Tworzenie i używanie diagramu szeregów czasowych

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Diagramy szeregów czasowych umożliwiają wizualizację trendów występujących w liczbach lub wartościach liczbowych. Ponieważ informacje o dacie i czasie to dane ciągłe, dla których można określić kategorie (wyrażone jako zakresy wartości), punkty są rysowane wzdłuż osi x i są łączone linią ciągłą. Brakujące dane są wyświetlane za pomocą linii przerywanej.

Diagramy szeregów czasowych umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące danych, np. jak zmienia się trend w czasie.

Przykład

Analityk kryminolog bada trendy przestępczości w swoim mieście w celu określenia, czy inicjatywy mające na celu zmniejszenie przestępczości były skuteczne. Analityk korzysta z diagramu szeregów czasowych i porównuje liczby zdarzeń na przestrzeni czasu do czasu realizacji programów zmniejszenia przestępczości.

Diagram szeregów czasowych przedstawiający liczbę zdarzeń według daty

Powyższy diagram pokazuje maksymalną liczbę zdarzeń w okresie od maja 2014 roku do października 2014 roku i ponownie od maja 2015 roku do września 2015 roku. Liczba zdarzeń zmniejszyła się w lutym w latach 2014 i 2015. Jeśli w tych miesiącach był wdrażany program zmniejszenia przestępczości, można zakładać, że program okazał się skuteczny, ale tylko na pewien czas.

Analityk stwierdza, że sama tylko łączna liczba zdarzeń w ciągu dwóch lat nie daje pełnego obrazu. Utworzenie podgrup na diagramie szeregów czasowych według innego pola, na przykład rodzaju przestępstwa, może rzucić więcej światła na skuteczność programów w przypadku zdarzeń różnych typów.

Diagram szeregów czasowych przedstawiający liczbę zdarzeń według daty i zgrupowanych według rodzaju przestępstwa

Powyższy zgrupowany diagram szeregów czasowych wskazuje, że większość zdarzeń należała do kategorii larceny (kradzież). Liczba przypadków kradzieży wykazuje podobny rozkład jak przy niezgrupowanych szeregach czasowych. Inne typy zdarzeń, jak włamania, kradzieże pojazdów silnikowych i rabunki, wykazują względnie stały poziom na przestrzeni dwóch lat, z wyjątkiem szczytowej liczby włamań w maju 2015 roku. W oparciu o dane prezentowane na zgrupowanym diagramie szeregów czasowych analityk zaleci ukierunkowanie programu w celu zmniejszenia liczby kradzieży w mieście.

Notatka:

Podczas analizy zgrupowanego diagramu szeregów czasowych pomocne może być dodatkowe uwzględnienie następujących kart:

 • Powiązana mapa o stylu określonym przez to samo pole, którego użyto do grupowania diagramu szeregów czasowych, na przykład Dzień tygodnia. W przypadku manipulacji diagramem szeregów czasowych lub mapą jednocześnie widoczne są wzorce związane z kategoriami oraz czasowe i przestrzenne.
 • Powiązany diagram słupkowy wykorzystujący pole, którego użyto do grupowania diagramu szeregów czasowych. Można na nim wyświetlić najwyższe i najniższe wartości według podgrup diagramu.

Tworzenie diagramu szeregów czasowych

Aby utworzyć diagram szeregów czasowych, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Jedno lub większa liczba pól daty/czasu Pole daty/czasu
  • Jedno pole daty/czasu i dodatkowo jedno lub większa liczba pól liczbowych Pole liczbowe bądź wskaźnika/współczynnikaPole daty/czasu Pole wskaźnika/współczynnika
  • Jedno lub większa liczba pól daty/czasu i jedno pole liczbowe Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnikaPole daty/czasu Pole wskaźnika/współczynnika
  • Jedno pole daty/czasu i dodatkowo pole znakowePole daty/czasu Pole znakowe
  • Jedno pole daty/czasu i dodatkowo pole liczbowe Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika i dodatkowo pole znakowe Pole daty/czasu Pole znakowe
  Notatka:

  Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Upuść wybrane pola na strefę upuszczania Szeregi czasowe.
Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Diagramy szeregów czasowych można także tworzyć za pomocą polecenia Szeregi czasowe dostępnego po kliknięciu przycisku Działanie Działanie w obszarze Znajdź odpowiedzi > Jak się zmieniła.

Notatka:

Podczas przeciągania pola daty/czasu na stronę strefa upuszczania Diagram zostaje zastąpiona strefą upuszczania Szeregi czasowe, ponieważ diagram szeregów czasowych jest jedynym typem diagramu, który można utworzyć za pomocą pola daty/czasu.

Uwagi dotyczące korzystania

Trendy na diagramie szeregów czasowych mogą być przedstawione za pomocą liczby obiektów w czasie lub jako pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika. Wartości na linii trendu można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości dla diagramu.

Notatka:

Mediana i percentyl nie są dostępne dla pewnych zdalnych warstw obiektowych. Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można skopiować tę warstwę do skoroszytu.

Oś X przedstawia pola daty/czasu wizualizowane na diagramie. Za pomocą strzałki znajdującej się obok nazw pól można dokonać wyboru lub anulować wybór pól daty/czasu do wyświetlenia na diagramie. W przypadku wyboru wielu pól daty/czasu na osi Y może zostać wyświetlone jedynie jedno pole liczbowe lub zliczenie.

Na osi Y są pokazane pola zliczania lub pola liczbowe oraz statystyki wizualizowane na diagramie. Za pomocą strzałki znajdującej się obok osi Y można dokonać wyboru lub anulować wybór pól liczbowych albo pól wskaźnika/współczynnika do wyświetlenia na diagramie. W przypadku wyboru wielu pól liczbowych albo pól wskaźnika/współczynnika na osi X może zostać wyświetlone jedynie jedno pole daty/czasu.

Wskazówka:

Drag-N Drop Przeciągnij dodatkowe pola daty/czasu lub pola liczbowe do istniejących szeregów czasowych, aby dodać je do diagramu. Pola muszą pochodzić z tego samego zestawu danych, który został użyty do utworzenia diagramu.

Opcjonalnie można na osi X wybrać pole Grupuj według. Pole Grupuj według musi być polem znakowym. Jest ono używane do dzielenia linii trendu na podkategorie. Pole Grupuj według jest jedynie dostępne na diagramach szeregów czasowych zawierających jedno pole daty/czasu i jedno pole liczbowe lub zliczenie.

Aby powiększyć, użyj górnego i dolnego uchwytu suwaka czasu lub przeciągnij wskaźnik na diagramie. Powiększenie w razie konieczności aktualizuje odstępy czasu wyświetlanych danych. Po powiększeniu obrazu można przeciągnąć suwak, aby przesunąć szereg czasowy w lewo lub w prawo. Użyj przycisku Domyślny zasięg Zasięg domyślny w celu powrotu do pełnego zakresu danych. Więcej informacji na temat suwaka czasu i powiększania zawiera sekcja Sposób działania diagramów szeregów czasowych.

Notatka:

Powiększenie do odstępu czasu nie spowoduje wybrania ani przefiltrowania danych.

Kliknięcie osi y pozwala zmienić skalę między opcjami Liniowa i Logarytmiczna.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Użyj karty Legenda Legenda, aby wyświetlać symbole na diagramie. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Legendy można używać do dokonywania wyborów na wykresie (dostępne dla unikalnych symboli).

  Aby zmienić kolor lub wzór powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety, wprowadź wartość szesnastkową albo wybierz wzór. Zmiana symbolu na karcie Legenda jest dostępna tylko dla symboli unikalnych.
 • Karta Symbolizacja Symbolizacja umożliwia zastosowanie parametru Wygładź linię, wyświetlenie lub usunięcie suwaka czasu z karty albo wyświetlenie wypełnienia gradientowego poniżej linii szeregu czasowego (opcja dostępna dla pojedynczej linii).

  Wygładzona linia najlepiej nadaje się w sytuacjach, gdy wyświetlane są trendy w danych, w których nie występują nagłe zmiany, a nie do wyświetlania konkretnych wartości. Na przykład prezentowanie miesięcznych trendów zmiany temperatury z użyciem wygładzonych linii jest skutecznym sposobem analizowania sezonowości.

  Jeśli suwak czasu zostanie usunięty, nadal można powiększyć do odstępu czasu, przeciągając wskaźnik na diagramie.
 • Na karcie Wygląd Wygląd można zmienić kolor symbolu (tylko pojedynczy symbol) oraz wzorzec i grubość linii.

Przycisk Statystyki diagramu Statystyki wykresu umożliwia wyświetlanie średniej, mediany, górnego kwartyla, dolnego kwartyla lub wartości niestandardowej.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego lub odwrócić wybór.

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem szeregów czasowych, a tabelą odniesień.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, karta Eksport obrazu Eksportuj obraz umożliwia użytkownikom eksportowanie obrazu karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Sposób działania diagramów szeregów czasowych

Diagramy szeregów czasowych tworzy się przez wyświetlanie zagregowanych wartości (liczby lub statystyki, takiej jak suma lub średnia) na linii czasu. Wartości są agregowane przy użyciu odstępów czasu opartych na zakresie czasu danych, które są wyświetlane.

Na diagramach szeregów czasowych używane są następujące odstępy czasu:

 • Jedna dekada
 • Trzy lata
 • Jeden rok
 • Sześć miesięcy
 • Trzy miesiące
 • Jeden miesiąc
 • Dwa tygodnie
 • Jeden tydzień
 • Trzy dni
 • Jeden dzień
 • Sześć godzin
 • Jedna godzina
 • Pięć minut
 • Jedna minuta
 • Jedna sekunda

Do powiększania lub pomniejszania diagramu szeregów czasowych można używać suwaka czasu. Jeśli poziom powiększenia przekroczy wymagany próg, odstęp czasu zostanie zaktualizowany do odpowiedniego odstępu. Największy dostępny odstęp czasu dla pojedynczego diagramu szeregów czasowych jest odstępem domyślnym. Najmniejszy odstęp czasu to odstęp odpowiadający danym nieprzetworzonym lub jedna sekunda (większa z tych wartości).

Na przykład zestaw danych zawiera dane zbierane codziennie. Gdy tworzone są szeregi czasowe, domyślnym odstępem czasu jest jeden tydzień. Powiększenie szeregów czasowych spowoduje aktualizację odstępu czasu do trzech dni lub jednego dnia w zależności od poziomu powiększenia. Szeregów czasowych nie można powiększyć do odstępu czasu mniejszego niż jeden dzień ani pomniejszyć do odstępu czasu większego niż jeden tydzień.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: