Przygotowanie do zbierania danych o wysokiej dokładności

Dokładność wymagana podczas zbierania informacji o lokalizacji zależy od projektu, nad którym pracujesz. W przypadku niektórych projektów, takich jak oceny szkód, punkty w obrębie 10 stóp od uszkodzeń mogą być wystarczające. Inne projekty, na przykład zarządzanie podziemnymi rurociągami, wymagają dokładności zbieranych lokalizacji wynoszącej kilka centymetrów od rzeczywistego położenia. Podczas gromadzenia lokalizacji przy użyciu usługi lokalizacyjnej urządzenia informacje o położeniu można ustalić, korzystając z różnych źródeł, takich jak GPS, telefon komórkowy, sieci Wi-Fi lub Bluetooth. Dokładność tych źródeł różni się, a usługa lokalizacyjna urządzenia nie zawsze działa niezawodnie. W przypadku osób, które wymagają większej dokładności i niezawodnej kontroli jakości przy gromadzeniu danych, zwykle najlepszym rozwiązaniem jest użycie profesjonalnego odbiornika GPS o wysokiej dokładności.

Notatka:

Globalny system nawigacji satelitarnej (Global Navigation Satellite System, GNSS) to standardowy termin ogólny określający systemy nawigacji satelitarnej. Odbiorniki GNSS mogą korzystać z różnych systemów nawigacji satelitarnej, natomiast odbiorniki GPS są przystosowane do pracy wyłącznie z systemem nawigacji satelitarnej o nazwie Global Positioning System. Ze względu na to, że termin GPS jest często używany w odniesieniu do obu typów odbiorników, w tej pomocy jest on traktowany jako termin ogólny.

Odbiornik GPS precyzyjnie oblicza lokalizacje geograficzne przy użyciu informacji pochodzących z satelitów systemu GPS. Dokładność tych odbiorników mieści się w zakresie od około metra do centymetra. Jest to zależne od możliwości śledzenia i przetwarzania sygnałów z satelitów. Sygnały z satelity GPS są transmitowane na różnych częstotliwościach. Im większy jest zakres częstotliwości używanych przez odbiornik GPS — a w konsekwencji im więcej sygnałów odbiera — tym większa jest jego dokładność. Odnosi się to także do globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS): z im większej liczby systemów korzysta dany odbiornik (i im więcej sygnałów odbiera), tym jest dokładniejszy. Obecnie dostępnych jest kilka systemów nawigacji satelitarnej. Zazwyczaj jednak im dokładniejszy jest odbiornik GPS, tym jest droższy i tym trudniej nosi się go w terenie. Dokładność informacji o położeniu można zwiększyć także za pomocą obsługiwanych przez niektóre odbiorniki różnicowych poprawek danych, które zostały opisane w dalszej części tego tematu.

Wykonaj następujące czynności, aby użyć odbiornika o wysokiej dokładności z aplikacją Collector:

Przygotowanie danych do rejestrowania metadanych GPS

Oprócz współrzędnych geograficznych można zapisywać także inne metadane GPS powiązane z obiektem, takie jak dokładność i typ poprawki. Zapisanie tych metadanych może być przydatne przy ocenie jakości danych oraz do spełnienia standardów gromadzenia danych. Jeśli do warstwy obiektów punktowych są dołączone pola metadanych GPS, aplikacja Collector może zapisywać metadane GPS w odpowiednich polach podczas edycji obiektów punktowych. Należy również skonfigurować okno podręczne obiektu w taki sposób, aby niektóre dane były ukryte przed pracownikami mobilnymi.

Notatka:

Chociaż w tym temacie skupiono się na odbiornikach o wysokiej dokładności, te czynności umożliwiają rejestrowanie metadanych z dowolnego odbiornika GPS, włącznie z wewnętrznym odbiornikiem GPS urządzenia. Jeśli korzystasz z wewnętrznego odbiornika GPS, nie wszystkie pola metadanych zostaną wypełnione.

Konfigurując przechowywanie metadanych GPS, należy uwzględnić kilka czynników:

 • Metadane GPS są wypełniane tylko w przypadku warstw punktowych.
 • Metadane GPS zostają wyczyszczone, jeśli lokalizacja punktu zostanie podana lub zaktualizowana bez użycia odbiornika GPS lub jeśli metadane są niedostępne.

Zalecany sposób dodania tych pól zależy od sposobu przygotowania warstw:

Obsługiwane metadane GPS

Następujące wartości metadanych GPS są rejestrowane przez aplikację Collector w przypadku korzystania ze skonfigurowanej warstwy obiektowej:

 • Nazwa odbiornika
 • Szerokość geograficzna — położenie odebrane z odbiornika GPS przed zastosowaniem transformacji danych w profilu lokalizacji
 • Długość geograficzna — położenie odebrane z odbiornika GPS przed zastosowaniem transformacji danych w profilu lokalizacji
 • Wysokość — wysokość elipsoidalna odebrana z odbiornika GPS (wysokość nieortometryczna, która jest używana dla wartości Z)
 • Czas pozycji
 • Kierunek podróży
 • Prędkość (km/h)
 • Azymut
 • Źródło pozycji

W przypadku używania pojedynczej lokalizacji GPS w celu ustawienia lokalizacji punktu, rejestrowane są również następujące metadane:

 • Dokładność pozioma
 • Dokładność pionowa
 • PDOP
 • HDOP
 • VDOP
 • Typ pozycji
 • Czas korekcji
 • Identyfikator stacji
 • Liczba satelitów

W przypadku uśredniania wartości GPS w celu ustawienia lokalizacji punktu rejestrowane są także następujące wartości metadanych:

 • Średnia dokładność pozioma
 • Średnia dokładność pionowa
 • Liczba uśrednionych pozycji
 • Odchylenie standardowe — wskazanie różnicy odległości między końcową, uśrednioną lokalizacją a każdą indywidualną lokalizacją zarejestrowaną podczas uśredniania. Wysokie wartości wskazują, że na pozycję miały wpływ wartości odstające.

Można wybrać, które z tych wartości będą rejestrowane z danymi: ignorowane będą wartości wszystkich pól, które nie zostały dodane do warstwy obiektowej. Podobnie można skonfigurować dane dla pojedynczych lokalizacji GPS, uśrednionych lokalizacji lub obu z nich: gdy uśrednianie jest włączone, powiązane pola są zapełniane, a pola dla pojedynczych zbiorów lokalizacji są pozostawiane puste i na odwrót.

Notatka:

Jeśli w ustawieniach aplikacji Collector zostanie włączony poziom ufności 95%, będzie on wykorzystywany do określania, czy dokładność jest akceptowalna do zbierania danych. Rejestrowane dokładności będą nadal przeliczane z użyciem funkcji średniej kwadratowej (RMS). W takiej sytuacji poziom ufności w zarejestrowanych dokładnościach wynosi od 63% do 68% w przypadku dokładności w poziomie oraz 68% w przypadku dokładności w pionie.

Wybór odbiornika

Aplikacja Collector może korzystać z modułu GPS wbudowanego w urządzenie lub można dodać zewnętrzny odbiornik GPS w celu uzyskania danych o wysokiej dokładności. Na rynku dostępnych jest wiele odbiorników GPS, jednak nie wszystkie z nich działają bezpośrednio z aplikacją Collector. Aby możliwe było użycie odbiornika GPS z aplikacją Collector, musi on obsługiwać dane wynikowe w formie zdań NMEA. W celu zwiększenia dokładności położeń można użyć odbiornika GPS, który obsługuje poprawki różnicowe. Korzystając z urządzenia z systemem iOS, należy także wybrać jeden z odbiorników GPS obsługiwanych w systemie iOS. Ponieważ firma Esri nie publikuje listy obsługiwanych odbiorników GPS dla systemu Android, udostępniono listę odbiorników używanych podczas testowania aplikacji Collector w systemie Android.

Wskazówka:

Większość odbiorników GPS o wysokiej dokładności obsługuje zdania NMEA, które są wykorzystywane przez aplikację Collector. Zaleca się jednak, by sprawdzić w instrukcji obsługi odbiornika, czy obsługuje on zdania NMEA, zanim zostanie połączony z aplikacją Collector.

Obsługa standardu NMEA

NMEA 0183 to standard specyfikacji danych, który jest stosowany w aplikacji Collector do komunikacji z odbiornikami GPS. Komunikaty NMEA zawierają wiersze danych, które są nazywane zdaniami. Aplikacja Collector pozyskuje informacje GPS, takie jak długość i szerokość geograficzną, wysokość oraz typ poprawki, przez odczyt konkretnych zdań w komunikatach NMEA.

Aplikacja Collector obsługuje standard NMEA w wersji 4.00 i 4.10. Może ona odczytywać następujące zdania NMEA:

 • GGA: Dane powiązane z czasem, pozycją i poprawką
 • GSA: DOP i aktywne satelity GNSS
 • GSV: Widoczne satelity GNSS
 • RMC: Zalecane minimalne dane GNSS
 • VTG: Kurs nad ziemią i prędkość względem ziemi
 • GST: Statystyka błędu pseudozakresu GNSS

Jeśli aplikacja Collector odbiera zdania GST, które zawierają informacje o dokładności dla określonej współrzędnej, wykorzystuje je do określenia dokładności. Domyślnie wartości dokładności w pionie i w poziomie są określane jako błąd średni kwadratowy (RMS). Poziom ufności z użyciem błędu średniego kwadratowego (RMS) wynosi od 63% do 68% w przypadku dokładności w poziomie oraz 68% w przypadku dokładności w pionie. Jeśli włączono ustawienie dokładności Poziom ufności 95%, aplikacja Collector będzie stosować współczynnik konwersji przy obliczaniu średniej RMS i zgłaszać dokładności pionowe i poziome z poziomem ufności 95%.

Notatka:

Wewnętrzne moduły GPS niektórych urządzeń z systemem Android generują dane wynikowe w formacie NMEA. Jeśli urządzenie generuje nieprawidłowe dane wynikowe NMEA, aplikacja Collector używa danych o dokładności zgłaszanych przez usługę lokalizacji urządzenia.

Szacowana dokładność

Jeśli aplikacja Collector nie odbiera zdania GST z odbiornika GPS, ale odbiera zdanie GSA, to dokładność jest w aplikacji Collector szacowana z użyciem wartości parametrów poziomego rozmycia precyzji (HDOP) oraz pionowego rozmycia precyzji (VDOP). Szacowana dokładność w poziomie jest obliczana przez pomnożenie wartości HDOP przez 4,7, a szacowana dokładność w pionie jest obliczana przez pomnożenie wartości VDOP przez 4,7.

Poprawki różnicowe

W celu zwiększenia dokładności położeń można użyć odbiornika GPS, który obsługuje poprawki różnicowe. Technologia poprawek różnicowych zapewnia jeszcze większą dokładność dzięki wykorzystaniu stacji referencyjnych, nazywanych również stacjami bazowymi. Stacją referencyjną jest inny odbiornik GPS, którego lokalizacja jest znana. Stacja referencyjna dokonuje oceny swojej lokalizacji na podstawie sygnałów satelitarnych i porównuje oszacowane położenie ze znanym. Różnica między tymi położeniami jest uwzględniana w szacowanym położeniu GPS obliczonym przez odbiornik GPS użytkownika, nazywany także „wędrowcem”, w celu uzyskania dokładniejszego położenia. Aby możliwe było zastosowanie poprawki różnicowej, odbiornik użytkownika musi znajdować się w określonej odległości od stacji referencyjnej. Poprawki różnicowe można stosować w czasie rzeczywistym w terenie lub podczas przetwarzania końcowego danych w biurze.

Notatka:

Aplikacja Collector przechowuje te informacje, dzięki czemu można ich użyć podczas przetwarzania końcowego, jednak nie obsługuje bezpośrednio tego przetwarzania.

Poprawki różnicowe mogą pochodzić ze źródeł publicznych lub komercyjnych. Jednym z najczęściej używanych i dostępnych publicznie źródeł poprawek w czasie rzeczywistym jest system SBAS (Satellite-Based Augmentation System), który w Stanach Zjednoczonych często nazywany jest również systemem WAAS (Wide Area Augmentation System). Korzystanie z systemu SBAS jest bezpłatne, jednak musi być on obsługiwany przez odbiornik GPS. Korzystanie z komercyjnych usług korekcyjnych wymaga zwykle subskrypcji i może także wymagać zakupu konkretnego typu odbiornika GPS, który odbiera sygnały korekcyjne. Więcej informacji można znaleźć w artykule Differential GPS Explained (Różnicowy GPS — objaśnienie) dostępnym w witrynie ArcUser.

Odbiorniki GPS obsługiwane w systemie iOS

Aby możliwe było bezpośrednie połączenie odbiornika Bluetooth z urządzeniem z systemem iOS, odbiornik musi należeć do programu MFi oraz generować dane wynikowe w formie zdań NMEA. Poniższych odbiorników można używać bezpośrednio z aplikacją Collector na obsługiwanych urządzeniach z systemem iOS.

Wskazówka:

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego odbiornika GPS, należy sparować odbiornik z urządzeniem, przejść w urządzeniu do panelu ustawień Ogólne > Informacje o i nacisnąć nazwę sparowanego odbiornika.

 • Bad Elf GNSS Surveyor, GPS Pro+, GPS Pro i GPS for Lightning Connector

  GNSS Surveyor i GPS Pro+ wymagają oprogramowania wbudowanego w wersji 2.1.40 lub nowszego. GPS Pro wymaga oprogramowania wbudowanego w wersji 2.0.90 lub nowszego. GPS for Lightning Connector wymaga oprogramowania wbudowanego w wersji 1.0.24 lub nowszego.

 • Dual XGPS160 — oprogramowanie wbudowane w wersji 2.5.4 lub nowsze
 • Eos Arrow Lite, Arrow 100, Arrow 200 i Arrow Gold — oprogramowanie wbudowane w wersji 2.0.251 lub nowsze
 • Garmin GLO i GLO 2

  Odbiornik GLO wymaga oprogramowania wbudowanego w wersji 3.00 lub nowszej, a odbiornik GLO 2 wymaga oprogramowania wbudowanego w wersji 2.1 lub nowszej.

 • Geneq SxBlue II i SxBlue III — oprogramowanie wbudowane w wersji 2.0.251 lub nowsze
 • Juniper Systems Geode — oprogramowanie wbudowane w wersji 3.00 lub nowsze
 • Leica Zeno GG04 plus — oprogramowanie wbudowane płyty procesora w wersji 1.0.20 lub nowsze
 • Trimble R1, R2 i R10 Model 2

  Trimble R1 wymaga oprogramowania wbudowanego w wersji 5.03 lub nowszego, Trimble R2 wymaga oprogramowania wbudowanego w wersji 5.14 lub nowszego, a Trimble R10-2 wymaga oprogramowania wbudowanego w wersji 5.34 lub nowszego.

  Odbiorniki te należy skonfigurować bezpośrednio w aplikacji Collector. Nie należy używać aplikacji GNSS Status udostępnianej przez Trimble. Patrz Trimble — konfiguracja w systemie iOS.

Odbiorniki GPS testowane w systemie Android

Aplikacja Collector działa z każdym odbiornikiem obsługiwanym w systemie Android, którego dane wynikowe to zdania NMEA 0183. Ponieważ zespół programistów nie certyfikuje żadnego urządzenia, poniżej przedstawiono listę używanych urządzeń:

Uwaga:

Nie jest to pełna lista wszystkich urządzeń działających z aplikacją Collector.

 • Bad Elf GNSS Surveyor, GPS Pro+ i GPS Pro
 • Carlson BRx6+
 • Dual XGPS150A i XGPS160
 • Eos Arrow Lite, Arrow 100, Arrow 200 i Arrow Gold
 • Garmin GLO
 • Juniper Systems Geode
 • Leica GG03, GG04 i Zeno 20
 • Spectra Precision SP20, SP60, SP80 i SP85
 • Trimble R1, R2, R8s, R10, R10 Model 2, R12, Catalyst, TDC100, TDC150, TDC600 i Nomad 5

  Odbiornik należy skonfigurować za pomocą aplikacji Trimble Mobile Manager. Nie należy używać aplikacji TrimbleGNSS Status.

Konfigurowanie odbiornika

Nie wszystkie odbiorniki, które generują dane wynikowe w postaci zdań NMEA, są od razu odpowiednio skonfigurowane. Podręcznik użytkownika urządzenia powinien zawierać instrukcje dotyczące sposobu konfigurowania urządzenia w celu generowania danych wynikowych w formacie NMEA.

Jeśli będzie używane pozycjonowanie kinematyczne w czasie rzeczywistym (real-time kinematic - RTK), należy podać informacje umożliwiające dostęp do używanego źródła korekcji. W przypadku urządzeń Trimble używanych z urządzeniem z systemem iOS informacje te są podawane w aplikacji Collector w procesie konfigurowania dostawcy lokalizacji (zapoznaj się z tematem Trimble — konfiguracja w systemie iOS). W przypadku innych urządzeń GPS używana jest towarzysząca im aplikacja, a szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.

Podłączanie odbiornika do urządzenia

Aplikacja Collector obsługuje zarówno odbiorniki zintegrowane z urządzeniami, jak również odbiorniki zewnętrzne podłączone przez Bluetooth. Jeśli masz odbiornik zintegrowany z urządzeniem, przejdź do następnej sekcji Konfigurowanie odbiornika jako dostawcy lokalizacji. Jeśli używasz zewnętrznego odbiornika, wykonaj poniższe instrukcje, aby podłączyć go do swojego urządzenia:

 1. Sprawdź, czy Twój odbiornik GPS jest zgodny z aplikacją Collector.

  Odbiornik musi obsługiwać dane wynikowe w formacie zdań NMEA i być odpowiednio skonfigurowany w tym celu. Zapoznaj się z tematami Wybór odbiornika i Konfigurowanie odbiornika. Te instrukcje należy wykonać przed podłączeniem odbiornika do aplikacji Collector.

 2. Włącz odbiornik i umieść go w pobliżu urządzenia.

  Przejdź do ustawień Bluetooth swojego urządzenia i wyświetl dostępne urządzenia. Zaczekaj, aż nazwa odbiornika zostanie wyświetlona na liście.

  Wskazówka:

  Jeśli odbiornik Bluetooth nie zostanie wyświetlony na liście, upewnij się, że nie jest podłączony do innego urządzenia.

  • Aby odłączyć odbiornik od urządzenia z systemem iOS, w ustawieniach Bluetooth urządzenia naciśnij ikonę informacji znajdującą się obok odbiornika, naciśnij opcję Zapomnij to urządzenie i naciśnij opcję Zapomnij urządzenie.
  • Aby odłączyć odbiornik od urządzenia z systemem Android, w ustawieniach Bluetooth urządzenia naciśnij ikonę ustawień znajdującą się obok odbiornika, a następnie naciśnij opcję Anuluj parowanie lub Zapomnij.
 3. Naciśnij nazwę odbiornika celem sparowania go z urządzeniem.

Konfigurowanie odbiornika jako dostawcy lokalizacji

Po podłączeniu odbiornika GPS do urządzenia określ, że chcesz, aby odbiornik podawał lokalizacje GPS w aplikacji Collector. Po wybraniu odbiornika będzie on jedynym używanym źródłem pozycji, dopóki nie zostanie wybrany nowy odbiornik.

 1. Podczas przeglądania listy Mapy naciśnij przycisk Profil Profil.
 2. W sekcji Lokalizacja profilu naciśnij przycisk Dostawca.
 3. Jeśli odbiornik nie znajduje się na liście, dodaj go, wykonując następujące instrukcje:
  1. Naciśnij przycisk Dodaj, aby wyświetlić listę sparowanych odbiorników.
  2. Wybierz odbiornik.
  3. W przypadku montażu odbiornika na maszcie lub w pojeździe wprowadź wysokość anteny.

   Jest to istotne, jeśli używana jest wysokość pozycji.

  4. Jeśli używasz odbiornika Trimble R1, R2 lub R10-2 z urządzeniem z systemem iOS, zapoznaj się z tematem Trimble — konfiguracja w systemie iOS.
  5. Naciśnij przycisk Gotowe.

  Nastąpi powrót do listy Dostawcy lokalizacji, na której będzie wyświetlany dany odbiornik.

 4. Naciśnij swój odbiornik na liście Dostawcy lokalizacji.
 5. Aby zmienić wysokość anteny, wyświetl szczegóły dostawcy, podaj nową wysokość anteny i naciśnij opcję Gotowe.
  • W systemie Android wyświetl szczegóły dostawcy, naciskając menu Dodatkowe opcje Dodatkowe opcje dostawcy, a następnie opcję Szczegóły.
  • W systemie iOS wyświetl szczegóły dostawcy, naciskając opcję Informacje Informacje.
 6. Wróć do swojego profilu i ponownie wyświetl listę Mapy.

Trimble — konfiguracja w systemie iOS

Jeśli używany jest odbiornik Trimble R1, R2 lub R10 Model 2 z urządzeniem z systemem iOS, usługę korekcji urządzenia należy skonfigurować w aplikacji Collector. Autor mapy powinien skonfigurować dostawcę lokalizacji w aplikacji Collector lub podać pracownikom mobilnym źródło korekcji (na przykład NTRIP lub RTX) oraz wszystkie informacje potrzebne do połączenia z nim (na przykład adres URL serwera, port i być może punkt instalacji).

Notatka:

Podczas pracy z aplikacją Collector nie będzie używana aplikacja GNSS Status udostępniona przez Trimble. W systemie iOS należy skonfigurować odbiornik w aplikacji Collector, a w systemie Android należy skonfigurować odbiornik za pomocą aplikacji Trimble Mobile Manager.

 1. Jeśli nie zostało to jeszcze wykonane, skonfiguruj swój odbiornik jako dostawcę lokalizacji.

  W etapie 3d zostaną przeprowadzone dodatkowe czynności pokazane w tej sekcji.

 2. W szczegółach danego odbiornika naciśnij przycisk Źródło i podaj źródło korekcji. Na przykład: Direct IP, NTRIP, RTX lub SBAS.

  Po wybraniu zostaną ponownie wyświetlone szczegóły odbiornika. W sekcji Korekta w czasie rzeczywistym zostaną wyświetlone informacje o konfiguracji wymagane przez źródło korekcji.

 3. Jeśli używasz źródła RTX lub SBAS, konfiguracja jest zakończona. Zakończ konfigurowanie odbiornika jako dostawcy lokalizacji.
  Notatka:

  RTX obsługuje korekty przez połączenia internetowe i satelitarne. Jeśli połączenie internetowe nie jest dostępne, używane są korekty satelitarne.

 4. Jeśli używasz protokołu DirectIP lub NTRIP, naciśnij przycisk Serwer, podaj adres URL stacji bazowej oraz port i naciśnij przycisk Połącz.
 5. Jeśli używasz protokołu NTRIP, naciśnij przycisk Punkt instalacji i wybierz punkt instalacji, z którym chcesz się połączyć. Po wyświetleniu zapytania wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.
 6. Zakończ konfigurowanie odbiornika jako dostawcy lokalizacji.
Wskazówka:

Jeśli nie widzisz oczekiwanej dokładności po skonfigurowaniu dostawcy lokalizacji, przejrzyj swoją konfigurację (naciśnij przycisk Informacje Informacje dla odbiornika na liście Dostawcy lokalizacji). Słaba dokładność może być wskaźnikiem nieprawidłowych ustawień. Może również wskazywać na złe połączenie.

Konfigurowanie profilu lokalizacji (opcjonalnie)

Po podłączeniu odbiornika pracownicy mobilni powinni użyć profilu lokalizacji do zdefiniowania układu współrzędnych danych pochodzących z odbiornika i w razie potrzeby zastosować transformację układu odniesienia. Jeśli są stosowane poprawki różnicowe, a informacje o lokalizacji są podawane w innym układzie współrzędnych geograficznych niż używany na mapie, należy udostępnić transformacje układu odniesienia. Szczegółowe informacje zawiera temat Transformacje układu odniesienia.

Notatka:

Profil lokalizacji dotyczy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych odbiorników. Jeśli jest używana usługa korekcji, zalecane jest użycie profilu lokalizacji. Jeśli nie skonfigurujesz profilu lokalizacji, zostanie użyty profil domyślny. Profil domyślny zakłada, że lokalizacje są podawane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) [WGS84].

Jeśli używany jest inny niż domyślny profil lokalizacji, mapy bazowe niezgodne z odniesieniem przestrzennym profilu lokalizacji są niedostępne.

 1. Podczas przeglądania listy Mapy naciśnij przycisk Profil Profil.
 2. W sekcji Lokalizacja profilu naciśnij przycisk Profil.
 3. Jeśli profil nie znajduje się na liście, dodaj go, wykonując następujące instrukcje:
  1. Naciśnij przycisk Dodaj, aby wyświetlić listę układów współrzędnych.
  2. Na liście Układ współrzędnych GNSS naciśnij układ współrzędnych używany przez usługę korekcji danego odbiornika. W celu filtrowania wyników na liście możesz wyszukiwać według nazwy lub identyfikatora układu współrzędnych. Jeśli używasz urządzenia z systemem Android, naciśnij przycisk Dalej.
  3. Na liście Układ współrzędnych mapy naciśnij układ współrzędnych używany przez mapę (określony przez używaną przez nią mapę bazową). W celu filtrowania wyników na liście możesz wyszukiwać według nazwy lub identyfikatora układu współrzędnych. Jeśli używasz urządzenia z systemem Android, naciśnij przycisk Dalej.
   Uwaga:

   Niektóre układy współrzędnych geograficznych i układy współrzędnych odwzorowanych mają takie same nazwy. Upewnij się, że wybrany układ współrzędnych należy do prawidłowej kategorii.

  4. Jeśli transformacja układu odniesienia między układami współrzędnych usługi korekcji odbiornika i mapy nie jest konieczna, naciśnij przycisk Dalej (w systemie Android) lub Gotowe (w systemie iOS) i przejdź do etapu g (nadawanie nazwy profilowi).
  5. Jeśli transformacja układu odniesienia między układami współrzędnych usługi korekcji odbiornika i mapy jest konieczna, skonfiguruj zasięg mapy na obszar, w którym mają być zbierane dane i naciśnij przycisk Dalej.
   Notatka:

   Obszar zbierania danych można podać tylko wówczas, gdy urządzenie ma dostęp do danych online za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej. W trybie offline podawanie obszaru zbierania danych jest pomijane.

  6. Naciśnij preferowaną transformację układu odniesienia na liście dostępnych transformacji i naciśnij przycisk Dalej (w systemie Android) lub Gotowe (w systemie iOS).

   Jeśli używasz urządzenia z systemem iOS i transformacja układu odniesienia jest oparta na siatce i wymaga pobrania, jest obok niej wyświetlana opcja Pobierz Pobierz. Po naciśnięciu transformacji zostaną pobrane wymagane pliki, a potem będzie można kontynuować tworzenie profilu lokalizacji. Jeśli chcesz skopiować te pliki bezpośrednio do urządzenia, zrób to przed utworzeniem profilu.

   Wskazówka:

   W systemie Android transformacje układu odniesienia oparte na siatce należy skopiować bezpośrednio do urządzenia przed utworzeniem profilu. Obsługa ich pobierania będzie wkrótce dostępna w systemie Android.

   Notatka:

   Lista transformacji układu odniesienia jest posortowana według dopasowania, najbardziej dopasowana transformacja jest wyświetlana jako pierwsza. Aplikacja Collector korzysta z układu współrzędnych GNSS, układu współrzędnych mapy i (jeśli podano) zasięgu, w którym mają być zbierane dane, w celu wyświetlenia i posortowania tej listy odpowiednich transformacji układu odniesienia.

  7. Podaj nazwę profilu i naciśnij przycisk Dodaj (w systemie Android) lub Zapisz (w systemie iOS).

  Nastąpi powrót do listy Profile lokalizacji, na której będzie wyświetlany dany profil.

 4. Naciśnij swój profil na liście Profile lokalizacji.
  Wskazówka:

  Aby zweryfikować układy współrzędnych i transformację profilu, wyświetl szczegóły profilu. W systemie Android dostęp do szczegółów można uzyskać z poziomu menu Dodatkowe opcje Dodatkowe opcje. W systemie iOS należy nacisnąć opcję Informacje Informacje.

 5. Wróć do swojego profilu i ponownie wyświetl listę Mapy.

Transformacje układu odniesienia

Lokalizacje podawane przez odbiornik mogą być oparte na innym układzie współrzędnych geograficznych niż używany na mapie w aplikacji Collector. W takim przypadku w celu zapewnienia dokładności danych należy zastosować transformację układu odniesienia.

Informacje o lokalizacji odebrane z systemu GPS, które mają zostać użyte w celu dodania lub zaktualizowania obiektu, są wyrażone we współrzędnych geograficznych, które są odnoszone do układu współrzędnych geograficznych (geographic coordinate system, GCS). Mapa jest także przedstawiona w układzie współrzędnych. Jest on określony przez mapę bazową i może to być układ GCS lub układ współrzędnych odwzorowanych (projected coordinate system, PCS). Jeśli lokalizacja i mapa są oparte na różnych układach współrzędnych geograficznych, dodawaną lub aktualizowaną lokalizację należy przetransformować, dopasowując ją do układu współrzędnych mapy. Ten proces konwersji jest nazywany transformacją układu odniesienia. Istnieją transformacje układu odniesienia zarówno w poziomie, jak i w pionie, jednak aplikacja Collector obsługuje tylko transformacje w poziomie.

Ponieważ wszystkie współrzędne, mapy, warstwy obiektowe oraz bazy danych są określone w układach współrzędnych, transformacje układu odniesienia powinny mieć miejsce za każdym razem, gdy układ współrzędnych pozyskiwanych danych jest niezgodny z układem współrzędnych, w którym dane mają być używane: odbiornik GPS — mapa, mapa — warstwa obiektowa, warstwa obiektowa — geobaza. Każda transformacja układu odniesienia wprowadza pewien błąd do lokalizacji. Przez wybór właściwego układu współrzędnych dla mapy, warstw obiektowych oraz baz danych można ograniczyć liczbę transformacji, a tym samym błąd wprowadzany za każdym razem. Szczegółowe informacje na temat błędów wprowadzanych przez różne transformacje można znaleźć w dokumencie ArcGIS Geographic and Vertical Transformation Tables.

Notatka:

Jeśli układy współrzędnych są niezgodne i nie podano żadnej transformacji układu odniesienia, dane są używane w takiej postaci, w jakiej są dostępne. W rezultacie pozyskana lokalizacja może być niezgodna z lokalizacjami innych danych. Podobnie określenie niewłaściwej transformacji układu odniesienia doprowadzi do uzyskania niepoprawnych lokalizacji.

W aplikacji Collector możesz przed rozpoczęciem zbierania skonfigurować profil lokalizacji i podać w nim konkretną transformację układu odniesienia, która ma być używana. Tworząc profil lokalizacji, można podać układy współrzędnych zarówno danych GPS, jak i mapy. Na tej podstawie zobaczysz tylko odpowiednie metody transformacji, a metoda zalecana będzie znajdować się na początku listy. Autor mapy powinien albo skonfigurować dostawcę lokalizacji i profil w aplikacji Collector, albo podać pracownikom mobilnym informacje o układach współrzędnych odbiornika GPS oraz mapy, jak również metodę transformacji, której mają używać przy konfigurowaniu aplikacji Collector.

Mapy bazowe dostarczane przez firmę Esri w usłudze ArcGIS Online są przedstawione w układzie współrzędnych WGS84. Podobnie układ WGS84 jest domyślnym układem współrzędnych dla odbieranych danych GPS w aplikacji Collector. Jeśli używana jest mapa bazowa usługi ArcGIS Online i domyślny dostawca lokalizacji, w aplikacji Collector nie trzeba wykonywać żadnych transformacji układu odniesienia.

Transformacje oparte na siatce

W aplikacji Collector są obsługiwane transformacje oparte na siatce. W tych transformacjach do obliczenia pozycji są używane pliki. Wymagane jest, aby te pliki znajdowały się na urządzeniu. Aby użyć transformacji opartej na siatce, konieczne jest pobranie (tylko w systemie iOS) lub skopiowanie (wczytanie) plików na urządzenie.

 • W systemie iOS — jeśli transformacja układu odniesienia jest oparta na siatce i wymaga plików, podczas konfigurowania profilu lokalizacji zostanie wyświetlona zachęta do ich pobrania. Można też skopiować pliki bezpośrednio na urządzenie.
 • W systemie Android — wszystkie pliki wymagane na potrzeby transformacji układu odniesienia opartej na siatce należy skopiować bezpośrednio na urządzenie.

Aby skopiować pliki bezpośrednio na urządzenie, należy je uzyskać z instalacji aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap (w celu uzyskania konkretnych plików transformacji opartej na siatce oprócz konfiguracji głównego produktu może być potrzebne zainstalowanie konfiguracji Dane układów współrzędnych). Skopiuj je na urządzenie, stosując jeden z następujących sposobów:

 • W systemie Android — podłącz urządzenie lub kartę SD do komputera. Korzystając z eksploratora plików na komputerze, przejdź do folderu \Android\data\com.esri.collector\files\PEData (jeśli ten folder nie istnieje, utwórz go). Skopiuj do tego folderu PEDdata pliki wymagane do przeprowadzenia transformacji opartej na siatce.
 • W systemie iOS — użyj aplikacji Pliki lub iTunes, aby skopiować pliki wymagane przez transformację opartą na siatce do dokumentów aplikacji Collector, umieszczając je w folderze PEData.
  Wskazówka:

  Aby zaktualizować folder w dokumentach aplikacji za pomocą aplikacji iTunes, najpierw zapisz folder z urządzenia, wprowadź swoje zmiany, a następnie go prześlij. Nowy folder zastąpi poprzedni.

Należy zachować taką samą strukturę folderów w folderze PEData, ponieważ jest ona skonfigurowana dla aplikacji ArcGIS Pro lub aplikacji ArcMap. Na przykład w celu skopiowania plików dla transformacji Old_Hawaiian_To_NAD_1983_HARN_Hawaii + ~NAD_1983_To_HARN_Hawaii dodaj do folderu PEData na urządzeniu folder o nazwie harn, zawierający pliki ohdhihpgn.las, ohdhihpgn.los, hihpgn.las oraz hihpgn.los.

Podawanie wymaganej dokładności i poziomu ufności

Instytucja może wymagać spełnienia warunku konkretnej minimalnej dokładności oraz przedziału ufności dla wszystkich zebranych danych. W aplikacji Collector można skonfigurować wymaganą dokładność pozycji GPS i wskazać, czy pozycje muszą osiągać poziom ufności 95%. Zapewni to, że zgromadzone dane będą spełniać standardy instytucji dotyczące zbierania danych.

Szczegółowe instrukcje zawiera sekcja Konfigurowanie aplikacji Collector — podawanie wymaganej dokładności i poziomu ufności.

Notatka:

W tym temacie założono, że skonfigurujesz urządzenia dla pracowników mobilnych. Jeśli nie, upewnij się, że otrzymają oni informacje o wymaganej dokładności oraz o tym, że potrzebują poziomu ufności wynoszącego 95%.

Jeśli pracownicy mobilni używają stopni dziesiętnych, współrzędne są domyślnie wyświetlane z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. Można to skonfigurować podczas ustawiania jednostek w aplikacji Collector.

Włączanie uśredniania wartości GPS (opcjonalnie)

Instytucja może wymagać zebrania pewnej liczby punktów dla jednej lokalizacji i uśrednienia tych informacji w celu uzyskania końcowej lokalizacji i dokładności. W aplikacji Collector można ustawić wymaganą liczbę punktów, które muszą zostać uśrednione w celu uzyskania pojedynczej lokalizacji. Podczas każdego użycia lokalizacji GPS przy zbieraniu danych wymagana liczba punktów będzie zbierana i uśredniana. Po włączeniu uśrednianie jest wykonywane zarówno w przypadku obiektów punktowych, jak i poszczególnych wierzchołków linii i poligonów.

Szczegółowe informacje zawiera sekcja Konfigurowanie aplikacji Collector — włączanie uśredniania wartości GPS.

Notatka:

W tym temacie założono, że skonfigurujesz urządzenia dla pracowników mobilnych. Jeśli nie, upewnij się, że otrzymają oni informację o tym, czy mają włączyć uśrednianie wartości GPS, a jeśli tak, także informacje o liczbie punktów do uśrednienia.

Przetwarzanie końcowe zarejestrowanych wysokości (wartości Z)

Przy rejestrowaniu wysokości aplikacja Collector rejestruje wysokość ortometryczną opartą na modelu geoidy odbiornika (często EGM96, ale należy zapoznać się z informacjami w podręczniku użytkownika danego urządzenia). Jeśli wymagasz użycia innego modelu geoidy, przeprowadź w tym celu przetwarzanie końcowe wartości.

Twój odbiornik przekazuje już lokalizacje do aplikacji Collector. Podczas zbierania danych będziesz dostarczać instytucji dane o wysokiej dokładności spełniające wymagane standardy.

Tematy pokrewne