Tworzenie kooperacji rozproszonej

Aby udostępnić zasoby innym instytucjom w kooperacji rozproszonej, utwórz kooperację i przestrzeń roboczą kooperacji, powiąż grupę z przestrzenią roboczą i zaproś uczestników do kooperacji. Instytucja, która tworzy kooperację jest gospodarzem, a pozostałe uczestniczące instytucje są gośćmi. Utworzenie kooperacji oznacza ustanowienie relacji zaufania między uczestniczącymi instytucjami, dzięki czemu można im udostępniać zasoby.

Tworzenie kooperacji rozproszonej wymaga udziału wielu administratorów: po jednym administratorze dla każdego uczestnika. Administrator kooperacji może odpowiadać za wiele kwestii podczas konfigurowania kooperacji. Użytkownik, który nie jest administratorem wszystkich uczestników, musi w celu przeprowadzenia konfiguracji kooperacji współpracować z administratorami wszystkich pozostałych uczestników kooperacji. Ponadto gospodarz kooperacji jest odpowiedzialny za zarządzanie kooperacją i jej obszarami roboczymi.

Uwagi dotyczące tworzenia kooperacji

 • Gospodarz kooperacji odpowiada za tworzenie kooperacji i zarządzanie nią. Instytucja ArcGIS Online musi być gospodarzem kooperacji.
 • W kooperacji rozproszonej może uczestniczyć tylko jedna instytucja ArcGIS Online.
 • Wszystkie instytucje ArcGIS Enterprise uczestniczące w kooperacji muszą być wdrożone w wersji 10.5.1 lub nowszej.
 • Zapraszając instytucję-gościa do udziału w kooperacji, należy określić jej adres URL z użyciem protokołu HTTPS.
 • Instytucja-gość nie musi być publicznie dostępna, aby uczestniczyć w kooperacji. Może znajdować się za zaporą, w intranecie lokalnym i nadal dołączać do kooperacji, dopóki instytucja-gość ma dostęp do usługi ArcGIS Online za pośrednictwem protokołu HTTPS (port 443).
 • Istnieje możliwość tworzenia kooperacji, która obejmuje uczestników ArcGIS Enterprise stosujących zarówno uwierzytelnianie wbudowane, jak i uwierzytelnianie w warstwie sieci.
 • Aby umożliwić pobieranie zaproszeń i odpowiedzi na nie, należy włączyć w przeglądarce okna podręczne.

Tworzenie kooperacji i obszaru roboczego

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij przycisk Utwórz kooperację.
 5. W oknie Utwórz kooperację wypełnij pola tekstowe Nazwa kooperacji i Opis kooperacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Pamiętaj o ograniczeniach dotyczących liczby znaków podczas nadawania nazw kooperacjom i podczas podawania ich opisów. Pole tekstowe Nazwa kooperacji może zawierać do 100 znaków, a pole tekstowe Opis kooperacji do 250 znaków.

 6. Wypełnij pola tekstowe Nazwa obszaru roboczego i Opis obszaru roboczego dotyczące pierwszego obszaru roboczego powiązanego z kooperacją, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Pamiętaj o ograniczeniach dotyczących liczby znaków podczas nadawania nazw przestrzeniom roboczym kooperacji i podczas podawania ich opisów. Pole tekstowe Nazwa przestrzeni roboczej może zawierać do 100 znaków, a pole tekstowe Opis przestrzeni roboczej do 250 znaków. Jeśli to konieczne, po utworzeniu kooperacji można utworzyć więcej obszarów roboczych. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Zarządzanie kooperacjami.

 7. Wybierz grupę, która zostanie powiązana z przestrzenią roboczą kooperacji. Może to być istniejąca grupa lub można w tym celu utworzyć nową. Kliknij przycisk Dalej.

  Grupa może być powiązana tylko z jedną przestrzenią roboczą kooperacji. Gospodarz będzie miał dostęp do tego obszaru roboczego w trybie Wyślij i odbierz.

  • W przypadku utworzenia nowej grupy na potrzeby kooperacji staje się ona grupą prywatną, w której wszyscy członkowie mogą dodawać zasoby do grupy. W razie potrzeby po utworzeniu grupy można zmienić status oraz ustawienia udostępniania zasobów. Więcej informacji na temat tych ustawień zawiera sekcja Tworzenie grup. Podczas tworzenia nowej grupy na potrzeby kooperacji konieczne jest określenie znaczników dla grupy.
  • Podczas łączenia z istniejącą grupą wyświetlane jest menu rozwijane zawierające listę wszystkich grup w instytucji, w tym grupy prywatne.
  Notatka:

  Harmonogram synchronizacji zmian zasobów elementu grupy i warstwy obiektowej kontroluje każdy gość ArcGIS Enterprise kooperacji, a nie gospodarz (ArcGIS Online).

 8. Wybierz jeden z następujących sposobów, w jaki hostowane warstwy obiektowe będą wysyłane do obszaru roboczego kooperacji:
  • Odniesienia — uczestnicy kooperacji uzyskują bieżący dostęp do warstw obiektowych. Jeśli element jest zabezpieczony (nie jest udostępniony dla wszystkich), w celu uzyskania do niego dostępu użytkownicy muszą zalogować się w środowisku pochodzenia.
  • Kopie — uczestnicy kooperacji otrzymują kopię warstwy obiektowej, a aktualizacje z miejsca pochodzenia są synchronizowane w określonych odstępach czasu zdefiniowanych przez gościa.
   Notatka:

   Jeśli zostanie wybrana ta opcja, gość kooperacji musi skonfigurować interwał synchronizacji w przestrzeni roboczej kooperacji, a synchronizacja musi być włączona w każdym elemencie kooperacji. Kopia warstwy obiektowej i jej dane zostaną wyodrębnione i opublikowane jako element w środowiskach poszczególnych odbiorców. Po utworzeniu elementu kolejne synchronizacje będą synchronizować tylko aktualizacje tego elementu.

  • Zezwalaj na dwukierunkowe udostępnianie zmian usługi obiektowej uprawnionym członkom – gdy opcja Kopie jest włączona, właściciel i odbiorca warstwy obiektowej mogą wprowadzać zmiany i udostępniać je sobie nawzajem. Po włączeniu tej opcji w przestrzeni roboczej nie można jej wyłączyć. Aby mieć uprawnienie do dwukierunkowego udostępniania edycji, wszyscy uczestnicy kooperacji ArcGIS Enterprise muszą używać oprogramowania Enterprise w wersji 10.9 lub nowszej z przestrzenią roboczą kooperacji, która również została utworzona w wersji 10.9 lub nowszej, a goście muszą mieć ustawiony dostęp do przestrzeni roboczej kooperacji w trybie Wyślij i odbierz. W dostępnych usługach obiektowych musi być skonfigurowane użycie środowiska wykonawczego usługi ArcGIS Pro oraz obsługa śledzenia replik i synchronizacja dwukierunkowa.
  • Jeśli nie można udostępnić jako kopii, udostępnij jako odniesienie — jeśli przy konfigurowaniu ustawień synchronizacji przestrzeni roboczej wybrano opcję Kopie i przy udostępnianiu warstw obiektowych lub widoków jako kopii wystąpiły błędy, elementy te zostaną udostępnione jako odniesienia. Domyślnie ta opcja jest włączona. Jeśli ta opcja nie będzie zaznaczona, widoki i warstwy obiektowe nie będą udostępniane w przypadku wystąpienia błędu. Tę opcję można zaktualizować podczas edycji przestrzeni roboczej. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zarządzanie kooperacjami.
 9. Kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i zaproś, aby utworzyć kooperację.
  • Kliknięcie przycisku Zapisz powoduje utworzenie kooperacji. Nową kooperację można wyświetlić w tabeli na stronie Kooperacje.
  • Kliknięcie przycisku Zapisz i zaproś powoduje utworzenie kooperacji i otwarcie okna Zaproś instytucję-gościa.

Zapraszanie gościa do kooperacji

Po utworzeniu kooperacji i przestrzeni roboczej można zaprosić do kooperacji jako gości jedną lub większą liczbę instytucji ArcGIS Enterprise.

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Na stronie Kooperacje kliknij w tabeli nazwę kooperacji, do której chcesz zaprosić instytucję-gościa.
 5. Kliknij opcję Wyświetl gości.

  Strona Goście zawiera listę instytucji-gości w kooperacji.

 6. Kliknij opcję Zaproś gościa.
 7. W oknie Zaproś instytucję-gościa wprowadź Adres URL instytucji gościa danej instytucji. Upewnij się, że adres URL jest określony z użyciem protokołu HTTPS w formacie https://webadaptorhost.domain.com/<webadaptorname>. Wybierz opcję Dostęp do przestrzeni roboczych określającą tryb dostępu instytucji-gościa: Wyślij zasoby, Odbierz zasoby lub Wyślij i odbierz zasoby.

  Więcej informacji na temat tych trybów dostępu zawiera sekcja Tryby dostępu do przestrzeni roboczych.

 8. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie, aby zapisać plik zaproszenia.

  Notatka:
  Utworzony plik zaproszenia traci ważność po 24 godzinach.

 9. Udostępnij plik zaproszenia administratorowi instytucji-gościa. Plik ten należy udostępnić poza oprogramowaniem ArcGIS Online. Można go wysłać pocztą elektroniczną lub przekazać inną dostępną metodą.
 10. Administrator instytucji-gościa musi obecnie zaakceptować zaproszenie do kooperacji. Więcej informacji na temat tego procesu zawiera dokumentacja oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Importowanie odpowiedzi na zaproszenie

Po zaakceptowaniu zaproszenia do kooperacji przez gościa kooperacji należy zaimportować plik odpowiedzi, aby zakończyć konfigurowanie kooperacji.

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Na stronie Kooperacje znajdź w tabeli wpis dotyczący kooperacji, dla której zostanie zaimportowana odpowiedź na zaproszenie. Kliknij nazwę kooperacji. Kliknij opcję Wyświetl gości.

  Zostanie wyświetlona lista uczestników kooperacji.

 5. Kliknij przycisk Działanie związany z instytucją-gościem i kliknij opcję Zaakceptuj instytucję-gościa.
 6. W oknie Zaakceptuj instytucję-gościa znajdź plik odpowiedzi na zaproszenie.

  Po wybraniu pliku zostaną wyświetlone informacje o instytucji-gościu, w tym osoba kontaktowa i adres URL instytucji.

  1. Jeśli instytucja-gość wymaga uwierzytelniania w warstwie sieci, wybierz opcję Tak, wprowadź poświadczenia uwierzytelniania sieciowego gościa, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj instytucję-gościa.
  2. Jeśli instytucja-gość jest zabezpieczona przy użyciu uwierzytelniania w warstwie sieci opartego na certyfikacie klienta PKI, kliknij przycisk Wybierz plik i przejdź do certyfikatu użytkownika PKI w pliku o formacie .pfx. Kliknij opcję Zaakceptuj instytucję-gościa.

   Poświadczenia użytkownika zawarte w certyfikacie klienta powinny umożliwiać pomyślne uwierzytelnienie wobec certyfikatu PKI klienta pochodzącego od gościa. Użytkownik nie musi być nazwanym użytkownikiem w instytucji gościa.

 7. Notatka:
  Jeśli gospodarz kooperacji nie ufa certyfikatowi w instytucji gościa, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie. Aby możliwe było zaakceptowanie odpowiedzi na zaproszenie, certyfikat musi być zaufany.

Status instytucji-gościa jest wyświetlany jako Aktywny. Administratora instytucji gościa otrzyma powiadomienie o dołączeniu do kooperacji.

Kooperacja jest gotowa do użycia. Nowe elementy udostępniane grupom uczestniczącym w kooperacji, jak również aktualizacje istniejących elementów będą wysyłane do uczestniczących instytucji zgodnie z interwałami zaplanowanej synchronizacji określonymi przez gości kooperacji.