Typy pól

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Typy pól są przypisywane do poszczególnych pól w zestawie danych w aplikacji ArcGIS Insights na podstawie typu danych w polu. Aplikacja Insights identyfikuje typy pól za pomocą ikon, które wskazują domyślne zachowanie każdego pola z zestawu danych w wizualizacjach. Typ pola decyduje także o domyślnym typie statystyki stosowanym do poszczególnych pól w wizualizacji.

W poniższej tabeli przedstawiono domyślną wizualizację dla każdego typu pola. Wizualizację można zmienić na inną w zależności od danych wybranych na karcie.

Wskazówka:

Istnieją sytuacje, w których może być pożądane określenie innego typu pola. Typ pola można zmienić na panelu danych.

RolaZachowanieDomyślna wizualizacjaDomyślny typ statystyki (na potrzeby agregacji)

Pole lokalizacji Lokalizacja

Umożliwia umieszczanie danych na mapie w postaci punktów, linii i obszarów oraz przeprowadzanie analizy przestrzennej.

Można używać jako unikalnych kategorii na diagramach i w tabelach.

Liczba

Pole znakowe Ciąg znakowy

Grupuje dane w postaci słupków, wycinków lub linii na diagramach. Grupuje dane w postaci kolumny kategorii w tabelach podsumowań.

Występują na mapach jako unikalne symbole.

Można obliczać jako liczbę na osi statystyki na diagramach lub jako kolumny statystyki w tabelach podsumowania.

Domyślny diagram: Diagram słupkowy

*Mapa domyślna: Mapa unikalnych wartości

Liczba

Pole liczbowe Liczba

Określa wysokość, długość albo wielkość słupków, kolumn i bąbelków na diagramach.

Decyduje o wielkości stopniowanych okręgów na mapach z symbolami stopniowanymi.

Domyślny diagram:

*Mapa domyślna: Mapa z symbolami stopniowanymi

Suma

Pole wskaźnika/współczynnika Wskaźnik/współczynnik

Określa wysokość, długość albo wielkość słupków, kolumn i bąbelków na diagramach.

Zgrupowane zakresy wskaźników/współczynników określają poziom cieniowania obiektów przedstawianych na mapach.

Domyślny diagram:

*Domyślna mapa: Kartogram

Suma na diagramach

Brak w kartogramach

Pole daty/czasu Data/Czas

Wyświetla na diagramie serię punktów danych uporządkowanych w kolejności chronologicznej.

Aplikacja Insights automatycznie dzieli pola daty/czasu na pola podrzędne, których można używać jako pól znakowych w innych wizualizacjach.

Istnieją następujące pola podrzędne daty/czasu:

 • Rok
 • Kwartał
 • Miesiąc
 • Dzień miesiąca
 • Dzień tygodnia
 • Godzina
 • Minuta
 • Sekunda

Notatka:

Pola podrzędne utworzone w aplikacji Insights są zależne od danych wejściowych. Jeśli dane wejściowe zawierają tylko datę, pole podrzędne czasu nie zostanie uwzględnione. Jeśli dane wejściowe zawierają tylko czas, pole podrzędne daty nie zostanie uwzględnione.

Domyślny diagram: diagram szeregów czasowych

Domyślna mapa: nie dotyczy

Liczba

Pole podtypu Podtyp

Wyświetla dane z przypisanego podtypu.

Pola podtypów są traktowane jako ciągi znakowe, gdy są używane do tworzenia map, diagramów i tabel.

Domyślny diagram: Diagram słupkowy

*Mapa domyślna: Mapa unikalnych wartości

Liczba

Pole domeny wartości kodowanych Domena wartości kodowanych

Wyświetla opisy z przypisanej domeny wartości kodowanych.

Pola domen wartości kodowanych są traktowane jako ciągi znakowe, gdy są używane do tworzenia map, diagramów i tabel.

Domyślny diagram: Diagram słupkowy

*Mapa domyślna: Mapa unikalnych wartości

Notatka:

Pola z wieloma domenami nie są obsługiwane we wszystkich wizualizacjach diagramów i map. Więcej informacji zawiera temat Domeny i podtypy.

Liczba

*Aby możliwe było utworzenie mapy przy użyciu ciągu znakowego, liczby lub wskaźnika/współczynnika, zestaw danych musi zawierać jedno pole lokalizacji. Więcej informacji zawiera sekcja Włączanie lokalizacji dla zestawu danych.

Zmiana typu pola

Typy wizualizacji, które można utworzyć przy użyciu danych z danego pola, zależą od typu pola. W niektórych sytuacjach typ przypisany do pola nie jest typem optymalnym dla analiz, które chcesz przeprowadzić lub wizualizacji, które chcesz utworzyć. Poniżej przedstawiono przykłady sytuacji, w których należy zmienić typ pola:

 • Pole zawierające liczby dyskretne (na przykład numery w dzielnicach, kody pocztowe, lata lub wiek) jest dodawane jako pole typu liczbowego. W niektórych sytuacjach te dyskretne liczby mogą być dokładniej reprezentowane przez kategorie. Dlatego można zmienić typ pola z liczbowego na znakowy.
  Notatka:

  To, czy typ pola powinien zostać zmieniony, często zależy od konkretnych danych i typu wykonywanej analizy. W tym przykładzie wiek może być z powodzeniem analizowany zarówno jako wartość liczbowa, jak i znakowa. Na przykład informacje o wieku w formie wartości liczbowych mogą być używane do tworzenia histogramów prezentujących rozkład wartości wieku w danych, natomiast wiek w postaci wartości znakowych może być stosowany do tworzenia diagramów słupkowych prezentujących średnią ilość czasu poświęcanego na rozrywkę dla każdej wartości wieku w danych.

 • Pole zawierające wartości procentowe, wskaźniki, współczynniki lub proporcje (na przykład gęstość zaludnienia, wskaźnik przestępczości lub średnie oceny) jest dodawane jako pole typu liczbowego. Te liczby są dokładniej reprezentowane przez wskaźniki/współczynniki, szczególnie w przypadku, gdy na podstawie pola będzie tworzona mapa, ponieważ liczby i wskaźniki/współczynniki mają przypisane różne domyślne typy map (mapy z symbolami stopniowanymi dla pól liczbowych i kartogramy dla pól wskaźników/współczynników). Dlatego można zmienić typ pola z liczbowego na wskaźnika/współczynnika.
 • Plik CSV zawiera pola z informacjami o dacie i czasie. Ponieważ plik CSV nie obsługuje formatowania daty/czasu, pola są dodawane jako pola znakowe. Niektóre wizualizacje i funkcje (na przykład diagram szeregów czasowych i pola podrzędne) są dostępne tylko w przypadku pól daty/czasu. Dlatego można zmienić typ pola ze znakowego na daty/czasu.

Zmiana typu pola w aplikacji Insights nie powoduje zmodyfikowania danych bazowych. Zostanie ona odzwierciedlona tylko w skoroszycie, w którym zmieniono typ pola.

Notatka:

Wizualizacje (mapy, diagramy i tabele) w aplikacji Insights wymagają określonych kombinacji typów pól. W związku z tym nie można zmienić typów pól, które są już używane przez jedną lub większą liczbę wizualizacji na stronie. Przed zmianą typu pola należy usunąć wszystkie karty korzystające z tego pola.

W poniższej tabeli opisano operacje zmiany zgodnych typów pól dostępne w aplikacji Insights:

Oryginalny typ polaZgodne typy pól

Liczba

Pole liczbowe można zmienić w pola następujących typów:

 • Ciąg znakowy
 • Wskaźnik/współczynnik

Wskaźnik/współczynnik

Pola wskaźnika/współczynnika można zmienić w pola następujących typów:

 • Liczba
 • Ciąg znakowy

Ciąg znakowy

Pole znakowe można zmienić w pole daty/czasu.

Pole znakowe musi być sformatowane przy użyciu rozpoznawalnego formatu, który jest zgodny z następującą specyfikacją:

 • Ten sam format musi być używany w przypadku wszystkich pozycji w tym polu.
 • Daty można wprowadzać w dowolnej standardowej kolejności.
 • Akceptowane są standardowe separatory daty, w tym łączniki (-) i ukośniki (/).
 • Między oznaczeniami AM lub PM i czasem wymagana jest spacja.

Na poniższej liście znajdują się przykłady niektórych akceptowanych formatów:

 • YY-MM-DD hh:mm:ss.SSS am
 • MM DD YY hh:mm:ss
 • YY/MM/DD hh:mm:ss pm
 • MM-DD-YY
 • hh:mm

Następujące wartości są akceptowane dla każdego elementu tych formatów:

 • MM: Miesiąc (1-12)
 • DD: Dzień (1-31)
 • YYYY: Rok (cztery cyfry lub dwie cyfry)
 • hh: Godzina (12-godzinna lub 24-godzinna)
 • mm: Minuty (0-59)
 • ss: Sekundy (0-59)
 • SSS: Milisekundy (0-999)
 • AM/PM: AM lub PM (wielkość liter nie jest rozróżniana)

Pole znakowe, które było pierwotnie polem liczbowym lub wskaźnika/współczynnika, można zmienić w pole typu liczbowego lub wskaźnika/współczynnika.

Data/Czas

Nie można zmieniać pola daty/czasu.

Lokalizacja

Nie można zmieniać pola lokalizacji.

Podtyp

Nie można zmieniać pola podtypu.

Domena wartości kodowanych

Nie można zmieniać pola domeny wartości kodowanych.

Aby zmienić typ pola, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę typu pola z poziomu zestawu danych na panelu danych.

  W menu zostanie wyświetlona lista zgodnych typów pól.

 2. Wybierz typ pola z listy.

Typ pola zostanie zmieniony. Nowe wizualizacje odzwierciedlą nowy typ pola.

Pole lokalizacji

Pola lokalizacji są częścią wszystkich przestrzennych zestawów danych, w tym punktów, linii i obszarów. Aby można było utworzyć mapę, zestaw danych musi mieć pole lokalizacji. Pole lokalizacji można dodać do nieprzestrzennego zestawu danych za pomocą opcji Włącz lokalizację.

Obliczenia długości lub pola powierzchni i obwodu można dodać jako pola podrzędne lokalizacji odpowiednio dla obiektów liniowych i powierzchniowych. Pola podrzędne są dodawane jako pola liczbowe, dlatego można ich używać do tworzenia map, diagramów i tabel. Więcej informacji można znaleźć w temacie Obliczanie geometrii.

Pole znakowe

Pola znakowe są przypisywane do pól, które zawierają wartości tekstowe. Dane w polach znakowych są często nazywane wartościami kategorii i z natury są jakościowe lub opisowe. W pewnych sytuacjach do pól znakowych mogą zostać przypisane liczby i są one traktowane jako wartości kategorii. Aby zmienić liczbę w pole znakowe, kliknij przycisk pola liczbowego obok danego pola i wybierz z menu opcję Ciąg znakowy. Więcej informacji można znaleźć w temacie ‎Zmiana typu pola.

Aplikacja Insights rozpoznaje kody pocztowe oraz lata jako dane jakościowe. Do pól o nazwie zip, postal lub year automatycznie jest stosowany typ pola znakowego, nawet jeśli dane bazowe są typu liczbowego.

Notatka:

Skoroszyty danych zawsze korzystają z przypisanych typów danych przy imporcie danych i nie stosują automatycznie różnych typów danych względem kolumn. W razie konieczności można za pomocą narzędzia Konwertuj typ danych trwale zmienić typ danych.

Pól znakowych można użyć do utworzenia map unikalnych wartości, tabel oraz kilku diagramów, takich jak diagramy słupkowe, mapy drzewa i diagramy pudełkowe. Pola znakowe mogą również służyć jako parametr Kolor według lub Podgrupa w innych diagramach, takich jak diagramy punktowe i skumulowane diagramy słupkowe.

Wartości puste i puste ciągi znakowe

Pola znakowe obsługują zarówno wartości puste, jak i puste ciągi znakowe.

Wartości puste to ciągi znakowe bez wartości i ogólnie reprezentują wpis w zestawie danych, który jest nieznany lub którego brak. Do zestawu danych należy dodać wartość pustą, gdy wiadomo, że wpis nie ma wartości. Wartości puste (null) są najczęściej spotykane w tabelach baz danych, warstwach obiektowych oraz wynikach złączenia utworzonych z typem relacji pełnej, lewej lub prawej. Wartości puste (null) są wyświetlane w wizualizacji jako <Null>.

Puste ciągi znakowe to ciągi znakowe bez znaków lub zawierające tylko spacje. Pusty ciąg znakowy powinien być używany, gdy wartość jest nieznana, ale nie kwalifikuje się jako wartość pusta, np. błąd lub przeoczenie we wpisie danych. Puste ciągi znakowe najczęściej występują w zestawach danych, które nie obsługują wartości pustych, takich jak pliki Excel lub tabele baz danych czy warstwy obiektowe skonfigurowane w taki sposób, że nie akceptują wartości pustych. Puste ciągi znakowe są wyświetlane w wizualizacjach jako <Puste>.

Wartości puste można przekształcić w puste ciągi znakowe lub odwrotnie i usunąć zbędne spacje z pustych ciągów znakowych za pomocą narzędzi inżynierii danych Znajdź i zastąp oraz Przytnij puste miejsca.

Pole liczbowe

Pola liczbowe są przypisywane do pól, które zawierają wartości liczbowe. Dane w polach liczbowych będą często przedstawiać pomiary i są z natury ilościowe.

Pola liczbowe mogą służyć do tworzenia symbolu proporcjonalnego i kartogramów, tabel oraz diagramów, takich jak diagramy punktowe i histogramy.

Notatka:

W przypadku niektórych wizualizacji, takich jak histogramy czy karty kluczowych wskaźników wydajności, może być wymagane wyświetlenie jako etykiet zaokrąglonych liczb całkowitych zamiast dziesiętnych dla niektórych zestawów danych. Zaokrąglone liczby całkowite są tylko wyświetlane, a do wszystkich obliczeń są używane wartości dziesiętne.

Pole wskaźnika/współczynnika

Pola wskaźnika/współczynnika są przypisywane w momencie tworzenia pola za pomocą opcji Oblicz współczynnik lub Oblicz zmianę procentową. Jeśli do aplikacji Insights jest dodawany zestaw danych z potencjalnym polem wskaźnika/współczynnika, zostanie ono prawdopodobnie dodane jako pole liczbowe. Pole liczbowe można zamienić na pole wskaźnika/współczynnika, klikając przycisk pola liczbowego obok danego pola i wybierając z menu opcję Wskaźnik/współczynnik.

Pole daty/czasu

Pole daty/czasu jest przypisywane do zestawów danych z polami daty lub czasu. Pola daty/czasu można także obliczyć przy użyciu funkcji daty w tabeli danych lub przez zmianę typu pola ze znakowego na daty/czasu.

Aplikacja Insights używa uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) i aktualnie nie odczytuje stref czasowych bezpośrednio z pól danych. Aplikacja Insights zawsze zwraca pola daty/czasu w warstwach obiektowych jako pola UTC, co może doprowadzić do wyświetlenia pól jako skonwertowanych na czas UTC w aplikacji Insights. We wszystkich innych przypadkach wartości w polach daty/czasu są wyrażane przy użyciu czasu UTC. Dlatego wartości daty/czasu zwracane w aplikacji Insights będą takie same jak wartości wejściowe.

Notatka:

W przypadku aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise pola daty/czasu są dostępne w aplikacji Insights tylko wtedy, gdy włączone są standardowe zapytania SQL na serwerze ArcGIS Server. W przypadku Insights in ArcGIS Online pola daty/czasu są dostępne w aplikacji Insights tylko wtedy, gdy włączone są standardowe zapytania SQL w instytucji ArcGIS Online.

Pola daty/czasu są niedostępne dla zestawów danych przechowywanych poza magazynem danych hostowanych, takich jak zestawy danych atlasu ArcGIS Living Atlas of the World i warstwy rastrowe mapy.

Pola daty/czasu w aplikacji Insights mają pola podrzędne, na przykład Year i Month. Wszystkie pola podrzędne są dodawane jako pola tekstowe, dlatego można ich użyć do tworzenia map (jeśli w zestawie danych znajduje się pole lokalizacji), diagramów i tabel.

Notatka:

Pola podrzędne nie są tworzone dla pola daty/czasu w usługach mapowych lub zdalnych warstwach obiektowych, takich jak zestawy danych atlasu ArcGIS Living Atlas.

Pól daty/czasu można używać do tworzenia diagramów szeregów czasowych i tabel odniesienia, ale nie można ich używać do nadawania stylu mapie.

Pliki Excel

Gdy do aplikacji Insights jest wczytywana tabela programu Microsoft Excel z polem daty, pole to powinno zostać automatycznie przypisane jako pole daty/czasu. Jeśli pole daty jest dodawane z innym typem, wypróbuj poniższe techniki rozwiązywania problemów:

 • Jeśli używasz pliku CSV, spróbuj zapisać ten plik jako skoroszyt programu Excel. Skoroszyty programu Excel mają więcej opcji formatowania od plików CSV. Alternatywnie można przekształcić pole znakowe w pole daty/czasu po wczytaniu danych do aplikacji Insights.
 • Sprawdź, czy to pole jest sformatowane jako data w programie Excel.
 • Sprawdź, czy te dane znajdują się w tabeli programu Excel.