Tworzenie i używanie kartogramu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Do tworzenia kartogramów stosuje się typ symbolu tworzenia inteligentnych map Liczności i ilości (kolor), aby przedstawić znormalizowane dane w postaci cieniowanych punktów, linii lub obszarów. Kartogramy ułatwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jak mają się do siebie wskaźniki lub udziały procentowe poszczególnych obiektów geograficznych?

Przykład

Analityk kryminolog bada częstotliwość popełniania przestępstw w mieście oraz korelację między przestępczością, a innymi problemami społecznymi, na przykład wysoką stopą bezrobocia. Władze miasta zamierzają wykorzystać wyniki tych badań do wdrożenia w mieście nowych programów społecznych mających na celu zmniejszenie przestępczości. Do wizualizacji stopy bezrobocia w okręgach policyjnych w mieście oraz do porównania wskaźników bezrobocia i przestępczości można wykorzystać kartogram.

Kartogram przedstawiający stopę bezrobocia w poszczególnych okręgach policyjnych w Filadelfii

Ciemniejsze obszary powyższej mapy oznaczają wysokie stopy bezrobocia, a obszary jaśniejsze — niskie.

Tworzenie kartogramu

Kartogram jest tworzony automatycznie, gdy do utworzenia mapy zostanie użyte pole wskaźnika/współczynnika. Do utworzenia kartogramu można również użyć pola liczbowego, przełączając ustawienie właściwości Typ symbolu z Liczności i ilości (Rozmiar) na Liczności i ilości (Kolor). Jeśli dane liczbowe są używane do tworzenia kartogramu, należy je znormalizować, korzystając z parametru Dzielone przez.

Aby utworzyć kartogram zawierający wskaźniki, współczynniki bądź proporcje, wykonaj następujące czynności:

 1. Rozwiń zestaw danych na panelu danych, by były widoczne pola.
 2. Wybierz pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika.
  Wskazówka:

  Jeśli w polu liczbowym są wartości wskaźnika/współczynnika Pole liczbowe, można zmienić typ pola, klikając ikonę pola i wybierając opcję Wskaźnik/współczynnik.

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 3. Przeciągnij to pole na stronę i upuść je na strefę upuszczania Mapa.
  Notatka:

  Aby utworzyć mapę, możesz również wybrać pole i kliknąć przycisk Mapa powyżej panelu danych.

  Zostanie utworzony kartogram używający ustawienia Liczności i ilości (Kolor) dla właściwości Typ symbolu.

Aby utworzyć kartogram stosujący normalizację danych, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Rozwiń zestaw danych na panelu danych, by były widoczne pola.
 2. Wybierz pole liczbowe Pole liczbowe. Liczba powinna określać wartość sumaryczną, jak np. liczba przestępstw lub sprzedaż ogółem.
  Wskazówka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 3. Przeciągnij to pole na stronę i upuść je na strefę upuszczania Mapa.

  Zostanie utworzona mapa z symbolami stopniowanymi.

  Notatka:

  Aby utworzyć mapę, możesz również wybrać pole i kliknąć przycisk Mapa powyżej panelu danych.

 4. Rozwiń legendę, aby wyświetlić panel Opcje warstwy.
 5. Przejdź na kartę Symbolizacja Symbolizacja.
 6. Zmień ustawienie właściwości Typ symbolu na Liczności i ilości (Kolor).
 7. Wybierz pole liczbowe dla parametru Dzielone przez. Pole powinno zawierać liczbę, która zostanie użyta do utworzenia proporcji na podstawie pierwszego pola liczbowego, takiego jak np. łączna populacja.

Uwagi dotyczące korzystania

Panel Opcje warstwy jest dostępny po kliknięciu strzałki znajdującej się obok nazwy warstwy. Zawiera on następujące opcje konfiguracji:

 • Karta Legenda Legenda umożliwia wyświetlenie wartości klasyfikacji oraz zliczeń poszczególnych klas, a także dokonanie wyboru na podstawie klas.
 • Użyj karty Symbolizacja Symbolizacja, aby wykonać poniższe czynności:
  • Zmień pole wyświetlane na mapie lub przełącz się na mapę innego typu.
  • Zmień statystyki dla wyświetlanego pola. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono lokalizację dla zestawu danych zawierającego zagregowane obiekty lub jeśli zestaw danych został utworzony przy użyciu agregacji przestrzennej. Więcej informacji na ten temat zawierają sekcje Włączanie lokalizacji i Agregacja przestrzenna.
  • Zmień typ klasyfikacji i liczbę klas.

   Dowiedz się więcej o klasyfikacji map

  • Zmień, dodaj lub usuń pole Dzielone przez.
 • Na karcie Opis Opis można skonfigurować okna podręczne mapy dla warstwy i włączyć etykiety.
 • Użyj karty WyglądWygląd, aby wykonać poniższe czynności:
  • Symbole – zmiana właściwości stylu symbolu, takich jak paleta kolorów, grubość i kolor obrysu oraz przezroczystość warstwy.
  • Efekty warstwy — włączanie efektów poświaty i cienia.
 • Użyj karty Atrybuty Atrybuty, aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na mapie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego, wyboru ramką i lassa, powiększyć do zaznaczenia lub odwrócić wybór.

Użyj przycisku Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania, aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, powiększyć do zaznaczenia, ustawić domyślny zasięg mapy, powiększyć do warstwy lub zablokować nawigację na mapie.

Użyj przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji, aby przełączać się bezpośrednio między kartogramem a innymi wizualizacjami, takimi jak tabela referencyjna, karta KPI lub histogram.

Użyj przycisku Synchronizuj zasięgi Zsynchronizowane zasięgi, aby połączyć zasięgi wszystkich map na stronie, dzięki czemu będą powiększane i przesuwane jednocześnie.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie zawiera statystyki i pole tekstowe na opis karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu, obramowania karty oraz obrót mapy oraz dodawanie i usuwanie warstw map bazowych i strzałki północy.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Jak działa kartogram

Nadawanie stylu mapie przy użyciu kolorów stopniowanych, jak w przypadku kartogramów, może prowadzić do błędnej interpretacji wizualnej, szczególnie gdy obiektami na mapie są obszary o różnej wielkości lub różnej populacji. W tych przypadkach większe obszary w sposób naturalny przyciągają uwagę, zwłaszcza jeśli są one oznaczone ciemniejszymi kolorami. Można przeciwdziałać odchyleniom wynikającym z różnych rozmiarów obszarów na kartogramach poprzez stosowanie na mapach stylu opartego na wartościach średnich, proporcjach, wskaźnikach i współczynnikach, a nie na łącznych wartościach. Gdy danymi wyświetlanymi na mapie są wartości proporcjonalne, brane są pod uwagę różnice między obiektami, którymi mogą być np. liczba ludności, pole powierzchni albo inna wielkość.

Kartogramy pokazujące liczbę restauracji oraz liczbę restauracji przypadających na osobę według powiatu
(Po lewej) Łączna liczba restauracji w każdym powiecie. Ta mapa pokazuje wartości łączne i z tego powodu nie powinna używać kolorów stopniowanych. Z prawej - liczba restauracji przypadających na osobę w każdym powiecie. Ta mapa pokazuje wartości proporcjonalne, tak więc odpowiednim typem jest kartogram.

Obie powyższe mapy używają kolorów w celu pokazania liczby restauracji według powiatów. Ale mapa widoczna po lewej stronie pokazuje łączną liczbę restauracji, natomiast mapa widoczna po prawej stronie pokazuje liczbę restauracji przypadających na osobę. Między hrabstwami występują pewne różnice pod względem obszaru, ale największe różnice dotyczą populacji w poszczególnych powiatach. Kombinacja dużych obszarów i dużej liczby restauracji wyróżnia takie obiekty, jak obszar Long Island i Boston, nawet spośród mniejszych powiatów w Nowym Jorku, o tym samym kolorze. Jeśli jednak zostanie uwzględniona populacja w poszczególnych powiatach, jak w przypadku mapy po prawej stronie, widać, że powiaty leżące wokół przylądka Cape Cod oraz tereny położone w głębi lądu mają większą liczbę restauracji na osobę, a większość pozostałych powiatów ma liczbę restauracji na osobę bliską średniej. Mapa przedstawiająca dane przypadające na osobę jest prawidłowym kartogramem.

Notatka:

Jeśli chcesz utworzyć mapę liczności albo wartości łącznych, takich jak np. liczba restauracji w poszczególnych powiatach, może to być mapa z symbolami stopniowanymi.

Jeśli chcesz utworzyć kartogram, ale nie dysponujesz danymi proporcjonalnymi, możesz utworzyć proporcje w procesie zwanym normalizacją. W trakcie normalizacji danych używa się wartości liczbowej, jak np. łączna liczba przestępstw, dzieli się ją przez inną liczbę, taką jak całkowita liczba ludności, w celu utworzenia wartości proporcjonalnej. Normalizacja może być dokonana podczas tworzenia kartogramu z użyciem parametru Dzielone przez dostępnego na karcie Symbolizacja Symbolizacja. W powyższym przykładzie łączna liczba restauracji w każdym powiecie została znormalizowana przy użyciu wartości całkowitej liczby ludności w powiecie.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat map, skorzystaj z następujących zasobów: