Tworzenie i używanie diagramu strunowego

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Diagramy strunowe umożliwiają atrakcyjne i czytelne przedstawianie tabelarycznych zestawów danych w sposób ilustrujący skierowane relacje zachodzące między kategoriami.

Diagramy strunowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak:

 • Jaka jest wielkość przepływu między kategoriami?
 • Czy w przepływie występują anomalie, różnice lub podobieństwa?

Przykłady

Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Etapem analizy jest porównanie całkowitej wartości ubezpieczeń (TIV) związanej z polisami należącymi do poszczególnych klas w różnych miastach. Diagram strunowy umożliwia wizualizację rozkładu podgrup dla każdej kategorii.

Diagram strunowy przedstawiający miasta, klasy polis i całkowite wartości ubezpieczeń

Powyższy diagram strunowy przedstawia sumę wartości TIV dla każdej kategorii polisy ubezpieczeniowej w różnych miastach. Wartości pola Policy_Class (Property, Life, Disability i Automobile) (Majątkowa, Na życie, Utrata możliwości pracy i Komunikacyjna) oraz wartości pola City (Miami, Jacksonville, Orlando, Saint Petersburg i Tampa) są wyświetlane w postaci kolorowych łuków na okręgu. Długość łuku i grubość struny są określone przez sumę wartości TIV. Widać nie tylko miasto lub klasę polis, w przypadku których zarejestrowano najwyższe i najniższe wartości, ale także klasy polis składające się na sumę wartości TIV dla każdego miasta. W Miami zarejestrowano największą sumę wartości TIV w każdej klasie polis, natomiast w takich miastach, jak Saint Petersburg i Jacksonville występują polisy należące do trzech spośród czterech klas polis.

Jeśli wartości w dwóch polach kategorii są takie same, używana jest kompozycja wskaźnika/współczynnika. Każda struna jest dwukierunkowa, a jej grubość i wartość są określone przez zasięg relacji lub wielkość przepływu między kategoriami.

Wydział biura spisowego bada przepływy migracji między ośmioma stanami zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych w konkretnym roku. Charakter migracji między stanami można określić za pomocą diagramu strunowego.

Diagram strunowy przedstawiający bieżący stan, poprzedni stan oraz statystyki dotyczące migracji w postaci procentowej

Stany (Alaska, Arizona, Kalifornia, Idaho, Nevada, Oregon, Utah oraz Waszyngton) są wyświetlane w postaci różnokolorowych łuków okręgu. Długość łuku odpowiadającego danemu stanowi reprezentuje przepływ (migrację) do tego stanu. Pozwala to zilustrować stany, w których zarejestrowano największy napływ ludności. Struny pokazują skierowany przepływ między stanami. W kompozycji współczynnika każda struna reprezentuje dwukierunkowy przepływ między dwoma stanami, dlatego zwężające się struny oznaczają większy przepływ w jednym kierunku niż w przeciwnym. Na przykład więcej osób przeniosło się z Alaski do Kalifornii niż w kierunku przeciwnym.

Tworzenie diagramu strunowego

Aby utworzyć diagram strunowy, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Dwa pola znakowe Pole znakowe
  • Dwa pola znakowe Pole znakowe i dodatkowo pole liczbowe Pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika
  Notatka:

  Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na obszar Diagram strunowy.
Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Diagramy strunowe można także tworzyć za pomocą polecenia Wyświetl diagram strunowy dostępnego po kliknięciu przycisku Działanie Działanie w obszarze Znajdź odpowiedzi i Jakie występują powiązania?

Uwagi dotyczące korzystania

Diagramy strunowe są stylizowane za pomocą unikalnych wartości.

Ta wizualizacja umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych Wyniki na panelu danych, który zawiera pola używane do utworzenia diagramu. Wynikowy zestaw danych można wykorzystać do utworzenia dodatkowych wizualizacji, zmiany nazw pól na osiach diagramu lub w oknach podręcznych oraz zastosowania filtrów do diagramu.

Kategorie są rozmieszczone na okręgu jako łuki. Struny to połączenia między łukami okręgu, które przedstawiają relacje lub przepływ między dwiema kategoriami. Długość każdego łuku i grubość każdej struny są określone przez wartość odpowiedniego elementu.

Wartości na diagramie strunowym mogą symbolizować liczby obiektów w danej kategorii lub pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości pola.

Notatka:

Mediana i percentyl nie są dostępne dla pewnych zdalnych warstw obiektowych. Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można skopiować tę warstwę do skoroszytu.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy. Użyj karty Legenda, aby wyświetlać symbole i dokonywać wyborów na diagramie. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego lub odwrócić wybór.

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem strunowym a innymi wizualizacjami, takimi jak pogrupowana tabela podsumowania, diagram słupkowy z polem Podgrupa, zegar danych lub diagram skupień.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, a karta Eksport danych Eksport danychumożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: