Nadawanie stylu wartościom czasu (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Przeglądarka map Map Viewer Classic umożliwia badanie danych przy użyciu rozmaitych stylów inteligentnego tworzenia map. Gdy używana jest opcja Zmień styl w przeglądarce map Map Viewer Classic, charakter danych użytkownika określa domyślnie wyświetlane sugestie dotyczące stylu. Po podjęciu decyzji co do sposobu prezentowania warstwy można wprowadzać zmiany jej wyglądu, które zostaną natychmiast wyświetlone na mapie. Przeglądarka map Map Viewer Classic zapewnia możliwość sterowania elementami stylu, takimi jak skala barw, grubość linii, przezroczystość i symbole.

Dostępnych jest kilka opcji stylu służących do wizualizowania obiektów zgodnie z wartościami czasu i daty.

Ciągła oś czasu (kolor)

Jeśli warstwa zawiera wartości daty, można użyć koloru w celu sekwencyjnego wyświetlenia danych od nowych do starych lub przed datą kluczową i po niej. Na przykład zastosowanie skali barw do atrybutu daty w warstwie obiektowej ulic może pomóc zobaczyć, które odcinki ulic w danym mieście były kontrolowane ostatnio, a dla których zbliża się termin ponownej kontroli. Zapoznaj się z przykładem.

Notatka:

Ten styl jest dostępny dla hostowanych warstw obiektowych, zbiorów obiektów i warstw CSV.

Aby nadać styl datom i użyć koloru do wyświetlenia ciągłej osi czasu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz atrybut do przedstawienia. Na potrzeby tego stylu mapy wybierz atrybut, który zawiera wartości daty.
 3. Kliknij styl Ciągła oś czasu (kolor) i kliknij przycisk Opcje.
 4. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Wybierz motyw dla skali barw. Każda z opcji motywu barwnego ma inne zastosowanie i w inny sposób pozwala na dopasowanie kolorów do danych.
  • Aby zmienić sposób stosowania skali barw w odniesieniu do danych, należy użyć uchwytów dostępnych wzdłuż skali barw. Można przeciągnąć uchwyt lub kliknąć datę widoczną przy uchwycie i wprowadzić nową datę. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu oraz obliczonej wartości średniej Obliczona wartość średnia, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
  • Aby odwrócić kolory w skali barw, kliknij opcję Odwróć.
  • Aby wybrać inną skalę barw lub zmienić inne parametry graficzne (np. grubość linii i kolory), kliknij opcję Symbole i zmień żądane ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana symboli.
  • Aby wyświetlić dokładniejszy histogram, kliknij przycisk Powiększ.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obrócić symbole, korzystając z drugiego pola numerycznego. Na przykład, kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu.
  • Aby wyświetlić na mapie lokalizacje z brakującymi danymi, zaznacz pole wyboru Wyświetl obiekty bez wartości. Wyłącz zaznaczenie, aby ukryć obiekty.
  • Aby ukryć skalę barw w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
  • Aby zmienić przezroczystość, przesuń suwak Przezroczystość w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość). Aby dostosować przezroczystość poszczególnych obiektów, kliknij pozycję Wartości atrybutów, wybierz pole atrybutu, opcjonalnie wybierz atrybut dzielnika (w celu znormalizowania danych), a następnie skonfiguruj dokładne wartości przezroczystości. Przezroczystość poszczególnych obiektów można dostosować tylko wtedy, gdy z określonymi lokalizacjami powiązane są dane numeryczne lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane dotyczące populacji, można dostosować przezroczystość każdej lokalizacji proporcjonalnie do wielkości populacji. Aby ukryć pasek przezroczystości w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.

   Wskazówka:

   Podczas ustawiania przezroczystości dla obiektów można także używać niestandardowych wyrażeń opartych na atrybutach utworzonych w języku Arcade. Wyrażenia w języku Arcade są obsługiwane dla wszystkich stylów oprócz następujących: Mapa skupień, Kategoria dominująca, Dominująca kategoria i rozmiar oraz Wiek. Jeśli warstwa zawiera już wyrażenie renderowania, można wybrać je w dolnej części menu rozwijanego. Opcjonalnie można edytować to wyrażenie bezpośrednio w przeglądarce map Map Viewer Classic, klikając przycisk Edytuj wyrażenie i wprowadzając zmiany w oknie edytora.

   Dodatkowo można utworzyć wyrażenie niestandardowe, wybierając opcję Nowe wyrażenie z menu rozwijanego i używając okna edytora w celu utworzenia wyrażenia i nadania mu nazwy. Jeśli wyrażenie zostało wcześniej utworzone dla warstwy w celu stosowania w etykietach lub oknach podręcznych, można wykorzystać je do zbudowania wyrażenia, wybierając je na karcie Istniejące w oknie edytora.

  • Aby obliczyć i skonfigurować optymalny zakres widoczności, kliknij przycisk Zasugeruj dostępny obok suwaka Zakres widoczności. Można również skonfigurować ręcznie zakres widoczności.
 5. Po zakończeniu wprowadzania dostosowań kliknij przycisk OK lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do panelu Zmień styl bez zapisywania żadnych zmian.

Ciągła oś czasu (rozmiar)

Jeśli warstwa zawiera wartości daty, można użyć sekwencji symboli proporcjonalnych w celu sekwencyjnego wyświetlenia dat na mapie. Na przykład na mapie przedstawiającej sprzedaż mebli można wyróżnić miejsce ostatnich sprzedaży większymi symbolami, a starszych — mniejszymi. Zapoznaj się z przykładem.

Notatka:

Ten styl jest dostępny dla hostowanych warstw obiektowych, zbiorów obiektów i warstw CSV.

Aby nadać styl datom i użyć symboli proporcjonalnych do wyświetlenia ciągłej osi czasu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz atrybut do przedstawienia. Na potrzeby tego stylu mapy wybierz atrybut, który zawiera wartości daty.
 3. Kliknij styl Ciągła oś czasu (rozmiar) i kliknij przycisk Opcje.
 4. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby zmienić stylizację symboli proporcjonalnych (kolor, grubość, nieprzezroczystość), kliknij przycisk Symbole i zmień ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana symboli.
  • Aby zmienić sposób stosowania symboli proporcjonalnych w odniesieniu do danych, należy użyć uchwytów dostępnych wzdłuż histogramu. Można przeciągnąć uchwyt lub kliknąć datę widoczną przy uchwycie i wprowadzić nową datę. Wszystkie wartości nad górnym uchwytem są przedstawiane przy użyciu tego samego, największego symbolu. Wartości poniżej dolnego uchwytu są wyświetlane przy użyciu tego samego, najmniejszego symbolu. Pozostałe wartości są wyświetlane w kolejności proporcjonalnej do wielkości między dwoma wartościami granicznymi. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
  • Aby odwrócić kolejność ustalaną według wielkości symboli, kliknij przycisk Odwróć.
   Notatka:

   Domyślnie ostatnie daty są wyświetlane z użyciem większych symboli, a dawniejsze — mniejszych symboli. Kliknięcie przycisku Odwróć pozwala odwrócić ten schemat.

  • Aby dostosować wielkość symboli, wybierz minimalną i maksymalną wartość w polu Rozmiar (w pikselach).
  • W przypadku tworzenia map z danych powiązanych z poligonami wybierz opcję automatycznej zmiany zakresu rozmiarów lub określ zakres rozmiarów. W przypadku opcji automatycznej symbole są optymalizowane pod kątem wstępnego poziomu powiększenia mapy i będą regulowane automatycznie w taki sposób, aby wyglądały lepiej przy wyższych poziomach powiększenia.
  • Aby wyświetlić dokładniejszy histogram, kliknij przycisk Powiększ.
  • Jeśli na mapie dodawane są dane powiązane z poligonami, za pomocą opcji Wielokąty można dostosować właściwości wypełnienia i grubości poligonów.
  • Aby wyświetlić na mapie lokalizacje z brakującymi danymi, zaznacz pole wyboru Wyświetl obiekty bez wartości. Wyłącz zaznaczenie, aby ukryć obiekty.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obrócić symbole, korzystając z drugiego pola numerycznego. Na przykład, kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu.
  • Aby ukryć pasek rozmiaru w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
  • Aby zmienić przezroczystość, przesuń suwak Przezroczystość w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość). Aby dostosować przezroczystość poszczególnych obiektów, kliknij pozycję Wartości atrybutów, wybierz pole atrybutu, opcjonalnie wybierz atrybut dzielnika (w celu znormalizowania danych), a następnie skonfiguruj dokładne wartości przezroczystości. Przezroczystość poszczególnych obiektów można dostosować tylko wtedy, gdy z określonymi lokalizacjami powiązane są dane numeryczne lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera obszary miejskie, możesz dostosować przezroczystość wszystkich lokalizacji proporcjonalnie względem ich wielkości. Aby ukryć pasek przezroczystości w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.

   Wskazówka:

   Podczas ustawiania przezroczystości dla obiektów można także używać niestandardowych wyrażeń opartych na atrybutach utworzonych w języku Arcade. Wyrażenia w języku Arcade są obsługiwane dla wszystkich stylów oprócz następujących: Mapa skupień, Kategoria dominująca, Dominująca kategoria i rozmiar oraz Wiek. Jeśli warstwa zawiera już wyrażenie renderowania, można wybrać je w dolnej części menu rozwijanego. Opcjonalnie można edytować to wyrażenie bezpośrednio w przeglądarce map Map Viewer Classic, klikając przycisk Edytuj wyrażenie i wprowadzając zmiany w oknie edytora.

   Dodatkowo można utworzyć wyrażenie niestandardowe, wybierając opcję Nowe wyrażenie z menu rozwijanego i używając okna edytora w celu utworzenia wyrażenia i nadania mu nazwy. Jeśli wyrażenie zostało wcześniej utworzone dla warstwy w celu stosowania w etykietach lub oknach podręcznych, można wykorzystać je do zbudowania wyrażenia, wybierając je na karcie Istniejące w oknie edytora.

  • Aby obliczyć i skonfigurować optymalny zakres widoczności, kliknij przycisk Zasugeruj dostępny obok suwaka Zakres widoczności. Można również skonfigurować ręcznie zakres widoczności.
 5. Po zakończeniu wprowadzania dostosowań kliknij przycisk OK lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do panelu Zmień styl bez zapisywania żadnych zmian.

Wiek (Kolor)

Jeśli warstwa zawiera wartości daty lub godziny, można użyć koloru do przedstawienia wieku obiektów. Wiek to długość przedziału czasu (w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach) od daty lub godziny początkowej do daty lub godziny końcowej. Na przykład zastosowanie tego stylu do warstwy działek z użyciem atrybutu daty sprzedaży i bieżącej daty w celu określenia okresu pozwala użyć koloru do wyróżnienia domów w sąsiedztwie, które zostały sprzedane ponad 15 lat temu i tych sprzedanych bardziej współcześnie. Zapoznaj się z przykładem.

Notatka:

Ten styl jest dostępny dla hostowanych warstw obiektowych, zbiorów obiektów i warstw CSV.

Aby nadać styl datom i użyć koloru do przedstawienia wieku, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz atrybut do przedstawienia. Na potrzeby tego stylu mapy wybierz atrybut, który zawiera wartości daty.
 3. Kliknij styl Wiek (kolor) i kliknij przycisk Opcje.
 4. Z menu rozwijanego Do wybierz datę końcową. Kliknij przycisk Przełącz atrybuty Przełącz atrybuty, jeśli chcesz zamienić datę początkową z datą końcową.
 5. Z menu rozwijanego Jednostki wybierz jednostki czasu, których chcesz użyć.
 6. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Wybierz motyw dla skali barw. Każda z opcji motywu barwnego ma inne zastosowanie i w inny sposób pozwala na dopasowanie kolorów do danych.
  • Aby zmienić sposób stosowania skali barw w odniesieniu do danych, należy użyć uchwytów dostępnych wzdłuż skali barw. Można przeciągnąć uchwyt lub kliknąć liczbę widoczną przy uchwycie bądź wprowadzając dokładne wartości. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu oraz obliczonej wartości średniej obliczona wartość średnia, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
  • Aby odwrócić kolory w skali barw, kliknij opcję Odwróć.
  • Aby wybrać inną skalę barw lub zmienić inne parametry graficzne (np. grubość linii i kolory), kliknij opcję Symbole i zmień żądane ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana symboli.
  • Aby wyświetlić dokładniejszy histogram, kliknij przycisk Powiększ.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obrócić symbole, korzystając z drugiego pola numerycznego. Na przykład, kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu.
  • Aby wyświetlić na mapie lokalizacje z brakującymi danymi, zaznacz pole wyboru Wyświetl obiekty bez wartości. Wyłącz zaznaczenie, aby ukryć obiekty.
  • Aby ukryć skalę barw w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
  • Aby zmienić przezroczystość, przesuń suwak Przezroczystość w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość). Aby dostosować przezroczystość poszczególnych obiektów, kliknij pozycję Wartości atrybutów, wybierz pole atrybutu, opcjonalnie wybierz atrybut dzielnika (w celu znormalizowania danych), a następnie skonfiguruj dokładne wartości przezroczystości. Przezroczystość poszczególnych obiektów można dostosować tylko wtedy, gdy z określonymi lokalizacjami powiązane są dane numeryczne lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane dotyczące populacji, można dostosować przezroczystość każdej lokalizacji proporcjonalnie do wielkości populacji. Aby ukryć pasek przezroczystości w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
  • Aby obliczyć i skonfigurować optymalny zakres widoczności, kliknij przycisk Zasugeruj dostępny obok suwaka Zakres widoczności. Można również skonfigurować ręcznie zakres widoczności.
 7. Po zakończeniu wprowadzania dostosowań kliknij przycisk OK lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do panelu Zmień styl bez zapisywania żadnych zmian.

Wiek (Rozmiar)

Jeśli warstwa zawiera wartości daty lub godziny, można użyć sekwencji symboli proporcjonalnych w celu wyświetlenia wieku obiektów. Wiek to długość przedziału czasu (w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach) od daty lub godziny początkowej do daty lub godziny końcowej. Aby na przykład przedstawić wiek naruszenia przepisów od daty skargi do daty uzyskania zgodności, można wyświetlać naruszenia, które mają mniej niż 30 dni, za pomocą małego symbolu i stosować coraz większe symbole, im bardziej wiek naruszenia zbliża się do 90 dni. Zapoznaj się z przykładem.

Notatka:

Ten styl jest dostępny dla hostowanych warstw obiektowych, zbiorów obiektów i warstw CSV.

Aby nadać styl datom i użyć symboli proporcjonalnych do przedstawienia wieku, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz atrybut do przedstawienia. Na potrzeby tego stylu mapy wybierz atrybut, który zawiera wartości daty.
 3. Kliknij styl Wiek (rozmiar) i kliknij przycisk Opcje.
 4. Z menu rozwijanego Do wybierz datę końcową. Kliknij przycisk Przełącz atrybuty Przełącz atrybuty, jeśli chcesz zamienić datę początkową z datą końcową.
 5. Z menu rozwijanego Jednostki wybierz jednostki czasu, których chcesz użyć.
 6. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby zmienić stylizację symboli proporcjonalnych (kolor, grubość, nieprzezroczystość), kliknij przycisk Symbole i zmień ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana symboli.
  • Aby zmienić sposób stosowania symboli proporcjonalnych w odniesieniu do danych, należy użyć uchwytów dostępnych wzdłuż histogramu. Można przeciągnąć uchwyt lub kliknąć liczbę widoczną przy uchwycie bądź wprowadzając dokładne wartości. Wszystkie wartości nad górnym uchwytem są przedstawiane przy użyciu tego samego, największego symbolu. Wartości poniżej dolnego uchwytu są wyświetlane przy użyciu tego samego, najmniejszego symbolu. Pozostałe wartości są wyświetlane w kolejności proporcjonalnej do wielkości między dwoma wartościami granicznymi. Dostosuj położenie uchwytów i użyj funkcji histogramu, aby poznać rozkład danych w celu precyzyjnego ustawienia informacji przedstawianych na mapie.
  • Aby odwrócić kolejność ustalaną według wielkości symboli, kliknij przycisk Odwróć.
   Notatka:

   Domyślnie starsze obiekty są wyświetlane z użyciem większych symboli, a młodsze — mniejszych symboli. Kliknięcie przycisku Odwróć pozwala odwrócić ten schemat.

   Aby dostosować wielkość symboli, wybierz minimalną i maksymalną wartość w polu Rozmiar (w pikselach).
  • W przypadku tworzenia map z danych powiązanych z poligonami wybierz opcję automatycznej zmiany zakresu rozmiarów lub określ zakres rozmiarów. W przypadku opcji automatycznej symbole są optymalizowane pod kątem wstępnego poziomu powiększenia mapy i będą regulowane automatycznie w taki sposób, aby wyglądały lepiej przy wyższych poziomach powiększenia.
  • Aby wyświetlić dokładniejszy histogram, kliknij przycisk Powiększ.
  • Jeśli na mapie dodawane są dane powiązane z poligonami, za pomocą opcji Wielokąty można dostosować właściwości wypełnienia i grubości poligonów.
  • Aby wyświetlić na mapie lokalizacje z brakującymi danymi, zaznacz pole wyboru Wyświetl obiekty bez wartości. Wyłącz zaznaczenie, aby ukryć obiekty.
  • W przypadku dodawania symboli punktów do mapy można obrócić symbole, korzystając z drugiego pola numerycznego. Na przykład, kolor punktów może oznaczać temperaturę powietrza w stacjach meteorologicznych, a obrót punktów może oznaczać wilgotność. Domyślny symbol jest okrągły, więc jego obrót nie jest widoczny. Zaleca się wybrać inny kształt symbolu.
  • Aby ukryć pasek rozmiaru w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
  • Aby zmienić przezroczystość, przesuń suwak Przezroczystość w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość). Aby dostosować przezroczystość wieku poszczególnych obiektów, kliknij pozycję Wartości atrybutów, wybierz pole atrybutu, opcjonalnie wybierz atrybut dzielnika (w celu znormalizowania danych), a następnie skonfiguruj dokładne wartości przezroczystości. Przezroczystość poszczególnych obiektów można dostosować tylko wtedy, gdy z określonymi lokalizacjami powiązane są dane numeryczne lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera obszary miejskie, możesz dostosować przezroczystość wszystkich lokalizacji proporcjonalnie względem ich wielkości. Aby ukryć pasek przezroczystości w legendzie, wyłącz zaznaczenie pola Pokaż w legendzie.
  • Aby obliczyć i skonfigurować optymalny zakres widoczności, kliknij przycisk Zasugeruj dostępny obok suwaka Zakres widoczności. Można również skonfigurować ręcznie zakres widoczności.
 7. Po zakończeniu wprowadzania dostosowań kliknij przycisk OK lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do panelu Zmień styl bez zapisywania żadnych zmian.

Kolor (wiek) i rozmiar oraz Kolor i rozmiar (wiek)

Te style można wykorzystać do przedstawienia dwóch atrybutów na mapie przy użyciu koloru i symboli proporcjonalnych w celu pokazania wieku obiektów w swoich danych. Wiek to długość przedziału czasu (w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach) od daty lub godziny początkowej do daty lub godziny końcowej. Stylu Kolor (wiek) i rozmiar lub Kolor i rozmiar (wiek) można użyć w przypadku wybrania jednego atrybutu daty i jednego atrybutu liczbowego lub dwóch atrybutów daty. Na przykład na mapie przedstawiającej przybliżone miejsca zaginięcia migrantów można użyć koloru w celu przedstawienia czasu zaginięcia na podstawie daty zgłoszenia oraz symboli proporcjonalnych do przedstawienia liczby znalezionych ciał migrantów. Zapoznaj się z przykładem.

Notatka:

Ten styl jest dostępny dla hostowanych warstw obiektowych, zbiorów obiektów i warstw CSV.

Jeden atrybut daty i jeden atrybut liczbowy

Po wybraniu jednego atrybutu daty i jednego atrybutu liczbowego można użyć koloru do przedstawienia wieku obiektów, a symboli proporcjonalnych do przedstawienia wartości atrybutów liczbowych. W tym celu należy wybrać atrybut daty jako pierwszy, a atrybut liczbowy jako drugi, a następnie wybrać styl Kolor (wiek) i rozmiar.

Alternatywnie można użyć symboli proporcjonalnych do przedstawienia wieku, a atrybut liczbowy przedstawić przy użyciu koloru, przełączając kolejność wybranych atrybutów i wybierając styl Kolor i rozmiar (wiek).

Aby nadać styl jednemu atrybutowi daty i jednemu atrybutowi liczbowemu w celu przedstawienia wieku, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz pierwszy atrybut do przedstawienia.
 3. Kliknij opcję Dodaj atrybut i wybierz drugi atrybut do przedstawienia. W przypadku stylów mapy przedstawiających wiek obiektów wybierz co najmniej jeden atrybut zawierający wartości dat. Drugi atrybut może zawierać wartości dat lub wartości liczbowe.

  Widoczne będą różne opcje przedstawiania wieku zależnie od kolejności wybranych atrybutów i od tego czy wybrano jeden atrybut daty i jeden atrybut liczbowy, czy dwa atrybuty daty. Aby zmienić kolejność atrybutów, kliknij przycisk Przełącz atrybuty Przełącz atrybuty.

 4. Kliknij dowolny z oferowanych stylów wieku i kliknij przycisk Opcje.
 5. Zastosuj opcje dla dowolnej z następujących kombinacji: Wiek (kolor) i Liczności i ilości (rozmiar) lub Liczności i ilości (kolor) i Wiek (rozmiar).

Dwa atrybuty daty

Po wybraniu dwóch atrybutów daty można zdecydować, czy użyć koloru czy symboli proporcjonalnych do przedstawienia wieku obiektów na podstawie jednego z atrybutów daty. Ciągła oś czasu oparta na drugim atrybucie daty jest przedstawiana z użyciem drugiej opcji renderowania (kolor lub rozmiar). Można nawet wybrać ten sam atrybut daty dwa razy, aby pokazać zarówno wiek, jak i ciągłą oś czasu.

Styl Kolor (wiek) i rozmiar używa koloru do przedstawienia wieku na podstawie pierwszego atrybutu daty, a symboli proporcjonalnych do przedstawienia dat jako ciągłej osi czasu na podstawie drugiego atrybutu daty.

Styl Kolor i rozmiar (wiek) stanowi odwrócenie stylu Kolor (wiek) i rozmiar i używa koloru dla ciągłej osi czasu i symboli proporcjonalnych dla wieku obiektów. Na przykład na mapie przedstawiającej naruszenia przepisów miejskich i daty uzyskania zgodności można użyć koloru do przedstawienia dat skarg jako ciągłej osi czasu od nowszych do starszych oraz użyć większych symboli do podkreślenia naruszeń przepisów, które pozostają niepoprawione przez dłuższy czas. Zapoznaj się z przykładem.

Aby nadać styl dwóm wartościom daty i wyświetlić wiek, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery instrukcje w procesie zmiany stylu.
 2. Wybierz pierwszy atrybut do przedstawienia.
 3. Kliknij opcję Dodaj atrybut i wybierz drugi atrybut do przedstawienia. W przypadku stylów mapy przedstawiających wiek obiektów wybierz co najmniej jeden atrybut zawierający wartości dat. Drugi atrybut może zawierać wartości dat lub wartości liczbowe.

  Widoczne będą różne opcje przedstawiania wieku zależnie od kolejności wybranych atrybutów i od tego czy wybrano jeden atrybut daty i jeden atrybut liczbowy, czy dwa atrybuty daty. Aby zmienić kolejność atrybutów, kliknij przycisk Przełącz atrybuty Przełącz atrybuty.

 4. Kliknij dowolny z oferowanych stylów wieku i kliknij przycisk Opcje.
 5. Zastosuj opcje dla dowolnej z następujących kombinacji: Wiek (kolor) i Ciągła oś czasu (rozmiar) lub Ciągła oś czasu (kolor) i Wiek (rozmiar).

Typy i rozmiar (wiek)

Jeśli warstwa zawiera niepowtarzalne wartości (typy) i wartości daty lub godziny, można użyć koloru do przedstawienia różnych kategorii, czyli typów, obiektów na podstawie niepowtarzalnych wartości oraz symboli proporcjonalnych do przedstawienia wieku obiektów. Wiek to długość przedziału czasu (w sekundach, minutach, godzinach, dniach, miesiącach lub latach) od daty lub godziny początkowej do daty lub godziny końcowej. Na przykład na mapie służącej do porównywania płatności kartami kredytowymi Visa i Amex można użyć różnych kolorów do przedstawienia obu wystawców kart kredytowych oraz symboli o różnych wielkościach, aby zilustrować czas od płatności. Zapoznaj się z przykładem.

Notatka:

Ten styl jest dostępny dla hostowanych warstw obiektowych, zbiorów obiektów i warstw CSV.

Aby nadać styl dwóm atrybutom i użyć koloru do przedstawienia różnych typów oraz symboli proporcjonalnych do przedstawienia wieku, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery czynności w procedurze wykonywania zadań Zmień styl.
 2. Wybierz pierwszy atrybut do przedstawienia. Na potrzeby tego stylu mapy wybierz atrybut, który zawiera wartości niepowtarzalne.
 3. Kliknij opcję Dodaj atrybut i wybierz drugi atrybut do przedstawienia. Na potrzeby tego stylu mapy wybierz atrybut, który zawiera wartości daty.
 4. Kliknij styl Typy i rozmiar (wiek) i kliknij przycisk Opcje.
 5. Zastosuj opcje do stylu Typy (Symbole unikalne) (pierwszy atrybut) i Wiek (rozmiar) (drugi atrybut).