Śledzenie ankiet

Dowiedz się, gdzie, kiedy i kto zbiera dane przy użyciu Twojej ankiety.

Gdzie są osoby zbierające dane?

Odpowiedź użytkownika może obejmować dane o lokalizacji zawierające lokalizację, do której została wysłana odpowiedź na ankietę albo lokalizację zdefiniowaną przez użytkownika.

Domyślnie aplikacja terenowa Survey123 próbuje pobrać lokalizację urządzenia. Jeśli urządzenie udostępnia lokalizację, zostanie ona użyta jako lokalizacja domyślna w przypadku, gdy ankieta zawiera pytanie typu geopoint (punkt geograficzny). Zwykle użytkownik może zastąpić tę lokalizację, podając lokalizację w pytaniu typu geopoint (punkt geograficzny). Czasem użytkownik końcowy nie powinien mieć możliwości zmiany lokalizacji i zawsze powinien używać lokalizacji udostępnianej przez urządzenie. W takim przypadku należy dodać do ankiety dostępne tylko do odczytu pytanie typu geopoint (punkt geograficzny). Kontrolka mapy będzie nadal wyświetlana, ale użytkownik nie będzie mógł przenieść lokalizacji. Opcjonalnie można ukryć kontrolkę mapy. W tym celu utwórz ankietę bez pytań typu map (mapa). Aplikacja terenowa Survey123 nadal będzie pobierać lokalizację, jeśli będzie ona udostępniana przez urządzenie.

W aplikacji internetowej Survey123 rejestrowana jest lokalizacja domyślna 0,0, chyba że autor ankiety włączył rejestrowanie lokalizacji urządzenia w pytaniu typu map (mapa) przy użyciu punktu. W przypadku pytań typu geotrace (ślad geograficzny) i geoshape (kształt geograficzny) aplikacja terenowa ani aplikacja internetowa Survey123 nie rejestrują lokalizacji urządzenia. Zamiast niej lokalizacja używana w ankiecie musi być wpisana przez użytkownika ręcznie albo udostępniona za pomocą obliczenia bądź domyślnej geometrii.

Kiedy zbierano dane?

Jeśli jest włączone śledzenie edycji warstwy obiektowej, system ArcGIS śledzi, kiedy są odbierane dane. Mimo że pole jest ukryte w witrynie internetowej Survey123, można zobaczyć to pole po wczytaniu danych ankiety (warstwy obiektowej) do aplikacji ArcGIS Pro lub przeglądarki map Map Viewer w przeglądarce. Należy mieć świadomość, że pole CreationDate nie zawiera informacji o tym, kiedy dane zostały zebrane. Pole to zawiera informacje o tym, kiedy dane zostały zapisane w warstwie obiektowej ArcGIS.

Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy dane zostały zebrane, musisz dodać nowy typ pytania do arkusza ankiety. To pytanie nie będzie widoczne dla użytkownika końcowego. Specyfikacja XLSForm opisuje je jako część sekcji metadanych ankiety i jest ono nazywane start.

To pytanie można dodać w dowolnym miejscu ankiety. Również w tym przypadku pytanie nie zostanie wyświetlone w formularzu, ale aplikacja terenowa Survey123 określi czas rozpoczęcia ankiety przez użytkownika i te informacje zostaną zapisane w momencie przesyłania. Jeśli zostanie użyte pytanie typu end (koniec), będą także zbierane informacje o tym, kiedy użytkownik zakończył ankietę. Posiadanie obu tych informacji może być przydatne, jeśli chcesz zmierzyć czas wypełniania formularza.

Jeśli używane są pytania typu start (początek) i end (koniec), w warstwie obiektowej natychmiast stanie się możliwa obsługa danych czasowych. Po wczytaniu danych ankiety do przeglądarki map Map Viewer w przeglądarce suwak znajdujący się u dołu przeglądarki umożliwia animację danych w czasie.

Kto zbiera dane?

Jeśli jest włączone śledzenie edycji warstwy obiektowej, zawsze wiesz, kto przesyła formularze.

Śledzenie edycji automatycznie zapisuje nazwę użytkownika użytą do zalogowania się w aplikacji terenowej Survey123 jako nowy atrybut we wpisach ankiety. Informacje te można wyświetlić na karcie Dane w witrynie internetowej Survey123. W tabeli wyników należy kliknąć przycisk Plus i wybrać pola śledzenia edycji do wyświetlenia. Pole Creator zawiera informacje o tym, kto przesłał konkretny rekord.

Jeśli ktoś w instytucji edytował później te dane, pole Editor będzie zawierać również nazwę tej osoby. Dowiesz się, kto zebrał dane w terenie i ewentualnie kto edytował dane po ich przesłaniu. Pole EditDate jest również wyświetlane automatycznie i zawiera czas, gdy dane były edytowane.

Aby zbierać informacje o adresach e-mail osób, które przesłały dane, możesz również dodać do formularza pytanie typu email (e-mail), zgodnie z opisem w temacie Kluczowe komponenty specyfikacji XLSForm.