Wyświetlanie tyłu karty

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Tył kart map, diagramów i tabel zawiera istotne informacje o danych na tej karcie oraz funkcję eksportu danych lub obrazów ze zgodnych kart.

Aby wyświetlić tył karty, kliknij przycisk Odwróć kartę Odwróć kartę na pasku narzędzi karty.

Informacje o karcie

Karta Informacje o karcie Informacje o karcie jest dostępna z tyłu wszystkich kart map, diagramów oraz tabel i zawiera cenne informacje o danej karcie. Wszystkie typy kart zawierają sekcję Opis oraz sekcję Statystyka.

Opis przedstawia podsumowanie analiz na tej karcie, odniesienie do źródła danych lub inne informacje przydatne dla przeglądających raport. Jeśli został podany opis, będzie on dostępny dla przeglądających po opublikowaniu raportu. W przeciwnym razie sekcja Opis nie będzie widoczna w raporcie.

Statystyka zależy od typu karty, ale może zawierać informacje takie jak liczba obiektów, wartość średnia oraz data i czas ostatniego odświeżenia danych na karcie.

Karty map zawierają również sekcję Atrybucja określającą położenie źródła danych mapy bazowej użytej na tej karcie.

Eksportuj obraz

Notatka:

Eksportowanie obrazów kart jest aktualnie obsługiwane w przypadku diagramów słupkowych, skumulowanych diagramów słupkowych, diagramów kolumnowych, skumulowanych diagramów kolumnowych, grafów liniowych, grafów szeregów czasowych i diagramów łączonych.

Obraz karty można wyeksportować w formacie PNG lub JPEG na karcie Eksportuj obraz Eksportuj obraz, używając przycisków PNG i JPEG.

Wyeksportowany obraz będzie miał tę samą wielkość i styl, co karta w aplikacji Insights. Wyeksportowany obraz nie zawiera tytułu karty, paska narzędzi, ramki ani żadnych interaktywnych przycisków (na przykład przycisku Zasięg domyślny Zasięg domyślny na diagramie szeregów czasowych).

Notatka:

Wyeksportowany obraz jest oparty na podglądzie widocznym z tyłu karty. Podgląd i wyeksportowany obraz są statyczne i nie będą na nich odzwierciedlane aktualizacje danych ani karty. W przypadku wprowadzenia zmian, na przykład zastosowania filtru, konieczne jest odwrócenie karty przodem i następnie jej ponowne odwrócenie, aby odświeżyć podgląd.

W przypadku wyeksportowanych obrazów nie jest obsługiwana przezroczystość wewnątrz osi diagramu. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, dla diagramów, zamiast stosować przezroczyste tło, wybierz kolor tła, który zostanie wyeksportowany.

Eksport danych

Notatka:

Eksportowanie danych z karty jest obecnie obsługiwane dla tabel i większości diagramów. Mapy, diagramy połączeń, diagramy szeregów czasowych oraz diagramy łączone utworzone z dwoma zestawami danych nie obsługują eksportowania danych.

Dane na karcie można wyeksportować w postaci pliku wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) z poziomu karty Eksport danych Eksport danych za pomocą przycisku CSV.

Wyeksportowany zestaw danych zawiera pola używane na karcie. Aby określić, które pola zostaną uwzględnione w eksportowanych danych, można również użyć podglądu na karcie Eksport danych. W przypadku diagramów wyświetlających zagregowane dane (na przykład sumę wartości) dane te zostaną wyeksportowane w postaci zagregowanej.

Notatka:

Warstwy obiektowe muszą mieć włączone ustawienie Zezwól innym użytkownikom na eksport do różnych formatów, aby można je było eksportować z tabel odniesienia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Zarządzanie hostowanymi warstwami obiektowymi w pomocy do usługi ArcGIS Online lub oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Zezwalaj przeglądającym na eksport obrazów i danych

Możesz zezwolić przeglądającym na eksport obrazów i danych z kart w opublikowanym raporcie lub w udostępnionym skoroszycie, korzystając z parametru Daj przeglądającym możliwość eksportowania jako. Eksportowanie nie jest domyślnie włączone. Eksportowanie jest włączane na wszystkich zgodnych kartach raportu lub w udostępnionym skoroszycie.

Przeglądający mogą wyeksportować dane lub obrazy, korzystając z karty Eksport danych i Eksport obrazu znajdującej się z tyłu karty. Jeśli w momencie publikowania raportu bądź udostępniania skoroszytu nie włączono eksportu danych lub obrazów, odpowiednia karta nie będzie widoczna dla przeglądających.

Notatka:

Pobieranie może być zablokowane w przypadku aplikacji lub witryn wyświetlających raporty osadzone (na przykład raporty osadzone w aplikacji ArcGIS StoryMaps). W przypadku raportów osadzonych w narracji przeglądający musi otworzyć aktywne zasoby w nowej karcie, a następnie wyeksportować dane lub obrazy.