Udostępnianie zasobów grupom kooperacji

Obsługiwane typy elementów można udostępniać uczestnikom kooperacji. Mogą to być następujące typy elementów:

Gdy zasoby są udostępniane uczestnikowi, w folderze administratora uczestnika tworzony jest nowy folder. Folder ten służy do importowania zasobów i przechowywania elementów, które następnie są udostępniane grupie powiązanej z obszarem roboczym kooperacji. Folder ten ma nazwę opartą na nazwie kooperacji.

W przypadku zmiany sposobu udostępniania elementu należy także zmodyfikować ustawienia udostępniania powiązanych elementów. Jeśli na przykład mapa internetowa została wcześniej udostępniona wszystkim użytkownikom, ale wprowadzono zmianę powodującą jej udostępnianie instytucji, zmień odpowiednio ustawienia w warstwach operacyjnych zawartych na mapie internetowej.

Udostępnianie aplikacji internetowych

Uczestnicy ArcGIS Enterprise mogą udostępniać aplikacje internetowe innym uczestnikom ArcGIS Enterprise oraz ArcGIS Online. Instytucje ArcGIS Online nie mogą udostępniać map internetowych instytucjom ArcGIS Enterprise. Następujące aplikacje internetowe można udostępniać uczestnikom kooperacji:

  • ArcGIS Configurable Apps — po udostępnieniu uczestnikom kooperacji aplikacji konfigurowanej w kooperacji jest tworzony odpowiadający jej element aplikacji internetowej. Razem z aplikacją udostępniane są właściwości możliwego do udostępnienia motywu instytucji. Uczestnicy kooperacji otrzymują kopię aplikacji internetowej oraz kopie elementów wykorzystywanych przez tę aplikację. Wszystkie zasoby narzędziowe dołączone do aplikacji, takie jak usługi geokodowania lub drukowania, są aktualizowane, tak aby korzystały z odpowiednich usług narzędziowych pod docelowym adresem URL.
  • Aplikacje Web AppBuilder – aplikacja ArcGIS Web AppBuilder umożliwia budowanie niestandardowych aplikacji internetowych 2D i 3D za pomocą gotowych do użycia lub niestandardowych widżetów. Odbiorcy udostępnionych aplikacji Web AppBuilder mogą pobrać odpowiedni kod lub utworzyć szablon aplikacji w swojej instytucji.
  • ArcGIS StoryMaps — gdy narracja jest udostępniana uczestnikom kooperacji, elementy motywu Story Maps i elementy powiązane są również udostępniane. Zmiany mogą być wprowadzane do narracji tylko przez instytucję wysyłającą. Zmiany wprowadzone do narracji są udostępniane uczestnikom kooperacji. W kooperacji mogą być udostępniane tylko opublikowane narracje.
  • Inne aplikacje internetowe, do których są tworzone odniesienia za pomocą adresów URL — instytucje ArcGIS Enterprise mogą dodawać do instytucji istniejącą aplikację jako element przez podanie jej adresu URL. Instytucja udostępniająca odnosi się do aplikacji za pomocą istniejącego adresu URL. Należy pamiętać, aby nadać otrzymującym uczestnikom uprawnienia dostępu do aplikacji.

Udostępnianie map

Gdy uczestnikom kooperacji udostępniane są mapy internetowe zawierające warstwy hostowane, w kooperacji tworzone są odpowiednie elementy map internetowych. Grupie kooperacji należy udostępnić także elementy powiązane z warstwami hostowanymi na mapie internetowej oraz dane źródłowe, które zostały użyte do utworzenia tych warstw. Jeśli na przykład udostępniana jest mapa internetowa z hostowaną warstwą obiektową, która została opublikowana z pliku shape, należy udostępnić hostowaną warstwę obiektową i plik shape grupie powiązanej z obszarem roboczym kooperacji. W ten sposób uczestnicy kooperacji otrzymują kopię mapy internetowej, kopię hostowanej warstwy obiektowej i kopię oryginalnego pliku shape.

Udostępnianie scen

W przypadku udostępniania scen internetowych warstwy obiektowe znajdujące się w scenie internetowej są udostępniane jako kopie, jeśli w grupie kooperacji skonfigurowano udostępnianie w postaci kopii.

Udostępnianie warstw i widoków

Hostowane warstwy obiektowe, widoki hostowanych warstw obiektowych i sfederowane warstwy obiektowe można udostępniać w kooperacji przez odniesienie. Powoduje to utworzenie elementu dla portali odbiorczych, który odwołuje się wstecznie do bieżącej warstwy w oryginalnym portalu.

Alternatywnie, hostowane warstwy obiektowe, widoki hostowanych warstw obiektowych i sfederowane warstwy obiektowe można udostępniać jako kopie innym uczestnikom kooperacji. Powoduje to skopiowanie danych i utworzenie hostowanej warstwy obiektowej w portalu odbiorczym. Zmiany w oryginalnej warstwie są synchronizowane ze skopiowaną warstwą w określonych odstępach czasu. Podczas tworzenia przestrzeni roboczej kooperacji można zezwolić na dwukierunkową edycję skopiowanych warstw. Oznacza to, że zarówno wysyłająca, jak i odbierająca instytucja może edytować warstwę i synchronizować aktualizacje w obie strony. Obsługiwane typy edycji obejmują dodawanie nowych obiektów, edycję obiektów lub usuwanie istniejących obiektów. Aktualizacje schematów nie są synchronizowane.

Przy dokonywaniu konfiguracji lub podczas dołączania grupy do przestrzeni roboczej kooperacji administratorzy muszą określić, czy warstwy mają być udostępniane przez odniesienie, czy jako kopie. Po udostępnieniu warstw obiektowych przez odniesienie lub w postaci kopii, tylko określeni członkowie oryginalnego portalu mogą edytować daną warstwę obiektową.

Notatka:

Instytucje ArcGIS Online uczestniczące w kooperacji mogą udostępniać widoki hostowanych warstw obiektowych w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise

Udostępnianie warstw zobrazowań

Warstwy zobrazowań można udostępnić z poziomu ArcGIS Image for ArcGIS Online jako odniesienie w ramach kooperacji. Gdy są udostępniane warstwy zobrazowań, uczestnicy kooperacji mogą pracować z daną warstwą zobrazowań na mapach internetowych i w aplikacji ArcGIS Pro. Warstw zobrazowań udostępnionych jako odniesienie nie można edytować ani kopiować do innej instytucji. W przypadku analizy rastrowej członkowie muszą mieć włączone rozszerzenie typu użytkownika ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Udostępnianie hostowanych warstw obiektowych, widoków hostowanych warstw obiektowych i sfederowanych warstw obiektowych w postaci odniesień

Udostępnienie hostowanych warstw obiektowych, widoków hostowanych warstw obiektowych i sfederowanych warstw obiektowych przez odniesienie powoduje utworzenie elementu warstwy odbiorców kooperacji, ale nie powoduje utworzenia kopii danych. Element warstwy w instytucji odbiorcy odnosi się do oryginalnej warstwy obiektowej lub do widoku warstwy obiektowej. Aby mieć dostęp do odnośnej warstwy, członkowie muszą mieć dostęp do oryginalnej instytucji lub warstwa ta musi być udostępniona wszystkim albo muszą mieć możliwość zapisywania poświadczeń‎. Jeśli warstwa jest zabezpieczona, członkowie muszą się uwierzytelnić w oryginalnej instytucji jako członkowie (o typie użytkownika co najmniej Viewer) mający dostęp do udostępnionej warstwy na podstawie ustawień udostępniania.

Notatka:

Hostowane warstwy obiektów czasowo-przestrzennych nie są obsługiwane i nie mogą być udostępniane w kooperacji rozproszonej.

Udostępnianie hostowanych warstw obiektowych, widoków hostowanych warstw obiektowych i sfederowanych warstw obiektowych w postaci kopii

Hostowane warstwy obiektowe, widoki hostowanych warstw obiektowych i sfederowane warstwy obiektowe można udostępniać w postaci kopii. Po udostępnieniu warstw w postaci kopii dane są kopiowane do instytucji odbiorcy i opublikowany zostaje nowy element (hostowana warstwa obiektowa). Skopiowany element jest hostowany w instytucji odbierającej określonej w adresie URL usługi warstwy. Udostępnione warstwy obiektowe mogą być edytowane przez właściciela warstwy (jednokierunkowo) lub zarówno przez właściciela, jak i odbiorcę warstwy (dwukierunkowo).

W przypadku jednokierunkowego udostępniania zmian właściciel oryginalnej warstwy obiektowej może edytować warstwę i synchronizować zmiany ze wszystkimi uczestnikami, używając interwałów synchronizacji. Goście dokonują wyboru interwału używanego do synchronizacji zmian w przestrzeni roboczej kooperacji. Aby móc udostępniać warstwy w postaci kopii, należy w hostowanej warstwie lub w widoku hostowanej warstwy włączyć synchronizację albo odpowiednio skonfigurować sfederowaną warstwę. W przypadku udostępniania dwukierunkowego właściciel warstwy obiektowej może zezwolić na edycję udostępnionych warstw obiektowych dwukierunkowo, zarówno przez właściciela, jak i uczestnika odbierającego. Obsługiwane typy edycji obejmują dodawanie nowych obiektów, edycję obiektów lub usuwanie istniejących obiektów.

Po dołączeniu przestrzeni roboczej, w której dostęp obejmuje wysyłanie zasobów, elementy dodawane do grupy przestrzeni roboczej są wysyłane do instytucji, w której skonfigurowano odbieranie zasobów.

Więcej informacji zawiera sekcja Udostępnianie warstw obiektowych i widoków w postaci kopii.

Udostępnianie usług ArcGIS Server

Jeśli usługa ArcGIS Server (na przykład usługa ‎mapowa lub usługa rastrowa) jest udostępniana w instytucji, z której pochodzi (dotyczy to także grupy powiązanej z przestrzenią roboczą kooperacji), członkowie innych uczestników są proszeni o podawanie poświadczeń podczas dodawania usługi do mapy. Aby uniknąć próśb o poświadczenia, należy udostępnić usługę w instytucji źródłowej wszystkim użytkownikom, jak również udostępnić ją grupie powiązanej z przestrzenią roboczą kooperacji lub zapisać poświadczenia.

Usługi ArcGIS Server udostępnione uczestnikom kooperacji tworzą elementy w instytucjach uczestników, które odwołują się do usługi oryginalnej. Usługi i odpowiednie dane nie są kopiowane do każdej instytucji uczestniczącej. Jeśli uczestnik udostępni usługę obiektową przez odniesienie, tylko wyznaczeni członkowie ze środowiska źródłowego mogą edytować oryginalną usługę obiektową.

Udostępnianie plików

Pliki (np. pliki PDF) udostępniane uczestnikom kooperacji tworzą odpowiednie elementy plików w instytucjach uczestniczących. Wszelkie zmiany wprowadzone w tych plikach przez uczestnika gościa są zastępowane podczas synchronizacji zasobów ze źródłem elementu. Dotyczy to także metadanych powiązanych z elementem.

Pakiety map mobilnych (.mmpk) mogą być udostępniane uczestnikom kooperacji, jeśli nie należą one do użytkownika o nazwie "esri_nav".

Notatka:

Komentarze do elementów nie są synchronizowane z uczestnikami kooperacji.

Udostępnianie elementów ArcGIS Insights

Instytucje oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.7 lub nowszego uczestniczące w kooperacji mogą udostępniać skoroszyty, strony, modele i motywy aplikacji ArcGIS Insights w usłudze ArcGIS Online.

Wstępne wymagania

Zanim dowolne elementy Insights będą mogły zostać udostępnione na potrzeby kooperacji, muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki:

  • Insights musi mieć odpowiednią licencję dla ArcGIS Enterprise i ArcGIS Online. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie licencjami.
  • Uczestnicy muszą mieć zainstalowaną aplikację Insights 3.2.1 lub nowszą, aby udostępniać i odbierać zasoby aplikacji Insights. Elementy można udostępniać tylko odbiorcom używającym wersji aplikacji Insights, która jest taka sama lub nowsza niż bieżąca wersja wysyłającego.
Notatka:
Możesz udostępniać elementy Insights z ArcGIS Enterprise do ArcGIS Online, jednak elementów Insights nie można udostępnić z ArcGIS Online do ArcGIS Enterprise.

Skoroszyty i strony ArcGIS Insights

Udostępnianie skoroszytów i stron aplikacji Insights uczestnikom kooperacji zapewnia im dostęp do udostępnionych elementów z możliwością tylko odczytu, co pozwala odbiorcom na badanie analizy. Po udostępnieniu skoroszytu kooperacji wszelkie późniejsze zmiany wprowadzone do oryginalnego elementu będą widoczne dla odbiorców po najbliższej synchronizacji kooperacji. Na stronach udostępnianych odbiorcom nie są uwzględniane żadne wprowadzane aktualnie zmiany. Aby przekazać odbiorcom najnowsze zmiany, należy ponownie udostępnić stronę w kooperacji.

Uczestnicy nie muszą mieć licencji aplikacji Insights, aby wyświetlać udostępnione skoroszyty lub strony. Jeśli jednak element aplikacji Insights lub jego zawartość są zabezpieczone, uczestnicy kooperacji muszą mieć możliwość uwierzytelnienia się w pierwotnym środowisku ArcGIS Enterprise jako członkowie, którym udostępniono źródłowy skoroszyt lub stronę.

Notatka:

Jeśli skoroszyt zawiera dane dodane bezpośrednio z relacyjnej bazy danych obsługiwanej przez aplikację Insights, odbiorcy muszą mieć możliwość uwierzytelnienia się w pierwotnej instytucji jako członkowie mający dostęp do elementu połączenia z relacyjną bazą danych.

Więcej informacji o najważniejszych wskazówkach dotyczących udostępniania skoroszytu lub udostępniania strony zawiera dokumentacja aplikacji ArcGIS Insights.

Modele ArcGIS Insights

Udostępnianie modeli aplikacji Insights umożliwia uczestnikom eksplorowanie i analizowanie własnych danych w ramach danego modelu. Po udostępnieniu modelu uczestnikom kooperacji element zostaje skopiowany i dodany do instytucji ArcGIS Enterprise lub ArcGIS Online każdego uczestnika. Te nowe elementy są jak migawki elementów aplikacji Insights, co oznacza, że wszystkie późniejsze modyfikacje skoroszytu lub strony nie są widoczne w modelu odbiorcy. Odbiorcy mogą zmienić konfigurację udostępnionego modelu, tak aby korzystać z własnych danych i parametrów.

Notatka:

Użytkownik z instytucji odbierającej musi mieć licencję aplikacji Insights, aby otwierać i edytować odebrany model.

Więcej informacji o najważniejszych wskazówkach dotyczących udostępniania modelu zawiera dokumentacja aplikacji ArcGIS Insights.

Motywy Insights

Motywy można udostępniać i stosować do modeli, aby zapewnić uczestnikom kooperacji jednolity projekt interfejsu.

Więcej informacji o najważniejszych wskazówkach dotyczących udostępniania motywu zawiera dokumentacja aplikacji ArcGIS Insights.