Możliwości analiz

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Następujące sekcje zawierają informacje o tym, które mapy lub diagramy należy utworzyć, aby przeprowadzić swoje analizy:

Przeprowadzanie analizy danych

Tabele w poniższych sekcjach opisują następujące zagadnienia:

Pojęcie ilości w danych

Aby wyświetlić rozmiar, ilość lub stopień zmiennej, użyj następujących typów diagramów:

IkonaTyp diagramuWymaganiaOpisSposób tworzenia
Diagram kolumnowy

Diagram słupkowy i diagram kolumnowy

Unikalne kategorie

Porównanie zagregowanych ilości między kategoriami i identyfikowanie dużych różnic.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.

Skumulowany diagram kolumnowy

Skumulowany diagram słupkowy i skumulowany diagram kolumnowy

Dwie unikalne kategorie

Porównanie zagregowanych ilości między kategoriami lub podkategoriami i identyfikowanie dużych różnic.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Mapa drzewa

Mapa drzewa

Unikalne kategorie

Porównanie zagregowanych ilości w strukturze hierarchicznej przez porównanie wielkości i rozmieszczenia kategorii.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.

Diagram bąbelkowy

Diagram bąbelkowy

Unikalne kategorie

Porównanie zagregowanych ilości w obrębie kategorii z użyciem rozmiaru bąbelka do reprezentowania wielkości.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.

Diagram skupień

Diagram skupień

Dwie unikalne kategorie

Porównanie zagregowanych ilości na ich przecięciu z dwiema kategoriami w formie macierzy. Szybkie rozpoznanie wzorców danych ze względu na zmiany ilości w komórkach.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Karta kluczowych wskaźników wydajności

Karta Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Unikalne kategorie lub liczby

Porównanie wyniku pomiaru kluczowego wskaźnika z wartością docelową.

Utwórz diagram z użyciem pola liczbowego, pola wskaźnika/współczynnika lub pola znakowego.

Aby wyświetlić przestrzennie rozmiar, ilość lub stopień danych, użyj następujących typów map:

IkonaTyp mapyWymaganiaOpisSposób tworzenia
Mapa z symbolami stopniowanymi

Mapa z symbolami stopniowanymi

Wartości

Porównanie ilości danych w kontekście przestrzennym. Rozmiar symbolu odpowiada wielkości wartości danych.

Utwórz mapę z użyciem pola liczbowego.

Mapa agregacji

Mapa agregacji

Dwa przestrzenne zestawy danych

  • Jeden zestaw danych z granicami
  • Jeden zestaw danych, który zostanie zagregowany w granice

Porównanie zagregowanych ilości w kontekście przestrzennym. Do każdego obszaru granic przypisywany jest symbol stopniowany na podstawie wielkości zagregowanych danych.

Użyj funkcji Agregacja przestrzenna.

Mapy z symbolami diagramu kolumnowego

Mapa z symbolami diagramu kolumnowego

Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem

Porównywanie ilości danych kategorialnych w obrębie obiektu oraz między obiektami.

Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na Kolumny.

Pojęcie relacji w danych

Aby wyświetlić połączenia zmiennych lub podobieństwa między nimi, użyj następujących typów diagramów:

IkonaTyp diagramuWymaganiaOpisSposób tworzenia
Diagram strunowy

Diagram strunowy

Dwie unikalne kategorie

Wizualizacja wzajemnych relacji między kategoriami oraz porównywanie podobieństw w obrębie zestawu danych lub między różnymi grupami danych.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Diagram punktowy

Diagram punktowy

Dwie liczby

Ocena wizualna i statystyczna relacji między liczbami, w tym korelacji między zmiennymi.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól liczbowych.

Macierz diagramów punktowych

Macierz diagramów punktowych

Co najmniej dwie liczby

Jednoczesne tworzenie wielu diagramów punktowych do analizy relacji między zmiennymi przy jednoczesnym porównywaniu samych relacji.

Utwórz diagram z użyciem od trzech do pięciu pól liczbowych.

Diagram połączeń

Diagram połączeń

Dwie unikalne kategorie

Wizualizacja i ocena połączeń między węzłami w sieci.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Diagram aluwialny

Diagram aluwialny

Dwie lub większa liczba unikalnych kategorii

Identyfikacja, które węzły są połączone i jaka jest wielkość połączenia.

Utwórz diagram za pomocą dwóch lub większej liczby pól znakowych.

Aby wyświetlić połączenie lub podobieństwo danych przestrzennych, użyj następujących typów map:

IkonaTyp mapyWymaganiaOpisSposób tworzenia
Kartogram

Kartogram

Proporcje, współczynniki lub wskaźniki

Wizualizacja sposobu dystrybucji przestrzennej wskaźników lub proporcji w celu rozpoznania wzorców przestrzennych.

Utwórz mapę z użyciem pola wskaźnika/współczynnika lub z użyciem liczby i normalizacji danych.

Mapa przepływu

Mapa przepływu

Dwa pola lokalizacji w tym samym zestawie danych

Wizualizacja i ocena wielkości i kierunku połączeń między węzłami w sieci w kontekście przestrzennym.

Utwórz mapę połączeń z kierunkiem.

Mapa nici pajęczych

Mapa nici pajęczych

Dowolne z następujących:

  • Jeden zestaw danych z dwoma polami lokalizacji
  • Dwa zestawy danych z polami lokalizacji

Wizualizacja i ocena wielkości połączeń między węzłami w sieci w kontekście przestrzennym.

Utwórz mapę połączeń bez kierunku lub użyj funkcji Znajdź najbliższe.

Pojęcie zmian w danych

Aby sprawdzić, w jaki sposób dane zmieniają się między kategoriami lub w czasie, użyj następujących typów diagramów:

IkonaTyp diagramuWymaganiaOpisSposób tworzenia
Diagram kolumnowy

Diagram słupkowy i diagram kolumnowy

Unikalne kategorie

Widok ilości danych związanych z kategoriami i rozpoznawanie różnic między kategoriami.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.

Skumulowany diagram kolumnowy

Skumulowany diagram słupkowy i skumulowany diagram kolumnowy

Dwie unikalne kategorie

Widok ilości danych związanych z kategoriami i rozpoznawanie różnic między kategoriami i w ramach kategorii.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Diagram skupień

Diagram skupień

Dwie unikalne kategorie

Diagram przecięcia danych związanych z kategoriami do uzyskania wglądu w trendy w dwóch wymiarach.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Zegar danych

Zegar danych

Kategorie lub dane określające czas

Trendy w danych w dwóch różnych przedziałach czasu.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól podrzędnych daty/czasu.

Diagram liniowy

Diagram liniowy

Unikalne kategorie

Widok wartości danych związanych z kategoriami z naciskiem na trendy między kategoriami.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.

Diagram szeregów czasowych

Diagram szeregów czasowych

Dane czasowe

Zmiany danych w czasie i rozpoznawanie wzorców lub trendów.

Utwórz diagram z użyciem pola daty/czasu.

Dekompozycja czasowa

Wykres szeregów czasowych po dekompozycji

Dane czasowe

Przeprowadź dekompozycję szeregów czasowych na komponenty trendu, sezonowości i reszty.

Użyj opcji Dekompozycja czasowa.

Prognoza

Prognozowane szeregi czasowe

Dane czasowe

Przewiduj przyszłe wartości dla szeregów czasowych.

Użyj opcji Prognoza.

Średnia ruchoma

Szeregi czasowe ze średnią ruchomą

Dane i liczby z obsługą czasu

Twórz wygładzone szeregi czasowe lub przypisuj brakujące wartości w danych.

Użyj opcji Średnia ruchoma.

Diagram łączony

Diagram łączony

Dwa zestawy danych z tymi samymi unikalnymi kategoriami

Widok interakcji między ilościami i trendami w danych.

Utwórz diagram liniowy i diagram kolumnowy na tej samej karcie.

Aby wyświetlić przestrzenne zmiany danych, użyj następujących typów map:

IkonaTyp mapyWymaganiaOpisSposób tworzenia
Mapa z symbolami stopniowanymi

Mapa z symbolami stopniowanymi

Wartości

Wizualizacja ilości w danych i wgląd w sposób zmiany tych ilości wraz z lokalizacją.

Utwórz mapę z użyciem pola liczbowego.

Mapa zagęszczenia

Mapa zagęszczenia

Punkty

Obliczanie zagęszczenia danych i wgląd w zmiany zagęszczenia wraz z lokalizacją.

Użyj funkcji Oblicz zagęszczenie.

Mapa skupień

Mapa skupień

Punkty

Wizualizacja rozkładów przestrzennych na podstawie obszarów z największą i najmniejszą liczbą punktów oraz powiązanie tych rozkładów z lokalizacją.

Utwórz mapę i zmień właściwość Typ symbolu na Mapa skupień.

Mapa z koszami

Mapa z koszami

Punkty

Zagregowanie danych w kosze o równych wielkościach w celu uzyskania wglądu w ogólne trendy przestrzenne w danych.

Utwórz mapę i zmień właściwość Typ symbolu na Kosze.

Mapy z symbolami diagramu kolumnowego

Mapa z symbolami diagramu kolumnowego

Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem

Porównywanie ilości danych kategorialnych w obrębie obiektu oraz między obiektami.

Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na Kolumny.

Pojęcie interakcji w danych

Aby wyświetlić przepływ informacji między zmiennymi, użyj następujących typów diagramów:

IkonaTyp diagramuWymaganiaOpisSposób tworzenia
Diagram strunowy

Diagram strunowy

Dwie unikalne kategorie

Widok ilości i kierunków interakcji między kategoriami.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Diagram połączeń

Diagram połączeń

Dwie unikalne kategorie

Identyfikowanie interakcji i szacowanie wzajemnej relacji węzłów.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Diagram aluwialny

Diagram aluwialny

Dwie lub większa liczba unikalnych kategorii

Identyfikacja wielkości przepływu między węzłami.

Utwórz diagram za pomocą dwóch lub większej liczby pól znakowych.

Aby wyświetlić przepływ informacji między miejscami, użyj następujących typów map:

IkonaTyp mapyWymaganiaOpisSposób tworzenia
Mapa przepływu

Mapa przepływu

Dwa pola lokalizacji w tym samym zestawie danych

Identyfikowanie relacji w danych przestrzennych i wgląd w kierunek przepływu informacji przez sieć.

Utwórz mapę połączeń z kierunkiem.

Mapa nici pajęczych

Mapa nici pajęczych

Dowolne z następujących:

  • Jeden zestaw danych z dwoma polami lokalizacji
  • Dwa zestawy danych z polami lokalizacji

Identyfikowanie relacji w danych przestrzennych, albo za pomocą bliskości geograficznej, albo za pomocą połączeń atrybutów.

Utwórz mapę połączeń bez kierunku lub użyj funkcji Znajdź najbliższe.

Pojęcie rozkładu danych

Aby wyświetlić liczbowe rozmieszczenie danych, użyj następujących typów diagramów:

IkonaTyp diagramuWymaganiaOpisSposób tworzenia
Histogram

Histogram

Wartości

Widok rozkładu danych liczbowych i dokonywanie porównań z krzywą dzwonową lub rozkładem normalnym.

Utwórz diagram z użyciem pola liczbowego.

Diagram pudełkowy

Diagram pudełkowy

Wartości

Widok rozkładu danych liczbowych i identyfikowanie podstawowych wartości statystycznych.

Utwórz diagram z użyciem pola liczbowego.

Diagram punktów

Diagram punktów

Unikalne kategorie i liczby

Zapoznaj się z rozkładem danych liczbowych według kategorii.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego lub liczbowego.

Aby wyświetlić przestrzenny rozkład danych, użyj następujących typów map:

IkonaTyp mapyWymaganiaOpisSposób tworzenia
Mapa lokalizacji

Mapa lokalizacji

Tylko pole lokalizacji

Wyświetlenie danych przestrzennych w ich najbardziej podstawowej postaci w celu zidentyfikowania, gdzie znajdują się te dane.

Utwórz mapę z użyciem pola lokalizacji.

Kartogram

Kartogram

Proporcje, współczynniki lub wskaźniki

Klasyfikacja danych proporcjonalnych w celu określenia sposobu interakcji zmian w danych ze zmianami w lokalizacji.

Utwórz mapę z użyciem pola wskaźnika/współczynnika lub z użyciem liczby i normalizacji danych.

Mapa z symbolami stopniowanymi

Mapa z symbolami stopniowanymi

Wartości

Klasyfikacja danych liczbowych w celu określenia, gdzie ilości są największe i najmniejsze.

Utwórz mapę z użyciem pola liczbowego.

Mapa skupień

Mapa skupień

Punkty

Wizualizacja danych na podstawie liczby punktów i rozpoznawanie wzorców na podstawie rozkładu przestrzennego.

Utwórz mapę i zmień właściwość Typ symbolu na Mapa skupień.

Mapa zagęszczenia

Mapa zagęszczenia

Punkty

Obliczanie zagęszczenia danych punktowych i wgląd w przestrzenne rozłożenie zagęszczenia.

Użyj funkcji Oblicz zagęszczenie.

Mapa unikalnych wartości

Mapa unikalnych wartości

Unikalne kategorie

Wgląd w rozkład danych i określenie wpływu lokalizacji na kategorie.

Utwórz mapę z użyciem pola znakowego.

Mapa z koszami

Mapa z koszami

Punkty

Zagregowanie danych w kosze o równych wielkościach w celu uzyskania generalizowanego widoku rozkładu danych w lokalizacjach.

Utwórz mapę i zmień właściwość Typ symbolu na Kosze.

Mapy z symbolami diagramu kolumnowego

Mapa z symbolami diagramu kolumnowego

Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem

Wyświetlanie rozkładu danych kategorialnych w obrębie obiektu oraz między obiektami.

Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na Kolumny.

Pojęcie proporcji w danych

Aby wyświetlić względne proporcje kategorii w danych, użyj następujących typów diagramów:

IkonaTyp diagramuWymaganiaOpisSposób tworzenia
Diagram pierścieniowy

Diagram pierścieniowy

Unikalne kategorie

Widok kategorii rozmieszczonych proporcjonalnie w celu wglądu w wielkość każdej z nich względem całości.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.

Mapa drzewa

Mapa drzewa

Unikalne kategorie

Widok proporcji kategorii zarówno w orientacji wielkościowej, jak i hierarchicznej.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.

Aby wyświetlić względne proporcje kategorii w danych przestrzennie, użyj następujących typów map:

IkonaTyp diagramuWymaganiaOpisSposób tworzenia
Mapy z symbolami diagramu kolumnowego

Mapa z symbolami diagramu kolumnowego

Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem

Wyświetlanie udziałów danych kategorialnych w obrębie obiektu.

Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na Kolumny. Wyświetl kolumny według skumulowanej wartości procentowej.

Mapy z symbolami diagramu kołowego

Mapa z symbolami diagramu kołowego

Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem

Wyświetlanie udziałów danych kategorialnych w obrębie obiektu.

Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na Kołowe.

Tworzenie mapy

Jeśli masz przestrzenny zestaw danych, możesz utworzyć mapę.

IkonaTyp mapyWymaganiaOpisSposób tworzenia
Mapa lokalizacji

Mapa lokalizacji

Tylko pole lokalizacji

Tworzenie mapy lokalizacji w celu sprawdzenia, gdzie znajdują się obiekty punktowe, liniowe lub powierzchniowe.

Utwórz mapę z użyciem pola lokalizacji.

Mapa agregacji

Mapa agregacji

Dwa przestrzenne zestawy danych

  • Jeden zestaw danych z granicami
  • Jeden zestaw danych, który zostanie zagregowany w granice

Tworzenie mapy agregacji przestrzennej do generalizacji danych i wglądu we wzorce całościowego obrazu.

Użyj funkcji Agregacja przestrzenna.

Mapa z koszami

Mapa z koszami

Punkty

Mapy z koszami umożliwiają szybkie i zagregowane przedstawienie rozkładu danych.

Utwórz mapę i zmień właściwość Typ symbolu na Kosze.

Mapa unikalnych wartości

Mapa unikalnych wartości

Unikalne kategorie

Utworzenie mapy unikalnych wartości pozwala wyświetlić lokalizacje obiektów punktowych, liniowych lub powierzchniowych oraz informacje o ich typie.

Utwórz mapę z użyciem pola znakowego.

Kartogram

Kartogram

Proporcje, współczynniki lub wskaźniki

Tworzenie kartogramu w celu wyświetlenia rozkładu wskaźników lub danych proporcjonalnych.

Utwórz mapę z użyciem pola wskaźnika/współczynnika lub z użyciem liczby i normalizacji danych.

Mapa zagęszczenia

Mapa zagęszczenia

Punkty

Tworzenie mapy zagęszczenia w celu określenia rozkładu zagęszczenia danych punktowych.

Użyj funkcji Oblicz zagęszczenie.

Mapa przepływu

Mapa przepływu

Dwa pola lokalizacji w tym samym zestawie danych

Tworzenie mapy przepływu w celu wyświetlenia wielkości i kierunku relacji między różnymi lokalizacjami.

Utwórz mapę połączeń z kierunkiem.

Mapa skupień

Mapa skupień

Punkty

Mapę skupień tworzy się, aby przedstawić obszary zawierające najwięcej obiektów punktowych jako „najgorętsze”.

Utwórz mapę i zmień właściwość Typ symbolu na Mapa skupień.

Mapa z symbolami stopniowanymi

Mapa z symbolami stopniowanymi

Wartości

Utwórz mapę z symbolami stopniowanymi, aby przedstawić symbole o stopniowalnych rozmiarach w celu wskazania wartości liczbowych.

Utwórz mapę z użyciem pola liczbowego.

Mapa nici pajęczych

Mapa nici pajęczych

Dowolne z następujących:

  • Jeden zestaw danych z dwoma polami lokalizacji
  • Dwa zestawy danych z polami lokalizacji

Tworzenie mapy nici pajęczych w celu sprawdzenia połączeń między różnymi lokalizacjami.

Utwórz mapę połączeń bez kierunku lub użyj funkcji Znajdź najbliższe.

Mapy z symbolami diagramu kolumnowego

Mapa z symbolami diagramu kolumnowego

Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem

Wyświetlanie rozkładu lub udziału danych kategorialnych w obrębie obiektu oraz między obiektami.

Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na Kolumny.

Mapy z symbolami diagramu kołowego

Mapa z symbolami diagramu kołowego

Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem

Wyświetlanie udziałów danych kategorialnych w obrębie obiektu.

Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na Kołowe.

Tworzenie diagramu

Diagram można utworzyć z dowolnym zestawem danych, niezależnie od tego, czy jest on przestrzenny.

IkonaTyp diagramuWymaganiaOpisSposób tworzenia
Diagram pudełkowy

Diagram pudełkowy

Wartości

Tworzenie diagramu pudełkowego w celu wyświetlenia rozkładu i podstawowych statystyk dla danych liczbowych.

Utwórz diagram z użyciem pola liczbowego.

Diagram bąbelkowy

Diagram bąbelkowy

Unikalne kategorie

Tworzenie diagramu bąbelkowego do porównania ilości danych związanych z kategoriami.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.

Diagram kolumnowy

Diagramy słupkowe i kolumnowe

Unikalne kategorie

Tworzenie diagramu słupkowego lub kolumnowego w celu wyświetlenia przeglądu danych związanych z kategoriami.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.

Diagram łączony

Diagram łączony

Dwa zestawy danych z tymi samymi unikalnymi kategoriami

Tworzenie diagramu łączonego w celu wyświetlenia zarówno ilości, jak i trendów dla tej samej zmiennej jakościowej.

Utwórz diagram liniowy i diagram kolumnowy na tej samej karcie.

Diagram strunowy

Diagram strunowy

Dwie unikalne kategorie

Tworzenie diagramu strunowego w celu wyświetlenia ukierunkowanych relacji między kategoriami.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Zegar danych

Zegar danych

Kategorie lub dane określające czas

Tworzenie zegara danych w celu wyświetlenia trendów w danych w różnych przedziałach czasu.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól podrzędnych daty/czasu.

Diagram pierścieniowy

Diagram pierścieniowy

Unikalne kategorie

Tworzenie diagramu pierścieniowego w celu wyświetlenia proporcji danych związanych z kategoriami.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.

Diagram skupień

Diagram skupień

Dwie unikalne kategorie

Tworzenie diagramu skupień w celu wyświetlenia trendów na przecięciu danych związanych z kategoriami.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Histogram

Histogram

Wartości

Tworzenie histogramu w celu wyświetlenia częstotliwości i rozkładu danych liczbowych.

Utwórz diagram z użyciem pola liczbowego.

Karta kluczowych wskaźników wydajności

Karta Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Unikalne kategorie lub liczby

Porównanie wyniku pomiaru kluczowego wskaźnika z wartością docelową.

Utwórz diagram z użyciem pola liczbowego, pola wskaźnika/współczynnika lub pola znakowego.

Diagram liniowy

Diagram liniowy

Unikalne kategorie

Tworzenie diagramu liniowego w celu wyświetlenia trendów między kategoriami w danych.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.

Diagram połączeń

Diagram połączeń

Dwie unikalne kategorie

Tworzenie diagramu połączeń w celu zidentyfikowania interakcji i relacji z danymi.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Diagram punktowy

Diagram punktowy

Dwie liczby

Tworzenie diagramu punktowego do analizy relacji i korelacji między dwiema zmiennymi liczbowymi.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól liczbowych.

Macierz diagramów punktowych

Macierz diagramów punktowych

Co najmniej dwie liczby

Tworzenie diagramu punktowego do analizy relacji i korelacji między wieloma zmiennymi liczbowymi.

Utwórz diagram z użyciem od trzech do pięciu pól liczbowych.

Skumulowany diagram kolumnowy

Skumulowany diagram słupkowy i skumulowany diagram kolumnowy

Dwie unikalne kategorie

Tworzenie diagramu słupkowego lub kolumnowego w celu wyświetlenia przeglądu danych związanych z kategoriami, w tym podgrup.

Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Diagram szeregów czasowych

Diagram szeregów czasowych

Dane czasowe

Tworzenie diagramu szeregów czasowych w celu wyświetlenia trendów danych w czasie.

Utwórz diagram z użyciem pola wskaźnika/współczynnika.

Mapa drzewa

Mapa drzewa

Unikalne kategorie

Utwórz mapę drzewa w celu wyświetlenia proporcji danych związanych z kategoriami, zarówno w orientacji hierarchicznej, jak i w rozmiarze.

Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.