Ogólne często zadawane pytania

Poniżej wymieniono często zadawane pytania dotyczące aplikacji ArcGIS Survey123.

Jak utworzyć instytucję ArcGIS?

Instytucja ArcGIS w usłudze ArcGIS Online lub oprogramowaniu ArcGIS Enterprise jest wymagana do tworzenia ankiet w aplikacji ArcGIS Survey123, a także dla osób, które odpowiadają na niepubliczne ankiety. Informacje na temat rozpoczynania subskrypcji usługi ArcGIS Online zawierają sekcje Aktywacja subskrypcji i Zarządzanie subskrypcją próbną. Informacje na temat konfigurowania nowej instytucji ArcGIS zawiera lekcja w witrynie Learn ArcGIS Konfigurowanie instytucji ArcGIS.

Jak utworzyć grupę w instytucji ArcGIS?

Grup można używać do udostępniania elementów ArcGIS, w tym ankiet i ich wyników, określonym użytkownikom. Informacje na temat tworzenia grup zawierają tematy Wprowadzenie do grup dla usługi ArcGIS Online i Wprowadzenie do grup dla oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Czym jest witryna internetowa Survey123?

Witryna internetowa Survey123 to podstawowy element aplikacji ArcGIS Survey123. W witrynie internetowej Survey123 można zarządzać ankietami, decydować o tym, kto może je współtworzyć, a także przeglądać i analizować dane wprowadzone do ankiet. Ankiety można także tworzyć w kreatorze internetowym aplikacji Survey123. Witryna internetowa Survey123 jest aplikacją działającą w przeglądarce, która jest dostępna pod adresem: survey123.arcgis.com dla użytkowników, którzy mają konto instytucji ArcGIS.

Które przeglądarki obsługuje witryna internetowa Survey123?

Informacje dotyczące platform obsługiwanych przez aplikację Survey123 zawiera temat Wymagania systemowe.

Co to jest XLSForm?

XLSForm to specyfikacja, która opisuje sposób definiowania formularza za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Jest to powszechnie przyjęty standard, który został obszernie opisany w witrynie xlsform.org.

Formularz XLSForm pozwala określić pytania, które będą znajdować się w formularzu, jak mają one być prezentowane użytkownikowi oraz jak sprawdzać poprawność odpowiedzi.

Wiele narzędzi do gromadzenia danych używa formularzy XLSForm jako danych wejściowych. Utworzone przez użytkownika arkusze kalkulacyjne XLSForm są tłumaczone na plik .xml zgodny ze standardem XLSForm. Plik ten jest następnie używany w narzędziach do gromadzenia danych.

Aplikacja Survey123 umożliwia korzystanie z własnych formularzy XLSForm w systemie ArcGIS.

Gdzie są przechowywane moje ankiety?

Ankieta składa się z wielu elementów na koncie ArcGIS.

Survey123 Connect

Gdy ankieta jest tworzona z poziomu aplikacji , w nowym folderze tworzone są elementy formularza, warstwy obiektowej oraz mapy internetowej. Jeśli ankieta jest tworzona w aplikacji Survey123 Connect na podstawie istniejącej warstwy obiektowej, w nowym folderze tworzone są tylko elementy formularza i mapy internetowej. W przypadku warstwy obiektowej używane będą odniesienia do jej lokalizacji źródłowej.

Gdy ankieta jest tworzona z poziomu witryny Survey123, w nowym folderze tworzone są elementy formularza, warstwy obiektowej oraz mapy internetowej. Tworzone są również widoki warstwy obiektowej dla partnera biznesowego oraz dla pracownika terenowego.

Jakiej roli ArcGIS potrzebuję, aby korzystać z aplikacji Survey123?

Publikowanie ankiet wymaga następujących minimalnych uprawnień:

 • Tworzenie zasobów
 • Publikowanie hostowanych warstw internetowych
 • Udostępnianie map i aplikacji

Zwykle jest to rola publikującego, ale w instytucji można też utworzyć rolę niestandardową, która ma tylko takie uprawnienia.

Użycie ankiet wymaga następujących minimalnych uprawnień:

 • Używanie map i aplikacji
 • Dołączanie do grup
 • Edycja obiektów

Zwykle jest to rola użytkownika, ale w instytucji można też utworzyć rolę niestandardową, która ma tylko takie uprawnienia.

Jeśli ustawienia wysyłania ankiety są skonfigurowane na wysyłanie publiczne, wypełnienie ani wysłanie ankiety nie wymaga zalogowania się na konto ArcGIS.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wymagania systemu ArcGIS.

Czy mogę udostępnić ankietę użytkownikom spoza mojej instytucji?

Tak.

Wystarczy zaprosić użytkownika o danym koncie instytucji ArcGIS do grupy w Twojej instytucji i udostępnić ankietę tej grupie. Konto użytkownika wciąż będzie należeć do jego instytucji, ale uzyska on też dostęp do ankiet Twojej instytucji.

Czy aplikacja Survey123 może działać w trybie offline?

Tak. Ankiety wciąż działają po rozłączeniu się aplikacji terenowej Survey123 z siecią.

Jeśli ankieta zawiera pytanie typu geopoint (punkt geograficzny), geotrace (ślad geograficzny) lub geoshape (kształt geograficzny), należy także dołączyć do niej mapę bazową offline. Szczegółowe informacje zawiera temat Przygotowanie map bazowych do użycia w trybie offline.

Pytania odwołujące się do hostowanych danych lub hostowanej usługi nie będą działać w trybie offline. W trybie offline nie będą działać na przykład wygląd search (szukaj), wygląd geocode (geokodowanie) oraz funkcje języka Javascript odwołujące się do hostowanych danych lub usług.

Czy mogę używać w aplikacji Survey123 udostępnionego motywu instytucji?

Tak. Kreator internetowy Survey123 pozwala projektantowi ankiety na użycie udostępnionego motywu instytucji na potrzeby ankiety w panelu Wygląd. Ponadto administrator może zastosować udostępniony motyw instytucji do aplikacji Survey123 Connect i aplikacji terenowej Survey123, włączając ustawienie Motyw udostępniony na stronie Instytucja w witrynie internetowej Survey123. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie ankietą i ustawieniami instytucji.

Czy aplikacja Survey123 obsługuje format High Efficiency Image Compression (HEIC)?

W systemie iOS 11 został wprowadzony format HEIC, który jest używany jako domyślny format zdjęć zrobionych za pomocą urządzeń iPhone 7 i nowszych przy użyciu aplikacji do robienia zdjęć. Obrazy HEIC nie są obsługiwane przez usługę ArcGIS Online, dlatego dołączone do ankiety obrazy HEIC są konwertowane na format JPEG przed przesłaniem.

Jak mogę zintegrować witrynę internetową Survey123 z aplikacją ArcGIS Workforce?

Aplikacja ArcGIS Workforce współpracuje z aplikacją ArcGIS Survey123, umożliwiając komunikację dyspozytorom i pracownikom mobilnym podczas realizowania zleceń. Można przeprowadzić integrację z aplikacją Survey123, aby umożliwić pracownikom mobilnym gładkie przejście między aktualizacją ich zleceń w aplikacji Workforce i przechwyceniem danych w aplikacji Survey123. W tym celu należy utworzyć swoją ankietę i skonfigurować aplikację Workforce do jej otwierania. Szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania aplikacji Workforce zawiera temat Integracja z innymi aplikacjami firmy Esri. Więcej informacji o aplikacji Workforce znajduje się w jej zasobach.

Czy w aplikacji Survey123 obsługiwane są parametry wiersza poleceń?

W aplikacji Survey123 Connect i aplikacji terenowej Survey123 obsługiwane są następujące parametry wiersza poleceń. Przed tymi parametrami należy używać dwóch myślników, na przykład: --show maximized.

 • show maximized — otwiera zmaksymalizowane okno na platformach komputerowych.
 • show fullscreen — otwiera okno w trybie pełnoekranowym na platformach komputerowych.
 • show minimized — otwiera zminimalizowane okno na platformach komputerowych.
 • show normal — otwiera okno w trybie innym niż tryb zmaksymalizowany, zminimalizowany lub pełnoekranowy.
 • locale localeCode — zastępuje język systemowy językiem zdefiniowanym za pomocą kodu ustawień regionalnych. Na przykład locale fr używa francuskich plików tłumaczeń. Ta funkcja może być przydatna podczas testowania aplikacji w innych językach.
 • renderingEngine — obsługiwany tylko na komputerach z systemem Windows. Konfiguruje silnik wyświetlania grafiki. Obsługiwane są wartości default (używające biblioteki OpenGL lub biblioteki ANGLE, jeśli w bibliotece OpenGL wystąpią błędy), opengl i angle.

W poniższym przykładzie aplikacja Survey123 Connect zostanie uruchomiona w języku hiszpańskim:

C:\Users\Username\Applications\ArcGIS\Survey123Connect\Survey123Connect.exe --locale es

Jakie formaty kodów kreskowych obsługuje aplikacja Survey123?

Aplikacja Survey123 obsługuje następujące formaty kodów kreskowych:

 • QR
 • Kod 39
 • Kod 93
 • Kod 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • UPC A
 • UPC E
 • Rozszerzenie UPC EAN
 • Aztec
 • Codabar
 • Data Matrix
 • ITF
 • MaxiCode
 • PDF 417
 • RSS 14
 • RSS rozszerzony

Domyślnym formatem zapytania typu bar code (kod kreskowy) jest QR. W celu zeskanowania innych kodów należy wybrać je z menu na stronie skanowania kodów kreskowych.

Notatka:

Kodów paskowych Code 39 i PDF 417 nie można wybrać w połączeniu z innymi typami kodów kreskowych. Aplikacja Survey123 może skanować te typy kodów kreskowych tylko pojedynczo.

Czy aplikacja ArcGIS Survey123 wykorzystuje kredyty usługi ArcGIS Online?

Aplikacja ArcGIS Survey123 wykorzystuje kredyty usługi ArcGIS Online na potrzeby przechowywania danych, geokodowanie i podczas drukowania raportów. Więcej informacji o kosztach przechowywania danych w usłudze ArcGIS Online zawiera strona Informacje ogólne o kredytach. Publikowanie, udostępnianie i wyświetlanie wyników ankiety nie powoduje natomiast wykorzystania kredytów.

Jak mogę korzystać z danych zebranych przy użyciu aplikacji ArcGIS Survey123 w innych aplikacjach ArcGIS?

Aplikacja ArcGIS Survey123 korzysta z warstw obiektowych ArcGIS. W aplikacji ArcGIS Desktop można pobrać dane, wykonać analizę, edytować dane lokalnie, a następnie przesłać dane z powrotem do warstwy obiektowej. W aplikacji ArcGIS Field Maps można edytować dane zebrane przy użyciu aplikacji Survey123. W aplikacji ArcGIS Pro można edytować dane bezpośrednio, a przy użyciu aplikacji Web AppBuilder, Dashboards lub Experience Builder można przedstawiać mapy internetowe, które zawierają dane zebrane za pomocą aplikacji Survey123.

Z jakimi standardami i wytycznymi dotyczącymi ułatwień dostępu jest zgodna aplikacja ArcGIS Survey123?

Firma Esri stale zwiększa wygodę korzystania z oprogramowania przez osoby niepełnosprawne oraz w warunkach ograniczeń sytuacyjnych. Aplikacja Survey123 zawiera aplikacje komputerowe, internetowe i mobilne. Każda z tych aplikacji ma własne możliwości i ograniczenia dotyczące ułatwień dostępu.

Więcej informacji na temat zgodności zawiera sekcja Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) dla aplikacji Survey123.

Wskazówki dotyczące zapewniania lepszej dostępności ankiet zawiera wpis na blogu Web accessibility best practices for Survey123 authors (Najważniejsze wskazówki dotyczące dostępności w sieci przeznaczone dla autorów korzystających z aplikacji Survey123).