Tworzenie i używanie mapy połączeń

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Mapy połączeń są wykorzystywane w analizie połączeń w celu uwidocznienia zależności między lokalizacjami. Mapy połączeń mogą pokazywać zależności bez określenia kierunku (nici pajęcze) lub z określeniem kierunku (mapy przepływu). Powiązania mogą też obrazować skalę zależności, jak np. liczba połączeń telefonicznych między określonymi lokalizacjami.

Mapy połączeń ułatwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jakie występują powiązania?

Przykład

Pozarządowe instytucje medyczne badają rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej podczas epidemii. Kierunkowa mapa połączeń (nazywana także mapą przepływu) została użyta do wizualizacji rozprzestrzeniania się wirusa z terenu dwóch państw najbardziej dotkniętych epidemią na pozostałe kraje.

Rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej

Tworzenie mapy połączeń

Aby utworzyć mapę połączeń, wykonaj poniższe czynności:

 1. Rozwiń zestaw danych na panelu danych, by były widoczne pola.
 2. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Dwa pola lokalizacji Pole lokalizacji
  • Dwa pola lokalizacji Pole lokalizacji i dodatkowo pole liczbowe Pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika
  Wskazówka:

  Do zestawu danych można dodać jedno lub większą liczbę pól lokalizacji przy użyciu opcji Włącz lokalizację lub przez utworzenie relacji z zestawem danych, który ma pole lokalizacji. Kiedy dla mapy połączeń włączana jest lokalizacja według współrzędnych lub adresów, dobra praktyka zaleca, aby parametr Powtarzaj identyczne obiekty pozostał niezaznaczony.

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 3. Przeciągnij te pola na stronę i upuść je na strefę upuszczania Mapa.
  Notatka:

  Aby utworzyć mapę, możesz również wybrać pole i kliknąć przycisk Mapa powyżej panelu danych.

Uwagi dotyczące korzystania

Panel Opcje warstwy jest dostępny po kliknięciu strzałki znajdującej się obok nazwy warstwy. Zawiera on następujące opcje konfiguracji:

Wielkość węzłów można określić, stosując następujące metody centralności:

 • Stopień — liczba bezpośrednich sąsiadów węzła. Jeśli jest używana mapa kierunkowa (mapa przepływu), stopień można mierzyć w stopniach wewnętrznych (liczba bezpośrednich sąsiadów z połączeniami skierowanymi do węzła) lub w stopniach zewnętrznych (liczba bezpośrednich sąsiadów z połączeniami skierowanymi od węzła).
 • Międzywęzłowa — zasięg, w jakim węzeł leży na najkrótszej ścieżce między innymi węzłami w sieci. Dla tej metody centralności parametr normalizacji jest zablokowany, ponieważ przy obliczaniu centralności międzywęzłowej zawsze stosowana jest normalizacja.
 • Bliskość — średnia długość najkrótszych ścieżek do wszystkich innych węzłów. Dla tej metody centralności parametr normalizacji jest zablokowany.
 • Wektor własny — miara wpływu węzła w sieci oparta na jego bliskości z innymi ważnymi węzłami.

Na karcie Symbolizacja i karcie Wygląd są wyświetlane różne opcje, w zależności od wyborów dokonanych na panelu Opcje warstwy. W przypadku map połączeń dostępne są następujące opcje:

WybórSymbolizacja SymbolizacjaWygląd WyglądLegenda Legenda

Brak

Parametr Przepływ kierunkowy służy do zmiany połączeń na strzałki prowadzące z jednego węzła do drugiego.

Metodę centralności można ustawić za pomocą parametru Skonfiguruj wielkość węzłów przy użyciu.

Parametr Waga segmentu jest używany do obliczenia ważonych wartości centralności. Domyślnie parametr Waga segmentu jest ustawiony na wartość Jednorodne, co oznacza, że obliczenie centralności jest nieważone. W celu zastosowania wag w obliczeniu można wybrać pole. Parametr Waga segmentu jest dostępny dla centralności międzywęzłowej, bliskości i wektora własnego.

Parametr Znormalizowane służy do normalizacji położeń centralnych węzłów przez wykonanie operacji dzielenia przez inne pole w celu utworzenia współczynnika lub proporcji. Parametr Znormalizowane jest domyślnie włączony, ale można go wyłączyć dla węzłów, dla których obliczana jest centralność międzywęzłowa i centralność bliskości.

Klasyfikacje Naturalne przerwy, Równe przedziały i Niesklasyfikowane można wybrać w parametrze Typ klasyfikacji. W przypadku wybrania klasyfikacji Naturalne przerwy lub Równe przedziały można również edytować liczbę klas.

Dowiedz się więcej o klasyfikacji map

Użyj parametru Pokaż okna podręczne, aby wyłączyć okna podręczne lub skonfigurować je tak, aby zawierały lub nie zawierały statystyk, takich jak wartości centralności.

Kliknij opcję Wyświetl centralności, aby utworzyć tabelę odniesienia przedstawiającą wartości centralności dla każdego węzła. Tabela zawiera kolumnę dla obiektu (nazwa pola), węzeł (obiekt) i centralność.

Umożliwia zmianę przezroczystości warstwy na mapie połączeń.

Niedostępne

Wskazówka:

Drag-N Drop Aby nadać styl połączeniom według wartości unikalnych, przeciągnij pole znakowe na panel Opcje warstwy i upuścić na połączenie.

Węzeł

Za pomocą parametru Wybierz pole węzła można przełączyć wybrany węzeł na inne pole lokalizacji.

Umożliwia zmianę Opcji stylu węzła włącznie z następującymi opcjami:

 • Kształt symbolu
 • Wielkość (minimalna - maksymalna)
 • Kolor wypełnienia
 • Grubość obrysu
 • Kolor obrysu

Niedostępne

Aby dodać nowe pola węzła lub usunąć istniejące, użyj przycisków Dodaj Dodaj do strony i Usuń Usuń. Nowe pola węzłów zostaną połączone z wybranym polem węzła. Aby usunąć węzeł, muszą istnieć co najmniej trzy pola węzła.

Wskazówka:

Drag-N Drop Przeciągnij pole lokalizacji do panelu Opcje warstwy i upuść je na przycisk Dodaj albo na istniejący węzeł, aby dodać pola węzła.

Kliknij z naciśniętym klawiszem Ctrl, aby wybrać kilka węzłów. Dostępne są następujące opcje:

 • Użyj przycisku Scal węzły Scal węzły i przycisku Usuń scalanie węzłów Usuń scalenie węzłów, aby połączyć wartości z pól Od i Do lub usunąć ich połączenie. Połączenie pól powoduje ustawienie dla węzłów takiego samego symbolu.
 • Użyj przycisku Rozłącz Odłącz i przycisku Połącz Łącze, aby usunąć lub dodać połączenie między dwoma polami węzła. Opcje te są dostępne tylko wówczas, gdy istnieją co najmniej trzy pola węzła.

Łącze

Parametr Waga służy do zmiany lub usunięcia pola wskaźnika/współczynnika albo pola liczbowego, za pomocą którego przypisywane są wagi do połączeń.

Parametr Typ służy do zmiany lub usunięcia pola znakowego, za pomocą którego połączeniom nadawany jest styl według unikalnych kategorii.

Umożliwia zmianę parametru Opcje stylu połączenia włącznie z następującymi opcjami:

 • Szablon
 • Grubość (minimalna - maksymalna)
 • Kolor

Karta Legenda jest aktywna, gdy dodane jest pole Waga lub pole Typ. Karta Legenda może być użyta do wyświetlenia wartości klasyfikacji lub unikalnych kategorii dla połączeń oraz do dokonania wyboru na diagramie.

Jeśli strzałki wskazują niewłaściwy kierunek, użyj przycisku Odwróć Odwróć, aby zmienić kierunek przepływu.

Jeśli mapa zawiera co najmniej trzy pola węzłów, za pomocą przycisku Usuń Usuń można usunąć połączenie z mapy. Usunięcie połączenia prowadzi także do usunięcia pola węzła, które zostało odłączone od pozostałej części mapy.

Wskazówka:

Drag-N Drop Przeciągnij pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika na panel Opcje warstwy i upuść na wybrane połączenie, aby zmienić parametr Waga. Użyj pola znakowego, aby zmienić parametr Typ.

Odległość między węzłami można wyświetlić, umieszczając wskaźnik myszy nad połączeniami. Odległość będzie wyświetlana przy użyciu domyślnych jednostek Twojego konta.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na mapie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego, wyboru ramką i lassa, powiększyć do zaznaczenia lub odwrócić wybór.

Użyj przycisku Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania, aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, powiększyć do zaznaczenia, ustawić domyślny zasięg mapy, powiększyć do warstwy lub zablokować nawigację na mapie.

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji służy do przełączania mapy połączeń na inną wizualizację, taką jak diagram słupkowy. W celu zmiany typu wizualizacji pola lokalizacji muszą mieć skonfigurowane pole wyświetlania Pole wyświetlania.

Użyj przycisku Synchronizuj zasięgi Zsynchronizowane zasięgi, aby połączyć zasięgi wszystkich map na stronie, dzięki czemu będą powiększane i przesuwane jednocześnie.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie zawiera liczbę obiektów i pole tekstowe na opis karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu, obramowania karty oraz obrót mapy oraz dodawanie i usuwanie warstw map bazowych i strzałki północy.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Ograniczenia

Maksymalna liczba połączeń, które można wyświetlić, zależy od maksymalnej liczby zapytań dla danego zestawu danych. Jeśli liczba połączeń przekracza ten limit, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie: Zbyt dużo danych, aby wykonać tę operację. Maksymalna liczba zapytań dotyczących obiektów punktowych wynosi 16 000. Maksymalna liczba zapytań dotyczących obiektów liniowych i powierzchniowych wynosi 8000.

Na przykład zestaw danych lotów w całej Europie obejmuje setki tysięcy numerów lotów dla 126 lotnisk. Z każdego lotniska odbywa się co najmniej jeden bezpośredni lot do każdego z pozostałych lotnisk. Stąd wynika, że liczba połączeń wynosi:

126 punktów początkowych * 126 punktów docelowych = 15876 połączeń

Liczba lotów nie zmniejsza limitu liczby zapytań, ale liczba lotnisk ma na ten limit wpływ. Jeśli do zestawu danych zostanie dodane kolejne lotnisko z bezpośrednimi lotami do wszystkich innych lotnisk, liczba połączeń zwiększy się do 16 129, co przekracza limit liczby zapytań. Jeśli jednak nie ma połączenia między wszystkimi unikalnymi wartościami, liczba unikalnych wartości może być większa. Jeśli między niektórymi lotniskami nie ma bezpośrednich lotów, wtedy liczba lotnisk, które można wyświetlać, może wzrastać do momentu, aż liczba połączeń przekroczy limit liczby zapytań.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat map, skorzystaj z następujących zasobów: