Zarządzanie kooperacjami partnerskimi

Po utworzeniu kooperacji partnerskiej między instytucjami ArcGIS Online uczestniczące instytucje mogą zarządzać szczegółami kooperacji. Jako administrator z uprawnieniami do zarządzania kooperacjami instytucji możesz zezwolić instytucjom partnerskim na wyszukiwanie członków, wyświetlanie i dodawanie koordynatorów kooperacji w celu zarządzania grupami kooperacji oraz zezwolić na wyświetlanie i tworzenie grup używanych na potrzeby kooperacji. Możesz także zakończyć kooperację partnerską.

Zarządzanie szczegółami kooperacji

Na stronie szczegółów kooperacji można zarządzać szczegółami kooperacji partnerskiej, w tym widocznością członków i koordynatorów.

 1. Zaloguj się do instytucji jako administrator z uprawnieniami do zrządzania kooperacjami instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się z boku strony.
 4. W sekcji Partnerskie kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla kooperacji, którą chcesz zarządzać, a następnie wybierz opcję Szczegóły.
 5. Na stronie szczegółów kooperacji wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Zmień dostęp przyznany instytucjom partnerskim do wyszukiwania członków instytucji za pomocą przełącznika Widoczność członka.
  • Kliknij opcję Dodaj koordynatorów do grup, aby dodać koordynatorów kooperacji do jednej lub wielu grup.
  • Kliknij opcję Utwórz nową grupę, aby utworzyć nową grupę do użycia na potrzeby kooperacji.
 6. Notatka:
  Gdy kooperacja jest zawieszona, nie można dodawać koordynatorów do grup ani tworzyć nowych grup na potrzeby kooperacji.
 7. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno szczegółów.

Zarządzanie koordynatorami kooperacji

Gdy tworzysz kooperację partnerską, wyznaczasz członków instytucji z rolą Administrator lub Facilitator, którzy mają widoczność profilu skonfigurowaną na wartość Wszyscy (publiczne) lub Instytucja, na przedstawicieli kooperacji. Koordynatorzy kooperacji mogą tworzyć grupy i zarządzać nimi, w tym grupami udostępnionych aktualizacji używanymi na potrzeby kooperacji, a także zapraszać członków swoich instytucji do grup.

 1. Zaloguj się do instytucji jako administrator z uprawnieniami do zrządzania kooperacjami instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się z boku strony.
 4. W sekcji Partnerskie kliknij opcję Zarządzaj koordynatorami kooperacji.
 5. Wybierz członków, których chcesz dodać do listy koordynatorów lub z niej usunąć.

  Notatka:
  Możesz wyszukać poszczególnych użytkowników za pomocą nazwy lub nazwy użytkownika albo słów z opisu użytkowników w profilu, na przykład Michał Kowalski Warszawa GIS. Możesz też stosować filtry w celu skrócenia listy.

 6. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Zawieszenie kooperacji

Kooperację partnerską można zawiesić, aby wstrzymać kooperację między instytucjami. Gdy kooperacja jest zawieszona, koordynatorzy kooperacji z instytucji partnerskich nie mogą być promowani na menedżerów grup i do grup kooperacji nie można zapraszać nowych członków z instytucji partnerskich. Istniejący członkowie grup i role pozostają niezmienione, a elementy mogą być nadal udostępniane lub usuwane przez członków z odpowiednimi uprawnieniami. Po zawieszeniu kooperacji instytucja może wznowić lub zakończyć kooperację.

Aby zawiesić kooperację, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji jako administrator z uprawnieniami do zrządzania kooperacjami instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się z boku strony.
 4. W sekcji Partnerskie kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla kooperacji, którą chcesz zawiesić, i wybierz opcję Zawieś kooperację.
 5. Przeanalizuj skutki zawieszenia kooperacji.
 6. Zaznacz pole informujące, że instytucja kooperacji została powiadomiona o zamiarze zawieszenia kooperacji.
 7. Kliknij opcję Zawieś kooperację.

Gdy kooperacja jest zawieszona, administratorzy z każdej instytucji mogą zdecydować o usunięciu jej członków, grup i zasobów.

Wznowienie kooperacji

Gdy kooperacja jest zawieszona, każda instytucja w dowolnym momencie może zdecydować o jej wznowieniu.

 1. Zaloguj się do instytucji jako administrator z uprawnieniami do zrządzania kooperacjami instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się z boku strony.
 4. W sekcji Partnerskie kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla zawieszonej kooperacji, którą chcesz wznowić, i wybierz opcję Wznów kooperację.

Kończenie kooperacji

Po zakończeniu kooperacji partnerskiej grupy, które są używane na potrzeby kooperacji, pozostają aktywne. Jeśli w grupie mogą znajdować się tylko członkowie instytucji partnerskich, automatycznie usuwani są członkowie i zasoby z instytucji kooperacji. Jeśli w grupie mogą znajdować się członkowie z dowolnej instytucji, zasoby z instytucji kooperacji pozostają, a wszyscy menedżerowie grupy pochodzący z instytucji kooperacji są degradowani do roli członków grupy.

 1. Zaloguj się do instytucji jako administrator z uprawnieniami do zrządzania kooperacjami instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się z boku strony.
 4. W sekcji Partnerskie kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji dla kooperacji, którą chcesz zakończyć, i wybierz opcję Zakończ kooperację.
 5. Przejrzyj grupy, które są skonfigurowane na wszystkich członków z tylko instytucji partnerskich, a także członków i zasoby, które zostaną z nich usunięte.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Zaznacz pole informujące, że instytucja kooperacji została powiadomiona o zamiarze zakończenia kooperacji.
 8. Opcjonalnie zmodyfikuj wiadomość e-mail, która jest wysyłana po zakończeniu kooperacji.
 9. Kliknij opcję Zakończ kooperację.

Po zakończeniu kooperacji uczestniczące instytucje mogą wyświetlić zakończoną kooperację i wybrać opcję trwałego jej usunięcia.