Przygotowanie map bazowych do użycia w trybie offline

Notatka:

Ta funkcja jest dostępna tylko dla aplikacji terenowej Survey123. Mapy bazowe w trybie offline nie są dostępne dla aplikacji internetowej Survey123.

Aplikacja Survey123 obsługuje użycie map bazowych w trybie offline. Te mapy bazowe muszą mieć obsługiwany format pliku firmy Esri i musi być w nich stosowane odwzorowanie Web Mercator Auxiliary Sphere.

Dostępna jest opcja umożliwiająca wybór typów map Basic i Standard na potrzeby pytań w ankiecie. Typ Standard jest domyślny i jest zalecany dla większości urządzeń. Podczas korzystania z typów map Standard aplikacja Survey123 Connect i aplikacja terenowa Survey123 zapewniają obsługę następujących danych:

 • Usługi kafli rastrowych
 • Mapy internetowe
 • Usługi mapowe
 • Usługi rastrowe
 • Usługi kafli wektorowych
 • Usługi map internetowych (WMS)
 • Usługi kafelkowych map internetowych (WMTS)
 • Pakiety kafli (TPK)
 • Pakiety kafli wektorowych (VTPK)
 • Pakiety map mobilnych (MMPK)

Na urządzeniach, na których podczas wyświetlania mapy występują problemy z wydajnością, można używać typów map Basic. Jeśli używane są typy map Basic, możliwe jest użycie na mapach offline jedynie usług kafli rastrowych oraz pakietów kafli (TPK) o maksymalnej wielkości 2 GB. Typy map Basic są domyślne na starszych urządzeniach z systemami Android i iOS, ale można je wybrać ręcznie zarówno w aplikacji terenowej, jak i w aplikacji Survey123 Connect, przechodząc do opcji Ustawienia > Mapa i wybierając ustawienie Basic opcji Typy map.

Przed wygenerowaniem pakietu map w trybie offline należy rozważyć dane, na podstawie których zostanie on utworzony. Można użyć własnych warstw danych, map bazowych firmy Esri lub ich kombinacji. Należy również wziąć pod uwagę zasięg geograficzny obszaru uwzględnionego w pakiecie oraz skalę szczegółowości, która ma być widoczna. Więcej informacji można znaleźć w temacie Najważniejsze wskazówki dotyczące pamięci podręcznych map lub Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z warstw na mapach.

Aby utworzyć i udostępnić mapę bazową w trybie offline w celu użycia w aplikacji terenowej Survey123, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Aby pobrać mapę bazową w trybie offline na urządzenie w celu użycia w aplikacji terenowej Survey123, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Notatka:

Zalecanym sposobem powiązania mapy w trybie offline z ankietą jest połączenie udostępnionego pakietu map, ale w razie potrzeby można również ręcznie powiązać udostępniony pakiet map z ankietą, edytując plik .info ankiety.

Tworzenie pakietu map na komputerze

Pakiet map można utworzyć za pomocą aplikacji ArcGIS Desktop lub ArcGIS Pro. Po jego utworzeniu można skopiować go bezpośrednio na urządzenie lub na zewnętrzną kartę pamięci w celu użycia w aplikacji terenowej Survey123. Można także udostępnić go w usłudze ArcGIS Online lub w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise w celu powiązania z ankietami i do użytku przez inne osoby. Mimo że ArcGIS Pro oraz ArcGIS Desktop to różne aplikacje, proces jest w obu przypadkach taki sam.

Aby utworzyć pakiet map w aplikacji ArcGIS Desktop lub ArcGIS Pro, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz istniejącą albo utwórz mapę w aplikacji ArcGIS Desktop lub ArcGIS Pro.

  Upewnij się, że mapa ma odpowiednią nazwę i opis. Aby zmodyfikować nazwę i opis, kliknij prawym przyciskiem myszy mapę w tabeli zawartości i kliknij opcję Właściwości. W aplikacji ArcGIS Desktop opcję Właściwości można znaleźć w menu Plik.

  Wskazówka:

  Na mapie musi być zastosowane odwzorowanie Web Mercator Auxiliary Sphere.

 2. W obszarze Skrzynka narzędziowa wybierz lub wyszukaj narzędzie Utwórz pakiet kafli mapy, narzędzie Utwórz pakiet kafli wektorowych lub narzędzie Utwórz pakiet map mobilnych i podaj nazwę mapy wejściowej, nazwę pliku wynikowego, format kafli, poziom szczegółowości, podsumowanie i znaczniki.
 3. Uruchom narzędzie, którego chcesz użyć.

W podanej lokalizacji wynikowej zostanie utworzony plik .tpk, .vtpk lub .mmpk. Aby użyć tego pliku w aplikacji terenowej Survey123, można skopiować go ręcznie na urządzenie lub przesłać do usługi ArcGIS Online albo oprogramowania ArcGIS Enterprise, gdzie można go udostępnić.

Wszystkie pliki pakietu map obejmują konkretne obszary i mają określone zakresy szczegółowości. Ten przykładowy plik .tpk obejmuje konkretny obszar gór San Bernardino w Kalifornii. Nie zawiera on żadnych danych spoza tej lokalizacji i nie będzie przydatny w ankietach dla innego obszaru.

Notatka:

W aplikacji ArcGIS Pro można utworzyć pakiet map zawierający internetowe warstwy obiektowe oraz internetowe warstwy kafli w zasięgu mapy, klikając opcję Pobierz mapę na karcie Mapa znajdującej się na wstążce. Więcej informacji zawiera temat Praca z mapą w trybie offline.

Dodatkowe informacje na temat tworzenia różnych typów pakietów map w aplikacji ArcGIS Pro można znaleźć w dokumentacji aplikacji ArcGIS Pro w sekcjach dotyczących pakietów kafli, pakietów kafli wektorowych i pakietów map mobilnych.

Tworzenie pakietu map w przeglądarce

Pakiety map można także tworzyć w aplikacji ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise przez utworzenie obszarów mapy na mapach internetowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Tworzenie obszarów mapy offline przygotowanych z wyprzedzeniem oraz zarządzanie nimi dla usługi ArcGIS Online oraz Tworzenie obszarów mapy offline przygotowanych z wyprzedzeniem oraz zarządzanie nimi dla oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Notatka:

W aplikacji terenowej Survey123 można używać tylko map bazowych z obszarów mapy. Każdą warstwę mapy bazowej można pobrać jako osobny pakiet map offline. Warstwy operacyjne ani etykiety obszaru mapy nie są wyświetlane.

Tworzenie pakietu map w aplikacji Tile Package Kreator

Tile Package Kreator to aplikacja komputerowa, która służy do tworzenia i odnajdywania pakietów kafli rastrowych. Ta aplikacja umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Tworzenie pakietu kafli rastrowych do użycia w trybie offline.
 • Przeglądanie i pobieranie pakietów kafli rastrowych instytucji.
 • Przesyłanie istniejących pakietów kafli rastrowych do systemu ArcGIS w celu udostępnienia ich w instytucji.

Aplikacja Tile Package Kreator udostępnia alternatywną metodę tworzenia plików map bazowych potrzebnych do korzystania z aplikacji Survey123 w trybie offline i metodę zarządzania nimi.

Pobierz aplikację Tile Package Kreator dla systemu macOS, Windows lub Ubuntu. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku po funkcjach aplikacji Tile Package Kreator.

Udostępnianie pakietu map

Pakiet map można udostępnić w systemie ArcGIS, aby umożliwić jego pobieranie na różne urządzenia lub udostępnić go innym osobom. Udostępnienia można dokonać z poziomu aplikacji ArcGIS Desktop lub ArcGIS Pro bądź bezpośrednio w instytucji ArcGIS.

Aby udostępnić pakiet map w systemie ArcGIS, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do usługi ArcGIS Online lub oprogramowania ArcGIS Enterprise.
 2. Przejdź do obszaru Moje zasoby.
 3. Wybierz opcję Dodaj element .
 4. Wybierz opcję Z mojego komputera.
 5. Przejdź do pakietu map i wybierz opcję Dodaj element.
Uwaga:

Podczas przesyłania pakietu map nie zaznaczaj pola wyboru Publikuj ten plik jako warstwę hostowaną.

Łączenie udostępnionego pakietu map z ankietą

Aby z udostępnionych pakietów map mogli korzystać użytkownicy ankiety, należy połączyć pakiet map z ankietą. Możesz to zrobić w aplikacji Survey123 Connect.

 1. Otwórz ankietę w aplikacji Survey123 Connect.
 2. Otwórz kartę Połączone zasoby.
 3. Wybierz opcję Dodaj łącze do mapy.

  Zostanie wyświetlone okno zawierające wszystkie usługi mapowe i pakiety udostępnione dla konta nazwanego użytkownika. Nie wszystkich tych elementów można używać w trybie offline.

 4. Wybierz preferowany udostępniony pakiet map i kliknij przycisk OK.

Pakiet map można teraz pobierać podczas korzystania z ankiety w aplikacji terenowej Survey123. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Używanie map bazowych w trybie online.

Dołączanie pakietu map do ankiety

Pakiet map można dołączyć bezpośrednio do ankiety, dzięki czemu będzie natychmiast dostępny w ankiecie. Aby pakiet map był dostępny w ankiecie, przed publikacją dodaj go do folderu media znajdującego się w folderze zasobów ankiety.

Po opublikowaniu ankiety z dołączonym pakietem map aplikacja terenowa Survey123 pobiera plik jako część ankiety. Plik zostanie automatycznie dodany do listy map bazowych dostępnych za pomocą przycisku Mapa bazowa znajdującego się w tej ankiecie.

Notatka:
Dołączenie pakietu map może znacząco zwolnić proces przesyłania i pobierania ankiety, szczególnie takiej, która zawiera duży pakiet map. Ze względu na konieczność pobierania tego pliku jako niezbędnej części ankiety, to rozwiązanie może nie być idealne dla wszystkich ankiet.

Kopiowanie pakietu map bezpośrednio na urządzenie

Jeśli połączenie internetowe jest niedostępne lub nie można nawiązać połączenia z systemem ArcGIS, można skopiować pakiet map bezpośrednio na urządzenie.

Aby skopiować pakiet map bezpośrednio na urządzenie, wykonaj następujące czynności:

 1. Połącz się z urządzeniem.

  W przypadku urządzenia z systemem iOS należy użyć aplikacji do przeglądania plików iOS. W systemie macOS 10.15 Catalina lub nowszym można używać aplikacji Finder jako przeglądarki plików. We wcześniejszych wersjach systemu macOS lub w systemie Windows można używać aplikacji iTunes lub innej aplikacji do przeglądania plików.

 2. Skopiuj plik .tpk, .vtpk lub .mmpk do folderu Maps w następującej lokalizacji:
  • WindowsC:\Users\<username>\ArcGIS\My Surveys\Maps
  • iOSSurvey123/Documents/ArcGIS/My Surveys/Maps
  • AndroidAndroid/data/com.esri.survey123/files/ArcGIS/My Surveys/Maps
  • Karta SD w systemie AndroidSD CARD/Android/data/com.esri.survey123/files
 3. W aplikacji terenowej Survey123 wybierz kolejno opcje Menu > Ustawienia > Mapa i przejdź do folderu ArcGIS/My Surveys/Maps w obszarze Biblioteka map.

  Każda ankieta, w której ustawienie includeLibrary ma wartość true, będzie zawierać na liście dostępnych map wszystkie mapy zapisane w tym folderze.

Wyszukiwanie istniejącego pliku pakietu map

Notatka:

Jest to niemożliwe na urządzeniach z systemami iOS i Android, ponieważ te systemy operacyjne nie zezwalają na dostęp do danych w lokalizacjach poza pamięcią aplikacji. Dane muszą zostać skopiowane do wyznaczonej lokalizacji pamięci aplikacji.

W ankiecie można użyć pliku pakietu map, który już został pobrany na urządzenie. Przed otwarciem ankiety upewnij się, że zdefiniowano folder biblioteki map. W Menu aplikacji terenowej Survey123 wybierz pozycję Ustawienia, wybierz kartę Mapa i dodaj ścieżkę do folderu, w którym są zapisane mapy. Następnie w ankiecie wybierz pytanie typu map (mapa), aby wyświetlić stronę z mapą. Kliknij przycisk Mapa bazowa i wybierz mapę bazową znajdującą się na urządzeniu, aby ją wyświetlić.

Typowym przypadkiem wyszukiwania istniejącego pliku pakietów map jest sytuacja, w której użytkownik chce wstępnie załadować zewnętrzną kartę pamięci. Aby używać pakietu map znajdującego się na zewnętrznej karcie pamięci, wykonaj następujące czynności:

 1. Skopiuj pakiet map na kartę pamięci i umieść kartę w urządzeniu.
 2. Uruchom na urządzeniu aplikację terenową Survey123 i wybierz opcję Ustawienia > Mapa w menu w prawym górnym rogu widoku.
 3. Wyznacz dodatkową bibliotekę map jako reprezentującą kartę pamięci.

  Domyślna ścieżka ArcGIS/My Surveys/Maps jest już wyświetlana. Możesz dodać kolejne ścieżki, wykonując dowolną z poniższych czynności:

  • Wpisz dodatkową ścieżkę w polu tekstowym (poszczególne ścieżki muszą być rozdzielane średnikami).
  • Użyj przeglądarki folderów, aby wybrać dodatkowe ścieżki. Każda wybrana ścieżka jest dodawana do folderu biblioteki map.

Przy następnym otwarciu ankiety, w której właściwość append mapy jest skonfigurowana na wartość prawda (true), pakiety map na karcie pamięci są dodawane do listy dostępnych map bazowych.

Nie jest wykonywane sprawdzanie poprawności folderów biblioteki map. Podczas pobierania pakietów map z systemu ArcGIS używana jest pierwsza ścieżka z listy.