  Przycisk Dodaj pole Dodaj pole pozwala łączyć tekst statyczny i wartości pól podobnie jak w sekcji Tytuł.

 5. Wprowadź podpis wykresu.

  Podpis jest wyświetlany pod tytułem i nad wykresem. Można go użyć jako krótkiego opisu danych na wykresie. Do opisu diagramu można również dołączyć wskazanie jednostek diagramu kolumnowego, słupkowego lub liniowego. Diagram kołowy pokazuje wartości procentowe po umieszczeniu wskaźnika myszy nad poszczególnymi segmentami.

  Przycisk Dodaj pole Dodaj pole pozwala łączyć tekst statyczny i wartości pól podobnie jak w sekcji Tytuł.

 6. Wprowadź tekst alternatywny diagramu.

  Tekst alternatywny jest ukryty w oknie podręcznym i jest używany przez czytniki ekranowe.

  Przycisk Dodaj pole Dodaj pole pozwala łączyć tekst statyczny i wartości pól podobnie jak w sekcji Tytuł.

 7. Kliknij opcję Wybierz pola i wybierz pola do uwzględnienia na diagramie.
 8. Opcjonalnie włącz przełącznik Orientacja pozioma, aby wyświetlić diagram słupkowy poziomo.
 9. Opcjonalnie włącz przełącznik Znormalizuj i wybierz pole normalizacji.

  Wartości w danym polu zostają użyte do podzielenia pola wartości w celu utworzenia współczynników. Współczynniki normalizacji są przydatne, gdy inne czynniki wpływają na sklasyfikowane i wyświetlane wartości numeryczne. Na przykład zaludnienie może zależeć od wielkości każdego kraju, można więc podzielić zaludnienie przez powierzchnię, aby ustandaryzować dane. Normalizacja danych jest również przydatna do dostarczania istotnych porównań, jeśli wartości w polach nie używają takich samych jednostek miary.

 10. Opcjonalnie kliknij opcję Zmień kolejność Zmień kolejność obok elementu w sekcji Media i przeciągnij go do nowej pozycji, jeśli masz kilka diagramów (lub innych elementów multimedialnych) i chcesz zmienić kolejność ich wyświetlania w oknie podręcznym.
 11. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać zmiany w oknach podręcznych w scenie.

Dodawanie tekstu

W oknach podręcznych można umieszczać zwykły tekst, aby udostępnić kontekst i informacje.

 1. Wykonaj czynności podane w sekcji Otwieranie warstwy, aby otworzyć panel Okna podręczne.
 2. Kliknij opcję Dodaj zasoby, a następnie wybierz opcję Tekst.
 3. Kliknij pole tekstowe, aby otworzyć edytor tekstu, i wprowadź tekst.

  Przycisk Dodaj pole Dodaj pole pozwala łączyć tekst statyczny i wartości pól podobnie jak w sekcji Tytuł.

 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać zmiany w oknach podręcznych w scenie.

Dodaj załączniki

Jeśli warstwa obiektowa zawiera załączniki w swoich danych, załączniki są dodawane do okna podręcznego warstwy. Domyślnie załączniki są dodawane do okna podręcznego w postaci galerii. Kliknięcie załącznika w oknie podręcznym powoduje jego otwarcie w nowej karcie przeglądarki. Załączniki można wyświetlać w oknie podręcznym w postaci listy lub usunąć je z okna podręcznego.

 1. Wykonaj czynności podane w sekcji Otwieranie warstwy, aby otworzyć panel Okna podręczne.
 2. Kliknij opcję Załączniki.
 3. Wprowadź tytuł załącznika

  Przycisk Dodaj pole Dodaj pole pozwala łączyć tekst statyczny i wartości pól podobnie jak w sekcji Tytuł.

 4. Wprowadź opis załącznika.

  Przycisk Dodaj pole Dodaj pole pozwala łączyć tekst statyczny i wartości pól podobnie jak w sekcji Tytuł.

 5. Opcjonalnie włącz przełącznik Pokaż jako listę, aby wyświetlić załączniki w postaci listy.
 6. Możesz też kliknąć opcje Opcje Opcje i Usuń, aby usunąć załączniki z okna podręcznego.
 7. Po zakończeniu konfigurowania okna podręcznego kliknij przycisk Wstecz Wstecz, aby wrócić do panelu Właściwości warstwy.
 8. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać zmiany w oknach podręcznych w scenie.