material.map 形状属性

语法

 • string material.colormap
 • string material.bumpmap
 • string material.dirtmap
 • string material.specularmap
 • string material.opacitymmap
 • string material.normalmap
 • string material.emissivemap
 • string material.occlusionmap
 • string material.roughnessmap
 • string material.metallicmap
 • float material.{colormap|...|metallicmap}.s{u|v}
 • float material.{colormap|...|metallicmap}.t{u|v}
 • float material.{colormap|...|metallicmap}.rw

描述

material.map 属性包含 10 个纹理图层。 每个纹理图层组成如下:

 • 关联纹理的文件名 (material.{colormap|...|metallicmap})
 • u 和 v 方向的缩放因子 (material.{colormap|...|metallicmap}.s{u|v})
 • u 和 v 方向的偏移 (float material.{colormap|...|metallicmap}.t{u|v})
 • 绕 w 轴的旋转 (material.{colormap|...|metallicmap}.rw)

所有这些属性均可设置和读取。

注:

每个纹理图层在形状几何中具有对应的 uv 集(纹理坐标)。 有关详细信息,请参阅纹理:基本知识

 • 凹凸贴图解释为亮度贴图 (CCIR 601)。
 • 法线贴图解释为编码为 rgb 颜色的切线空间中的法线。
 • 粗糙度贴图仅使用绿色通道。
 • 金属贴图仅使用蓝色通道。
 • 遮挡贴图仅使用红色通道。

有关纹理搜索位置的信息,请参阅资产搜索,有关内置纹理列表,请参阅内置资产

相关内容


在本主题中